Súbeh na štipendium pre stredoškolákov

Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisuje súbeh na udelenie stredoškolských štipendií/finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.

 

Podmienky na udelenie finančnej podpory:

 

 1.musí byť žiakom II., III., alebo IV. ročníka,

2.musí byť príslušníkom slovenskej národnosti,

3.musí navštevovať trieduvyučovacím jazykom slovenským,

4.musí mať priemerný prospech najmenej 4,50,

5.štipendium získavajú žiaci podľa prospechu a aktivity v škole, ktorými sa zveľaďuje a zachováva slovenská národnostná identita,

6.ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú vyššie ročníky.

 

Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou a kópiu vysvedčení z minulých ročníkov a diplomy.

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor. Štipendium rozdelí Komisia úmerne na školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Rozhodnutia o udelení štipendií donáša Komisia. Rozhodnutia Komisie sú konečné.

Prihlášky na tlačive zverejnenom na webovej stránke NRSNM a potrebné vysvedčenia a diplomy zaslať iba elektronicky:

 

stipendia.nrsnm@gmail.com

 

Súbeh je otvorený od 15. 09. – 23. 09. 2021

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989