Z 23. zasadnutia NRSNM

Dňa 2. decembra 2021 so začiatkom o 18.00 hodine v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa za prítomnosti 20 členov uskutočnilo dvadsiate tretie zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Program rokovania bol schválený s tým, že bod č. 3 – Informácia o doterajších etapách o zabezpečenie Slovenského strediska v Novom Sade bol presunutý ako predposledný, čiže pred bod č. 11. Nasledovalo schválenie zápisnice z 22. pracovnej schôdze NRSNM a rokovanie pokračovalo podľa ďalšieho sledu bodov. Členovia NRSNM dali kladné stanovisko k správe o práci a realizácii Ročného plánu práce Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v školskom roku 2020/2021 a k Ročnému plánu práce tohto gymnázia v školskom roku 2021/2022, o ktorých sa zmienila riaditeľka Jarmila Vrbovská. V pokračovaní sa členovia NRSNM kladne zmienili k Rozhodnutiu o zmenách a doplnkoch Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov. V rámci osobitného bodu bola podaná informácia o angažovaní nezávislého revízora NRSNM. Keď ide o bod Podávanie informácie o podnikateľských a personálnych novinkách v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu, prečítané boli listy, ktoré na mailovú adresu národnostnej rady zaslali z tejto ustanovizne. Po uzavretí diskusie k tomuto bodu bolo konštatované, že sa k nemu treba vrátiť aj na nasledujúcom zasadnutí NRSNM, keď znovu treba zavolať vedenie, resp. kompetentných predstaviteľov NVU Hlas ľudu. V pokračovaní členovia väčšinou hlasov dali kladné stanovisko k Rozhodnutiu Správnej rady NVU Hlas ľudu o schválení opätovnej bilancie – rebalansu finančného plánu na rok 2021. V rámci bodu 9 nasledovalo vymenovanie nového predsedu SR NVU Hlas ľudu, ktorým sa stal Miroslav Brna, keďže doterajšiemu – Miloslavovi Chrťanovi – predčasne bol ukončený mandát v dôsledku úmrtia. Na uvoľnené miesto člena SR (namiesto M. Brnu) bola zvolená Blaženka Vozárová. Nasledoval bod 10, čiže Informácia o doterajších etapách o zabezpečenie Slovenského strediska v Novom Sade, ktorú podala predsedníčka L. Lakatošová a v rámci ktorého bodu sa prehodnotili všetky doterajšie návrhy a aktivity podniknuté na uskutočnenie tohto významného projektu pre slovenskú národnostnú menšinu. V rámci spoločného bodu Schválenie rozhodnutí, ktoré vyniesla NRSNM členovia schválili mienky týkajúce sa dokumentov prislúchajúcich výborom pre vzdelávanie a úradné používanie jazyka a písma – 31 stanovísk a mienok a to mienky k voľbe riaditeľov základných škôl a predškolských ustanovizní, členov školských výborov, členov správnych rád vzdelávacích ustanovizní, k určeniu názvov ulíc ako i na stanoviská k posúdeniu prekladov jednotlivých učebníc a podobne.