Výbor pre spoluprácu s orgánmi lokálnej samosprávy

Výbor pre spoluprácu s lokálnymi, pokrajinskými a štátnymi orgánmi je stále odborno-výkonné teleso NRSNM, ktoré sa zaoberá rozvojom vzájomnej spolupráce so štátnymi orgánmi a orgánmi lokálnej samosprávy, kde žijú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny. Výbor nadväzuje partnerské vzťahy a spoluprácu s pokrajinskými a republikovými orgánmi moci v oblastich určených zákonom a inými predpismi. 
Výbor pre spoluprácu s lokálnymi, pokrajinskými a štátnymi orgánmi tesne spolupracuje s ostatnými výbormi NRSNM a účinkuje v operacionalizácii rozhodnutí, záverov, stanovísk NRSNM s cieľom ich presadenia do patričných zákonných a iných predpisov a vykonáva iné práce, ktoré vyplývajú so zákona a Štatúta NRSNM. 

Predseda výboru
Dipl.Ing.el. Pavel Zima

Podpredsedníčka výboru
Zlatuša Tótová

Členovia výboru
Ján Bakoš
Ján Haník
Pavel Turan
Pavel Funtík
Pavel Lomianský
Katarína Verešová
Samuel Žiak

Koordinátor výboru
Ján Černák