Пословник о раду

Podľa článku 10 bod 15 Zákona o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník RS, č. 72/2009, Rozhodnutie Ústavného súdu č. 55/2014 a 47/2018) Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojej 3. schôdzi, uskutočnenej 27. februára 2019 v Novom Sade, vyniesla

R O K O V A C Í     P O R I A D O K

NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto rokovacím poriadkom sa upravuje konštituovanie, organizácia a práca Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej rada) a jej pracovných telies, ako aj uskutočňovanie práv a povinností členov rady a iné otázky súvisiace s jej prácou.

Ak sa v práci rady vyskytne otázka, ktorá nie je upravená týmto rokovacím poriadkom, rada ju môže upraviť osobitným aktom.

II.NÁRODNOSTNÁ RADA

Článok 2

Ustanovujúce zasadnutie rady zvoláva minister, do pôsobnosti ktorého patria ľudské a menšinové práva tak, aby sa uskutočnilo do 20 dní odo dňa vyhlásenia konečných výsledkov volieb do národnostnej rady slovenskej menšiny.

Článok 3

Ustanovujúce zasadnutie po verifikácii mandátov členov rady, ako aj zasadnutia rady po voľbu predsedu vedie pracovné predsedníctvo.

Pracovné predsedníctvo má predsedajúceho, je ním spravidla najstarší člen rady, a dvoch najmladších členov rady, ktorí mu pomáhajú.

Pracovné predsedníctvo sa volí väčšinou hlasov prítomných členov rady verejným hlasovaním, dvíhaním ruky alebo vyvolávaním.

Návrh na zloženie pracovného predsedníctva podáva najmenej tretina prítomných členov rady.

Na ustanovujúcom zasadnutí rady sa rozhodnutia vynášajú väčšinou hlasov prítomných členov rady, resp. kvalifikovanou väčšinou v prípadoch určených zákonom, štatútom alebo týmto rokovacím poriadkom.

V práci pracovného predsedníctva pomáha i tajomník rady.

O práci rady na ustanovujúcom zasadnutí sa spisuje zápisnica.

Článok 4

Rada sa ustanovuje na podklade osvedčenia o voľbe za člena rady a rozhodnutia o udelení mandátu člena rady.

Po prečítaní mien, priezvisk a miesta pobytu členov rady, ktorým sú udelené mandáty, predsedajúci pracovného predsedníctva konštatuje, že sú mandáty potvrdené. Rada je ustanovená potvrdením mandátov.

III. ORGANIZÁCIA NÁRODNOSTNEJ RADY

Článok 5

Okruh pôsobnosti rady je stanovený článkom 10 Zákona o národnostných radách národnostných menšín a článkom 8 štatútu rady.

1.Predseda rady

Článok 6

Právomoc predsedu rady je upravená článkom 26 štatútu rady.

Článok 7

Predseda rady sa volí na prvom zasadnutí po jej ustanovení.

Článok 8

Rada volí predsedu tajným hlasovaním, väčšinou z celkového počtu členov rady.

Návrh na predsedu rady môže podať najmenej tretina jej členov.

Návrh obsahuje:

1.meno a priezvisko kandidáta,

2.meno a priezvisko predstaviteľa navrhovateľov, ako mená a priezviská najmenej tretiny členov rady, tiež ich vlastnoručné podpisy.

Spolu s návrhom kandidáta na predsedu sa predkladá aj jeho vyhlásenie, že s kandidatúrou súhlasí.

Jeden člen rady má právo navrhnúť iba jedného kandidáta.

Článok 9

Predsedajúci informuje členov rady o všetkých kandidátoch na predsedu.

Kandidáti na predsedu sa môžu i sami predstaviť. O kandidátoch sa vedie rozprava.

Článok 10

Po ukončení rozpravy rada na návrh predsedajúceho formou verejného hlasovania zostaví listinu kandidátov na predsedu rady a usporiada ju podľa abecedného poriadku začiatočných písmen ich priezvisk.

Na podklade takto zostavenej listiny kandidátov sa pripravia volebné lístky.

Článok 11

Predtým ako sa začne hlasovať, predsedajúci navrhne najmenej trojčlennú volebnú komisiu spomedzi členov rady, ktorá má voľby uskutočniť.

Volebná komisia sa volí verejným hlasovaním väčšinou hlasov prítomných členov rady.

Predsedu volebnej komisie volia jej členovia spomedzi seba.

Volebná komisia pripravuje voľby predsedu rady a uskutočňuje ich v spolupráci s tajomníkom rady.

Článok 12

Volebná komisia zostaví pre potreby volieb osobitný zoznam členov rady.

Volebná komisia označí v osobitnom zozname meno každého člena, ktorý prevzal hlasovací lístok. Členovia sa do osobitného zoznamu aj sami podpíšu.

Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta na volebnom lístku.

Hlasovacie lístky sa vkladajú do volebnej urny.

Hlasovanie je ukončené, keď hlasovali všetci prítomní.

Článok 13

Volebná komisia zverejňuje výsledky hlasovania na zasadnutí týmto poradím:

1.konštatuje počet pripravených hlasovacích lístkov,

2.konštatuje počet členov rady prítomných na zasadnutí,

3.konštatuje počet členov, ktorí prevzali hlasovacie lístky,

4.konštatuje počet nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré odloží do osobitnej obálky a zapečatí,

5.otvára volebnú urnu zisťuje, koľko je v nej hlasovacích lístkov, ak je lístkov viac ako členov, ktorí prevzali hlasovací lístok, hlasovanie zastaví, obálku s použitými lístkami zapečatí a hlasovanie sa zopakuje,

6.ak zistí, že vo volebnej urne je počet hlasovacích lístkov taký istý, ako počet tých, ktorí hlasovali, alebo menší od toho počtu, pokračuje v zisťovaní výsledkov hlasovaniato tak, že neplatné lístky vyradí a zapečatí obálku, do ktorej ich uschovala,

7.prečíta menopriezvisko zakrúžkovaného kandidáta z každého hlasovacieho lístka, čo sa hneď aj eviduje,

8.po spracovaní všetkých hlasovacích lístkov konštatuje počet získaných hlasov každého kandidáta.

Platnosť alebo neplatnosť hlasovacieho lístka sa zisťuje v súlade s predpismi, platnými pri voľbe členov rady.

Článok 14

Za predsedu rady je zvolený kandidát, ktorý získal väčšinu hlasov z celkového počtu členov rady.

V prípade, keď ani jeden z kandidátov na predsedu rady nezískal potrebnú väčšinu hlasov, volebný postup sa zopakuje (druhé kolo) s dvoma kandidátmi, ktorí získali najväčší počet hlasov v prvom kole. Za predsedu rady je zvolený ten kandidát, ktorý v druhom kole získa väčšinu hlasov z celkového počtu členov rady.

Ak v druhom kole ani jeden z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, volebný postup sa zopakuje.

Ak predseda rady nie je zvolený ani po zopakovaní volieb, kandidovanie a volebný postup sa zopakuje s možnosťou opätovného kandidovania tých istých osôb.

Postup navrhovania kandidátov sa zopakuje aj vtedy, keď na kandidačnej listine bol iba jeden kandidát, ktorý nezískal požadovaný počet hlasov.

Článok 15

Po vyhlásení volebných výsledkov sa vedenia zasadnutia ujíma zvolený predseda.

Článok 16

Mandát predsedu rady sa začína dňom volieb a trvá po konštituovanie novozvolenej rady.

Funkcia predsedu rady zaniká pred uplynutím doby, na ktorú je zvolený:

1.ak prestane byť členom rady,

2.podaním demisie,

3.odvolaním,

4.úmrtím.

Predseda rady sa odvolá z funkcie takým istým postupom, akým bol zvolený.

Ak k odvolaniu predsedu nedošlo v konaní na to určenom, nové konanie na jeho odvolanie z funkcie sa nemôže začať skôr ako uplynie šesť mesiacov.

Článok 17

Demisia sa podáva v písomnej podobe.

V prípade podania demisie funkcia predsedu rady zaniká dňom zasadnutia rady, na ktorom bola demisia podaná, resp. na prvom nasledujúcom zasadnutí rady, ak demisia bola podaná medzi dvoma zasadnutiami.

O demisii predsedu rady sa nevedie rozprava, demisia sa iba konštatuje.

Článok 18

Predseda rady môže byť zamestnaný v rade na plný pracovný úväzok.

2.Podpredsedovia rady

Článok 19

Príslušnosť podpredsedu rady je vymedzená článkom 31 jej štatútu.

Článok 20

Rada má troch podpredsedov. Volí ich spomedzi členov rady na návrh predsedu rady alebo najmenej tretiny jej členov.

Článok 21

Na voľbu podpredsedu rady a postup na jeho odvolanie z funkcie sa uplatňujú ustanovenia, upravujúce konanie pri voľbe predsedu rady.

IV. VÝKONNÁ RADA NÁRODNOSTNEJ RADY

Článok 22

Príslušnosť výkonnej rady národnostnej rady je vymedzená článkom 33 štatútu rady.

Článok 23

Výkonná rada má predsedu, dvoch podpredsedov a štyroch členov poverených jednotlivými oblasťami z okruhu pôsobnosti národnostnej rady.

Národnostná rada volí predsedu, podpredsedov a členov výkonnej rady spomedzi svojich členov na návrh predsedu rady.

Návrh sa podáva v písomnej podobe s jasne označeným kandidátom na predsedu a kandidátov na podpredsedov výkonnej rady.

Predseda, podpredsedovia, resp. členovia výkonnej rady národnostnej rady sa volia verejným hlasovaním väčšinou z celkového počtu členov rady.

Článok 24

Verejné hlasovanie sa uskutočňuje dvíhaním ruky, resp. vyvolávaním.

Ak sa hlasuje dvíhaním ruky, členovia sa najprv vyjadria, kto je za návrh, kto je proti návrhu a nakoniec kto sa hlasovania zdržal.

Po skončení hlasovania predseda rady ho uzavrie a zverejní výsledky.

Ak bolo viac návrhov, najprv sa hlasuje o návrhoch na predsedu výkonnej rady a o ostatných návrhoch sa hlasuje poradím, akým boli návrhy odovzdané.

V. VÝBORY NÁRODNOSTNEJ RADY

Článok 25

Výbor:

1.pripravuje ročný plán a program práce oblasť svojej príslušnosti, finančný plán a finančnú správu a predkladá ich výkonnej rade,

2.navrhuje uznesenia radyvýkonnej rady z oblasti pôsobnosti svojej práce,

3.rozhodujeveciach, ktorými ho poverí rada a výkonná rada,

4.iniciuje rozpravujednotlivých otázkach,

5.sleduje stavoblasti svojej príslušnosti, píše správy a navrhuje opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť plnenie zákonov a iných predpisov v oblasti, ktorú sleduje,

6.vynáša rokovací poriadok,

7.vykonáva iné úkony, ktorými ho poverí radavýkonná rada.

Článok 26

Rada má tieto výbory:

1.výbor pre vzdelávanie,

2.výbor pre kultúru,

3.výbor pre informovanie,

4.výbor pre úradné používanie jazyka písma.

Článok 27

Výbory majú predsedu, podpredsedu a členov.

Rada rozhodnutím stanovuje počet členov každého výboru, ktorý nemôže byť menší ako 5.

Predsedovia výborov sú z pravidla členmi rady.

Podpredsedovia a členovia výborov nemusia byť členmi rady.

Členmi výborov nemôže byť ani predseda a podpredseda rady.

Článok 28

Návrh na predsedu, podpredsedu a členov výboru podáva predseda rady alebo najmenej tretina jej členov.

Návrh z odseku 1 sa vyhotovuje v písomnej podobe. V ňom sa jasne uvádza, o ktorý výbor ide, ako aj mená a priezviská kandidátov na predsedu, podpredsedu a členov daného výboru.

Výbor sa volí verejným hlasovaním a rozhodnutie o zvolení sa vynáša väčšinou hlasov prítomných členov rady.

Verejné hlasovanie sa uskutočňuje uplatnením článku 24 tohto rokovacieho poriadku.

Ak sa hlasuje dvíhaním ruky, členovia sa najprv vyjadria, kto je za návrh, kto je proti návrhu a nakoniec, kto sa hlasovania zdržal.

Po skončení hlasovania predseda rady ho uzavrie a oznámi výsledky.

Ak návrhov bolo viac, najprv sa hlasuje o návrhu na predsedu rady a o ďalších návrhoch sa hlasuje poradím, akým návrhy boli odovzdané.

Článok 29

Na zasadnutí výboru môže byť prítomný predseda rady, jej podpredsedovia a členovia, čestní členovia rady, resp. ľudia zasvätení do jeho práce.

Uvedené osoby sa zúčastňujú na rokovaniach výborov bez práva na hlasovanie.

Článok 30

Zasadnutí výboru je povinný zúčastniť sa člen výkonnej rady poverený oblasťou patriacou do jeho príslušnosti, bez práva na hlasovanie.

Článok 31

O jednotlivých otázkach patriacich do jeho príslušnosti výbor rozhoduje samostatne, v súlade so zákonom, štatútom a týmto rokovacím poriadkom.

Článok 32

Mandát člena výboru zaniká pred uplynutím doby, na ktorú bol zvolený:

1.podaním demisie, 2.odvolaním, 3.úmrtím.

Článok 33

Výbory môžu zriaďovať komisie na rozoberanie jednotlivých otázok patriacich do okruhu ich pôsobnosti.

Členmi komisií sú odborníci v oblasti, pre ktorú sa komisia zriaďuje.

Predseda komisie je zároveň členom výboru, ktorý komisiu zriaďuje.

VI. ODBORNÁ SLUŽBA RADY

Článok 34

Rada zriaďuje odbornú službu na vykonávanie prác súvisiacich s jej činnosťou, ako aj na prípravu, plnenie a kontrolu plnenia uznesení.

Odborná služba rady vykonáva administratívne práce súvisiace s prácou orgánov rady.

Prácu odbornej služby riadi tajomník rady, ktorý je v stálom pracovnom pomere.

Článok 35

Tajomník rady:

1.vedie odbornú službu rady,

2.má na starosti vykonávanie prác súvisiacich s činnosťou rady,

3.podľa potreby pripravujenávrhy uznesení,ktoré vynáša rada, jej predseda rady alebovýkonná rada,

4.zúčastňuje sa práce rady, výkonnej rady, výborov, komisií a pracovných telies rady bez práva na rozhodovanie,

5.dbá na zákonnosť práce rady,

6.prihliada na organizáciu práce pracovných telies rady,

7.dbá o zostavovanie zápisnice zo zasadnutí rady, výkonnej rady alebo pracovných telies rady,

8.má na starosti zverejňovanie aktov rady,

9.má na starosti prípravu návrhov rozhodnutí rady, výkonnej rady alebo pracovných telies rady,

10.pomáha predsedovi pri príprave a zvolávaní zasadnutí rady,

11.plní rozhodnutia rady, predsedu rady, predsedu výkonnej rady,

12.vykonáva iné úkony, patriace do príslušnosti predsedu radypredsedu výkonnej rady, keď ho nimi poveria,

13.stanovuje práceodbornej služby, keď ide organizáciu práce, prípravu a plnenie rozhodnutírady a jej výkonnej rady.

Článok 36

Tajomník rady svoju prácu vykonáva v rámci pracovného pomeru s plným pracovným časom.

Pracovný pomer tajomníka rady vzniká uzavretím zmluvy, ktorú v mene rady podpisuje jej predseda.

Tajomník rady je za svoju prácu zodpovedný rade a jej predsedovi.

Článok 37

Odborné a administratívne práce výborov rady a výkonnej rady vykonávajú koordinátori.

Koordinátori vo výkonnej rade národnostnej rady vykonávajú prácu na plný pracovný úväzok.

Pracovný pomer koordinátorov vzniká uzavretím pracovnej zmluvy, ktorú v mene rady podpisuje jej predseda.

VII. ČINNOSŤ RADY

Článok 38

Rada pracuje na zasadnutiach.

Výbory v rámci svojej príslušnosti pripravujú pracovný materiál pre vypracovanie plánu práce rady a doručujú ho výkonnej rade.

Výkonná rada vypracúva predbežný plán práce rady.

Plán práce rady predkladá rade jej predseda.

Členovia rady môžu navrhovať zmeny a dopĺňať predložený plán práce.

Plán práce vynáša rada na svojich zasadnutiach väčšinou hlasov prítomných členov rady.

Článok 39

Zasadnutia rady zvoláva jej predseda podľa potreby, ale najmenej raz za šesť mesiacov, konajú sa v slovenskom jazyku, a podľa potreby i po srbsky.

V prípade neprítomnosti predsedu rady, zasadnutie vedie jeho zástupca oprávnený predsedom rady.

Článok 40

Rada môže mať ustanovujúce zasadnutie, riadne a slávnostné.

Článok 41

Zasadnutia rady sú verejné.

Článok 42

Zasadnutia rady sa zvolávajú elektronicky.

Pozvánka na zasadnutie rady musí obsahovať miesto a čas jeho konania, návrh rokovacieho programu a spolu s pozvánkou sa členom doručuje i zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia rady, materiál súvisiaci s navrhnutým rokovacím programom, prípadne iná dokumentácia.

Článok 43

Pozvánka na riadne zasadnutie rady sa má doručiť najneskôr 3 dni predo dňom jeho konania, a výnimočne, v prípade naliehavosti 1 deň pred konaním zasadnutia. Príčiny naliehavosti zdôvodňuje predseda na zasadnutí rady.

Článok 44

Výnimočne, ak sa vyskytne potreba, rada môže zorganizovať aj telefonické alebo elektronické zasadnutie.

Rokovací program telefonického alebo elektronickeho zasadnutia vopred určuje predseda rady, o takto určenom rokovacom programe sa nehlasuje a nemožno ho ani meniť. Na telefonickom alebo elektronickom zasadnutí nemožno vynášať rozhodnutia z článku 15 odsek 2 štatútu rady.

Článok 45

Na telefonickom zasadnutí uznesenia formuluje predseda rady a členovia sa telefonicky vyjadrujú „za“, „proti“ alebo „zdržal sa“. Ak je väčšina hlasov „za“, uznesenie je vynesené. Pri telefonickom vyjadrovaní sa v rade urobí audionahrávka telefonických rozhovorov všetkých členov rady.

 

Článok 46

 

Elektronické zasadnutie sa koná písomným spôsobom v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu. Na elektronickom zasadnutí uznesenia formuluje predseda rady a členovia sa vyjadrujú slovami „za“, „proti“ alebo „zdržal sa“, ktoré spíšu pod bod o ktorom sa rozhoduje. Svoju odpoveď vnesú x-om (x) do štvorčeka ponúknutej odpovede za ktorú sa rozhodnú.

Člen národnostnej rady ktorý prijal materiály elektronickej schôdze na rozhodovanie, je záväzný vyjadriť sa v 48 hodinovej lehote odo dňa prijatia materiálov. Pokiaľ sa nevyjadrí v danej lehote považuje sa že nehlasoval.

Každý člen za pravdivosť obsahu svojho e-mailu znáša občiansko-právnu a morálnu zodpovednosť.

Článok 47

O priebehu telefonického alebo elektronickeho zasadnutia sa vedie zápisnica.

Zápisnica obsahuje základné údaje – čas, keď sa zasadnutie konalo, mená kontaktovaných členov, rokovací program, hlasovanie každého kontaktovaného člena a text uznesenia alebo záveru vyneseného na zasadnutí.

Zápisnica z telefonického alebo elektronickeho zasadnutia sa schvaľuje na prvom nasledujúcom zasadnutí rady.

Článok 48

Na zasadnutia rady sa môžu pozývať aj predsedovia jednotlivých výborov, odborníci a čestní členovia, a podľa potreby aj iné osoby.

Článok 49

V prípade, že sa člen rady nemôže zúčastniť zasadnutia, povinný je o tom informovať tajomníka rady.

Článok 50

Zasadnutie sa môže uskutočniť, ak je prítomných najmenej 15 členov rady.

Ak sa zistí, že na zasadnutí nie je prítomný dostatočný počet členov na plnoprávne rozhodovanie, predseda rady zasadnutie odročí na ďalší zodpovedajúci deň, hodinu a miesto. Neprítomní členovia sa o odročení zasadnutia písomne oboznámia.

Článok 51

Zasadnutia rady otvára predseda a navrhuje rokovací program.

Rada schvaľuje rokovací program, vrátane schválených návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie.

Člen rady môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie rokovacieho programu. Návrh na zmenu rokovacieho programu je možné podať písomne alebo ústne na zasadnutí rady.

Po podaní návrhov na zmenu alebo doplnenie rokovacieho programu, predseda ich dáva na hlasovanie. Hlasuje sa o každom návrhu osobitne. Návrh je schválený, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov rady. Schválené návrhy sa zaraďujú do rokovacieho programu poradím, akým boli podané.

Rokovací program ustaľuje predseda rady.

Článok 52

Po ustálení rokovacieho programu rada schvaľuje zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia spolu so schválenými poznámkami k zápisnici.

Na zasadnutí rady sa otvára rozprava o každej otázke, ktorá je na rokovacom programe, skôr ako sa o nej bude rozhodovať.

Rada rozoberá jednotlivé body rokovacieho programu a rozhoduje o nich poradím určeným rokovacím programom.

Po rozprave môže rada rozhodnúť, aby sa jednotlivé návrhy alebo otázky stiahli z rokovacieho programu a vrátili navrhovateľovi na prepracovanie.

Rozpravu uzatvára predseda rady, keď konštatuje, že je zoznam prihlásených vyčerpaný. Po ukončení rozpravy nemožno o tom istom bode rozpravu znovu otvárať.

Rozpravu o ďalšom bode rokovacieho programu možno začať len po hlasovaní o predchádzajúcom bode.

Článok 53

Predseda rady môže určiť prestávku v práci zasadnutia s cieľom vykonať potrebné konzultácie alebo obstarať mienku.

Po konzultovaní, resp. obstaraní mienky, predseda rady oboznámi členov, že zasadnutie pokračuje.

1.Udržiavanie poriadku na zasadnutiach rady

Článok 54

Na zasadnutí národnostnej rady je možné hovoriť len keď sa o slovo požiada predseda rady a keď ho on udelí.

O slovo sa treba prihlásiť predsedovi rady na začiatku rozpravy a možno sa oň uchádzať, kým sa predmetná rozprava neuzavrie.

Predseda rady udeľuje slovo jej členom podľa poradia, akým sú prihlásení.

Člen rady môže hovoriť iba o otázke, ktorá je na rokovacom programe zasadnutia.

Predseda rady môže odobrať slovo členovi rady,

Výklad členov rady k jednotlivým bodom rokovacieho programu nemôže trvať viac ako 3 minúty.

Člen rady sa môže najviac dvakrát zúčastniť diskusie o každom bode programu rokovania. Druhýkrát mu slovo bude udelené, keď sa vyčerpá prvý zoznam prihlásených a len vtedy, keď otázka, o ktorej sa rokuje, podľa odhadu predsedu rady nie je v dostatočnej miere prerokovaná.

Článok 55

Členovia rady sú povinní vážiť si dôstojnosť národnostnej rady. Majú sa s úctou správať jeden voči druhému. Neprípustné je na zasadnutiach sa priamo obracať na iných členov rady, používať urážlivé slová a vynášať veci a posudky týkajúce sa súkromného života ostatných členov rady.

Článok 56

Neprípustné je počas prejavu člena rady alebo iných účastníkov rozpravy výklad komentovať, resp. poznámkami ho rušiť, alebo nevhodným správaním ohrozovať slobodu prejavu.

Článok 57

Udržiavanie poriadku na zasadnutí má na starosti predsedajúci.

Za porušenie poriadku na zasadnutí rady je možné vyriecť napomenutie, pozbaviť osobu slova a vykázať zo zasadnutia.

O napomenutí a pozbavení slova rozhoduje predsedajúci.

Zo zasadnutia osobu vykáže rada na návrh predsedu. Uložené opatrenie sa zapíše do zápisnice.

Článok 58

Napomenutie sa vyriekne členovi rady:

–  ktorý sa ujal slova bez povolenia predsedu rady aj napriek predbežnému upozorneniu,

–  ktorý sa ujme slova skôr ako oň požiadal a ako mu slovo bolo udelené,

–  ktorý aj napriek upozorneniu predsedu rady hovorí o otázke, ktorá nie je na rokovacom programe,

–  ak prerušuje hovoriaceho alebo komentuje jeho reč, resp. iným spôsobom ohrozuje slobodu prejavu,– ak hovorí o veciach a vynáša posudky týkajúce sa súkromného života iných osôb,

–  ak používa urážlivé slová,

–  ak sa inak neslušne správa a ruší poriadok na zasadnutí alebo koná v rozpore s ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku.

Článok 59

Slova sa pozbaví člen rady, ktorému predtým už bolo vyrieknuté napomenutie, a on aj napriek tomu neprestal rečniť ani po upozornení predsedu rady, že hovorí o otázke, ktorá nie je na rokovacom programe, vynáša veci a posudky, ktoré súvisia so súkromným životom iných osôb alebo používa urážlivé slová.

Člen pozbavený slova je povinný v tej istej chvíli prestať hovoriť. Ak sa tak nestane, predseda rady zasadnutie nakrátko preruší.

Článok 60

Člena rady možno vykázať zo zasadnutia aj v prípade hrubého porušovania poriadku, keď aj pozbavený slova ruší alebo znemožňuje prácu zasadnutia, nerešpektuje rozhodnutie predsedajúceho o pozbavení slova alebo sa aj ďalej dopúšťa priestupkov z článku 58 tohto rokovacieho poriadku, ako aj v iných prípadoch, stanovených týmto rokovacím poriadkom.

Člena rady možno vykázať zo zasadnutia aj bez predtým vyrieknutých opatrení v prípade fyzického útoku, resp. iného podobného správania, ohrozujúceho fyzickú integritu účastníkov práce rady.

Opatrenie vykázania zo zasadnutia na návrh predsedu rada ukladá bez rokovania.

Člen rady, ktorému bolo uložené opatrenie vykázania zo zasadnutia, je povinný ihneď opustiť sieň, v ktorej sa zasadnutie koná.

Ak člen rady odmietne opustiť sieň, v ktorej sa zasadnutie koná, predseda zhromaždenia dá prestávku a pozve orgány poverené udržiavaním poriadku, aby ho odstránili zo zasadnutia. Člen rady, ktorému bolo uložené opatrenie vykázania zo zasadnutia rady, sa pokladá za neopodstatnene neprítomného.

Článok 61

Ak predsedajúci ani po vyrieknutí opatrení nemôže udržať poriadok na zasadnutí rady, zasadnutie nakrátko preruší.

Článok 62

Ustanovenia o udržiavaní poriadku na zasadnutí rady sa vzťahujú aj na všetkých iných účastníkov v práci zasadnutia.

Článok 63

Predseda rady môže nariadiť, aby sa aj iná prítomná osoba, porušujúca poriadok na zasadnutí rady, vykázala zo siene, v ktorej sa koná zasadnutie.

Článok 64

Ustanovenia o udržiavaní poriadku na zasadnutí rady sa uplatňujú aj na zasadnutiach výborov, komisií a iných pracovných telies.

Článok 65

Ak člen rady chybne pochopí výklad iného člena, člen, na ktorého sa výklad vzťahuje, má právo na odpoveď.

O práve na odpoveď rozhoduje predseda rady. Odpoveď nemôže trvať viac ako 2 min.

Článok 66

Každý člen národnostnej rady má právo poukázať na porušenie rokovacieho poriadku, pričom má presne uviesť článok, ktorý podľa jeho mienky bol porušený.

Predseda je povinný ihneď dať slovo členovi, ktorý poukazuje na porušenie rokovacieho poriadku.

O tom, či došlo k porušeniu rokovacieho poriadku, rozhoduje rada väčšinou hlasov svojich členov prítomných na zasadnutí.

1.Hlasovanie na zasadnutiach rady

Článok 67

Národnostná rada rozhoduje verejným hlasovaním, ak zákonom, štatútom, resp. týmto rokovacím poriadkom nie je stanovené tajné hlasovanie.

Verejné hlasovanie sa uskutočňuje v súlade s článkom 24 tohto rokovacieho poriadku.

Ak sa hlasuje dvíhaním ruky, členovia sa najprv vyjadria, kto je za návrh, kto je proti návrhu a nakoniec kto sa hlasovania zdržal.

Po skončení hlasovania predseda národnostnej rady ho uzavrie a výsledky hlasovania zverejní.

Článok 68

Tajné hlasovanie realizuje volebná komisia pozostávajúca najmenej z troch členov, zvolených spomedzi členov rady.

Tajné hlasovanie sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku, upravujúcimi voľbu predsedu a podpredsedov rady.

Článok 69

Rozhodnutia národnostnej rady sa vynášajú väčšinou hlasov prítomných členov rady, ak zákonom, štatútom, resp. týmto rokovacím poriadkom nebola stanovená väčšina všetkých členov rady.

2. Zápisnica zo zasadnutí rady

Článok 70

Zo zasadnutí rady sa spisuje zápisnica a vyhotovuje zvukový záznam zasadnutia, ktorý sa v elektronickej podobe zverejňuje na internetovej stránke rady a v jej archíve.

Zápisnicu spisuje tajomník rady.

Zápisnica obsahuje:

1.dátum a miesto konania zasadnutia,

2.čas začiatku a ukončenia zasadnutia,

3.mená prítomných členov rady,

4.mená oprávnene a neoprávnene neprítomných členov,

5.mená ďalších členov rady prítomných na zasadnutí,

6.meno predsedajúceho,

7.ustálený rokovací program,

8.krátky obsah úvodného výkladukaždému bodu rokovacieho programu, 9.9.uznesenia o každom bode rokovacieho programu.

Schválenú zápisnicu podpisuje predsedajúci rady a zapisovateľ.

VIII. VEREJNOSŤ PRÁCE RADY

Článok 71

Predsedajúci sa stará o zabezpečenie verejnosti práce rady.

Verejnosť práce rady sa zabezpečuje informovaním médií o čase a mieste konania zasadnutí, sprístupňovaním materiálov pripravených pre zasadnutia a umožňovaním byť na nich prítomní, ako aj prostredníctvom tlačových konferencií.

Rozhodnutia schválené na zasadnutiach orgánov rady, ako aj zvukové záznamy zo zasadnutí rady sa záväzne uverejňujú na internetovej stránke rady najneskôr do desať dní od dňa nadobudnutia ich účinnosti alebo ich prijatia.

Všetky obsahy uverejnené na internetovej stránke sa vcelku môžu používať iba na informovanie verejnosti.

Akékoľvek zneužitie obsahu uverejneného na webovej stránke rady sa bude považovať za porušenie jej dôstojnosti, o čom sa môže rokovať na nasledujúcom zasadnutí.

Článok 72

Na zasadnutiach rady môžu byť prítomní aj občania, ktorí o to majú záujem, ako aj predstavitelia organizácií, počtom, ktorý nebude rušiť prácu rady.

So svojím úmyslom byť prítomný na zasadnutí rady záujemcovia oboznámia tajomníka najneskôr dva dni pred konaním zasadnutia. Ak prítomnosť na zasadnutí prihlási väčší počet záujemcov a technické možnosti nedovoľujú prijať všetkých, o tom, kto bude na zasadnutí prítomný, rozhodne tajomník, prihliadajúc na poradie prihlasovania.

IX. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 73

Rokovací poriadok rady sa schvaľuje väčšinou hlasov prítomných členov rady.

Článok 74

Otázky, vzťahujúce sa na prácu rady, ktoré nie sú upravené týmto rokovacím poriadkom, sa môžu upraviť rozhodnutím alebo uzáverom rady.

Článok 75

Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom zverejnenia na webovej stránke národnostnej rady alebo na vývesnej tabuli národnostnej rady, keď zároveň zaniká platnosť Rokovacieho poriadku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny schválený 26. decembra 2014.

Predsedníčka NRSNM

Libuška Lakatošová