Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - máj 2021
streda, 19 máj 2021 09:11

Republiková súťaž zo slovenčiny

Republiková súťaž zo slovenčiny

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci 15. mája 2021 bolo hostiteľom republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl.

 

Privítacie slovo v Slávnostnej sieni mala riaditeľka tejto vzdelávacej ustanovizne Jarmila Vrbovská, ktorá pozdravila prítomných a žiakom popriala veľa zdaru vo vypracúvaní úloh. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ako organizátorky súťaže, spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a technologického rozvoja a Vojvodinskou slovakistickou spoločnosťou, a predsedníčky Libušky Lakatošovej, ako i v mene Výboru pre vzdelávanie sa prihovorila koordinátorka výboru Svetlana Zolňanová. Súťažili len žiaci 3. a 4. ročníka, kovačického a petrovského gymnázia, staropazovskej strednej školy, ako i zdravotníckej školy z Nového Sadu.

 

Hodnotenie testov mali na starosti prof. Dr. Anna Makišová, predsedníčka komisie, Mariena Korošová a Jarmila Pantelićová. O výsledkoch súťaže sa členky komisie zmienili veľmi pozitívne, žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti, dobre boli pripravení na súťaž a niektorým z nich veľmi málo chýbalo k získaniu maximálneho počtu bodov. Prvé tri miesta v oboch kategóriách obsadili žiaci Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Z tretieho ročníka najúspešnejší boli: Teodora Šimoniová, Nina Marčoková a Martin Zvara. Prvé tri miesta vo štvrtom ročníku získali: Daniel Miháľ, Sára Obuchová a Valentína Hudecová.

 

Najúspešnejším súťažiacim odmeny a diplomy udelil predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Janko Kolárik.

               20210515 143308-min

 

 

Volebné zasadnutie Zhromaždenia Matice Slovenskej v Srbsku

Dňa 15.05.2021 v Báčskom Petrovci uskutočnilo sa volebné zasadnutie Zhromaždenia Matice Slovenskej v Srbsku. Zvolený je nový predseda Branislav Kulík ako i noví podpredsedovia: Pre Sriem: Janko Havran zo Starej Pazovi a Nataša Kolárová zo Šída. Pre Báčka: Anna Horvátová z Báčského Petrovca a Juraj Súdi zo Selenče. Pre Banát: Janko Kolárik z Padiny a Jarmila Hromčíková z Bielého Blata. Pre Belehrad: Ján Krivák a Zlatko Lenhart.

IMG-20210517-WA0002

IMG-20210517-WA0000

Zverejnené vNRSNM
Pracovné stretnutie samospráv a ďalších predstaviteľov s Ministerstvom pre ľudské práva a práva menšín a sociálny dialóg

V piatok 14. mája 2021 sa v mestskom zastupiteľstve v Novom Sade uskutočnilo stretnutie s ministerkou Gordanou Čomićovou. Úvodnými slovami sa prihovoril prítomným náčelník Južnobáčského správneho obvodu pán Milan Novaković, tiež sa prihovorila aj predsedníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad pani Jelena Marinković Radomirović. Témou tohto stretnutia bola vzájomná výmena informácií medzi inštitúciami s cieľom umožniť uplatňovanie zákona a spoločných činnosti.

Ako predstaviteľka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na tomto stretnutí bola prítomná tajomníčka Mária Poptešinová.

FB IMG 1621241660796

Zverejnené vNRSNM
Z online zasadnutia Koordinácie národnostných rád

 V utorok 11. mája 2021 sa uskutočnilo online zasadnutie Koordinácie národnostných národnostných menšín, ktorou predsedala macedónska národnostná rada. Témou zasadnutia bol:

1. Аktuálny súpis obyvateľstva v našom štáte, zaujatie stanoviska Koordinácie týkajúcej sa formy hlasovacieho lístka a v súlade s tím zodpovedajúce informovanie príslušných orgánov o stanovisku Koordinácie k tejto otázke. 
 
2. Definovanie a analýza informácií týkajúcich sa delegovania zástupcov národných spoločenstiev  v sčítacích komisiách na úrovni miestnych samospráv a zaujatie konečného stanoviska k tejto otázke.

 3. Rôzne

Na zasadnutí sa zúčastnili aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová.

 

IMG 20210511 121106 resized 20210514 111013403

 

 

 

Zverejnené vNRSNM
Výsledky Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám, mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku

Komisia na hodnotenie projektov slovenských inštitúcií, spolkov, mimovládnych organizácií a mládežníckych zdužení slovenského národného spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Vladimír Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran, ktorá zasadala dňa 8. apríla 2021 v Novom Sade, hodnotila 40 projektov, resp. 16 projektov na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť a aktivity mimovládnych organizácií a mládežníckych zdužení slovenského národného spoločenstva v Srbsku a 24 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2021 v hodnote 2.100.000,00 rsd.

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie jednohlasne schválil Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na svojej 9. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 12.05.2021 v priestoroch národnostnej rady v Novom Sade.

IMG 20210408 133240 resized 20210512 055850220

 

 

 

utorok, 11 máj 2021 11:44

Zo schôdze Výkonnej rady NRSNM

Zo schôdze Výkonnej rady NRSNM

 

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade dňa 10. maja 2021 sa uskutočnila 20. schôdza Výkonnej rady NRSNM. Zasadnutím predsedal podpredseda Výkonnej rady Hviezdoslav Čmelík a zúčastnila sa aj predsedniíčka NRSNM Libuška Lakatošová, ako aj členovia Výkonnej rady NRSNM Zlatko Lenhart, Janko Havran, Svetlana Zolňanová, Ján Makan, Branislav Kulík a tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová.

 

Rokovalo sa o nasledujúcich bodoch:

1. Schválenie rokovacieho programu

2. Schválenie zápisníc zo 16.,17.,18. а 19. elektronickej schôdze VR NRSNM

3. Informovanie o doterajších etapách o zabezpečení Slovenského domu v Novom Sade.

4. Mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.

5. Rôzne

 

Zverejnené vNRSNM

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahranič vyhlasujú

S ú ť a ž

o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre dospelých - dospelých autorov zo Srbska

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci autori od 18 rokov z územia Srbskej republiky. Jeden autor do súťaže môže poslať maximálne dva divadelné texty, ktoré vyhodnotí odborná porota.

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty, v strojopisnej úprave A4 doručte v troch exemplároch vrátane digitálnej kópie na CD/USB nosiči na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad.

Obálku označte heslom Súťaž o divadelnú predlohu pre dospelých. Do obálky s textami vložte zalepenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailový kontakt. Texty a médiá prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

O dátume vyhlásenia výsledkov ako i o spôsobe udeľovania cien autori budú poinformovaní v súlade s aktuálnymi epidemiologickými podmienkami.

Uzávierka súťaže je: 15. novembra 2021

Zverejnené vVýzvy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú

 

 

S ú ť a ž

o pôvodnú slovenskú divadelnú predlohu pre deti dospelých autorov zo Srbska


Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci autori od 18 rokov z územia Srbskej republiky. Jeden autor do súťaže môže poslať maximálne dva divadelné texty, ktoré vyhodnotí odborná porota.

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty, v strojopisnej úprave A4 doručte v troch exemplároch vrátane digitálnej kópie na CD/USB nosiči na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad.

Obálku označte heslom Súťaž o divadelnú predlohu pre deti. Do obálky s textami vložte zalepenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailový kontakt. Texty a médiá prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

O dátume vyhlásenia výsledkov ako i o spôsobe udeľovania cien autori budú poinformovaní v súlade s aktuálnymi epidemiologickými podmienkami.

Uzávierka súťaže je: 15. novembra 2021

Zverejnené vVýzvy
top