Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 28 júl 2021 08:55

Z 22. zasadnutia NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Z 22. zasadnutia NRSNM

Dňa 23. júla 2021 so začiatkom o 19.00 hodine v priestoroch Slovenského národného domu v Starej Pazove sa za prítomnosti 20 členov uskutočnilo dvadsiate druhé zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Program rokovania, pôvodne pozostávajúci z 10 bodov, doplnený bol o ešte dva ďalšie body – o Voľbu predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu ako i o Informáciu o odvolaní riaditeľky NVU Hlas ľudu a postavení novej riaditeľky tejto ustanovizne. Bod, ktorý sa vzťahoval na schvaľovanie rozhodnutí, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM bol doplnený o ďalšie Stanovisko na predbežnú poradovú listinu žiakov stredných škôl ubytovaných v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Po takto doplnenom programe pristúpilo sa k rokovaniu.

Schválená bola zápisnica z 20. pracovnej schôdze NRSNM.

V rámci bodu Polročné správy o činnosti výborov NRSNM: Polročná správa o činnosti Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, Polročná správa o činnosti Výboru pre kultúru, Polročná správa o činnosti Výboru pre vzdelávaniePolročná správa Výboru pre informovanie, predsedovia výborov Vladimír Francisty, Anna Čapeľová a Anna Horvátová ako i koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, stručne podali informácie o činnosti v období od začiatku roka po 30. jún 2021. Keď ide o výbor pre vzdelávanie, schválené bolo, aby sa z prostriedkov na podporu zápisu detí do slovenských škôl, ktoré vyčlenili všetky štyri výbory, podporil aj zápis piatich prvákov do slovenskej triedy na základnej škole v Erdevíku.

Keď ide o bod Informácia o doterajších etapách o zabezpečenie Slovenského strediska v Novom Sade, predsedníčka L. Lakatošová podala informáciu o prípravách na kúpu budovy tohto strediska na ulici Karađorđovej č. 70 v Novom Sade, kde okrem ústredia NRSNM budú sídliť aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a NVU Hlas ľudu. Tiež o možnosti dostavby budovy o internátne priestory pre slovenských študentov v Novom Sade. Predsedníčka sa zmienila i o dôvodoch na zmenu rozhodnutia zo pôvodnej myšlienky stavania nového objektu na aktuálnu situáciu – kúpu už postavenej budovy vhodnej na uvedené účely a vhodnej na spomenutú rekonštrukciu. Tiež ohľadom uvedeného hovorila i o komunikácii s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Bodom Schválenie návrhu na udelenie cien NRSNM, ktoré sa uskutoční na slávnostnom zasadnutí NRSNM 12. augusta 2021 v Báčskom Petrovci, boli všetky uvedené návrhy jednoznačne schválené.

V rámci bodov Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí zmien a doplnkov pracovného programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí Zmien a doplnkov finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty ozrejmil stanoviská, ktoré boli veľkou väčšinou hlasov odsúhlasené.

V rámci bodu Odvolanie predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu – Daniely Lazorovej, ktorá s touto ustanovizňou podpísala pracovnú zmluvu, uvedené odvolanie bolo jednoznačne schválené. V rámci doplneného bodu – Voľba nového predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu – navrhnutá a väčšinou hlasov za novú predsedníčku tohto telesa bola zvolená Ankica Benková, riaditeľka školy z Lalite.

Bod Schválenie rozhodnutí, ktoré vyniesla VR NRSNM boli všetky u vedené stanoviská a mienky jednoznačne schválené.

Ďalším doplneným bodom zasadnutia Informácia o odvolaní riaditeľky NVU Hlas ľudu a postavení novej riaditeľky tejto ustanovizne – záverom bolo dohodnuté, aby sa spred NRSNM oslovila Správna radu NVU Hlas ľudu a aby na nasledujúce zasadnutie NRSNM boli zavolaní riaditeľka NVU Hlas ľudu a predseda Správnej rady NVU Hlas ľudu a aby členom NRSNM, čiže svojej zakladajúcej ustanovizni, ozrejmili uvedené odvolania resp. vymenovania do funkcie riaditeľa tejto ustanovizne a aby členovia NRSNM mali kompletný obraz všetkých zmien v NVU Hlas ľudu, ktoré sa udiali od začiatku tohto roka.

Záverom zasadnutia predsedníčka L. Lakatošová pozvala členov na slávnostné zasadnutie NRSNM ako i na tohtoročné Slovenské národné slávnosti a vyzvala ich na imunizáciu nášho štátu, aby teda vplývali na našich občanov na očkovanie a aby tak prispeli k ochrane proti vírusu COVID-19.

IMG 20210723 191359 BURST001 COVER resized 20210727 120833888

IMG 20210723 193127 resized 20210727 120947368

IMG 20210723 193009 resized 20210727 121015865

Čítať 342 krát
top