Zápisnica z 20. zasadnutia NRSNM

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad

Číslo: 01-9/2021-01

Dňa: 03.02.2021

 

Z Á P I S N I C A

 

z 20. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila 3. februára 2021, so začiatkom o 17.00h v Starej Pazove, v priestoroch Slovenského národného domu, Cyrila a Metoda 11.

 

Zasadnutiu predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Schôdze sa zúčastnilo 24 členov NRSNM: Libuška Lakatošová, Branislav Kulík, Zlatko Šimák, Tatiana Vujačićová, Vladimír Francisty, Janko Havran, Svetlana Zolňanová, Ján Šuľan, Janko Kolárik, Tatiana Brtková, Zlatko Lenhart, Juraj Súdi, Anna Horvátová, Branislav Slivka, Anna Huďanová, Miroslav Tomáš, Hviezdoslav Čmelík, Ján Makan, Tatiana Štaubová, Katarína Vrabčeniaková, Martina Martinková Sabolčká, Juraj Červenák, Michal Baláž a Jarmila Agarská.

 

Schôdze sa nezúčastnili: Pavel Surový, Jaroslav Stevanov, Jano Puškár, Zdenko Kolár a Ján Gages.

Schôdze sa zúčastnila aj Anna Čapeľová, predsedníčka VPK NRSNM.

Prítomní zamestnanci NRSNM – Mária Poptešinová, Svetluša Hlaváčová, Anna Stojanovićová, Lidija Damijanová.

Prítomní predstavitelia médií: RTV Vojvodina– Rádio Nový Sad, NVU Hlas ľudu, RTV Stará Pazova.

 Zasadnutie otvorila predsedníčka Libuška Lakatošová.

Prítomných pozdravil Zdenko Uhelík, výkonný riaditeľ Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka.

Predsedníčka L. Lakatošová prečítala návrh rokovacieho programu.

 

Návrh rokovacieho programu:

          1. Schválenie rokovacieho program

          2.Schválenie zápisníce

a) zo 14. pracovnej schôdze NRSNM

                b) z 15. elektronickej schôdze NRSNM

                c) zo 16. elektronickej schôdze NRSNM

                d) zo 17. elektronickej schôdze NRSNM

                e) z 18. elektronickej schôdze NRSNM

                f) z 19. elektronickej schôdze NRSNM

 

          3.Výročné správy:

a) Výročná správa NRSNM za rok 2020

                b) Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM za rok 2020

                c) Výboru pre vzdelávanie NRSNM za rok 2020

                d) Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2020

e) Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2020

 

         4.Schvaľovanie finančnej správy NRSNM za rok 2020

5.Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodáreníroku 2020

         6.Schvaľovanie plánu a programu práce :

                  a) Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2021

                  b) Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2021

                  c) Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021

       d) Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2021

 

                          7.   Schvaľovanie plánu a programu práce NRSNM na rok 20 

                          8. Schvaľovanie finančného plánu NRSNM na rok 2021

        9. Schválenie pravidiel na reguláciu postupu verejného obstarávania v NRSNM

      10. Informácia o angažovaní nezávislého revízora

                 11. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov:

a.)    schválenie Plánu a programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021.

b.)   schválenie Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021.

 12. Informácia o podávaní demisie člena Výboru pre informovanie NRSNM a voľba nového člena Výboru pre informovanie NRSNM

 13.   Informácia o doterajších etapách na príprave výstavby Slovenského centra v Novom Sade

                 14 .Mienky a stanoviská NRSNM:

 

 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Ľudovita Štúra v Kysáči.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Predškolskej ustanovizne Ľubu Stanića v Beočine.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského v kulpíne.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Prvá Vojvodinská Brigáda v Novom Sade.
 • Stanovisko a odborné posúdenie kvality učebníc v slovenskom vyučovacom jazyku –  2. ročník ZŠ – Čítanka zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry s multimediálnym dodatkom a cd k učebnici, 2. ročník – Moja prvá gramatika – pracovný zošit pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
 • Stanovisko a odborné posúdenie kvality a používania učebnice Hudobnej kultúry a CD k učebnici Hudobná kultúra 5 a multimediálny dodatok.
 • Mienka na návrh na Sieť verejných ustanovizni základných škôl – na území obce Báčska Topola.

 

15. Rôzne

 

ROKOVANIE:

 

1.Schválenie rokovacieho programu

 

J. Šuľan navrhol doplniť rokovací program jedným bodom: Návrh na odvolanie Pavla Surového s postu podpredsedu NRSNM. Žiadal, aby sa tento bod našiel pod číslom jeden. Návrh podpísali 17-ti členovia NRSNM. Prečítal odôvodnenie.

 V diskusii sa zúčastnil J. Červenák, Ján Makan a J. Havran.

 L. Lakatošová dala návrh na zmenu rokovacieho programu (aby sa pod č. 2 do rokov. programu dal bod: Návrh na odvolanie P. Surového z postu podpredsedu NRSNM) na hlasovanie

.Návrh je väčšinou hlasov schválený (za: 18, proti: 0, zdržaných: 4, nehlasovali:2)

 L. Lakatošová navrhla, aby sa ako bod 3 dalo: Voľba volebnej komisie a postup odvolania

Návrh je väčšinou hlasov schválený (za: 18, proti: 0, zdržaných: 3, nehlasovali:3).

 

S. Zolňanová navrhla doplniť bod 14 rokov. programu jedným podbodom:

– Mienka na rozriešenie a vymenovanie člena školského výboru Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade

Návrh je jednohlasne schválený (za: 24).

 Ostatné body v rokovacom programe sa posúvaju o dve čísla.

 L. Lakatošová dala na hlasovanie zmenený rokovací program.

Návrh je väčšinou hlasov schválený (za: 18, proti: 0, zdržaných: 3, nehlasovali:3).

 

2.Návrh na odvolanie P. Surového z postu podpredsedu NRSNM

L. Lakatošová konštatovala, že iniciatívu podpísali 16-ti členovia a vysvetlila, akým postupom sa, na základe rokovacieho poriadku národnostnej rady, odvoláva a volí podpredseda NRSNM. Vysvetlila, že odvolanie podpredsedu národnostnej rady, spravuje rokovací poriadok národnostnej rady, čl. 21 a čl. 8, ktorý spravuje voľby predsedu národnostnej rady. Na základe čl. 11 rokovacieho poriadku sa voli trojčlenná volebná komisia, ktorá voľby má uskutočniť.

Na požiadavku J. Červenáka, prečítala odôvodnenie a mená členov ktorí podali návrh na odvolanie P. Surového z postu podpredsedu NRSNM: Hviezdoslav Čmelík, Branislav Kulík, Zlatko Lenhart, Tatiana Brtková, Miroslav Tomáš, Janko Kolárik, Zlatko Šimák, Svetlana Zolňanová, Janko Havran, Tatiana Vujačićová, Ján Šuľan, Anna Horvátová, Anna Huďanová, Vladimír Francisty, Juraj Súdi, Branislav Slivka.

L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

 3.Voľba volebnej komisie a postup odvolania

 Do volebnej komisie L. Lakatošová navrhla Janka Havrana, Zlatka Lenharta a Hviezdoslava Čmelíka.

           L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

Členovia schválili návrh na zloženie volebnej komisie väčšinou hlasov (za: 17, proti: 0, zdržaných: 4, nehlasovali:3).

 

PRESTÁVKA

 

Janko Havran konštatoval, že volebná komisia si zvolila predsedu (Janka Havrana) a pripravila 29 hlasovacích lístkov s textom: HLASOVACÍ LÍSTOK na odvolanie Pavla Surového z postu podpredsedu NRSNM pred uplynutím mandátu, Stará Pazova 03.02.2021

s dvomi ponúknutými opciami: ZA a PROTI.

 Členovia NRSNM tajne hlasovali.

4.Volebná komisia konštatovala že je použitých 21 lístkov, z toho: za 17, proti 2, 2 lístky boli neplatné, z čoho vyplíva, že návrh na odvolanie P. Surového z postu podpredsedu NRSNM je väčšinou hlasov schválený.

 

4. Schválenie zápisníc:

 L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

 

a) zo 14. pracovnej schôdze NRSNM

 Zápisnica zo 14. pracovnej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 3)

 

                  b) z 15. elektronickej schôdze NRSNM

Zápisnica z 15. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

 

                    c) zo 16. elektronickej schôdze NRSNM

Zápisnica zo 16. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

 

                   d) zo 17. elektronickej schôdze NRSNM

 Zápisnica zo 17. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

                   e) z 18. elektronickej schôdze NRSNM

 Zápisnica z 18. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

                   f) z 19. elektronickej schôdze NRSNM

Zápisnica z 19. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

 6Výročné správy:

a) Výročná správa NRSNM za rok 2020

                b) Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM za rok 2020

                c) Výboru pre vzdelávanie NRSNM za rok 2020

                d) Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2020

 e) Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2020

 

Diskusie sa zúčastnili J. Červenák, L. Lakatošová, J. Šuľan, J. Havran.

 

a) Výročná správa NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 2, zdržaných: 1)

b) Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 20, proti: 0, zdržaných: 3, nehlasoval:1)

c) Výročná správa Výboru pre vzdelávanie NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2)

d) Výročná správa Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 3)

e) Výročná správa Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 3)

 

 6. Schvaľovanie finančnej správy NRSNM za rok 2020

 

L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

Finančná správa NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 22, proti: 1, zdržaných: 1).

 

 7. Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2020

 

L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

Správa o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 3).

 

  8. Schvaľovanie plánu a programu práce :

                  a) Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2021

                  b) Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2021

                  c) Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021

       d) Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2021

 

Diskutovali J. Červenák, L. Lakatošová, B. Slivka, J. Makan, S. Zolňanová, A. Čapeľová.

 

a) Plán a program práce Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2).

b) Plán a program práce Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2).

c) Plán a program práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 1, nehlasoval: 2).

d) Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 20, proti: 0, zdržaných: 3, nehlasoval: 1).

 

 9. Schvaľovanie plánu a programu práce NRSNM na rok 2021

 

J. Červenák navrhol, aby národnostná rada dala iniciatívu na patričné ministerstvo a iné štátne orgány, aby sa zmenil volebný zákon v RS tak, aby si autochtóne menšiny žijúce na území Republiky Srbsko priamo volili legitímneho predstaviteľa svojej menšiny.

 

Plán a program práce NRSNM na rok 2021 s doplnením je schválený jednohlasne.

 

 10. Schvaľovanie finančného plánu NRSNM na rok 2021

 L. Lakatošová otvorila diskusiu.

Diskutovali J. Červenák, L. Lakatošová.

Finančný plán NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1).

 

 11. Schválenie pravidiel na reguláciu postupu verejného obstarávania v NRSNM

 L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

 Pravidlá na reguláciu postupu verejného obstarávania v NRSNM sú jednohlasne schválené.

 

12. Informácia o angažovaní nezávislého revízora

 L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

 

 13. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov:

 

 1. a)schválenie Plánu a programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021
 2. b)schválenie Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021

 

Diskutovali J. Červenák, L.Lakatošová, A. Huďanová.

 

a) Plán a program Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2).

b) Finančný plán Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2).

 

 1. Informácia o podávaní demisie člena Výboru pre informovanie NRSNM a voľba nového člena Výboru pre informovanie NRSNM

 

L. Lakatošová oboznámila členov NRSNM, že členka VPI Anička Chalupová podala demisiu na členstvo z dôvodu, že sa odsťahovala do zahraničia. Demisia je neodvolateľná. Rozoberal to aj Výbor pre informovanie, ktorý navrhol, aby sa novou členkou výboru stala Anna Lešťanová, novinárka Hlasu ľudu zo Starej Pazovy.

 Návrh, aby Anna Lešťanová bola zvolená za členku VPI NRSNM je jednohlasne schválený (za:24).

 

15.Informácia o doterajších etapách na príprave výstavby Slovenského centra v Novom Sade

L. Lakatošová informovala členov NRSNM o momentálnej situácii, keď ide o dohovory s cirkevným zborom, a o ideové riešenia na budovu, ako aj o tom, že sa začiatkom marca očakáva návšteva predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Milana Jána Pilipa.

 

 16. Mienky a stanoviská NRSNM:

 

 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Ľudovita Štúra v Kysáči.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Predškolskej ustanovizne Ľubu Stanića v Beočine.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského v kulpíne.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Prvá Vojvodinská Brigáda v Novom Sade.
 • Stanovisko a odborné posúdenie kvality učebníc v slovenskom vyučovacom jazyku –  2. ročník ZŠ – Čítanka zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry s multimediálnym dodatkom a cd k učebnici, 2. ročník – Moja prvá gramatika – pracovný zošit pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
 • Stanovisko a odborné posúdenie kvality a používania učebnice Hudobnej kultúry a CD k učebnici Hudobná kultúra 5 a multimediálny dodatok.
 • Mienka na návrh na Sieť verejných ustanovizni základných škôl – na území obce Báčska Topola.
 • Mienka na rozriešenie a vymenovanie člena školského výboru Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade

 

Mienky a stanoviská su schválené väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 1, nehlasoval: 1).

 

17.Rôzne

 

A.Huďanová informovala členov NRSNM, že je v NVU Hlas ľudu v minulom roku vykonaná inšpekcia práce v období, keď riaditeľom bol Samuel Žiak, o čom existuje zápisnica.

 

 

Zapísala

Lidija Damijanová

                                                                                                                                                                                                           Libuška Lakatošová

                                                                                                                                                                                                           predsedníčka NRSNM