OHROZOVANIE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH, MENŠINOVÝCH A VOLEBNÝCH PRÁV SLOVÁKOV V SRBSKU

Reakcia na udalosti, ktoré sa stali dňa 10. novembra 2015 v Kovačici

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) s veľkým znepokojením prijala informácie o nedemokratických a nezákonných praktikách pripomínajúcich fašizmus, ktorým sú v poslednej dobe vystavení viacerí príslušníci slovenskej národnostnej menšiny – členovia NRSNM. V snahe získať si politický vplyv a ovládnuť demokraticky zvolenú Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny Pavel Surový, člen NRSNM a predseda politickej strany Slováci vpred, prekročil Rubikon a priklonil sa k metódam nátlakov, vydierania, vyhrážok a sľubov, ktoré nepatria do civilizovanej a demokratickej spoločnosti. Viacerí členovia NRSNM boli v utorok 10. novembra 2015 pozvaní zo strany aktuálneho predsedu Obce Kovačica Jána Husárika (nominant Srbskej pokrokovej strany) na rozhovory. Rozhovory však viedli dvaja funkcionári Srbskej pokrokovej strany B. Malović a  D. Jovanović bez prítomnosti predsedu obce. Na rozhovoroch bol prítomný aj člen NRSNM a predseda politickej strany Slováci vpred pán Pavel Surový, ktorý nič nehovoril. Pozvanie na rozhovor odmietli dvaja členovia NRSNM – z Kovačice a z Kysáča.

B. Malović a D. Jovanović počas rozhovoru dali najavo, že disponujú všetkými informáciami o členoch NRSNM a o členoch ich najbližšej rodiny a vydieraním, nátlakmi, vyhrážkami a sľubmi sugerovali členom NRSNM, aby podpísali vopred pripravené dokumenty, ktoré im predostrel Pavel Surový. Jedným dokumentom sa zabezpečuje nová väčšina v NRSNM, potrebná na odvolanie aktuálnej predsedníčky a druhým dokumentom bola kandidatúra pána Surového na predsedu NRSNM. Takto Pavel Surový v Kovačici, za špinavej pomoci predstaviteľov Neslovákov zo Srbskej pokrokovej strany, získal hlasy troch členov NRSNM.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny rázne protestuje a pozýva kompetentné orgány, aby nedovolili takúto kriminalizáciu spoločenského života v krajine, lebo sa tak ohrozujú základné ľudské a menšinové práva príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny a priamo podrývajú základy demokratickej spoločnosti a do spoločenského života vnášajú prvky politickej totality, diktatúry a fašistických metód. Zároveň žiadame, aby bolo jasne identifikované, kto stojí za týmito nátlakmi a na čí pokyn sa tieto veci dejú.
 
Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny si zvolili občania slovenskej národnosti v priamych demokratických voľbách. Preto je neprípustné, aby sa demokraticky vyjadrená vôľa príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny násilím, vyhrážkami a podmieňovaním menila. Ešte viac je zarážajúca skutočnosť, že tieto násilné zmeny vykonávajú členovia Srbskej pokrokovej strany, ktorí vôbec nie sú príslušníkmi slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny očakáva, že na vzniknutú situáciu budú reagovať tak domáce príslušné orgány, ako aj medzinárodné inštitúcie, lebo tento jav presahuje rámec obvyklého politického zápasu a predstavuje flagrantné zasahovanie do práv menšiny, ktorá si demokraticky zvolila svoju národnostnú radu ako orgán kultúrnej autonómie.

Národnostná rada očakáva, že sa všetci členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pri vykonávaní svojej funkcie budú môcť slobodne rozhodovať, že nebudú vystavovaní nátlakom, vyhrážkam a násiliu iba preto, že vyjadrujú vlastný postoj, že sa nebudú musieť obávať o vlastné zamestnanie, bezpečnosť a zdravie svojich rodín a detí a o svoju budúcnosť.

Považujeme, že žijeme v slobodnom a demokratickom štáte, v ktorom všetky inštitúcie pracujú nezávisle od politickej moci a v súlade s Ústavou a platnými zákonmi. V štáte, kde sa práva národnostných menšín rešpektujú, kde sa uznávajú výsledky demokratických volieb, pluralizmus ako i to, že sa príslušníci národnostných menšín považujú za slobodných a rovnoprávnych občanov Srbska.

Chceme veriť, že príslušníci slovenskej národnostnej menšiny po 270 rokoch žitia na týchto priestoroch budú aj naďalej uznávanou menšinou, ktorá je lojálna tomuto štátu a stále dostatočne životaschopná, aby sama dokázala riadiť národnostnú radu, ako orgán kultúrnej samosprávy, zaoberajúci sa otázkami zachovania národnej, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov v Srbsku. Nechceme veriť, že sa staneme obeťou nezákonných a nedemokratických praktík, ktoré v týchto dňoch vyvrcholili v našom menšinovom živote.

Budeme žiť slobodne a bezpečne spolu s väčšinovým národom a príslušníkmi iných národnostných menšín, alebo budeme nútení vysťahovať sa za bezpečnejším životom a žiadať o politický azyl na Slovensku a v krajinách Európskej únie, do ktorej sa aj náš štát uberá?

Zachováme si právo na vlastnú svojbytnosť, alebo nás pohltí tma?

V Novom Sade, 13. november 2015

Anna Tomanová Makanová
predsedníčka NRSNM