Симболи

Symboly slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko


Znak slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko

Vyobrazenie znaku:

  1. Znak slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko je odvodený od štátneho znaku Slovenskej republiky. Tvoria ho červený ranogotický štít so zlatým lemom a dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.
  2. Znak slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť.
  3. Striebornú farbu dvojitého kríža v znaku možno pri jeho farebnom vyobrazení nahradiť i bielou farbou.
  4. Za znak slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či z iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu znaku slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko.

Vlajka slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko

Vyobrazenie vlajky:

  1. Vlajka slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko je odvedená od štátnej vlajky Slovenskej republiky. Skladá sa z troch pozdĺžnych pruhov – bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený znak slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko. Znak na vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky vlajky.
  2. Pomer strán vlajky slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko je 2:3.
  3. Vlajka slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko sa môže používať aj vo forme zástavy.

Zástava slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko

Vyobrazenie zástavy:

  1. Zástava slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko je utvorená podľa vlajky slovenskej národnostnej menšiny; je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. Vzájomný pomer šírky a dĺžky zástavy sa ustanovuje tak, že dĺžka zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky.
  2. Na zástave slovenskej národnostnej menšiny sa znak slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko nachádza vo zvislej polohe.