Z Á P I S N I C A z 22. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad

Číslo: 01-90/2021-01

Dňa: 23.07.2021

Z Á P I S N I C A

 

z 22. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila 23. júla 2021, so začiatkom o 19.00h v Starej Pazove, v priestoroch Slovenského národného domu, Cyrila a Metoda 11.

Zasadnutiu predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Schôdze sa zúčastnilo 20 členov NRSNM: Libuška Lakatošová, Branislav Kulík, Zlatko Šimák, Tatiana Vujačićová, Vladimír Francisty, Janko Havran, Svetlana Zolňanová, Ján Šuľan, Tatiana Brtková, Zlatko Lenhart, Juraj Súdi, Anna Horvátová, Branislav Slivka, Anna Huďanová, Hviezdoslav Čmelík, Ján Makan, Martina Martinková Sabolčká, Juraj Červenák, Michal Baláž a Jarmila Agarská.

Schôdze sa nezúčastnili: Janko Kolárik, Miroslav Tomáš, Pavel Surový, Jaroslav Stevanov,  Tatiana Štaubová, Katarína Vrabčeniaková, Jano Puškár, Zdenko Kolár a Ján Gages.

Schôdze sa zúčastnila aj Anna Čapeľová, predsedníčka VPK NRSNM.

Prítomní zamestnanci NRSNM – Mária Poptešinová, Svetluša Hlaváčová, Anna Stojanovićová, Lidija Damijanová.

Prítomní predstavitelia médií: RTV Vojvodina– Rádio Nový Sad a Televízia Nový Sad, NVU Hlas ľudu, Televízia Petrovec, RTV Stará Pazova.

Zasadnutie otvorila predsedníčka Libuška Lakatošová.

Predsedníčka L. Lakatošová prečítala návrh rokovacieho programu:

 

 1. Schválenie rokovacieho programu

 

 1. Schválenie zápisníce z 20. pracovnej schôdze NRSNM

                       

 1. Polročné správy o činnosti výborov NRSNM:

 

 1. Polročná správa o činnosti Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM
 2. Polročná správa o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM
 3. Polročná správa o činnosti Výboru pre vzdelávanie NRSNM
 4. Polročná správa o činnosti Výboru pre informovanie NRSNM

 

 1. Informácia o doterajších etapách o zabezpečenie Slovenského domu v Novom Sade.

 

 1. Schválenie návrhu na udelenie cien NRSNM.

 

 1. Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí Zmien a doplnkov pracovného programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021.
 2. Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí Zmien a doplnkov finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021.
 3. Odvolanie predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu.
 4. Schváľovanie rozhodnutí ktoré vyniesla VR NRSNM:
 • Stanovisko a odborné hodnotenie kvality učebnice Ùstavu pre učebnice – oddelenie v Novom Sade;
 • Stanovisko na preklad učebnice Vydavateľstva Klett DOO
 • Stanovisko k odvolaniu a vymenovaniu člena Správnej rady Stredoškolského domova v Novom Sade;
 • Stanovisko k vymenovaniu člena Správnej rady v PU Ljuba Stanović v Beočíne.
 • Mienka NRSNM k voľbe člena Rady pre medzietnické vzťahy v Obci Báčska Palanka;
 • Stanovisko o kandidátovi navrhnutému na dekana Filozofickej fakulty
 • Stanovisko k odvolaniu a vymenovaniu člena Správnej rady Stredoškolského domova v Novom Sade;
 • Stanovisko pri otvorení 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov ZŠ „Bratstvo“ Aradáč.
 • Odvolanie a vymenovanie člena Správnej rady NVU Hlas ľudu
 • Stanovisku k otvoreniu 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov základnej školy Tomáša Garika Masaryka v Jánošíku.
 • Stanovisko na preklad učebnice Vydavateľstva Klett DOO
 • Mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.
 • Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných programov základných odborných, akademických a integrovaných štúdií financovaných z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na fakultách Univerzity v Novom Sade v školskom roku 2021/2022
 • Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o počte študentov zapísaných do prvého ročníka magisterského štúdia a doktorandského štúdia, financovaného z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na fakultách Univerzity v Novom Sade v školskom roku 2021/2022
 • Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných programov základných odborných štúdií financovaných z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na vysokých školách odborných štúdií založených APV v školskom roku 2021/2022
 • Stanovisko na učebnicu Vydavateľstva Klett DOO
 • Stanovisko na projekty v rámci výzvy na sufinancovanie projektov z rozpočtu obce Báčsky Petrovec v oblasti verejného informovania v médiách v roku 20
 • Mienka na voľbu riaditeľa v PU Ljuba Stanović v Beočíne.
 • Stanovisko pri otvorení 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov ZŠ „Bratstvo“ Aradáč.
 • Stanovisko na preklad učebnice Vydavateľstva Klett DOO
 • Stanovisko na preklad učebnice Vydavateľstva Freska DOO
 • Návrh na členov Školského výboru Základnej školy Ján Čaják v Báčskom Petrovci
 • Návrh na členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
 • Stanovisko pri otvorení 1. a 5. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov ZŠ Jozef Marčok Dragutin Hložany.
 • Stanovisko na preklad učebnice Vydavateľstva Novi Logos
 • Mienka NRSNM k voľbe člena Rady pre medzietnické vzťahy v Obci Beočin
 • Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o zmene rozhodnutia o sieti verejných ustanovizní vykonávajúcich základné vzdelávanie v Meste Nový Sad.
 • Stanovisko pri otvorení triedy s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov ZŠ Bratstvo Jednota Biele Blato.
 • Stanovisko pri otvorení triedy s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov  vysunutého oddelenia ZŠ 22  Júl v Slankamenských Vinohradoch .
 • Mienka na voľbu riaditeľa  Základnej školy Sriemsky  front v Šíde.
 • Stanovisko pri otvorení 1. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov ZŠ Nestor Žučni  Laliť.
 • Stanovisko na preklad učebnice Vydavateľstva Novi Logos
 • Mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jána Čajáka v Báčskom Petrovci.
 • Mienka na voľbu riaditeľa  ZŠ Jovana Dučića  v Petrovaradíne.
 • Stanovisko na projekty v rámci výzvy na sufinancovanie projektov z rozpočtu obce Vrbas v oblasti verejného informovania v médiách v roku 20
 • Stanovisko na preklad učebnice Vydavateľstva Klett DOO
 • Stanovisko na preklad učebnice Vydavateľstva Freska DOO

 

 1. 10. Rôzne

ROKOVANIE:

1.Schválenie rokovacieho programu

L.Lakatošová sa opýtala, či niekto má návrh na doplnenie rokovacieho programu.

 1. Zolňanová navrhla vsunúť podbod č. 38 do bodu č. 9: Stanovisko na predbežnú listinu žiakov stredných škôl ubytovaných v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Členovia väčšinou hlasov schválili tento doplnok rokovacieho programu (za:19, proti: 0, zdržaných: 1)

J.Červenák navrhol doplniť rok. program informáciou o  odvolaní riaditeľa NVU Hlas ľudu.

L.Lakatošová dala na hlasovanie návrh, aby pod bodom 10 bola informácia o  odvolaní riaditeľa NVU Hlas ľudu.

Návrh je jednohlasne schválený.

 1. Lakatošová navrhla, aby sa rokovací program doplnil ešte jedným bodom (navrhla dať ho ako bod 11): Voľba predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu.

L.Lakatošová dala na hlasovanie rokovací program s  doplnkami. Členovia jednohlasne schválili doplnený rokovaci program.

 1. Schválenie zápisníce z 20. pracovnej schôdze NRSNM

Pripomienky na zápisnicu neboli. Zápisnica z 20. pracovnej schôdze NRSNM je jednohlasne schválená.

3.Polročné správy o činnosti výborov NRSNM:

 

a)Polročná správa o činnosti Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

b)Polročná správa o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM

c)Polročná správa o činnosti Výboru pre vzdelávanie NRSNM

d)Polročná správa o činnosti Výboru pre informovanie NRSNM

 

 1. a) Predseda VPÚPJP, Vladimír Francisty, hovoril o polročnej činnosti výboru.

Diskusie sa zúčastnil Michal Baláž, L. Lakatošová, Juraj Červenák, Anna Huďanová.

 1. b) Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru, prezentovala správu o činnosti VPK za prvý polrok 2021.
 2. c) Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie, predstavila správu o činnosti VPV, v rámci ktorej vysvetlila problém zápisu žiakov do prvej triedy základnej školy v Erdevíku a zároveň navrhla, aby sa do prostriedkov vo výške 000,00 dinárov, vyčlenených na zápis žiakov do prvého ročníka stredných škôl, ktoré vyučujú po slovensky, zaradila aj finančná podpora zápisu piatich prvákov do erdevíckej školy.

Prítomní hlasovali o tomto návrhu a jednohlasne ho schválili.

 1. d) Anna Horvátová informovala o činnosti Výboru pre informovanie.
  1. Informácia o doterajších etapách  o zabezpečenie Slovenského domu v Novom Sade.

L.Lakatošová informovala, ako prebiehali doterajšie rozhovory so Slovenskom na túto tému.

Diskusie sa zúčastnil J. Červenák, J. Šuľan, B. Slivka, L. Lakatošová.

Členovia hlasovali o aktuálnom návrhu, ktorý NRSNM podala Úradu pre Slovákov

žijúcich v zahraničí, aby sa kúpila už vystavaná budova v Karađorđevej 70. Návrh je väčšinou hlasov schválený (za: 18, zdržaných: 1, proti: 0, nehlasoval: 1

  1. Schválenie návrhu na udelenie cien NRSNM.

 

L.Lakatošová prečítala návrh na udelenie ceny a plakiet NRSNM na tento rok:

Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za výnimočný prínos k rozvoju vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina k 250. výročiu školstva v Hložanoch.

Plaketu NRSNM za prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku k 100. výročiu Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade.

Plaketu NRSNM za výnimočný prínos k rozvoju vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku k 60. výročiu organizovaného vyučovania slovenského jazyka a literatúry – Oddeleniu slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade.

Plaketu NRSNM za prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku k 50. výročiu založenia Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Kultúrno-osvetovému spolku Jednota v Hložanoch.

Plaketu NRSNM za prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku k 50. výročiu Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.

Návrh je jednohlasne schválený.

 

 

  1. Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí Zmien a doplnkov pracovného programu Ústavu  pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021.
  2. Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí Zmien a doplnkov finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021.

 

Body 6 a 7 boli rozoberané spolu.

Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, vysvetlil, o aké zmeny ide.

Diskusie sa zúčastnil J.Červenák, M. Sabolčká, V.Francisty.

Zmeny a doplnky pracovného programu Ústavu  pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 sú jednohlasne schválené.

 

Zmeny a doplnky finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 sú schválené väčšinou hlasov (za:19, proti: 1, zdržaných:0)

 

 1. Odvolanie predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu.

 

L.Lakatošová vysvetlila, že Danijela Lazorová zaslala žiadosť Narodnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na uvoľnenie z postu predsedníčky Dozornej rady NVU Hlas ľudu z dôvodu uzavretia zmluvy o doplnkovej práci v NVU Hlas ľudu s dňom 6. mája 2021.

 

Rozhodnutie o odvolaní predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu je  jednohlasne schválené.

Hviezdoslav Čmelík informoval prítomných, že od vtedy, ako bola  odstavená riaduteľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová, nedostáva pozvánky na zasadnutia Správnej rady Hlasu ľudu.

L.Lakatošová navrhla, aby sa toto rozoberalo v bode 10.

 1. Schváľovanie rozhodnutí ktoré vyniesla VR NRSNM:

L.Lakatošová navrhla, aby sa o všetkých rozhodnutiach rokovalo spolu.

Nikto sa nezúčastnil diskusie.

Všetky rozhodnutia sú jednohlasne schválené.

  1. Informácia o podnikateľských a personálnych novinkách v NVU Hlas ľudu

Keďže behom zasadnutia bolo dohodnuté, že v tomto bode bude podaná informácia o dianiach v Hlase ľudu, L. Lakatošová konštatovala, že Správna rada Hlasu ľudu vôbec neinformuje národnostnú radu, ako zakladateľa, o tom, čo sa stáva v Hlase ľudu, ako aj na správnej rade NVU Hlas ľudu. Členovia NRSNM navrhli, aby na nasledujúce zasadnutie boli pozvaní ľudia, ktorí by mohli podať informáciu o dianiach v Hlase ľudu –   predseda Správnej rady NVU Hlas ľudu a novopostavená riaditeľka NVU Hlas ľudu.

Diskusie sa zúčastnili  M. Sabolčká, J. Červenák, A. Huďanová, B. Slivka, A.Horvátová.

PRESTÁVKA

L.Lakatošová navrhla, aby NRSNM vyniesla uzáver, že na nasledujúce zasadnutie NRSNM budú zavolaní predseda Správnej rady NVU H. ľudu, a riaditeľka NVU Hlas ľudu. Uzáver je jednohlasne schválený.

  1. Voľba predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu

Keďže NRSNM schválila demisiu Danieli Lazorovej, v pokračovaní zasadnutia L.Lakatošová navrhla, aby NRSNM schválila návrh, aby sa predsedníčkou Dozornej rady stala Ankica Benka z Lalite, profesorka srbčiny a riaditeľka základnej školy v Laliti. Tento návrh na NRSNM odovzdal Pavel Surový.

Návrh je schválený väčšinou hlasov (za:17, proti:0, zdržaných: 3).

 1. Rôzne

Rozpravy sa zúčastnil J. Havran, J. Červenák.

L.Lakatošová pozvala všetkých na slávnostné zasadnutie NRSNM, na otvárací program ako aj na všetky manifestácie v rámci SNS 2021.

Na záver, prítomných oslovil a  pozval na večeru Dragoslav Bonđi, predseda výkonnej rady Miestneho spoločenstva Stará Pazova.

Zapísala

Lidija Damijanová

Libuška Lakatošová

predsedníčka NRSNM