Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - október 2019
Aktivity Svetového združenia Slovákov v zahraničí

V Bratislave 25. a 26. októbra prebiehalo VI. valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Pred samým zhromaždením sa uskutočnilo zasadnutie Expertnej komisie, na ktorom sa v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnili Libuška Lakatošová, predsedníčka a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie, ktorá je zároveň aj členkov Výkonnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

IMG-26e830dbaba2855d8af3bac2cbbe095b-V.jpg

25. 10. podvečer zasadala Výkonná rada a Generálna rada, ktoré pripravili VI. valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

IMG-f52b248cb7aa2b41fcbdbfc6d82b78ae-V.jpg

26. októbra prebiehali voľby do Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Na začiatku volebného zasadnutia, ktoré za Srbsko moderovala Svetlana Zolňanová, sa prihovorila Libuška Lakatošová v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Po uskutočnených voľbách, na mieste predsedu pokračuje už tretie volebné obdobie Vladimír Skalský, ako predstaviteľka NRSNM, Svetlana Zolňanová je zvolená za členku Výkonnej rady a generálnu tajomníčku Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Janko Šuľan v mene obce Báčsky Petrovec za člena Výkonnej rady, za členov Generálnej rady Jarmila Hromčíková za MSS a Branislav Kulík za KC Kysáč. Mária Andrášiková, ako predstaviteľka Asociácie slovenských pedagógov a Juraj Červenák ako individuálny člen sú zvolení za členov Zmierovacej a revíznej komisie.

IMG-3b1f570f43a0ba26571fe1ef84dc8534-V.jpg

27. októbra pokračovali aktivity Svetového združenia Slovákov v zahraničí Dňami zahraničných Slovákov, ktoré sa v tomto roku uskutočnili v Rakúsku, v mestečku Hainburg a vo Viedni.

IMG-c6f466ad4ced7c560e38a247b41b756d-V.jpg

Zverejnené vNRSNM
štvrtok, 31 október 2019 19:40

Choreografický seminár v Starej Pazove

Choreografický seminár v Starej Pazove

V dňoch od 31. augusta do 1. septembra 2019 v Starej Pazove sa v organizácii Výboru pre kultúru NRSNM uskutočnil ďalší ročník choreografického seminára slovenského ľudového tanca, na ktorom sa zúčastnilo až 24 účastníkov. Boli to vedúci respektíve potenciálni vedúci folklórnych kolektívov v našich slovenských vojvodinských prostrediach. Na začiatku seminára sa frekventantom a ich vedúcim prihovorili predsedníčka NRSNM a predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove Libuška Lakatošová a výkonný riaditeľ tohto spolku Zdenko Uheli. Prednášateľkou bola naša známa a dlhoročná choreografka – učiteľka Ruženka Červenská, ktorá za svoju prácu získala početné uznania a ktorá je i dnes aktívnou choreografkou v SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde pracuje s folklórnym dorastom. R. Červenská tentoraz spracovala Slovenské tance z nášho prostredia a ich použitie v súčasnosti. Bolo to 14 tanečných celkov s rôznymi ozdobami pôvodných slovenských tancov z tunajšieho prostredia.

            Okrem nej na seminári prednášku o krojoch mal etnológ z Báčskeho Petrovca Marijan Pavlov a choreograf Janko Merník z Pivnice poukázal na špecifickosti pivnických tancov. Počas seminára slovenských ľudových tancov účastníkov sprevádzal mládežnícky ľudový orchester SKUS hr. Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Tempo seminára bolo nanаjvýš pracovné a robilo a debatovalo intenzívne do pozdných večerných hodín. Tieto folklórne dni víkendu boli uzavreté slávnostným udeľovaním diplomov, ktoré účastníkom a vedúcim udelila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Kurzu sa zúčastnili frekventanti z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Bingule, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Boľoviec, Šídu a Starej Pazovy.

            Choreografické sústredenie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
streda, 30 október 2019 16:34

97. Scénická žatva v slovenskom Martine

97. Scénická žatva v slovenskom Martine

Divadelný súbor KUS Zvolen z Kulpína, ako vlaňajší víťaz 49. Divadelného vavrína v Starej Pazove, sa s predstavením Konečná stanica autora Stanislava Štepku a v réžii Alexandra Baka zúčastnil na 97. ročníku Festivalu slovenských divadelných súborov a prehliadky s medzinárodnou účasťou Scénická žatva v Martine. Kulpínčania vystúpili v nedeľu 1. septembra 2019 v Národnom dome, kde si ich prišiel pozrieť pekný počet obecenstva, ktoré pekne reagovalo na predstavenie. V rámci Scénickej žatvy boli zorganizované početné sprievodné podujatia a predstavilo sa zo 16 divadelných súborov zo Slovenska, Česka a Srbska. Vzhľadom na to, že kulpínski divadelníci boli ubytovaní v stredoškolskom internáte na okraji mesta, čo im komplikovalo prepravu do centra dianí, pozreli si iba jedno divadelné predstavenie. Počas celého zájazdu divadelníkov sprevádzal Peter Vrlík z Matice slovenskej na Slovensku. Osobitná vďaka patrí aj programovému riaidteľovi festivalu Matejovi Moškovi.

         NRSNM z rozpočtu Výboru pre kultúru NRSNM divadelnému súboru z Kulpína hradila cestovné náklady v hodnote 120.000,00 dinárov. (pozn. os nrsnm)

Viera Dorčová Babiaková

OX2A3879

Zverejnené vVýbor pre kultúru
Z 2. zasadnutia Organizačno-správnej rady 26. prehliadky 3xĎ

Na 2. zasadnutí Organizačno-správnej rady Detskej divadelnej prehliadky 3xĎ, ktoré sa uskutočnilo v Novom Sade 20. júna 2019, prítomní boli Libuška Lakatošová, Milinka Chrťanová, Alexander Bako, Anna Chrťanová Leskovac, Zdenko Uheli, Vladislav Pop – členovia Organizačno-správnej rady a Miruška Kočišová, koordinátorka prehliadky. Prítomní sa na zasadnutí zmienili o 26. prehliadke 3xĎ a dali konštruktívne návrhy a postrehy do organizovania tohto celomenšinového kultúrneho podujatia do budúcna. Zdenko Uheli, predseda OSR najprv otvoril zasadnutie a následne Miruška Kočišová z uhla koordinátorky prečítala súvahu s vlastnými postrehmi. Alexander Bako navrhol zmeniť pravidlá tejto prehliadky a zároveň i formovať komisiu na zmenu pravidiel. Tento tím vykoná návrh zmien, ktoré by následne prerokoval výbor pre kultúru. Do uvedenej komisie navrhli Milinku Chrťanovú, Mirušku Kočišovú a Alexandra Baka. Paralelne by sa vykonali zmeny pravidiel nielen detského divadelného festivalu, ale i Divadelného vavrína. Alexander Bako navrhol zorganizovať divadelný seminár vo všetkých troch regiónoch – Srieme, Báčke a Banáte. Prípadne, aby sa konkrétne navštevovali prostredia, kde súbory potrebujú podporu. A. Bako mal zároveň aj návrh, aby sa na inakší spôsob udeľovali ceny na divadelnej prehliadke, aby tento ceremoniál bol posunutý na pondelok a aby sa tento návrh ako jedna zo zmien doplnil i do pravidiel oboch prehliadok. Mirka Kočišová prítomných informovala, že nedostala spiatočnú informáciu od súborov. Jeden z návrhov bol, aby Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov urobil anketu a aby sa na ten spôsob získal spätný pohľad a získali cenné informácie od účastníkov ako prehliadku skvalitniť, čiže ešte väčšmi ju vylepšiť. Milinka Chrťanová sa vyjadrila pozitívne k organizácii a priebehu prehliadky a pochvalne hovorila i o práci v tíme odbornej poroty 3xĎ. Položila však otázku ako ,,vybalansovať“ prácu učiteliek z jednej strany a prácu profesionálnych režisérov na druhej strane, keďže sú evidentné rozdiely v kvalite. K uvedenej otázke odpovedal A. Bako, podľa ktorého východiskom k uvedenému problému sú vhodným riešením spomenuté semináre a edukácie. L. Lakatošová konštatovala, že je výhodou mať koordinátora festivalu z domáceho prostredia, čo podporili aj ostatní členovia OSR. Záverom sa všetci zhodli, že s organizačnými prípravami treba začať skôr.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
Na 54. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve

V spolupráci s mestom Detva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na 54. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou, ktorý prebiehal v čase od 12. do 14. júla 2019, usporiadal i tradičnú 46. Krajanskú nedeľu a po šiestykrát i Krajanský dvor. Na týchto troch podujatiach v jednom krajania z celého sveta v Detve nachádzajú svoje pevné miesto a obľubu. V záverečný deň folklórnych slávností scénickým programom súborov a skupín pod názvom Čaro pastierov v rámci Krajanskej nedele potešili divákov folklórne súbory a umelecké spolky Slovákov žijúcich v zahraničí: z Austrálie, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Náš štát reprezentoval FS SKOS Detvan z Vojlovice a FS KOS Jednota zo Šídu.

            Medzi krajanmi, ktorí na Krajanskom dvore už roky s láskou prezentujú nielen svoje zvykoslovie, folklórny kolorit a pestrosť tradičných jedál a remesiel Slovákov v štátoch juhovýchodnej Európy, prišli i viacerí predstavitelia z nášho štátu.

Fotografie: Vladimír Linder

ee5fba17ed875220b09278170ffb06c5.jpg

Zverejnené vVýbor pre kultúru
utorok, 29 október 2019 15:38

Prezentovaná digitálna platforma Topoteka

Prezentovaná digitálna platforma Topoteka

Dňa 5. júla 2019 sa v Archíve Vojvodiny v Novom Sade konala prednáška, na ktorej bolo odprezentované Medzinárodné centrum archívneho výskumu ICARUS a jeho najnovšia digitálna platforma Topoteka. Toto médium uľahčuje ukladanie a publikovanie rôznych historických zdrojov a kultúrneho dedičstva, ako aj používanie interaktívnych nástrojov na opis, reprezentáciu a vyhľadávanie. Cieľom prednášky bolo priviesť predstaviteľov našej komunity do stále rastúcej európskej pokladne vedomostí.

         Podľa predsedníčky strediska ICARUS, Chorvátsko PhD. Vlatky Lemić ide o konzorcium so sídlom vo Viedni, ktoré združuje viac ako 200 inštitúcií z 35 krajín v Európe a Amerike a jeho hlavnou činnosťou je rozvoj medzinárodných platforiem. Prítomných privítal riaditeľ archívu Dr. Nebojša Kuzmanović,ktorý prejavil veľký záujem o uvedenú platformu.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
utorok, 29 október 2019 15:33

Divadlá na SNS 2019

Divadlá na SNS 2019

V tretí – nedeľný deň Slovenských národných slávností 11. augusta 2019 v tradičnom poobedňajšom termíne vyhranenom pre detských milovníkov Tálie v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci vystúpili členovia detskej divadelnej odbočky Slovenského kultúrno-osvetového spolku z Erdevíka Predviedli divadelné predstavenie Mušky z gumipušky podľa textu Daniely Legíňovej-Sabovej na motívy básne spisovateľa Pavla Mučajiho v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov, ktoré na prehliadke 3xĎ získalo tretiu cenu.

Vo večerných hodinách toho istého dňa vystúpili členovia divadelnej odbočky Kultúrneho-umeleckého strediska Zvolen s divadelnou predlohou Konečná stanica Stanislava Štepku v réžii Alexandra Baka. Uvedené predstavenie na 49. Divadelnom vavríne v roku 2018 získalo prvú cenu.

Divadelné umenie si v rámci slávností z roka na rok medzi svojimi ctiteľmi nachádza čoraz väčší záujem. NRSNM pri účasti uvedených divadelných súboro participovala organizačne a zabezpečila i občerstvenie.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
pondelok, 28 október 2019 21:03

30 rokov Galérie Zuzky Medveďovej

30 rokov Galérie Zuzky Medveďovej

Dňa 1. júla 2019 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci bolo slávnostne zaznamenané 30. výročie tejto kultúrnej inštitúcie, ktorú zastrešuje Múzeum vojvodinských Slovákov. Bola to vzácna príležitosť pozrieť si výtvarné diela z bohatého opusu našej prvej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej. Na vernisáži prítomných privítala riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová Pintírová a po nej sa prihovorila i riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici Anna Žolnajová-Barcová a vedúci galérie pri SND v Kysáči Michal Madacký. Slovo dostal i bývalý riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Mr. Pavel Čáni. Slávnosť v galérii hudobne spestril Komorný zbor Zvony pod vedením Dr. Juraja Súdiho a vernisáž otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. 

Zverejnené vVýbor pre kultúru
pondelok, 28 október 2019 20:56

26. Detský folklórny festival Zlatá brána

26. Detský folklórny festival Zlatá brána

V poradí 26. Detský folklórny festival Zlatá brána sa v nedeľu 23. júna 2019 v Kysáči začal hymnou a predstavovaním vykrojovaných tanečných párov zo všetkých prostredí, z ktorých malí tanečníci, speváci a hudobníci pricestovali. Nasledoval otvárací ceremoniál, dvíhanie vlajky a potom sa to naplno roztancovalo a rozspievalo. Hostí privítal Pavel Surový, riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč a prihovorila sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a česť otvoriť Zlatú bránu mal primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević. Na galakoncerte vystúpili súbory z Bingule, Erdevíka, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Aradáča, Kulpína, Vojlovice, Pivnice, Hložian, Nového Sadu, Lugu, Padiny, Kysáča, Selenče, Šídu, Starej Pazovy, ako i hosťujúce súbory z Nového Sadu, Lovćenca a Očovej zo Slovenska.

            Odborná porota pracovala v zložení: zdenka Bobáčeková, Milina Chrťanová, Tijana Farkašová a Anna Čúsová. Ceny sa rozhodli udeliť nasledujúcim poradím. Prvú cenu získal Detský folklórny súbor SKUS hrdinu Janka Čmelíka (mladšia skupina). Zatancovali choreografiu Ruženy Červenskej V nedeľu poobede v Starej Pazove. Druhú cenu získal DFS Základnej školy maršala Tita v Padine za detské hry Pri bare Vedejky autorsky a nacvičovateľky Anny Halajovej. Dve tretie ceny získali DFS KOS Jednota z Hložian a DFS Ratolesť SKUS Pivnica z Pivnice. Z Hložian deti predviedli destké hry autora Jaroslava Krišku a deti z Pivnice predviedli tanec V pivnickom poli autora Janka Merníka. Ceny udeľovala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

            26. Zlatú bránu zorganizovalo Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou mesta Nový Sad, ktoré Zlatú bránu aj financuje. Podporili ho zároveň i Národnosná rada slovenkej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

            Fotografia Eleny Šrankovej, Hlas ľudu

Zverejnené vVýbor pre kultúru

V sobotu 19. októbra v roku 2019 náš, slovenský týždenník Hlas ľudu zaznamenal 75 rokov svojej existencie, práve v ten deň, v roku 1944, bol prvýkrát vytlačený a distribuovaný v oslobodenom Petrovci. Bola to príležitosť, aby NVU Hlas ľudu spolu s Výborom pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zorganizovali slávnostnú akadémiu 75 rokov Hlasu ľudu – s národom, v národe, pre národ.

Pred slávnostnou akadémiou sa vo foyer Štúdia M konala promócia knihy Miliny Vrtunskej, bývalej novinárky Hlasu ľudu. Kniha vyšla pod názvom Inde/Poziv na putovanje, je dvojjazyčná, čo vidno aj z názvu.

 1 promocia knihy M. Vrtunskej

 Oslavy jubilea sa začali intonáciou hymien Republiky Srbsko a Slovenskej republiky, a potom prítomných privítala úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová. Hosťom sa hneď nato prihovorila Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a potom aj pomocník pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Đorđe Vukmirović.

 2 spolocna fotka MP

 Foto: Miroslav Pap, Hlas ľudu

 

Nasledoval kultúrno-umelecký program, v rámci ktorého moderátorky programu Danica Vrbová, Elena Vršková, Martina Benková a Irena Struhárová pripomenuli prítomným rad historických údajov vzťahujúcich sa na vznik a život tohto nášho týždenníka. Hudobnú časť programu tvorili body, ktoré pripravili komorné zbory Zvony zo Selenče aNádeje z Pivnice, tiežSelenčský orchestrík. Dirigentom bol Dr. Juraj Súdi. Vystúpila aj Iveta Kováčová, ktorú na gitare sprevádzal Samuel Kováč. 

3 zbory orchestrik  J.Sudi MP

Foto: Miroslav Pap, Hlas ľudu

 

Nasledovalo udeľovanie uznaní zaslúžilým novinárom a ustanovizniam.

V rámci osláv tohto významného jubilea bola na počesť predčasne zosnulého novinára Hlasu ľudu Ota Filipa ustanovená cena za najlepšiu fotografiu, pomenovaná jeho menom. Prvými nositeľmi tohto ocenenia sa stali Juraj Pucovský, Juraj Bartoš a Jasmina Pániková. 

4.2 Hudanova a Pucovsky MP

Foto: Miroslav Pap, Hlas ľudu

Ceny Hlasu ľudu získali novinári Juraj Pucovský (prvá cena), Juraj Bartoš (druhá cena) a Vladimír Hudec (tretia). Cena bola posthumne udelená aj Otovi Filipovi, bol jedným z najvýznamnejších novinárov Hlasu ľudu od jeho založenia, a vo veľkej miere prispel aj k afirmácii tohto nášho týždenníka.

5.2 Maria Filipova MP 

Foto: Miroslav Pap, Hlas ľudu

 

Cena mládežníckeho časopisu Vzlet sa tohto roku dostala do rúk Maríny Horvátovej z Báčskeho Petrovca, a najlepším, teda oceneným dopisovateľom Vzletu sa stal Samuel Medveď z Báčskeho Petrovca.

Ceny boli udelené aj inštitúciám: Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Slovenskému vydavateľskému centru.

Samovi Žjakovi, ktorý donedávna bol riaditeľom NVU Hlas ľudu, bola udelená cena za vernosť (pôsobil tu celých desať rokov) a táto cena sa dostala do rúk aj Vladimírovi Hudecovi za jeho 30-ročnú prácu v redakcii Hlasu ľudu.

Uznania boli udelené aj novinárom: Elenke Šrankovej, Jaroslavovi Čiepovi, Anne Francistyovej a Miroslavovi Papovi.

Scenár akadémie zostavila Anna Horvátová z Báčskeho Petrovca.

Významnú finančnú pomoc realizácii tejto manifestácie poskytolÚrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky.

Strana 1 z 4
top