Z podujatí na tohtoročných Slávnostiach…

V poradí 59. Slovenské národné slávnosti oficiálne prebiehali v Báčskom Petrovci v dňoch od 13. do 15. augusta 2021, ale začali sa početnými sprievodnými podujatiami ešte omnoho skôr. Realizované boli podľa plánovaného programu a pod organizáciu sa okrem Obce Báčsky Petrovec, Matice slovenskej v Srbsku a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny podpísalo aj množstvo iných združení z petrovskej obce. Do programu slávností bolo zaradené aj slávnostné zasadnutie NRSNM, o ktorom sme osobitne informovali na našom portáli, ako aj o vstupnom programe pod názvom Zlaté nite slovenskosti z vienka národnosti…

Už vo štvrtok 12. augusta prebiehalo v poradí 20. Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže v Báčskej Palanke v organizácii MOMS v B. Palanke, Matice slovenskej v Srbsku, NRSNM a Obce B. Palanka. Podujatie koordinoval Janko Havran, predseda Osvetovej komisie pri MSS. Toto podujatie dostalo novú formu. Začalo totiž už o 10.00 hod. grafickou dielňou, ktorú viedla akademická umelkyňa Daniela Marková. Po nej nasledovala obchôdzka mesta, folklórna dielňa, tiež športové aktivity s odchodom na tzv. Tikvaru pri Dunaji. Z grafickej dielne vznikla i výstava ako aj zo samotného podujatia. Vo večerných hodinách v rámci oficiálnej časti študentom, ktorí ukončili štúdiá, boli udelené osobitné uznania Matice slovenskej v Srbsku. Po príhovore hostí, v rámci ktorých sa prihovorila i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, všetci prítomní mali možnosť pobaviť sa pri hudbe.

Tiež 12. augusta na nádvorí Turistickej organizácie prebiehalo i desiate Čaro štetca – tradičná výstava Združenia petrovských výtvarných umelcov, ktoré tentoraz zoskupilo 30 výtvarníkov nielen z prostredí petrovskej obce, ale i z Nového Sadu, Kysáča, Pivnice a Selenče. Po úvodných slovách predsedníčky združenia Márie Struhárovej a po priliehavom a pestrom programe česť otvoriť toto podujatie mala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

Do programu slávností bolo zaradené i udelenie Ceny Pro Cultura Slovaca, ktorej účelom je afirmovať jednotlivcov a kolektívy, ktorí sa významným spôsobom podieľajú na rozvoji kultúry dolnozemských Slovákov. Zriaďovateľmi tejto ceny sú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku. Tak v piatok 13. augusta v slávnostnej sieni Gymnázia J. Kollára bolo slávnostné udelenie tejto ceny. Tohtoročnými laureátmi uvedenej ceny sa stali Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu zo Srbska (cenu prevzala predsedníčka Vierka Marčoková Cerovská), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska a Dagmar Mária Anoca z Rumunska. Na podujatí sa prihovorili: Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty a riaditeľka petrovského gymnázia Jarmila Vrbovská.

Dňa 14. augusta sa vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla uskutočnilo 25. slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku, na ktorom sa zúčastnili členovia z dvadsiatich miestnych odborov Matice slovenskej. V pracovnom predsedníctve boli: Svetlana Zolňanová ako predsedajúca, tiež Anna Horvátová, Janko Havran, Ján Krivák ako členovia a Zdenka Chalupková – zapisovateľka. Predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík vo svojom prejave zdôraznil, že je slávnostné zasadnutie matice dôkazom, že ideály a idey, okolo ktorých bola založená, čiže obnovená, sú dodnes živé. Matica je tu pre nás, aby nás ochraňovala, aby nám pomáhala a silná je len toľko, koľko sme aj my silní. Tiež povedal, že na slávnostiach chceme oslavovať našu slovenskú kultúru, našu reč, našu identitu a práve tieto veci sú zhrnuté v jej činnosti. Na slávnostnom zasadnutí sa okrem hostí – Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, Barbory Galovičovej, konzulky na Veľvyslanectve SR v Srbsku, Jaroslava Javorníka, biskupa SECAV v Srbsku, Pavla Hlásnika, prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Alžbety Holerovej-Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, zúčastnila i Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM v Srbsku.

Tiež 14. augusta na nádvorí ústredia Matice slovenskej v Srbsku sa uskutočnilo stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Nosnou témou boli Digitálne nástroje vo funkcii modernizácie výučby, na ktorú si prítomní mohli vypočuť dve zaujímavé prednášky Tane Naďovej – externej poradkyne Ministerstva osvety a Miloša Krstovského, riaditeľa Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch. Stretnutie učiteľov moderoval Janko Havran, predseda Osvetovej komisie MS. Prítomným sa prihovorili: Branislav Kulík, predseda MSS, Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, JE Fedor Rosocha, veľvyslanec SR v Belehrade, Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy a kolégia v Békešskej Čabe.

V organizácii Asociácie slovenských spolkov žien tiež 14. augusta vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec prezentované boli diela štrnástich autoriek, ktorým boli vydané knihy od posledných Slovenských národných slávností, ktoré boli v r. 2019. Predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová privítala hostí – Libušku Lakatošovú, predsedníčku NRSNM, Branislava Kulíka, predsedu MSS, Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, Vladimíra Francistyho, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Vladimíra Valentíka, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra. Predsedníčka Lakatošová a predseda Kulík podčiarkli, že existencia slovenských spolkov žien má veľký význam v rámci svojej bohatej storočnej činnosti.

Vo večerných hodinách sobotného a nedeľného dňa tohtoročných Slovenských národných slávnosti prebiehali dva tradičné galakoncerty folklórnych súborov našich spolkov, domov kultúry respektíve základných škôl – dospelých a detí pod názvom Ľudová klenotnica – nevysychajúca studnica a V medovníkovej chalúpke veľa medovníkov. Autorkou scenára oboch koncertov bola Anna Horvátová a réžiu mala Ružena Červenská.

Ucitelia

detsky gala