Z 13. zasadnutia NRSNM v Novom Sade

Dňa 8. februára 2024 v Novom Sade sa za prítomnosti 19 členov v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutočnilo 13. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM.

Zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu rokovania s doplnením dvoch osobitných bodov. V zápätí boli schválené zápisnice z dvoch predchádzajúcich zasadnutí – 11. pracovného a 12. elektronického. V rámci tretieho bodu – voľba predsedu Výboru pre vzdelávanie NRSNM, keďže doterajší predseda tohto telesa Ján Pavlis podal demisiu, do tejto funkcie bola zvolená Katarína Dobríková z Hložian. V pokračovaní výročnú správu Výboru pre kultúru NRSNM a Plán a program práce tohto výboru na r. 2024 podal predseda Alexander Bako a oba tieto body boli jednoznačne schválené. Tatiana Bovdišová, podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM podala výročnú správu a plán a program práce tohto výboru na r. 2024, ktoré body tiež boli jednoznačne schválené. Drahoslava Čiefová stručne podala výročnú správu a plán a program práce na rok 2024 Výboru pre informovanie a oba tieto body boli jednoznačne schválené. Keď ide o Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM výročnú správu a plán a program práce na rok 2024 podal predseda Miroslav Jurica. Nasledovala výročná správa NRSNM za rok 2023, ku ktorej sa stručne vyjadrila predsedníčka rady Dušanka Petráková, kým prieskum finančnej správy NRSNM za rok 2023 podala Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM. Aj obsah týchto bodov bol jednoznačne schválený, podobne ako aj Rozhodnutie o schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2023. Predsedníčka NRSNM sa ujala i ďalších bodov – Plánu a program práce NRSNM na rok 2024 ako aj finančného plánu na tento rok, čo tiež členovia podporili jednotným hlasovaním. V rámci osobitného bodu bol prednesený návrh Výboru pre kultúru na nový celomenšinový festival Rozspievané klenoty, ktorý odôvodnila koordinátorka tohto výboru Svetluša Hlaváčová a ktorý bol členmi rady tiež jednoznačne podporený. V rámci osemnásteho bodu boli schválené stanoviská a mienky menovite z oblasti vzdelávania, ktoré boli jednoznačne schválené. Dodatočné body zasadnutia, v poradí devätnásty, priniesol Stanovisko k plánu a programu a finančnému plánu na r. 2024 Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a v poradí v dvadsiatom bol podaný návrh na člena pre medzietnické vzťahy v Obci Šíd. Oba dodatočné body členovia NRSNM jednoznačne podporili. V rámci bodu Rôzne podpredseda NRSNM Janko Havran členom rady daroval najnovšie vydanie knihy matematických hlavolamov nedávno zosnulého profesora matematiky a škôldozorcu Vladimíra Ječmena zo Starej Pazovy ako vzácny darček na obohatenie školských knižničných fondov v základných školách so slovenskou vyučovacou rečou. A na sám záver koordinátorka Výboru pre informovanie Anna Chrťanová Leskovac poskytla členom informáciu zo strany združenia dôchodcov zo slovenského Prešova, ktoré by sa rád skontaktovalo s podobným dôchodcovským združením v Srbskej republike s možnosťou spoločnej realizácie Programu Erasmus plus v rámci Európskej únie.