Z udelenia Ceny Ondreja Štefanka a medzinárodnej konferencie v rumunskom Nadlaku

V dňoch od 16. do 19. marca 2023 v rumunskom Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov prebiehalo udelenie Ceny Ondreja Štefanka s Medzinárodnou konferenciou Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov v organizácii Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku, na ktorej sa zúčastnili početní kultúrni a vedeckí pracovníci zo slovenskej Dolnej zeme a Slovenskej republiky. Tohtoročnými laureátmi Ceny Ondreja Štefanka sa stali Dr. Katarína Mária Orbánová z Rumunska, ktorá cenu dostala za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete a PhDr. Mojmír Benža, PhD. zo Slovenska – za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete. Ako je známe Cena Ondreja Štefanka sa od roku 2009 udeľuje na pamiatku tohto literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta alebo občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta a udeľuje ju Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Na uvedených podujatiach sa spred NRSNM zúčastnili Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, Alexander Bako, predseda Výboru pre kultúru NRSNM, Svetluša Hlaváčová, koordinátorka VPK NRSNM a zároveň koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová, ktorá reprezentovala MOMS zo Selenče ako aj členka NRSNM a podpredsedníčka VPV, ktorá reprezentovala Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici.

Keď ide o udeľovanie Ceny Ondreja Štefanka sa okrem predsedníčky NRSNM zúčastnili títo vzácni hostia: Slavomír Partilo, štátny tajomník Ministerstva školstva SR, Peter Hatiar, veľvyslanec SR v Bukurešti, Iveta Galbavá, poradkyňa predsedu vlády SR, Branislav Kulík, predseda MSS, Ľudovít Andrej Bobčok, senior Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Nadlaku, Juraj Dušan Vanko, konsenior, Anton Paulík, hovorca maďarského parlamentu v Budapešti a ďalší.

Medzinárodná vedecká konferencia Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov si vytyčuje cieľ zmapovať, charakterizovať, určiť náplň aktivít a v neposlednom rade zhodnotiť rozličné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa slovenských národnostných enkláv na Dolnej zemi. Vedomí si potreby spájania všetkých tvorivých síl, dolnozemskí Slováci veľmi rýchlo začali s formovaním združení a spolkov na najrozličnejšom základe: cirkevnom, kultúrnom, osvetovom, umeleckom, hospodárskom, finančnom, športovom atď. Z týchto prvých foriem sa postupne formovali reprezentačné organizácie a inštitúcie, ktoré vo svojej náplni doteraz majú imperatív organizovania a presadzovania záujmov slovenských dolnozemských enkláv.

Táto konferencia si berie za úlohu reflektovať uvedené formy združovania sa dolnozemských Slovákov v historickom i súčasnom nazeraní. Celý rad takýchto spolkov už zanikol a nezostal o ich činnosti komplexnejší obraz. Konferenčné príspevky z tohto kontextu by sa mali zamerať najmä na archívny výskum, aby sa dospelo ku komplexnejším informáciám.

Na druhej strane synchrónny aspekt taktiež ponúka početné možnosti reflektovania tejto témy: príspevky z tohto radu by mali zodpovedať na otázku ako mnohopočetné súčasné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa dolnozemských Slovákov formujú aktuálny národný život týchto enkláv. Okrem základných podôb existencie týchto spolkov, organizácií a inštitúcií sa ponúka aj možnosť ich komparatívneho nazerania – tak vo vzťahu štátneho kontextu, ako aj dolnozemského, ale aj vo vzťahu k organizáciám a inštitúciám na Slovensku.

Dolnozemskí Slováci dokázali, že spojenými silami, resp. spolkovým organizovaním môžu efektívnejšie presadiť svoje záujmy v širšom spoločenskom, politickom a kultúrnom prostredí. Veríme, že takto zameraná konferencia prinesie nové svetlo na túto významnú časť národného života dolnozemských Slovákov a podá aj komplexné svedectvo o súčasných podobách spolkového a inštitucionálneho života dolnozemských Slovákov.