Činnosť Výboru pre vzdelávanie v roku 2010

Január:
– realizovaná Koordinačná porada v Bratislave ohľadom spolupráce s MŠ SR na základe medzištátnej dohody;
– podporená iniciatíva rodičov z Báčskeho Petrovca pri otváraní slovenskej triedy základnej hudobnej školy – vysunuté oddelenie na ZŠ v Báčskom Petrovci,
– uskutočnené rozhovory s vedením Pedagogickej fakulty v Sombore o postavení vysunutého oddelenia v Báčskom Petrovci,
– podaná požiadavka do MŠ RS o financovaní voliteľného predmetu na školách, ktorá bola aj prajne doriešená;
– dávané odporučenia na štúdium pre študentov u nás a v SR;
– organizačne podporená donácia kníh zo SR školám s vyučovacím jazykom slovenským,
– realizovaná schôdza VPV,
– spolupráca s PZV a PS na akreditácii odborného zdokonaľovania pedagógov,
– ažurované údaje o počte žiakov na slovenských školách,
– prezentovanie činnosti Výboru v médiách a na sajte,
– riaditeľom PU odporúčané kupovať slovenské učebnice pre deti v slovenských skupinách;
– oslovení PS pre vzdelávanie a PZV, aby vypracovali učebné osnovy pre hudobnú a výtvarnú kultúru a dodatok z dejepisu a poznávania prírody;
– v spolupráci s UMB realizovaná časť projektu Mladí mladým

– v spolupráci s Veľvyslanectvom SR distribuovaný dotazník našim PU a školám o Stave slovenského školstva u nás,
– podaná iniciatíva PS vypracovať program a splnomocniť fakultu, ohľadom toho kde by sa skladal lektorát zo slovenského jazyka,
– v spolupráci s ASP na PU v Kysáči realizovaný kurz pre vychovávateľov, podelené CD-čká s ukážkovými hodinami a vypracované certifikáty,
– uskutočnená koordinačná porada predsedov národnostných rád na tému vzdelávania,
– v spolupráci s PS sumarizované údaje o sieti ZŠ a SŠ, ako i o žiakoch, ktorí sledujú hodiny slovenčiny s prvkami národnostnej kultúry,
– podporený preklad a vydanie učebnice z Prírody a spoločnosti pre 4. ročník ZŠ,
– daná je podpora realizácii programu Hry bez hraníc ZŠ Maršala Tita z Padiny,
– vypracovaný návrh redukcia programov práce zo slovenského jazyka pre ZŠ a gymnáziá,
– predložených 8 projektov do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako finančná podpora pre aktivity z oblasti vzdelávania,
– navrhnutá kandidátka Dr. Mária Myjavcová na Veľkú medailu Sv. Gorazda na MŠ SR,
– účasť pri zápise Slovákov do osobitných voličských zoznamov,

február:
– schválená spolupráca s UBM a MŠ pri realizácii pegagogickej praxe študentov zo SR
– na ZŠ v Pivnici uskutočnený kurz odborného zdokonaľovania pre učiteľov slovenských škôl, podelené CD-čká s ukážkovými hodinami a vypracované certifikáty,
– prezentovanie činnosti Výboru v médiách a na sajte,
– realizovaný ďalší kurz z projektu – Mladí mladým
– spolu s PZV zaslaná žiadosť na MŠ RS, aby sa slovenčina ako jazyk prostredia zaradila na listinu voliteľných predmetov pre žiakov ZŠ a SŠ;
– zverejnené aktivity Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice podporené MŠ SR a vypracovaný kalendár akcií pre Srbsko;
– školám zverejnený výtvarný súbeh Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice podporený MŠ SR (účinkovali 4 školy);
– zverejnené aktivity Centra pre ďalšie vzdelávanie Univerzity Komenského z Bratislavy podporené MŠ SR a vypracovaný kalendár akcií pre Srbsko;
– školám sprostredkovaná a vyhodnotená anketa Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice o potrebách edukácií slovenských učiteľov u nás – účasť odborníkov z Bystrice na našich školách za podpory MŠ SR;
– určené školy a gymnázium, na ktorých sa uskutoční súťaž zo slovenského jazyka na medziobecnej a republikovej úrovni pre ZŠ a SŠ;
– schválená je sieť stredných skôl s vyučovacou rečou slovenskou,
– vypracovaný je návrh plánu učebníc, ktoré by mali vychádzať po slovensky,
– v spolupráci s PS je určený poplatok za nostrifikáciu a ekvivalenciu vysvedčení na úrovni ZŠ a SŠ,
– uskutočnené stretnutie s predstaviteľmi Slovákov v Boľovciach a Dobanovciach na tému účasti detí z týchto miest v Škole v prírode v SR,
– v spolupráci s ASP v Báčskom Petrocvi realizovaný akreditovaný kurz pre profesorov prírodných vied na ZŠ a gymnáziách a vypracované certifikáty,
– delegovanie žiakov zo ZŠ v Padine na lyžiarsky tábor v SR,
– prezentovaný Kalendár vzdelávacích programov MŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom médií a škôl;
– objednané lektúry – darčeky pre odmenených žiakov na medziobecnej súťaži zo slovenského jazyka pre ZŠ (Selenča, Kulpín, Stará Pazova, Jánošík) a vypracované pravidlá súťaže;
– mienka na členov Školských výborov v obci Zreňanin,
– na ZŠ Dušana Radovića v Novom Sade sa organizoval Etno deň,
– zasadala Rada pre vzdelávanie APV
– uskutočnené bolo spoločné zasadnutie predsedov VPV menšín vo Vojvodine,
– vyhodnotené projekty PS z minulého roka
– podaná žiadosť o uznanie vysokoškolského diplomu,
– uskutočnená spolupráca s Pedagogickou fakultou v Sombore a s Vysokou odbornou školou pre vychovávateľov o vyslaní študentov na prax na Uk v Bratislave,
– obci Zrenjanin podaná iniciatíva financovať vyučovanie materinského jazyka v PU v Bielom Blate,
– súhlas pri voľbe riaditeľa školy v Starej Pazove,
– na Gymnáziu v Báčskom Petrovci uskutočnený Aktív slovenčinárov,

marec:
– schválené termíny realizácie kurzov pre učiteľov v Srbsku a Školy v prírode s Centrom pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice,
– informácie o záujme žiakov na zápis do slovenského oddelenia strednej Poľnohospodárskej škole vo Futogu,
– daná mienka na riaditeľa Študentského centra v Novom Sade a na členov jeho Správnej rady,
– na základe prosby ZŠ z Pančeva do PS inšpektorskej služby podaná žiadosť o doriešenie evidentovania voliteľných predmetov,
– zorganizovaný okrúhly stôl na tému Stratégia zakladania stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a vyjadrená mienka o otváraní slovenskej triedy na Poľnohospodárskej škole vo Futogu,
– finančne podporené vyučovanie slovenčiny na Gymnáziu v Šíde,
– uskutočnená spolupráca so Združením vychovávateliek Obce Báčska Palanka – v októbri realizovali návštevu materskej školy v Bratislave,
– mienka na voľbu riaditeľky PU Kolibri v Báči,
– vypracované štandardy zo slovenského jazyka po ukončení ZŠ,
– vypracovaný a schválený dodatok z dejín Slovákov do Prírody a spoločnosti pre 4. ročník ZŠ
– do PS podaný projekt o splolufinancovaní medziobecnej súťaže zo slovenského jazyka,
– pridelená finančná podpora a zabezpečené odmeny a diplomy pre medziobecnú súťaž zo slovenského jazyka školám v Jánošíku, Kulpíne, Starej Pazove a Selenči,
– prihlásený program odborného zdokonaľovania vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa pre realizáciu v Modre v Harmónii,
– zozbierané prihlášky, vypracovaný poradovník, zabezpečené a vyplatené cestovné trovy – časť (projekt cez ASP do PS) učiteľom 1. stupňa a vychovávateľom (20 osôb), ktorí pobudli na odbornom zdokonaľovaní v termíne od 21. – 27. 03. 2010 na Univerzite Komenského v Modre v Harmónii, za podpory MŠ SR, v organizácii Centra pre ďalšie vzdelávanie z Bratislavy a finančnej podpory MŠ SR, udelené certifikáty,
– v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania z Bratislavy zabezpečená ponuka Letných jazykových kurzov zo slovenského jazyka a kultúry pre stredoškolákov – budúcich študentov, ako zdokonaľovanie v odbornej terminológii pre budúcich študentov v SR,
– v Sektore pre rozvoj vzdelávania a medzinárodnú spoluprácu pre slovenskú menšinu akreditované štyri programy pre odborné zdokonaľovanie učiteľov v školskom roku 2010/2011 a zaradené medzi povinné programy,
– schválený kalendár súťaží na všetkých úrovniach pre ZŠ a SŠ,
– v spolupráci ASP a s Centrom pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice plánovaná realizácia kurzov pre učiteľov na ZŠ v Banáte a v Báčke,
– dávané odporúčania na štúdium pre študentov u nás a v SR,
– mienka na členov Školských výborov na ZŠ v obci Báč,
– uskutočnená medziobecná súťaž zo slovenského jazyka pre ZŠ v 4 školách;
– poskytovaná pomoc a zbierané prihlášky na štipendiá v SR,
– v rámci projektu Mladí mladým, ktorý Rada ako partner realizuje v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, za finančnej podpory Slovenskej agentúry pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu, vypracovaný finančný plán pre obdobie apríl – jún 2010 a plán činnosti a uskutočnená návšteva spolupracovníkov z Banskej Bystrice,
– propagácia projektu Mladí mladým v jednotlivých médiách,
– vyplatená časť štipendií pre študentov a stredoškolákov,
– prezentovanie práce na sajte a v médiách,
– vyhodnotený kurz odborného zdokonaľovania pre profesorov prírodných vied v Báčskom Petrovci (účasť 57 pedagógov) za finančnej podpory USZZ a MŠ SR a udelené certifikáty;

apríl:
– prihlásená realizácia programu pre vychovávateľov, učiteľov slovenčiny a 1. stupňa, ako aj umení a telocviku na ZŠ v Padine a v Selenči;
– zozbierané prihlášky, vypracovaný poradovník, zabezpečené a vyplatené cestovné trovy – časť (projekt ASP do PS) učiteľom 2. stupňa a stredných škôl, ako i riaditeľom škôl (14 osôb), ktorí sa zúčastnili na odbornom zdokonaľovaní v termíne od 11. – 17. 04. 2010 na Univerzite Komenského v Modre v Harmónii, za podpory MŠ SR a v organizácii Centra pre ďalšie vzdelávanie z Bratislavy,
– vyplatená časť štipendií pre študentov a stredoškolákov,
– uskutočnená schôdza VPV,
– zaznamenané 240. výročie vzdelávania v Hložanoch,
– formovaný tím odborníkov pre záverečné skúšky po ukončení ZŠ,
– v spolupráci s Maticou slovenskou v Srbsku vypracovaný poradovník – zoznam uchádzačov o štipendium v SR,
– v spolupráci s ASP realizovaný výjazdný kurz pre vychovávateľov, učiteľov slovenčiny a učiteľov 1. stupňa, ako aj umení a telocviku na ZŠ v Padine a v Selenči, v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania UMB z Banskej Bystrice a za finančnej podpory USZZ a MŠ SR, vypracované certifikáty pre učiteľov,
– realizovaná rodičovská porada pre budúcich študentov na fakultách v SR o možnostiach štipendovania;
– poskytovaná pomoc a zbierané prihlášky pre štipendiá v SR;
– zabezpečované preklady testov pre súťaže z jednotlivých vyučovacích predmetov na všetkých úrovniach;
– prihlásený účastník na Letnú školu ľudového tanca v organizácii Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB z Banskej Bystrice – Erdevík, Ľuba, Binguľa,
– vymenovaná Komisia a miesto realizácie republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre ZŠ (ZŠ z Hložanoch) a pre SŠ (Gymnázium v Kovačici);
– zabezpečenie a udelenie odmien na 2. Zmajovankách v Báči pre žiakov, ktorí písali práce po slovensky;
– príprava vyhodnotenia projektu Mladí mladým v spolupráci s partnerom z Banskej Bystrice,
– zverejňovanie činnosti na sajte a v médiách,
– realizovaná schôdza Komisie pre vzdelávacie štandardy,

máj:
– vyplatená časť štipendií pre študentov a stredoškolákov,
– účasť na porade v Banskej Bystrici v rámci projektu Mladí mladým, ktorý Rada ako partner realizuje v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za finančnej podpory Slovenskej agentúry pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu,
– snaha o doriešenie problémov na ZŠ v Kovačici pri zachovaní tried s vyučovacím jazykom slovenským,
– realizovaná Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre ZŠ a podaná správa do MŠ,
– realizovaná Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre SŠ a podaná správa do MŠ,
– delegovaní žiaci ZŠ v Pivnici na Športovú olympijádu na UMB do Banskej Bystrici za finančnej podpory MŠ SR,
– oboznámené školy o uskutočnení odborno-metodického kurzu Slovenčina ako cudzí jazyk – v rámci bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách v zahraničí v organizácii MŠ SR;
– vyhodnotenie vzdelávacích kurzov uskutočnených v Modre v Harmónii;
– vyhodnotený program odborného zdokonaľovania vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa pre realizáciu v Modre v Harmónii pre 20 účastníkov, vyhodnotený kurz a udelené certifikáty,
– vyhodnotený výjazdný kurz pre vychovávateľov, učiteľov slovenčiny a učiteľov 1. stupňa, ako aj umení a telocviku na ZŠ v Padine (účasť 72 pedagógov) a v Selenči (účasť 85 pedagógov) v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB z Banskej Bystrice a MŠ SR; účastníkom sú udelené certifikáty,
– ukončený projekt Mladí mladým v Selenči za prítomností početných médií a hostí,
– konečné vyúčtovanie projektu Mladí mladým,
– absolvovaný Otvorený deň pre PU v Starej Pazove,
– mienka na dodatok k Dejepisnej čítanke pre 6. ročník ZŠ,
– mienka na rukopis pre učebnicu z hudobnej kultúry pre 6. ročník ZŠ
– vypracovaný je úhrnný zoznam originálnych a prekladových učebíc, ktoré sa používajú ako povinné učebnice pre vzdelávanie v slovenskej reči na ZŠ a gymnáziách,
– mienka na rukopis pre Čítanku pre 6. ročník ZŠ,
– mienka na rukopis pre Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ,
– mienka na voľbu riaditeľa školy Jožefa Atilu v Novom Sade,
– Vyhodnotená je výtvarná súťaž v Banskej Bystrici (odmenená žiačka z Kulpína),
– mienka na voľbu riaditeľa školy Mihajla Pupina vo Veterniku,
– prihlásená skupina detí na Letnú školu ľudového tanca (Erdevík, Ľuba, Binguľa) a zabezpečené cestovné trovy
– podpora budúcim študentom v SR,
– podaná správa o činnosti Ministerstvu pre ľudské a menšinové práva,
– delegovaní členovia do Školských výborov v obci Stará Pazova,
– daná podpora na formovanie slovenských tried s menším počtom ako 15 žiakov ZŠ v Jánošíku, Aradáči a Krčedíne – kde sa podarilo zachovať všetky triedy,
– zopakovaná iniciatíva do obce Zrenjanin pre financovanie vyučovania slovenčiny v PU v Bielom Blate,
– podnietená iniciatíva MŠ v Belehrade pripočítať žiakom 8. ročníka body pri zápise (získané prvé tri miesta na republikovej súťaži),
– študentom poskytnuté odporúčanie pre štipendium;

jún:
– vyplatená časť štipendií pre študentov a stredoškolákov,
– Súhlas na voľbu riaditeľa ZŠ Jána Kollára v Selenči,
– realizovaná návšteva na ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach, realizovaná rodičovská porada, žiaci tejto školy spolu s Dobanovčanmi pobudli dva týždne v Škole v prírode za podpory MŠ SR v organizácii UMB z Banskej Bystrici a cestovné trovy zabezpečila Rada z projektu USZZ,
– sprostredkovaný zoznam uchádzačov Letného kurzu zo slovenského jazyka a kultúry pre budúcich študentov na fakultách v SR,
– vyjadrená mienka pri voľbe riaditeľa ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči,
– delegovaní členovia do Školských výborov v obci Báčska Palanka,
– mienka na členov do Školských výborov v obci Vrbas,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Đuru Daničića v Novom Sade,
– súhlas na voľbu riaditeľa ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Dositeja Obradovića v Novom Sade,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Nikolu Teslu v Novom Sade,
– v médiách propagovaný list pani Prívarovej predsedníčky USZZ o zmenách v zákone a výhodách pre našich študentov v SR,
– mienka na voľbu riaditeľa Stredoškolského domova v Novom Sade,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Bratstvo v Aradáči,
– mienka na voľbu riaditeľa PU Poletarac v Odžakoch,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jovana Dučića v Petrovaradíne,
– súhlas na voľbu riaditeľa ZŠ 15. októbra v Pivnici,
– delegovanie člena do Školského výboru ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči,
– požadovaná finančná podpora na zabezpečenie bezplatných učebníc zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry pre žiakov 1. a 2. ročníka,
– delegovanie členov do Školských výborov v obci Báčsky Petrovec,
– akceptovaná skupina stredoškolákov (37) na Letný kurz z odbornej terminológie a slovenského jazyka v Modre v Harmónii,
– schválená učebnica z hudobnej kultúry pre 5. ročník,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Dušana Radovića v Novom Sade,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Nestora Žučného v Laliti,
– organizovaný desaťdňový pobyt na UMB v Banskej Bystrici pre odmenených žiakov na súťaži zo slovenského jazyka – Detská univerzita,
– delegovaný členovia do Správnej rady PU a Školského výboru ZŠ v Kovačici,
– sprostredkovaný zoznam žiakov (Aradáč) na detský tábor Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi v Rumunsku a zaplatené cestovné trovy,
– žiadané prijatie u dekana Pedagogickej fakulty v Sombore,
– vypracovaný plán práce Výboru na druhý polrok 2010,
– účasť na príprave volieb do NRSNM,
– odovzdané konečné vyúčtovanie projektu Mladí mladým, kde sme získali BIM projektor,
– organizovaná a zaplatená cesta pre našich žiakov do Nových Zámkov prebrať získané odmeny,

júl:
– účasť so žiakmi na Letnej škole ľudového tanca v Banskej Bystrici – cestovné trovy pre žiakov zabezpečené z projektu USZZ,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Žarka Zrenjanina v Novom Sade,
– poskytované odporúčanie pre štipendium a súhlas na zmenu študijného odboru,
– účasť na Detskej univerzite s odmenenými žiakmi (prvé tri miesta na Republikovej súťaži zo slovenčiny pre ZŠ a na súťaži recitátorov)– 8 žiakov (Kysáč, Stará Pazova, Báčsky Petrovec, Padina, Kovačica, Selenča),
– zabezpečené knihy, časopisy, encyklopédie, CD a DVD pre PU, ZŠ a SŠ zo SR v spolupráci s ASP (projekt USZZ),
– vypracovaný návrh učebných osnov pre slovenský jazyk ako jazyk spoločenského prostredia, ktorý MŠ neujalo,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jovana Popovića v Novom Sade,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Braća Novakov v Silbaši,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Petefi Šandora v Novom Sade,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Desanky Maksimovićovej vo Futogu,
– delegovanie členov do Školského výboru v obci Alibunar,
– súhlas na voľbu riaditeľa Gymnázia Mihajlo Pupin v Kovačici,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Veljka Petrovića v Begeči,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele,
– podpísaná zmluva s MŠ a sprostredkovaná výplata Republikovej súťaže zo slovenského jazyka v škole v Hložanoch,
– mienka na rozvrh miest stredoškolákov v žiackych domovoch,

august:
– uskutočnené pracovné zasadnurie o vypracovaní zbierok pre záverečné skúšky zo slovenského jazyka pre žiakov 8. ročníka ZŠ,
– mienka na voľbu riaditeľa Strednej Poľnohospodárskej školy vo Futogu,
– mienka na voľbu riaditeľa Gymnázia 20. októbra v Báčskej Palanke,
– poskytované odporúčanie pre štipendium a súhlas na zmenu študijného odboru,
– mienka na voľbu riaditeľa SOŠ Dr. Radivoja Uvalića v Báčskej Palanke,
– poskytované odporúčanie pre štipendium a súhlas na zmenu študijného odboru,
– poskytnutá mienka na rukopis dodatku z Dejepisu pre 7. ročník ZŠ,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici,
– daný súhlas na rozvrh ubytovania stredoškolákov v žiackom domove Brankovo kolo v Novom Sade,
– mienka na členov Školského výboru v obci Odžaci,
– schválený zoznam pridelených štipendií na štúdium v SR prostredníctvom Veľvyslanectva SR,
– na stretnutí študujúcej mládeže udelená finančná odmena 4 najúspešnejším študentom,
– organizovaná s MŠ SR prax pre dvoch študentov z UMB v Banskej Bystrici na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci,
– súhlas na voľbu riaditeľa ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne,
– schválená učebnica zo slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ,
– schválená Čítanka zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Bratstva a jednoty v Bielom Blate,
– mienka na členov Školského výboru v obci Plandište,
– odoslaná iniciatíva školám, aby zaradili slovenčinu medzi voliteľné predmety na ZŠ,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Miloša Crnjanského v Novom Sade,
– schválený dodatok k Čítanke z dejepisu pre 6. ročník ZŠ,
– mienka na voľbu riaditeľa TŠ 9. mája v Báčskej Palanke,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Kostu Trifkovića v Novom Sade,
– uskutočnený Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským,
– prezentované vyučovacie štandardy z menšinových jazykov v PZV,

september:
– realizovaná schôdza Komisie pre školstvo úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jovana Popovića v Suseku,
– poradenstvo pre osvetových pracovníkov pri formovaní technologických zvyškov na školách,
– mienka na členov Školského výboru v obci Beočin,
– mienka na nového člena Školského výboru v obci Vrbas,
– podaná žiadosť o zmenu účelu na poskytovanie dotácie,
– vyplatená časť štipendií pre študentov,
– uskutočnené kontakty so školami, Školskou správou a Ministerstvom školstva ohľadom zachovania istého počtu tried s vyučovacím jazykom slovenským;
– študentom uchádzajúcim sa o štúdiá u nás a v SR poskytované odporúčanie a dávaný súhlas na zmenu študijného programu;
– poskytnutá finančná pomoc pre stredoškolákov na Gymnáziu v Kovačici (knihy a cestovné trovy);
– udelená finančná podpora pre 5 gymnazistov v Báčskom Petrovci ubytovaných v internáte (ubytovanie a strava);
– prihlásená realizácia odborného zdokonaľovania pre učiteľov;
– iniciovaná zmena Rokovacieho poriadku o zamestnávaní osvetových pracovníkov,
– kontakty s PS o zachovaní slovenskej skupiny na Pedagogickej fakulte v Sombore,
– poskytnuté odporúčanie pri zamestnávaní bývalých štipendistov NRSNM,
– poskytnutá finančné pomoc ZŠ Bratstvo z Aradáču pri účasti na festivale,
– mienka na členov Správnej rady v Študentskom domove v Novom Sade,
– poskytnutá pomoc pri vybavení kabinetu slovenčiny v Boľovciach,
– poskytnuté údaje do PS o našich učiteľoch a vychovávateľoch,
– uskutočnený Aktív slovenčinárov s prvkami národnej kultúry a zazbierané údaje o počte žiakov, poslané do PS s cieľom zachovať počet tried a počet žiakov, ktorí sa budú učiť po slovensky,
– mienka na zoznam ubytovaných študentov v Študentskom domove v Novom Sade,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Sriemskej Kamenici,
– podaná iniciatíva do PS, aby sa slovenčina z pocty fakultatívneho predmetu dostala medzi voliteľné predmety v stredných školách,
– príprava na voľbu členov do VPV,
– účasť v priamom TV programe Spektrum,
– pomoc pri ubytovaní našich študentov do žiackych domovov,
– mienka na voľbu riaditeľa PU v Pančeve,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Bratstvo – jednota v Pančeve,
– v Bekescsabe zasadala Komisia pre školstvo SZSZ,

október:
– prihláška realizácie akreditovaného programu,
– uskutočnenie stáží pre dvoch študentov z UMB z Banskej Bystrice na Gymnáziu v Báčskom Petrovci,
– organizovaný akreditovaný kurz pre učiteľov, defektológov, slovenčinárov a dejepisárov a fyzikov v spolupráci s ASP a Centrom pre ďalšie vzdelávanie Univerzity Komenského v Bratislave pre návštevníkov zo Srbska a Chorvátska v ZŠ v Báčskom Petrovci,
– podporený odchod pedagógov do Žiliny na udelenie odmien za najúspešnejšie zahraničné školské časopisy,
– objednané a rozdelené ďalšie učebnice zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry do ZŠ a SŠ (projekt USZZ);
– stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov v Bekescsabe a súvaha o stave súčasného slovenského školstava u nás (texty zverejnené v časopise Slovenčinár),
– podaná žiadosť do Ministerstva školstva v Belehrade o predplatení učebníc zo slovenského jazyka s prvkami národej kultúry pre 1. a 2. ročník,
– odporúčané školám umožniť žiakom výber materinského jazyka ako druhého voliteľného predmetu a finančné zabezpečenie platov pre týchto učiteľov,
– na oslave 91. výročia založenia Gymnázia rozdelené zmluvy o finančnej pomoci stredoškolákom, ktorí sú ubytovaní v internáte,
– podporený zápis študentov na fakulty pre prekvalifikáciu v oblasti vzdelávania,
– vypísaný súbeh na štipendovanie študentov študujúcich v Srbsku,
– zverejnená činnosť v médiách a na sajte,
– mienka na voľbu riaditeľa žiackeho domova Brankovo kolo v Novom Sade,
– účasť na Konferencii v PS o záverečných skúškach pre žiakov ZŠ,
– príprava zbierok pre záverečné skúšky zo slovenskáho jazyka pre žiakov ZŠ,

november:
– uskutočnená konštitutívna schôdza VPV a podaná správa v médiách a na sajte,
– účasť troch detí z Maďarska so svojou profesorkou na Rozhlasovej súťaži mladých recitátorov,
– podporený seminár pre žiakov zo slovenčiny Komparáciou k lepšiemu výsledku realizovaný na ZŠ v Báčskom Petrovci,
– analizované prihlášky, vypracované zmluvy a udelené 10 štipendií v rámci VPV, 3 štipendiá v ďalších výboroch pre študentov študujúcich v Srbsku;
– realizovaná návšteva MŠ SR a predostrené možnosti spolupráce,
– sprostredkovaná pomoc cez Veľvyslanectvo o poistení našich žiakov na stredných školách v SR,
– zasadala Komisia pre štipendiá,
– uskutočnené stretnutie s Konzulkou vo Veľvyslanectve v Belehrade,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Ivana Gundulića v Novom Sade,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ I. vojvodinská brigáda v Novom Sade,
– mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Svetozara Markovića Tozu v Novom Sade,
– zasadala Komisia pre stredné školy,
– zasadala Komisia pre vyskoškolské vzdelávanie,
– zasadala Komisia pre predškolské ustanovizne,
– zverejnený príspevok o činnosti v Národnom kalendári a v Slovenčinári (Maďarsko), ako aj odborné práce našich učiteľov,
– v spolupráci s MŠ v Belehrade stanovený dátum a školy, na ktorých bude prebiehať súťaž zo slovenského jazyka pre ZŠ a SŠ,
– určené školy, v ktorých sa bude poriadať Etno deň,

december:
– účasť v priamom TV programe Spektrum;
– vypracované siete stredných škôl,
– dokončenie zbierky zo slovenského jazyka pre záverečné skúšky po ukončení ZŠ, urobené skúšobné testy, spracované a zverejnené výsledky testovania,
– vyplatené z projektu PS pre vzdelávanie preklady testov pre všetky úrovne súťaží pre ZŠ a SŠ a vypracovanie štandardov zo slovenčiny,
– vypracovaný a zverejnený zoznam slovenských základných škôl a škôl, kde sa vyučuje po slovensky s počtom žiakov, počtom pedagógov a zoznamom deficitných kádrov a technologického prebytku;
– Účasť na stretnutí v Subotici s predstaviteľmi Komisie hodnotiacej Správu komitétu expertov Rady Európy a uplatnenosti Chardy o používaní menšinového jazyka vo verejných službách,
– uskutočnené stretnutie s riaditeľkou Strednej Poľnohospodárskej školy vo Futogu,
– uskutočnené stretnutie s predstaviteľmi Filozofickej fakulty v Novom Sade s cieľom spresnenia možnosti skladania lektorátu pre našich študentov,
– uskutočnená tlačovka o činnosti Výboru pri podpisovaní zmluv so študentmi;
– organizovaný akreditovaný kurz pre učiteľov, defektológov – pokračovanie v spolupráci s ASP pre návštevníkov zo Srbska a Chorvátska; vypracované CD s ukážkovými hodinami, rozdelené účastníkom a rozdelené certifikáty,
– zverejnený zoznam štipendistov NRSNM: študenti z Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky, Aradáča, Selenče, Pivnice, Kovačice, Kulpína a Starej Pazovy,
– do PZV odovzdané 4 projekty na akreditáciu pre edukácie učiteľov u nás,
– vyhodnotené 3 projekty do USZZ,
– mienka na voľbu riaditeľa PU v Pančeve,
– realizovaná schôdza Výboru pre vzdelávanie,
– navrhnutý kandidát Dr. Michal Týr na odmenu Veľká medaila Svätého Gorazda na MŠ SR;
– odporúčanie riaditeľom slovenských škôl zamestnávať bývalých štipendistov NRSNM na pracovné miesta v školách a PU;
– v Segedíne uskutočnená schôdza dolnozemských Slovákov a vypracovaný návrh spoločných projektov – podpísaná Dohoda o spolupráci;
– daná podpora Združeniu vychovávateľov pri akreditácii programov odborného zdokonaľovania pre vychovávateľov,
– vyúčtované projekty do PS pre vzdelávanie,
– poskytnutá podpora ZŠ v Bielom Blate pri financovaní platu pre vyučovanie slovenčiny v PU,
– zasadala Komisia pre zabezpečenie kvality slovenského jazyka,
– zasadala Komisia pre učebnice,
– mienka na sieť PU mesta Nový Sad,
– pomoc pri organizovaní skladania ročníkovej skúšky zo slovenčiny v Jakove pre 2 žiačky,
– podporený program Nezabudnime po slovensky a Selenčské sláviky,
– prezentovaný program Školský administračný systém APV v PS,
– podpora pri vydávaní knihy Prehľad vytvárania matematiky Jána Šimoniho,
– schválená učebnica z Hudobnej kultúry pre 6. ročník ZŠ,
– schválená učebnica z Prírody a spoločnosti pre 4. ročník ZŠ,
– schválená učebnica dodatok z dejepisu pre 7. ročník ZŠ,
– iniciatíva kabinetu Ministra školstva u nás s cieľom zapájania sa do vypracovania Bilaterálnej zmluvy medzi SR a RS,
– zasadala Komisia pre zveľaďovanie slovenského jazyka,
– účasť na seminári – Jačanje kapaciteta nacionalnih manjinskih saveta,
– zasadala Komisia pre základné školy

Počas celého roka boli zverejňované akcie v slovenských médiách a na webovej stránke NRSNM.