Národnostná rada zasadala deviatykrát

V zasadačke vlády AP Vojvodiny v Novom Sade, sa 27. februára uskutočnilo deviate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, prvé v tomto roku. Z dvadsiatich deviatich členov Národnostnej rady na zasadnutí boli prítomný dvadsiati štyria členovia, čo znamenalo, že zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. Otvorila ho predsedníčka Anna Tomanová-Makanová.

Na rokovacom programe bolo 16 bodov, týkajúcich sa činnosti Národnostnej rady v minulom, a plánov na rok 2012.

Schválené boli nasledovné body: zápisnica z ôsmeho zasadnutia NRSNM; výročná správa z minulého a plán a program práce Výboru pre vzdelávanie na tento rok; výročná správa z minulého a plán a program práce Výboru pre kultúru na tento rok; výročná správa z minulého a plán a program práce Výboru pre informovanie na tento rok; výročná správa z minulého a plán a program práce Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2012; výročná správa Národnostnej rady za rok 2011; plán a program Národnostnej rady na tento rok; finančný plán Národnostnej rady na rok 2012; výročná správa z minulého roku a plán a program Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo na rok 2012. Schválené boli aj zmeny a doplnenia Štatútu Národnostnej rady, ako i štatút Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci, ktorého je Národnostná rada spoluzakladateľom. Vynesené boli rozhodnutia o schválení správy o súpise základných prostriedkov, drobného inventára, peňažných prostriedkov a záväzkov v roku 2011, podaná bola správa o vykonanej revízii príjmov a výdavkov financovaných z republikového rozpočtu v minulom roku a informácia o prípravách na zaznamenanie 10. výročia založenia Národnostnej rady a vydanie pamätnice. Pod posledným bodom – otázky a návrhy, sa okrem iného hovorilo o predaji kníhtlačiarne Neografia v Báčskom Petrovci a probléme výstavby továrne Yunirisk v Kovačici.