Desiate zasadnutie NRSNM

Desiate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo vo štvrtok 15. marca v zasadačke vlády AP Vojvodiny v Novom Sade. Zasadnutia sa zúčastnilo devätnásť členov Rady a rokovací program obsahoval 6 rokovacích bodov. Podstatná časť zasadnutia bola zameraná na schválenie správ, ktoré podali NVU Hlas Ľudu a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov – inštitúcie, ktorých ja Národnostná rada zakladateľom a spoluzakladateľom. V rámci prvého bodu bola schválená správa o realizácií programu práce týždenníka a činnosť redakcie Hlas ľudu, správa o činnosti Hlas ľudu a záverečná bilancia NVU Hlas ľudu za rok 2011. Schválený bol aj plán redakcie týždenníka a program práce NVU Hlas ľudu na rok 2012.

V rámci druhého bodu bola schválená správa o činnosti a finančná správa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2011, ako aj plán a program práce a finančný plán Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2012. Národnostná rada navrhla aj členov Správnej a Dozornej rady Ústavu, ktorým onedlho vyprší štvorročný mandát. Do správnej rady sú navrhnutí Vladimír Valentík, Dr. Samuel Čelovský, Dr. Michal Týr, Samuel Boldocký, Jarmila Ćendićová, Mgr. Anna Séčová-Pintírová, Anna Medveďová, Mgr. art Miroslav Benka, Ján Makan, Eva Naďová, Dr. Ján Čáni, Viera Benková a Mr. Marína Šimáková-Speváková. Za členov dozornej rady boli navrhnutí Martin Zloch, Anna Chrťanová Leskovac, Ján Majorský a Jaroslav Hrebík. Z navrhnutých mien Vláda AP Vojvodiny ako spoluzakladateľka tejto našej inštitúcie zvolí deviatich členov Správnej rady a troch Dozornej rady Ústavu.

Vo Výbore pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady budú tiež zmeny. Na zasadnutí bol člen tohto výboru a predseda Komisie pre spoluprácu s mládežou Ivan Barca odvolaný z týchto funkcií, keďže ich z osobných dôvodov už nemôže vykonávať. Novou členkou Výboru a zároveň i novou predsedníčkou Komisie pre spoluprácu s mládežou sa stala Daniela Feketová z Hložian, doterajšia členka Komisie.
Novinkou je, že Národnostná rada bude v súlade so právomocami vyplývajúcimi zo Zákona o národnostných radách národnostných menšín každoročne udeľovať Cenu a Medailu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny jednotlivcom alebo kolektívu za výnimočný prínos kultúre, vzdelávaniu, informovaniu a úradnému používaniu jazyka a písma slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ktorou bude podporovať a afirmovať hodnoty a výsledky dosiahnuté v oblasti zachovávania, rozvoja a prezentácie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Na desiatom zasadnutí bol schválený štatút Ceny Národnostnej rady a rozhodnutie o vypísaní súbehu na výtvarné riešenie tejto ceny.