На основу чл. 6 и 10 Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, број 72/2009, 20/2014 – одлука УС и 55/2014,47/2018),

Национални савет словачке националне мањине на седници одржаној дана 28. 12. 2018. године у Бачком Петровцу донео је

С Т А Т У Т

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статут је највиши правни акт Националног савета словачке националне мањине (у даљем тексту: Национални савет) којим се регулише делатност, организација и начин избора органа, као и друга питања од значаја за рад Националног савета, у складу са Уставом Републике Србије и Законом о националним саветима националних мањина (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Национални савет је организација којој се законом поверавају одређена јавна овлашћења да учествује у одлучивању или да самостално одлучује о појединим питањима из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма у циљу остваривања колективних права националне мањине на самоуправу у тим областима.

Национални савет може да оснива установе, привредна друштва и друге организације у областима из става 1. овог члана, у складу са посебним законима.

Члан 3.

Национални савет има својство правног лица које стиче уписом у Регистар националних савета који води министарство у чијем делокругу су послови људских и мањинских права (у даљем тексту: Министарство).

Национални савет представља и заступа председник Националног савета.

Члан 4.

Пун назив Националног савета на српском језику гласи:

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

Пун назив Националног савета на словачком језику гласи:

NÁRODNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY.

Члан 5.

Седиште Националног савета је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 1.

Одлуком Националног савета се могу образовати и регионалне канцеларије.

Члан 6.

Симбол Националног савета словачке националне мањине је лого у облику стилизованог словачког грба.Три плава троугла представлјају три врха и три региона Војводине где живе Соваци – Срем, Банат и Бачку. Зелени ромбови симболишу равницу а простор међу њима двоструки крст.

Члан 7.

Национални савет има печат округлог облика, пречника 40 мм са текстом: „Национални савет словачке националне мањине Нови Сад“ исписаним на српском језику и ћириличним писмом и „Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Nový Sad“ исписан на словачком језику и латиничним писмом.

ОВЛАШЋЕЊА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 8.

Национални савет, у складу са Уставом и законом, преко својих органа самостално:

 1. 1.доноси и мења статут националног савета;
 2. 2.доноси финансијски план, финансијски извештај и завршни рачун;
 3. 3.располаже сопственом имовином;
 4. 4.одлучује о називу, симболима и печату националног савета;
 5. 5.утврђује предлоге националних симбола, знамења и празника националне мањине;
 6. 6.оснива установе, удружења, фондације, привредна друштва у областима културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
 7. 7.предлаже представника националне мањине у савету за међунационалне односе у јединици локалне самоуправе;
 8. 8.у складу са Законом предлаже Републици, аутономној покрајини или јединици локалне самоуправе као оснивачу установе, утврђивање установе од посебног значаја из чл. 11а и 17. Закона о националним саветима националних мањина;
 9. 9.иницира односно предлаже Републици, аутономној покрајини или јединици локалне самоуправе као оснивачу установе, која је, у складу са овим законом, утврђена за установу од посебног значаја за националну мањину, пренос оснивачких права;
 10. 10.установљава и додељује признања;
 11. 11.иницира доношење и прати спровођење закона и других прописа из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
 12. 12.учествује у припреми закона и других прописа и иницира доношење односно измене и допуне закона и других прописа којима се уређују Уставом гарантована права националних мањина у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма;
 13. 13.иницира доношење, односно измене и допуне посебних прописа и привремених мера у областима у којима се остварује право на самоуправу, ради постизања пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини;
 14. 14.подноси притужбу Заштитнику грађана, покрајинском и локалном омбудсману и другом надлежном органу, када процени да је дошло до повреде уставом и законом гарантованих права и слобода припадника националних мањина;
 15. 15.подноси притужбу из тачке 14) овог члана у име припадника националне мањине;
 16. 16.заузима ставове, покреће иницијативе и предузима мере у вези са свим питањима која су непосредно повезана са положајем, идентитетом и правима националне мањине;
 17. 17.доноси пословник о раду
 18. 18.одлучује о другим питањима која су му поверена законом.

Однос са Владом и органима државне управе

Члан 9.

Национални савет може поднети министарствима и посебним организацијама предлоге, иницијативе и мишљења о питањима у вези са вршењем овлашћења предвиђених овим законом.

.

Национални савет може поднети иницијативу Влади за укидање, односно поништење прописа министарстава и посебних организација, који нису у складу са одредбама овог закона и других закона и прописа који се односе на националне мањине.

Однос са органима аутономне покрајине и органима јединице локалне самоуправе

 

Члан 10

 

Национални савет даје предлоге, иницијативе и мишљења о питањима која се односе на положај   националне мањине и на очување посебности националних мањина органима аутономне покрајине и органима јединице локалне самоуправе.

 Међународна и регионална сарадња

Члан 11.

Национални савет, у складу са законом, сарађује са међународним и регионалним организацијама, са организацијама и установама у матичној држави, као и са националним саветима или сличним телима националних мањина у другим државама.

Представници националног савета учествују у преговорима или се консултују поводом преговора о закључивању билатералних споразума са матичном државом, у делу који се непосредно односи на права националних мањина.

Представници Националног савета учествују у раду мешовитих међудржавних тела чији је задатак да надзиру спровођење билатералних међудржавних споразума о заштити права одређене националне мањине.

Члан 12.

Представници националних мањина, преко Савета Републике Србије за националне мањине, учествују у поступку закључивања, односно приступања, међународним или регионалним споразумима који се односе на положај и заштиту права националних мањина.

                             

Седнице Националног савета

 

Члан 13.

Национални савет одлучује о питањима у вези вршења својих овлашћења на седницама.

Седнице се одржавају по потреби, а најмање једном у шест месеци и воде се на словачком језику или, по потреби, на српском језику.

Начин одлучивања

Члан 14.

Национални савет пуноважно одлучује на седници на којој је присутно више од половине чланова Националног савета.

Члан 15.

Национални савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова Националног савета:

–     о доношењу и промени Статута;

–     о доношењу финансијског плана и завршног рачуна Националног савета;

–     о избору председника и потпредседника националног савета, председника, подпредседника и чланова Извршног одбора.

–     о доношењу стратегије развоја у областима у којима Национални савет .има овлашћења.

– Председник и подпреседници националног савета, председник, подпредседници и чланови извршног одбора разрешавају се ако за   разрешење гласа више од половине чланова националног савета.

ИЗБОР НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 16.

Избор Националног савета врши се на основу услова и поступка прописаних законом.

КОНСТИТУИСАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 17.

На конститутивној седници се потврђује мандат чланова Националног савета.

Потврђивање мандата члана Националног савета врши се на основу уверења о избору за члана Националног савета и решења о додели мандата чланова Националног савета.

Национални савет је конституисан потврђивањем мандата свих чланова Националног савета.

САСТАВ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 18.

Национални савет има 29 чланова.

  Мандат Националног савета

Члан 19.

Мандат Националног савета тече од дана конституисања Националног савета и траје до истека четири године од дана конституисања.

Националном савету мандат престаје пре истека времена на које је изабран, распуштањем, у складу са Законом.

                       

 Мандат чланова Националног савета

 

Члан 20.

Члан Националног савета бира се на четири године и може поново бити биран за члана Националног савета.

Члану Националног савета мандат траје колико траје мандат Националног савета и престаје му мандат конституисањем новог сазива Националног савета.

Члан 21.

Члану Националног савета престаје мандат у Националном савету пре истека времена на које је изабран:

 1. подношењем оставке;
 2. губитком једног од општих услова за стицање активног бирачког права;
 3. ступањем на посао или преузимањем функције неспојиве са чланством у Националном савету – судије, тужиоца и судије Уставног суда;
 4. ако дуже од годину дана не присуствује седницама Националног савета;
 5. ако му престане пребивалиште на територији Републике Србије;
 6. ако је коначном одлуком надлежног органа брисан из посебног бирачког списка словачке националне мањине;
 7. ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на казну затвора у трајању дужем од шест месеци;
 8. у случају смрти.

Члан Националног савета дужан је да овери оставку код органа надлежног за оверу потписа и да је Националном савету поднесе у року од три дана од овере, непосредно или поштом препоручено.

Престанак мандата члану Националног савета констатује Национални савет на првој наредној седници након пријема обавештења о наступању разлога за престанак мандата.

О престанку мандата члану Националног савета пре истека мандата Националног савета, председник Националног савета обавештава Републичку изборну комисију и Министарство.

Када члану Националног савета престане мандат пре истека мандата Националног савета, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе на којој се налазио члан којем је престао мандат, у складу са законом.

Права и обавезе чланова Националног савета

Члан 22.

Члан Националног савета има права да:

 1. бира и буде биран у органе Националног савета;
 2. учествује у предлагању, доношењу и извршавању одлука Националног савета;
 3. постави питање и затражи објашњење од органа Националног савета и да добије одговор у циљу остваривању права из тачке 2 овог члана;
 4. затражи и добије стручну помоћ од органа и служби Националног савета у циљу вршења своје функције.

Права чланова Националног савета додатно ће се уредити посебним актом.

Члан 23.

Члан Националног савета има обавезу да:

 1. учествује у раду Националног савета, Извршног одбора или одбора чији је члан;
 2. писмено или усмено обавести председника Националног савета, председника Извршног одбора или председника одбора чији је члан у случају спречености да присуствује седници или ако је спречен да изврши неки налог;

Члан 24.

Национални савет може имати почасне чланове.

За почасног члана може бити именовано лице које је својим деловањем дало изузетан допринос унапређењу положаја и права припадника словачке националне мањине у Републици Србији.

Лице које се именује за почасног члана не мора бити припадник словачке националне мањине.

Почасни члан може учествовати у раду Националног савета као и у радним телима Националног савета, без права одлучивања.

Избор и статус почасног члана Националног савета уређује се пословником о раду Националног савета.

              

ОРГАНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

1. ОРГАНИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 25.

Национални савет има председника и три потпредседника, Извршни одбор, одборе за образовање, одбор за културу, одбор за обавештавање  и одбор за службену употребу језика и писма.

 

1. Председник

Члан 26.

Овлашћења председника Националног савета:

 1. 1.представља и заступа Национални савет и одговара за његов рад
 2. 2.стара се о законитом коришћењу и располагању финансијским средствима и имовином савета
 3. 3.доноси акте за које је овлашћен Законом, овим Статутом или општим актом савета.
 4. 4.сазива и председава седницама Националног савета;
 5. 5.предлаже кандидате за потпредседнике Националног савета , председника, потпредседнике и чланове Извршног одбора Националног савета, председнике, подпредседнике и чланове одбора Националног савета;
 6. 6.предлаже план рада Националног савета;
 7. 7.предлаже годишњи финансијски план Националног савета;
 8. 8.подноси Националном савету извештај о свом раду најмање једном годишње;
 9. 9.предлаже Националном савету финансијски извештај и завршни рачун;
 10. 10.потписује акте Националног савета и записник са седнице Националног савета;
 11. 11.има право да сазове седницу Извршног одбора и радних тела Националног савета у ванредним околностима;
 12. 12.има право да присуствује седницама одбора Националног савета, без права одлучивања;
 13. 13.може да ангажује стручне саветнике из области које су у вези са овлашћењима Националног савета.

Председник Националног савета може да заснује радни однос у Националном савету.

Председника Националног савета, у случају његове дуже одсутности или спречености да обавља своју функцију, замењује подпредседник Националног савета, кога oвлашћује председник/ца Националног савета посебним овлашћењем.

Члан 27.

Председник националног савета и члан извршног одбора не може бити члан руководећих органа политичке странке као што су председник, председништво, извршни одбор и сл.

Председник националног савета и члан извршног одбора не може бити изабрано или постављено лице у државном органу, покрајинском органу, односно органу јединице локалне самоуправе који у оквирима својих надлежности одлучује о питањима која се тичу рада националних савета.

Избором, односно постављењем из ст. 1. и 2. овог члана, престаје мандат председника националног савета, односно чланство у извршном одбору. Престанак мандата председника националног савета, односно чланства у извршном одбору констатује национални савет на првој наредној седници након пријема обавештења о наступању разлога из става 3. овог члана.

Члан 28.

Председник Националног савета за свој рад одговара Националном савету.

Члан 29.

Национални савет бира председника из реда својих чланова.

Предлог за председника Националног савета подноси најмање једна трећина чланова Националног савета.

Члан Националног савета може да учествује у предлагању само једног кандидата за председника.

Председник националног савета се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

Члан 30.

Мандат председнику Националног савета почиње да тече даном избора и траје до конституисања новог сазива Националног савета;

Пре истека времена на који је изабран, мандат председнику престаје:

 1. 1.ако му престане мандат члана Националног савета;
 2. 2.подношењем оставке;
 3. 3.разрешењем ;
 4. 4.смрћу.

Председник Националног савета разрешава се по истом поступку по ком се и бира.

Уколико председник није разрешен у поступку разрешења, нови поступак разрешења не може бити покренут пре истека рока од шест месеци.

2. Потпредседници

Члан 31.

Национални савет има три потпредседника, који помажу председнику Националног савета на начин који одреди председник Националног савета.

Национални савет бира потпредседнике из реда чланова Националног савета, на предлог председника Националног савета или најмање једне трећине чланова Националног савета.

Потпредседник Националног савета се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

Члан 32.

Одредбе овог статута о престанку мандата председника Националног савета примењују се и на престанак мандата потпредседника.

  3. Извршни одбор

                        

Овлашћења Извршног одбора

Члан 33.

Извршни одбор:

 1. 1.непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката националног савета;
 2. 2.стара се о извршавању јавних овлашћења која су поверена националном савету;
 3. 3.може предлагати измене и допуне Статута;
 4. 4.утврђује нацрт плана и програма рада Националног савета;
 5. 5.утврђује нацрт финансијског плана, финансијског извештаја и завршног рачуна Националног савета;
 6. 6.координира радом одбора Националног савета;
 7. 7.припрема предлоге аката које доноси Национални савет;
 8. 8.доноси пословник о раду Извршног одбора;
 9. 9.врши и друге послове утврђене законом, статутом и општим актима националног савета .
 10. 10.Даје сагласност на акте које самостално доноси председник Националног савета.

Национални савет може поверити извршном одбору одлучивање о појединим питањима у вези са вршењем овлашћења националног савета предвиђених овим законом.

Одлуке које је тако донео Извршни одбор подлежу одобравању на првој наредној седници Националног савета и одобрене су ако за њих гласа више од половине чланова Националног савета. Ако Национални савет не одобри одлуку Извршног одбора, Извршном одбору престаје мандат, а одлука остаје на снази.

Састав Извршног одбора

Члан 34.

Извршни Одбор има председника, два потпредседника и четири члана задужена за поједине области из Овлашћења Националног савета.

Национални савет бира председника, подпредседнике и чланове Извршног одбора из реда чланова Националног савета, на предлог председника Националног савета.

За члана Извршног одбора не може бити изабран председник нити потпредседник Националног савета.

Извршни одбор се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

Члан 35.

Председник Извршног одбора организује и координира рад Извршног одбора и рад одбора.

Председник, потпредседник и чланови Извршног одбора су одговорни за свој рад Националном савету.

Члан 36.

Председника Извршног одбора, у случају његове одсутности или спречености, замењује потпредседник Извршног одбора, кога одреди председник Извршног одбора.

Члан 37.

Извршни одбор је обавезан да периодично, а најмање једанпут годишње подноси извештај о свом раду Националном савету.

                       

 Мандат Извршног одбора

Члан 38.

Мандат Извршног одбора почиње да тече даном избора.

Мандат Извршног одбора траје до истека мандата Националног савета који га је изабрао.

Пре истека времена на који је изабран, мандат Извршног одбора престаје:

 1. у случају наступања ситуације из члана 32. став 3. овог статута;
 2. разрешењем.

Извршни одбор разрешава се по поступку по ком је изабран.

Члан 39.

Одредбе овог статута о престанку мандата председника Националног савета примењују се на престанак мандата чланова Извршног одбора.

4. Радна тела

Члан 40.

Национални савет образује стална радна тела.

Стална радна тела су одбори.

Члан 41.

Одбори Националног савета су:

 1. Одбор за образовање;
 2. Одбор за културу;
 3. Одбор за обавештавање;
 4. Одбор за службену употребу језика и писма.

Овлашћења одбора

Члан 42.

Одбор у областима из Овлашћења Националног савета, које су утврђене законом:

 1. 1.припрема годишњи план и програм рада у вези са овлашћењем, финансијски план и финансијски извештај одбора и доставља Извршном одбору и члановима Националног савета;
 2. 2.предлаже одлуке Националном савету и Извршном одбору из делокруга свог рада;
 3. 3.одлучује о питањима које му Национални савет и Извршни одбор повери;
 4. 4.иницира расправу о појединим питањима;
 5. 5.прати стање у својој области, саставља извештаје и предлаже мере за побољшање спровођења закона и других прописа из своје области;
 6. 6.доноси пословник о раду;
 7. 7.обавља друге послове које му повери Национални савет и Извршни одбор.

Састав одбора

Члан 43.

Одбор има председника, потпредседника и чланове.

Председници одбора могу да буду изузетно и стручњаци националне мањине у области за коју је одбор образован, који нису чланови Националног савета.

Национални савет одлуком одређује број чланова сваког одбора, који не може бити мањи од 5.

Потпредседници и чланови одбора не морају бити чланови Националног савета.

Председник и потпредседници Националног савета не могу бити чланови одбора.

Избор чланова одбора

Члан 44.

Предлог за председника, потпредседника и чланове одбора подноси председник Националног савета или најмање једна трећина чланова Националног савета.

Одбор се бира већином од укупног броја чланова Националног савета.

Мандат одбора почиње да тече даном избора и траје до краја мандата Националног савета који га је изабрао.

                             

Мандат члана одбора

Члан 45.

Пре истека времена на који је изабран, мандат члана одбора престаје:

 1. подношењем оставке;
 2. разрешењем ;
 3. смрћу.

Члан 46.

Одбор може да образује комисије ради разматрања одређених питања у вези са вршењемовлашћења.

Чланови комисије су стручњаци из области за коју се комисија образује.

ПРИЗНАЊА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

И НАЧИН ЊИХОВЕ ДОДЕЛЕ

 

Члан 47.

Признања Националног савета су следећа:

 1. 1.Награда Националног савета словачке националне мањине
 2. 2.Плакета Националног савета словачке националне мањине
 3. 3.И остала признања која одреди Национални савет

Критеријум, поступак и друга питања у вези са доделом признања уређује посебни акт Националног савета.

СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 48.

Национални савет образује стручну службу за обављање послова у вези са радом Националног савета, припремања, извршавања и контроле извршавања одлука.

Стручна служба Националног савета врши административне послове везане за рад органа Националног савета.

Радом стручне службе руководи секретар Националног савета, који је у сталном радном односу.

Секретар

Члан 49.

Секретар Националног савета:

 1. 1.руководи стручном службом Националног савета;
 2. 2.стара се о обављању послова у вези са радом Националног савета;
 3. 3.према потреби припрема предлоге одлука чије доношење је у вези са вршењем овлашћења Националног савета, председника Националног савета или Извршног одбора Националног савета;
 4. 4.учествује у раду Националног савета, Извршног одбора, одбора, комисија и радних тела Националног савета без права одлучивања;
 5. 5.стара се о законитости рада Националног савета;
 6. 6.стара се о вршењу организационих послова у вези рада радних тела Националног савета;
 7. 7.стара се о састављању записника са седница Националног савета, Извршног одбора или радних тела Националног савета;
 8. 8.стара се о објављивању аката Националног савета;
 9. 9.стара се о припреми предлога одлука Националног савета, Извршног одбора или радних тела Националног савета;
 10. 10.помаже председнику Националног савета приликом припреме и сазивања седница Националног савета;
 11. 11.спроводи одлуке Националног савета, председника Националног савета и председника Извршног одбора;
 12. 12.извршава друге послове које му повере председник Националног савета и председник Извршног одбора у вези са вршењем овлашћења;
 13. 13.утврђује послове стручне службе у погледу организације рада, припремања и извршења одлука Националног савета и Извршног одбора Националног савета.

Члан 50.

Секретар Националног савета за свој рад одговара Националном савету и председнику Националног савета.

 

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 51.

Рад Националног савета је јаван.

Јавност у раду се обезбеђује:

 1. 1.Све одлуке и акти националног савета објављују се најкасније у року од десет дана од дана ступања на снагу, односно њиховог доношења, на интернет страници националног савета, која се води двојезично, на српском језику и на језику словачке националне мањине или на огласној табли у пословним просторијама Националног савета словачке националне мањине.
 2. 2.достављањем позива и материјала за седнице средствима јавног информисања;
 3. 3.омогућавањем присуства на седницама представницима средстава информисања и другим заинтересованим лицима, у складу са пословником о раду Националног савета.

 

ФИНАНСИРАЊЕ РАДА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 52.

Средства за финансирање рада Савета обезбеђују се из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета јединица локалне самоуправе, донација и осталих прихода.

Председник Националног савета је одговоран за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Националног савета.

 

АКТИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

Члан 53.

Највиши правни акт Националног савета је Статут.

Предлог за измену и допуну (промену) Статута може поднети најмање једна трећина чланова Националног савета.

Предлог се подноси у писменој форми, са образложењем. У предлогу морају бити јасно означене одредбе чија се промена предлаже и промена која се предлаже.

Члан 54.

У обављању послова у вези са вршењемовлашћења Национални савет доноси одлуке, закључке, решења, сагласности, мишљења, правилнике, предлоге, препоруке, упутства и друге акте.

Председник Националног савета може донети правилнике, решења, закључке, наредбе и упутства.

Извршни одбор и одбори доносе пословнике, закључке, упутства и друге акте.

УСАГЛАШЕНОСТ ПРАВНИХ АКАТА, ОБЈАВЉИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 55.

Статут мора бити у складу са Уставом и законом.

Одлуке и општи акти Националног савета морају бити у складу са Уставом, законом и Статутом.

Акти председника Националног савета, Извршног одбора, одбора и других радних тела морају бити у складу са законом, Статутом, одлукама и актима Националног савета.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 56.

Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Националног савета словачке националне мањине усвојен на седници 10.12.2014. године.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници националног савета или на огласној табли националног савета.

Број:01 – 117/2018-01

Дана: 28.12.2018. године

                                      ПРЕДСЕДНИК НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

                                 Љибушка Лакатош