Realizácia plánov v roku 2011 bude sledovať financie

 

 Vo štvrtok 23. decembra v miestnostiach NRSNM sa uskutočnila druhá schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na rokovacom programe boli rovnaké body ako aj pri ostatných výboroch, teda schvaľovanie správy o činnosti za rok 2010, Schvaľovanie plánu a finančného plánu výboru pre rok 2011 ako aj výber projektov s ktorými bude v roku 2011 výbor konkurovať na USZZ.

 Vzhľadom na to, že Výbor pre úradné používanie jazyka a písma vo svojej činnosti doteraz nemal komisie, tato skutočnosť sa stala dôvodom, že ja plán aktivít za nasledovný rok obsiahlejší, ale aj konkrétnejší.

Tak okrem iného výbor sa bude zaoberať výskumom a vypracovaným databázy o slovenských mimovládnych organizáciach v slovenských prostrediach, poskytne intenzívnu pomoc spolkom pri úprave starých štatútov a ich zlaďovania s novými požiadavkami, formuje poradenskú službu pre úradné názvy miest, ulíc, námestí, smeroviek, turistických, hospodárskych a iných názvov v prostrediach kde jestvuje úradné používanie jazyka a písma, zorganizuje seminár pre členov Slovákov Rady pre medzinacionálne vzťahy, podporí formovanie celocirkevného archívu v Starej Pazove … ako aj mnohé iné akcie, ktoré priamo, alebo nepriamo súvisia s týmto výborom.

 Keď ide o výber projektov s ktorými bude výbor v roku 2011 konkurovať na USZZ, členovia súhlasili aby to boli: Tlač symbolov Slovákov v Srbsku, Celocirkevný archív Starej Pazove a Gramatika moja milá (popularizácia záujmu o materinský jazyk medzi mládežou).