Spolužitie ako pozitívny príklad

V Zhromaždení AP Vojvodiny dnes prebiehala medzinárodná konferencia Slováci a Srbi – história a súčasnosť, ktorú zorganizovali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

Konferenciu podporili vláda Srbska, ako aj vláda Slovenskej republiky. Otvárajúc konferenciu predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová zdôraznila, že je konferencia zorganizovaná s cieľom ukázať na historické väzby slovenského a srbského národa, na jedinečný príklad harmonického spolunažívania medzi príslušníkmi slovenskej národnostnej menšiny a väčšinového srbského obyvateľstva.

JP-02


Prítomným sa prihovorili aj predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny István Pásztor, predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovićová, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a iní. Prečítaný bol aj pozdravný list predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Na záver konferencie sa prihovoril aj podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

JP-03


Konferencia bola rozdelená do piatich panelov, v ktorých sa rečníci zamerali na niekoľko oblastí: legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku, tradície spolunažívania Slovákov a Srbov, kultúru a duchovný život, školstvo a aktuálne postavenie slovenskej menšiny v Srbsku.

Organizátori a účastníci konferencie schválili Memorandum medzinárodnej konferencie Slováci a Srbi – história a súčasnosť, ako aj závery, ktoré sa týkajú spracovaných oblastí.

http://hl.rs/slovaci-srbi-historia-sucasnost-3/

Foto: Andrej Meleg a Jasmina Pániková

Nový Sad 9. mája 2014


Memorandum
medzinárodnej konferencie Slováci a Srbi – história a súčasnosť

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku a účastníci tejto konferencie oceňujú vysoký stupeň ochrany získaných práv slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko, zakotvených v Ústave Republiky Srbsko, Zákone o národnostných radách národnostných menšín, resp. iných zákonoch a medzinárodných právnych normách, akými sú Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, ktoré ratifikovala aj Republika Srbsko. K celkovo priaznivému hodnoteniu postavenia slovenskej menšiny v Srbsku výrazne prispievajú aj tradične dobré a priateľské historické vzťahy medzi slovenským a srbským národom, pozitívne skúsenosti spolunažívania slovenskej národnostnej menšiny a väčšinového srbského obyvateľstva na území dnešnej Vojvodiny a súčasné priateľské vzťahy medzi Republikou Srbsko a Slovenskou republikou. Osobitný význam má pozitívny prístup Slovenskej republiky pri výkone svojej štátnej politiky vo vzťahu k slovenskej národnostnej menšine v Srbsku v záujme zachovania jej národnostného a kultúrneho povedomia a slovenského jazyka rešpektujúc pri tom medzinárodno-právne normy v tejto oblasti.

DSC 0258

           
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku a účastníci tejto konferencie vyjadrujú presvedčenie, že v súčasnej dynamickej dobe, keď je Republika Srbsko v procese prístupových rokovaní s Európskou úniou vystavená hlbokým vnútorným spoločenským a politickým premenám, agenda ochrany ľudských a menšinových práv bude iba nadobúdať na svojom význame, nakoľko patrí k základným požiadavkám   Kodanských prístupových kritérií a je jedným zo základných pilierov hodnotového systému Európskej únie.

DSC 0207

Hlboké historické väzby slovenského a srbského národa, ktoré charakterizuje absencia konfliktov a nedorozumení, vysoká úroveň spolupráce a vzájomnosti, ale i rešpektovanie práva na odlišnosť, môže byť príkladom pre mnohé európske národy. Vychádzajúc z uvedených skutočností účastníci konferencie jednomyseľne podporujú vstup Srbska do Európskej únie. Zaradením sa do tejto veľkej rodiny európskych národov a štátov vznikne nový priestor na prehlbovanie a budovanie kultúrnych, hospodárskych a politických vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom a výrazne sa posilní postavenie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku ako spony medzi dvoma priateľskými národmi.

DSC 0173

 

Závery medzinárodnej konferencie Slováci a Srbi – história a súčasnosť

 

Legislatíva a štátna politika v oblasti ochrany menšinových práv

 • Zasadzovať sa za schválenie strategického plánu a akčného plánu Republiky Srbsko v oblasti ochrany menšinových práv.
 • Obnoviť činnosť Republikovej rady pre národnostné menšiny.
 • Sfunkčniť Republikový fond pre národnostné menšiny.
 • Zákonom o národnostných radách národnostných menšín, resp. inými zákonmi, zabezpečiť zachovanie úrovne získaných práv príslušníkov národnostných menšín zaručených Ústavou RS a medzinárodnými právnymi predpismi.
 • Národnostným radám národnostných menšín zabezpečiť výkon verejnoprávnych právomocí v oblastiach určených Ústavou Republiky Srbsko a Zákonom o národnostných radách národnostných menšín.
 • Zabezpečiť priestorové a finančno-materiálne podmienky na efektívnu činnosť Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

 

Strategické ciele v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov

 • Vytvárať podmienky na ochranu, obnovu a sprístupnenie kultúrnych pamiatok vojvodinských Slovákov a následne uschopniť systém ochrany kultúrnych statkov osobitného významu pre vojvodinských Slovákov.
 • Trvalo zabezpečiť priestorové riešenia a finančno-materiálne podmienky pre ustanovizne, ktoré majú osobitný význam pre zachovanie kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov.
 • Matici slovenskej v Srbsku dať osobitný význam a riešiť problém jej financovania, čiže existencie.
 • Vytvoriť model systémového financovania a organizácie festivalov osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu.
 • Vytvárať podmienky pre tvorivú činnosť, rovnosť šancí a vytváranie a šírenie kultúrnych hodnôt. Zvyšovať efektivitu kultúrnych ustanovizní vo verejnom úseku – ich spravovanie, financovanie a hodnotenie tejto efektivity. Vytvárať prostredie, ktoré umožní, aby umenie a kultúra boli nezávislým a dynamickým faktorom rozvoja slovenskej spoločnosti a vytvárať podmienky pre efektívne zapájanie kultúry do procesov rozvoja kultúrnej rôznorodosti.

 

Strategické ciele v oblasti vzdelávania

 • Zabezpečiť v súlade so zákonom výkon verejnoprávnych právomocí a autonómiu v oblasti vzdelávania v slovenskom jazyku.
 • Zabezpečiť efektívny nábor žiakov do slovenských škôl, udeľovanie štipendií deficitným kádrom a zamestnávanie mladých odborníkov.
 • Trvalým a systémovým riešením postavenia slovenčiny ako materinského jazyka zmenou legislatívy a učebných plánov na všetkých úrovniach vzdelávania – od predškolského až po vysokoškolské vzdelávanie, sa zachová Ústavou zaručené právo na vzdelávanie v materinskom jazyku, čo umožní systematickejší prístup k náboru žiakov do tried s vyučovacím jazykom slovenským.
 • Založením vzdelávacieho metodického centra a trvalým riešením fungovania Oddelenia slovakistiky pri Filozofickej fakulte v Novom Sade systematicky zabezpečiť odbornosť kádrov s kontinuálnym odborným zdokonaľovaním v znalosti slovenského jazyka pre všetky vyučovacie predmety a na všetkých úrovniach vzdelávania, prihliadajúc na platné zákonné predpisy pri zamestnávaní kádrov.
 • Bilaterálnou medzištátnou dohodou trvale doriešiť spoluprácu rezortných ministerstiev Republiky Srbska a Slovenskej republiky s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (resp. s inými inštitúciami, ktoré zastupujú slovenskú národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania) a doriešiť otázku zjednodušenia postupu nostrifikácie diplomov.

 

Strategické ciele v oblasti informovania

 • Národnostným radám národnostných menšín zákonom umožniť výkon verejnoprávnych právomocí v oblasti verejného informovania.
 • Schválením Zákona o verejnom informovaní a médiách a Zákona o elektronických médiách vytvoriť legislatívny rámec, ktorý umožní zachovanie vysielania programov v slovenskom jazyku lokálnych elektronických médií, resp lokálnych rozhlasových staníc, ako získané práva slovenskej národnostnej menšiny na úrovni miestnej samosprávy.
 • Zabezpečiť pravidelné a zodpovedajúce financovanie, zlepšenie pracovných podmienok redakcií, podporu ďalšieho odborného vzdelávania a skvalitnenie vysielacieho signálu.
 • Zachovať existujúci model podpory a hľadať nové formy, ktoré zabezpečia pôsobenie a kvalitatívny rast slovenských printových médií.

 

Strategické ciele v oblasti úradného používania jazyka a písma

 • Zabezpečiť dôsledné uplatňovanie získaných práv na úradné používanie slovenského jazyka v súlade s ustanoveniami Zákona o úradnom používaní jazykov a písiem v správnom a súdnom konaní, v komunikácii s orgánmi verejnej správy; pri vydávaní verejných listín a vedení oficiálnych záznamov a osobných údajov, pri používaní menšinového jazyka na volebných a hlasovacích materiáloch a pod.
 • V zmysle ustanovení Zákona o ochrane ľudských a menšinových práv pri zamestnávaní vo verejných službách, vrátane polície, dôsledne brať do úvahy etnické zloženie obyvateľstva, primerané zastúpenie a znalosti jazyka, ktorým sa hovorí v oblasti orgánu alebo služby.

 

Cirkev

 • Uzavrieť dohodu medzi štátom a cirkvou, ktorá upraví ich vzájomné vzťahy.
 • Doriešiť všetky otvorené otázky reštitúcie cirkevného majetku v súlade s platným Zákonom o reštitúcii majetku a odškodnení.

 

Otázka dlhu Republiky Srbsko voči Slovenskej republike

Pri riešení otázky dlhu Republiky Srbsko voči Slovenskej republike zasadzovať sa o uzavretie takej dohody medzi dvoma krajinami, ktorou by sa tento dlh vyrovnal jeho predisponovaním pre potreby slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.