Zasadal Výbor pre vzdelávanie

V piatok, 14. januára bežného roku zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Členov výboru pozdravila predsedníčka, ktorá pochválila minuloročnú prácu z oblasti menšinového vzdelávania.

V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru pre vzdelávanie schváli Správu o činnosti výboru za rok 2021. Ako najzávažnejšie aktivity výbor považuje otvorenie slovenskej triedy v Erdevíku, otvorenie nového informatického odboru na Gymnáziu v Báčskom Petrovci, pokračovanie na projekte Dištančného vzdelávania a na projekte vypracovania a prekladu učebníc pre základné a stredné školy. Plán práce a finančný plán výboru na rok 2022 by mal obsahovať, okrem už bežných aktivít, aj aktivity v oblasti vzdelávania viažuce sa za pozdvihovanie národného povedomia Slovákov pri sčítaní obyvateľstva koncom tohto roku. Navrhuje sa podporovať motiváciu žiakov pri zápise do slovenských tried, podporovať slovenskú triedu v Erdevíku, hudobné a divadelné zájazdy žiakov do slovenských prostredí s možnosťou zapojenia domácich žiakov. Pokračovať sa bude aj s prekladom učebníc pre ZŠ a SŠ a plánuje sa začať s vypracovaním učebníc pre stredné školy zo slovenského jazyka a hudobnej kultúry ako i vypracovaním alebo prekladom pracovných listov pre predškolské ustanovizne. V pokračovaní zasadnutia sa člen VPV Rasťo Dudok  poďakoval Národnostnej rade za pomoc pri otvorení slovenskej triede v Erdevíku.