Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - marec 2019
nedeľa, 24 marec 2019 20:25

Prezentovaná jazyková príručka

Prezentovaná jazyková príručka

V sieni Báčskopetrovskej obce dňa 18. marca 2019 za prítomnosti početných hostí a záujemocov odprezentovaná bola jazyková príručka autorky Anny Horvátovej – Jazykové omyly 3 – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov. Na prezentácii sa prihovorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá zároveň knižku aj symbolicky okrstila. Na večierku sa ešte zúčastnili a prihovorili aj Milinka Chrťanová z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy, národnostné menšiny a národnostné spoločenstvá, Samuel Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu, Jasminka Pániková, šéfredaktorka Vzletu, ktorá mala jazykovú úpravu tejto publikácie, Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra. Program hudobnými prednesmi spestrili Komorný zbor Zvony, Andrea Lačoková a Margarita Benková a moderovali ho Alexandra Horvátová, Martina a Margarita Benkové a Andrea Lačoková.

Fotografia Danice Vŕbovej, týždenník Hlas ľudu

Zverejnené vNRSNM
Prezentácia výsledkov implementácie Akčného plánu a financovania národných rád

V paláci Srbskov Belehrade 19. marca 2019 Kancelária pre ľudské а menšinové práva Vlády Srbskej republiky v spolupráci s Kanceláriou Rady Európy v Belehrade zorganizovala prezentáciu výsledkov súvisiacich s realizáciou Akčného plánu v rámci projektu Posilnenie ochrany národnostných menšín v Srbsku pre uskutočňovanie práv národnostných menšín.

V rámci tohto projektu bola vypracovaná Analýza správy o implementácii Akčného plánu na realizáciu práv národnostných menšín, ktorá obsahuje odporúčania na zlepšenia v súlade s normami Rady Európy a Európskej únie. Analýzu vykonali experti, ktorých angažovala Rada Európy na základe pravidelných správ o vykonávaní akčného plánu a na základe rozhovorov s osobami zodpovednými za vypracovanie správ v jednotlivých orgánoch a telkesách, pričom sa zohľadnili európske normy v tejto oblasti a predovšetkým ustanovenia Rámcového dohovoru pre ochranu národnostných menšín Rady Európy.

Riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunović zdôraznila význam analýzy a pripomenula, že kancelária pripravuje štvrťročné správy a verejne prezentuje realizované aktivity v každom štvrťroku. Do procesu podávania správ je zapojený veľký počet strán, čím vyjadruje neustálu pripravenosť zlepšovať postavenie príslušníkov národnostných menšín. Paunovićová poukázala na to, že tento proces je potrebné ďalej zlepšovať a že to je jeden z dôvodov, prečo bola vypracovaná analýza správy.

Vedúci misie Rady Európy v Belehrade Tobias Flessenkemper vyjadril svoju spokojnosť so spoločným vykonávaním viacerých činností na posilňovaní inštitucionálneho a legislatívneho rámca Srbskej republiky. Rada Európy už niekoľko rokov podporuje Srbsko za účelom realizovať opatrenia, ktoré zabezpečia najvyššiu úroveň plnenia medzinárodných noriem na ochranu ľudských a menšinových práv.

Prezentácie sa zúčastnili zástupcovia štátnych orgánov, medzinárodných organizácií, nezávislých štátnych orgánov a národnostných rád národnostných menšín, ktorí sa spoločne dohodli, že od prijatia Akčného plánu sa dosiahol významný pokrok v oblasti zlepšovania právnych riešení a ich dôslednejšieho uplatňovania, ako aj zvyšovania ľudských a materiálnych kapacít v určitých oblastiach spoločenského života, v ktorých sa uskutočňujú práva príslušníkov národnostným menšín, čo je v správach jasne zdokumentované a všetky odporúčania expertov dodatočne zlepšia procesu podávania správ.

V druhej časti stretnutia zástupcovia Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Vlády Republiky srbskej rokovali so zástupcami národných rád národnostných menšín o financovaní rád, správach nezávislého audítora a všetkých ostatných povinností, ktoré sú národnostné rady povinné predkladať kancelárii.

Zverejnené vNRSNM
štvrtok, 21 marec 2019 15:43

Z návštevy OEBS

Z návštevy OEBS

Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade dňa 20. marca 2019 navštívili predstavitelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OSCE / OEBS – Misia v Srbsku – Milica Rodić, programová radkyňa pre národnostné menšiny a Ian Bancroft, vyšší poradca pre otázky národnostných menšín.

            Predstaviteľov OEBS v rozhovore s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou sa zaujímali o priority z plánu a programu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v 2019. roku, plány s inými národnostnými radami, individuálne, resp. prostredníctvom Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, o plány rady v rámci Republikovej rady pre národnostné menšiny ako i o potrebách pracovať na budovaní kapacít a zlepšovaní kvality práce a činností NRSNM. Zároveň informovali o plánoch Misie OEBS v práci s národnostnými radami počas bežného roka.

            V rozhovoroch sa zúčastnili i tajomníčka NRSNM a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Mária Poptešinová a koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM Svetluša Hlaváčová.

Zverejnené vNRSNM
Po 1. zasadnutí Organizačno-správnej rady  49. FF Tancuj, tancuj...

Prvé zasadnutie Organiozačno-správnej rady 49. FF Tancuj, tancuj sa uskutočnilo dňa 11. marca 2019 so začiatkom o 19.00 hodine v priestoroch Oázy MB v Hložanoch. Konalo sa za prítomnosti: Michala Hataľu, Kataríny Dobríkovej, Rastislava Struhára, Anny Chrťanovej-Leskovac a svoju neprítomnosť ospravedlnila Zdenka Tomanová. Na zasadnutí boli prítomní i Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Anna Huďanová, členka VR NRSNM, Vladimír Bažaľa, predseda KOS Jednota z Hložian a Svetluša Hlaváčová, koordinátorka VPK NRSNM.

Najsamprv sa uskutočnilo konštituovanie Organizačno-správnej rady 49. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj..., (tohtoročné zloženie OSR 47. FF Tancuj, tancuj... je uvedené v úvodnej časti správy počítajúc i Zdenku Tomanovú). Prítomní za predsedu tohto telesa zvolili Michala Hataľu. V pokračovaní zasadnutia bol spresnený dátum festivalu – 15. júna 2019 (sobota) s tendenciou, aby sa festival i do budúcna uskutočňoval v polovici júna.

K otázke návrhu na koordinátora tohtoročného festivalu A. Chrťanová-Leskovac prítomných poinformovala, že do 31. marca 2019 na webovej stránke ÚKVS bude zverejnená výzva na koordinátorov všetkých celomenšinových festivalov vrátane grafického riešenia propagačného materiálu týchto festivalov a z toho dôvodu na prihlasovanie uchádzačov treba počkať po ukončenie tejto výzvy. Keď ide o prihlášky súborov na 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj... určený bol dátum na prihlasovanie súborov – 30. apríla 2019. (tiež ÚKVS).

 

V pokračovaní zasadnutia prítomní sa zmienili i o zložení odbornej poroty, návrhu na moderátorov, autora scenára a iných organizačných záležitostí. Venovali sa i otázke návrhu orientačného finančného plánu, ktorý podal M. Hataľa. Vzhľadom na to, že ešte nie sú výsledky súbehov pokrajinských, republikového a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, nemožno precízne vedieť koľko prostriedkov tohto roku bude zabezpečené a čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí i na samotnej realizácii festivalu. Prítomní sa dohodli, že sa nasledujúce zasadnutie uskutoční v apríli, dokedy sa doriešia ďalšie otvorené otázky organizácie festivalu.

Zverejnené vVýbor pre kultúru

Štáty, zmluvné strany tohto Dohovoru,

 

Konštatujúc, že Charta Organizácie Spojených národov potvrdzuje vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osoby a v rovnoprávnosť mužov a žien,

 

Konštatujúc, že Všeobecná deklarácia ľudských práv potvrdzuje zásadu neprípustnosti diskriminácie a vyhlasuje, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní, pokiaľ ide o dôstojnosť a práva, a že každý má nárok na všetky práva a slobody, ktoré sú v nej zakotvené, bez akéhokoľvek rozdielu včítane rozdielu založeného na pohlaví,

 

Konštatujúc, že štáty, zmluvné strany, signatári Medzinárodného paktu o ľudských právach majú povinnosť zabezpečiť rovnoprávnosť mužov a žien pri využívaní všetkých hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, občianskych a politických práv,

 

Berúc do úvahy medzinárodné dohovory uzavreté pod záštitou Organizácie Spojených národov a odborných organizácií, ktoré presadzujú rovnoprávnosť mužov a žien,

 

Berúc tiež na vedomie rezolúcie, deklarácie a odporúčania prijaté Organizáciou Spojených národov a odbornými organizáciami, ktoré presadzujú rovnoprávnosť mužov a žien,

 

Znepokojené však, že bez ohľadu na tieto dokumenty naďalej existuje rozsiahla diskriminácia žien,

 

Pripomínajúc, že diskriminácia žien porušuje zásady rovnosti práv a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, je prekážkou pre účasť žien, na rovnoprávnom základe s mužmi, na politickom, spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom živote ich krajín, sputnáva ďalší pokrok spoločnosti a rodiny a sťažuje plný rozvoj možností žien účinkovať v službe svojich krajín a ľudstva,

 

Znepokojené, že v podmienkach chudoby majú ženy najmenší prístup k výžive, zdravotníctvu, vzdelaniu, školeniu a pracovným príležitostiam a iným potrebám,

 

Presvedčené, že nastolenie nového medzinárodného ekonomického poriadku, založeného na rovnosti a spravodlivosti, významne prispeje k uskutočneniu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami,

 

Zdôrazňujúc, že vyhubenie apartheidu, všetkých foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, kolonializmu, neokolonializmu, agresie, cudzej okupácie a nadvlády a vmiešavanie do vnútorných záležitostí štátov je nevyhnutné pre plné využívanie práv mužmi a ženami,

 

Potvrdzujúc, že upevnenie medzinárodného mieru a bezpečnosti, uvoľňovanie medzinárodného napätia, vzájomná spolupráca medzi štátmi bez ohľadu na ich spoločenské ekonomické zriadenie, všeobecné a úplné odzbrojenie a osobitné jadrové odzbrojenie pod prísnou a účinnou medzinárodnou kontrolou, potvrdenie zásad spravodlivosti, rovnoprávnosti a vzájomného prospechu vo vzťahoch medzi krajinami a uskutočnenie práv národov pod cudzou a koloniálnou nadvládou a cudzou okupáciou na sebaurčenie a nezávislosť, ako aj rešpektovanie národnej zvrchovanosti a územnej celistvosti napomôže spoločenský pokrok a rozvoj a v dôsledku toho prispeje k dosiahnutiu plnej rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami,

 

Presvedčenie, že plný a všestranný rozvoj krajiny, blahobyt ľudstva a vec mieru vyžadujú maximálnu účasť žien za rovnoprávnych podmienok s mužmi vo všetkých oblastiach,

 

Berúc do ohľadu veľký prínos žien pre blahobyt rodiny a rozvoj spoločnosti, doteraz nie plno uznávaný, spoločenský význam materstva a úlohu oboch rodičov v rodine a pri výchove detí a vedomé si toho, že úloha ženy pri zachovaní rodu by nemala byť základom pre diskrimináciu, ale že výchova detí predstavuje spoločnú zodpovednosť mužov a žien a spoločnosti ako celku,

 

Vedomé si toho, že pre dosiahnutie plnej rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami je potrebná zmena tradičnej úlohy mužov, ako aj úlohy žien v spoločnosti a v rodine,

 

Odhodlané realizovať zásady zakotvené v Deklarácii o odstránení diskriminácie žien a prijať za tým účelom opatrenia nevyhnutné pre odstránenie takej diskriminácie vo všetkých jej formách a prejavoch,

 

Dohodli sa takto:

 

ČASŤ I.

 

Článok 1

 

            Na účely tohto Dohovoru bude výraz "diskriminácia žien" označovať akékoľvek robenie rozdielu, vylúčenie alebo obmedzenie vykonané na základe pohlavia, ktorého dôsledkom alebo cieľom je narušiť alebo zrušiť uznanie, požívanie alebo uplatnenie zo strany žien, bez ohľadu na ich rodinný stav, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti.

 

Článok 2

 

            Štáty, zmluvné strany, odsudzujú diskrimináciu žien vo všetkých jej formách, súhlasia s tým, že budú všetkými vhodnými prostriedkami, ktoré najú k dispozícii, a bez odkladu uskutočňovať politiku odstránenia diskriminácie žien a za tým účelom sa zaväzujú:

 

a) zakotviť zásadu rovnoprávnosti mužov a žien vo svojich národných ústavách alebo iných príslušných právnych predpisoch, pokiaľ v nich ešte nie je zakotvená, a zabezpečovať, prostredníctvom zákonov a iných vhodných prostriedkov, praktické uskutočnenie tejto zásady;

 

b) prijať príslušné legislatívne a iné opatrenia včítane sankcií tam, kde ich bude treba, zakazujúce všetku diskrimináciu žien;

 

c) zaviesť právnu ochranu práv žien na rovnakom základe s mužmi, zabezpečovať prostredníctvom príslušných národných súdov a iných verejných inštitúcií účinnú ochranu žien proti akémukoľvek aktu diskriminácie;

 

d) zdržiavať sa zapojenia do akéhokoľvek aktu alebo praktiky diskriminácie žien a zabezpečiť, aby verejné orgány a inštitúcie konali v súlade s týmto záväzkom;

 

e) podniknúť všetky príslušné opatrenia pre odstraňovanie diskriminácie žien akoukoľvek osobou, organizáciou alebo podnikom;

 

f) podniknúť všetky príslušné opatrenia, včítane legislatívnych opatrení, na zmenu alebo zrušenie existujúcich zákonov, predpisov, obyčajov alebo praktík, ktoré predstavujú diskrimináciu žien;

 

g) zrušiť všetky národné trestné ustanovenia, ktoré diskriminujú ženy.

 

Článok 3

 

            Štáty, zmluvné strany, budú vo všetkých oblastiach, osobitne v politickej, sociálnej, hospodárskej a kultúrnej oblasti, prijímať všetky príslušné opatrenia, včítane legislatívnych opatrení, na zabezpečenie plného rozvoja a pokrok žien s cieľom zaručiť im uskutočňovanie a užívanie ľudských práv a základných slobôd na základe rovnoprávnosti s mužmi.

 

 

Článok 4

 

            1. Ak štáty, zmluvné strany, prijmú dočasné osobitné opatrenia zamerané na faktické urýchlenie zrovnoprávnenia žien a mužov, nebude sa to považovať za diskrimináciu, ako je definovaná v tomto Dohovore; v žiadnom prípade však tieto opatrenia nesmú vo svojom dôsledku viesť k zachovaniu nerovnoprávnych alebo oddelených meradiel; od týchto opatrení sa ustúpi, až sa dosiahnu ciele zrovnoprávnenia v oblasti možností a zaobchádzania.

 

            2. Ak štáty, zmluvné strany, prijmú osobitné opatrenia, včítane opatrení obsiahnutých v tomto Dohovore, zamerané na ochranu materstva, nebude sa to považovať za diskrimináciu.

 

Článok 5

 

            Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia:

 

a) na zmenu spoločenských a kultúrnych zvyklostí, pokiaľ ide o chovanie mužov a žien, s cieľom dosiahnuť odstránenie predsudkov a zvykov a všetkých iných praktík založených na myšlienke podradenosti a nadradenosti niektorého z pohlaví alebo na stereotypných úlohách mužov a žien;

 

b) na zabezpečenie toho, aby rodinná výchova zahŕňala riadne pochopenie materstva ako spoločenskej funkcie a uznanie spoločnej zodpovednosti mužov a žien za výchovu a rozvoj ich detí, pričom sa rozumie, že záujem detí sa vo všetkých prípadoch stavia na prvé miesto.

 

Článok 6

 

            Štáty, zmluvné strany, podnikajú všetky príslušné opatrenia, včítane legislatívnych opatrení, na potlačenie všetkých foriem obchodu so ženami a vykorisťovania prostitúcie žien.

 

 

 

 

                                                                             ČASŤ II.

 

Článok 7

 

            Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v politickom a verejnom živote krajiny a najmä zabezpečia, na rovnoprávnom základe s mužmi, právo žien:

 

a) hlasovať vo všetkých voľbách a verejných referendách a právo na zvolenie do všetkých verejne volených orgánov;

 

b) zúčastniť sa na tvorbe a uskutočňovaní štátnej politiky a zastávať verejné úrady a vykonávať všetky verejné funkcie na všetkých úrovniach riadenia štátu;

 

c) účasti v nevládnych organizáciách a združeniach, zapojených do verejného a politického života krajiny.

 

 

Článok 8

 

            Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ženy na rovnoprávnom základe s mužmi a bez akejkoľvek diskriminácie mali príležitosť zastupovať svoje vlády na medzinárodnej úrovni a zúčastniť sa v práci medzinárodných organizácií.

 

 

 

 

 

Článok 9

 

            1. Štáty, zmluvné strany, priznajú ženám rovné práva s mužmi nadobúdať, meniť alebo ponechávať si svoju štátnu príslušnosť. Najmä zabezpečia, že ani manželstvo s cudzincom ani zmena štátnej príslušnosti manžela počas manželstva nezmení automaticky štátnu príslušnosť manželky, neurobí ju osobou bez štátnej príslušnosti a ani ju neprinúti prijať štátnu príslušnosť manžela.

 

            2. Štáty, zmluvné strany, zabezpečia ženám rovnaké práva s mužmi, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť ich detí.

 

 

 

ČASŤ III.

 

Článok 10

 

            Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien, aby im boli zabezpečené rovnaké práva s mužmi v oblasti vzdelania a najmä, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, opatrenia slúžiace na zabezpečenie:

 

a) rovnakých podmienok pre voľbu zamestnania a povolania, pre prístup na štúdium a pre získanie absolventských vysvedčení, dosiahnutie diplomov vo vzdelávacích zariadeniach všetkých kategórií vo vidieckych aj mestských oblastiach; táto rovnoprávnosť sa zabezpečí v predškolskom, všeobecnom, technickom, odbornom a vyššom technickom vzdelaní, ako aj vo všetkých typoch odborného výcviku;

 

b) prístupu k rovnakým osnovám, rovnakým skúškam, učiteľskému zboru s kvalifikáciou rovnakej úrovne a školským objektom a vybaveniu rovnakej kvality;

 

c) odstránenia všetkých stereotypných koncepcií úlohy mužov a žien na všetkých úrovniach a vo všetkých formách vzdelávania presadzovaním koedukácie a iných foriem vzdelávania, ktoré pomôžu dosiahnuť tento cieľ a najmä revíziou učebníc a školských programov a prispôsobením vyučovacích metód;

 

d) rovnakých príležitostí pre využívanie štipendií a iných príspevkov na štúdia;

 

e) rovnakých príležitostí pre prístup k programom ďalšieho vzdelávania, včítane programov pre dospelých a vzdelávacích programov, najmä programov zameraných na zníženie existujúceho rozdielu vo vzdelaní medzi mužmi a ženami v čo možno najkratšom čase;

 

f) zníženie počtu žien, ktoré nedokončia štúdia, a organizovanie programov pre dievčatá a ženy, ktoré opustili školu predčasne;

 

g) rovnakých príležitostí pre aktívnu účasť na športe a telesnej výchove;

 

h) prístupu k osobitným vzdelávacím informáciám, ktoré pomáhajú zabezpečiť zdravie a blaho rodiny, včítane informácií a rád, pokiaľ ide o plánovanie rodiny.

 

 

 

Článok 11

 

            1. Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v zamestnaní s cieľom zabezpečiť, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, rovnaké práva, najmä:

 

a) práva na prácu, ako nescudziteľné právo všetkých ľudských bytostí;

 

b) práva na rovnaké príležitosti v zamestnaní, včítane používania rovnakých kritérií výberu v zamestnaní;

 

c) práva slobodnej voľby povolania a zamestnania, práva na postup, zabezpečenie miesta a na všetky výhody a podmienky zamestnania a práva na získanie odborného zaškolenia a preškolenia včítane vyučenia, špecializačnej prípravy a doškoľovania;

 

d) práva na rovnakú odmenu, včítane výhod, a na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o prácu rovnakej hodnoty, ako aj rovnoprávnosť pri hodnotení kvality práce;

 

e) práva na sociálne zabezpečenie, najmä v prípadoch dôchodku, nezamestnanosti, choroby, invalidity a staroby a inej neschopnosti pracovať, ako aj práva na platenú dovolenku;

 

f) práva na ochranu zdravia a na bezpečné pracovné podmienky včítane ochrany poslania ženy ako matky.

 

            2. Za účelom zabránenia diskriminácii žien z dôvodu manželstva alebo materstva a zabezpečenia ich reálneho práva na prácu prijmú štáty, zmluvné strany, všetky príslušné opatrenia:

 

a) na zákaz, pod hrozbou uvalenia sankcií, prepúšťania z dôvodov tehotenstva alebo materskej dovolenky a diskriminácie pri prepúšťaní z dôvodov manželského stavu;

 

b) na zavedenie materskej dovolenky s platom alebo s porovnateľnými sociálnymi výhodami bez straty predchádzajúceho zamestnania, služobného postavenia alebo sociálnych príspevkov;

 

c) na presadenie poskytovania nevyhnutných doplnkových sociálnych služieb umožňujúcich rodičom spájať rodinné povinnosti s pracovnými povinnosťami a účasťou na verejnom živote, najmä podporovaním zriaďovania a rozvoja siete zariadení starostlivosti o deti;

 

d) na poskytovanie osobitnej ochrany tehotným ženám v druhoch práce, ktoré sa ukázali byť pre ne škodlivé.

 

            3. Právne predpisy upravujúce poskytovanie ochrany vo veciach uvedených v tomto článku, sa budú pravidelne prehodnocovať vo svetle vedeckých a technických znalostí a podľa potreby sa budú revidovať, zrušovať alebo rozširovať.

 

Článok 12

 

            1. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v oblasti starostlivosti o zdravie, s cieľom zabezpečiť na základe rovnoprávnosti mužov a žien, prístup k zdravotníckym službám, včítane tých, ktoré sa vzťahujú na plánovanie rodiny.

 

            2. Bez ujmy ustanoveniu odseku 1, zabezpečia štáty, zmluvné strany, ženám príslušné služby v súvislosti s tehotenstvom, šestonedelím a popôrodným obdobím, pričom podľa potreby budú tieto služby bezplatné a takisto zabezpečia zodpovedajúcu výživu počas tehotenstva a kojenia.

 

Článok 13

 

            Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v ostatných oblastiach hospodárskeho a spoločenského života s cieľom zabezpečiť, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, rovnaké práva, najmä:

 

a) právo na rodinné prídavky;

 

b) právo na bankové pôžičky, hypotéky a iné formy finančného úveru;

 

c) právo na rekreáciu, šport a účasť na všetkých formách kultúrneho života.

 

 

Článok 14

 

            1. Štáty, zmluvné strany, vezmú do úvahy osobitné problémy, pred ktorými stoja vidiecke ženy, a významnú úlohu, ktorú majú v hospodárskom živote a zachovanie ich rodín, včítane ich práce v nezárobkových sektoroch hospodárstva, a prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie vykonávania ustanovení tohto Dohovoru na ženy vo vidieckych oblastiach.

 

            2. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien vo vidieckych oblastiach s cieľom zabezpečiť im, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, účasť na rozvoji vidieka a na prospechu z neho a najmä týmto ženám zabezpečia právo:

 

a) účasti na vypracúvaní a vykonávaní plánovania rozvoja na všetkých úrovniach;

 

b) na prístup k primeraným zariadeniam starostlivosti o zdravie, včítane informácií, poradenstva a služieb v oblasti plánovania rodiny;

 

c) mať priamy prospech z programov sociálneho zabezpečenia;

 

d) získavať všetky druhy školenia a vzdelania, formálneho aj neformálneho, včítane vzdelávacích programov, ako aj využívať všetky komunálne a ďalšie služby, medzi iným za účelom zvýšenia ich technickej kvalifikácie;

 

e) organizovať svojpomocné skupiny a družstvá s cieľom získať rovnaký prístup k hospodárskym príležitostiam prostredníctvom zamestnania alebo nezávislých povolaní;

 

f) účasti vo všetkých druhoch spoločenskej činnosti;

 

g) mať prístup k poľnohospodárskym úverom a pôžičkám, trhovým zariadeniam, vhodnej technike a na rovnaké zaobchádzanie pri pozemkových a agrárnych reformách, ako aj v programoch osídlovania krajiny;

 

h) mať primerané životné podmienky, najmä pokiaľ ide o bývanie, sanitárne zariadenia, dodávky elektriny a vody, dopravu a spoje.

 

 

ČASŤ IV.

 

Článok 15

 

            1. Štáty, zmluvné strany, poskytnú ženám rovnosť s mužmi pred zákonom.

 

            2. Štáty, zmluvné strany, poskytnú ženám v občianskoprávnych záležitostiach právnu spôsobilosť, ktorá je totožná so spôsobilosťou mužov, a rovnaké možnosti pre uplatnenie tejto spôsobilosti. Najmä poskytnú ženám rovnaké práva uzavierať zmluvy a spravovať majetok a budú voči nim postupovať rovnako vo všetkých štádiách súdneho konania.

 

            3. Štáty, zmluvné strany, súhlasia s tým, aby sa všetky zmluvy a všetky iné súkromné dokumenty akéhokoľvek druhu, ktorých právny účinok je namierený na obmedzenie právnej spôsobilosti žien, považovali za ničotné a neplatné.

 

            4. Štáty, zmluvné strany, priznajú mužom a ženám rovnaké práva, pokiaľ ide o zákony vzťahujúce sa na pohyb osôb a slobodu zvoliť si miesto pobytu a bydlisko.

 

Článok 16

 

            1. Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien vo všetkých veciach týkajúcich sa manželstva a rodinných vzťahov a najmä zabezpečia, na základe rovnoprávnosti mužov a žien:

 

a) rovnaké právo na vstup do manželstva;

 

b) rovnaké právo slobodne si vybrať manžela a vstúpiť do manželstva iba so slobodným a úplným súhlasom;

 

c) rovnaké práva a povinnosti po dobu trvania manželstva a pri jeho zániku;

 

d) rovnaké rodičovské práva a povinnosti bez ohľadu na ich manželský stav, vo veciach týkajúcich sa ich detí. Vo všetkých prípadoch musia byť záujmy detí prvoradé;

 

e) rovnaké práva rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia ich detí a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a prostriedkom, ktoré im umožnia uplatňovať tieto práva;

 

f) rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o poručníctvo, zverenstvo, opatrovníctvo a adopciu detí alebo podobné inštitúcie existujúce v národných zákonodarstvách. Vo všetkých prípadoch musia byť záujmy detí prvoradé;

 

g) rovnaké osobné práva manželov, včítane práva zvoliť si rodinné meno, povolanie alebo zamestnanie;

 

h) rovnaké práva pre oboch manželov, pokiaľ ide o vlastníctvo, nadobudnutie, riadenie, správu, užívanie a disponovanie s majetkom, bezplatne alebo za protihodnotu.

 

            2. Zasnúbenie a manželstvo detí nemajú právny účinok a budú prijaté všetky nevyhnutné opatrenia, včítane legislatívnych, na to, aby sa určil minimálny vek pre uzavretie manželstva a aby sa registrácia manželstva v úradnej matrike stala povinnou.

 

ČASŤ V.

 

Článok 17

 

            1. Za účelom posúdenia pokroku, ktorý bol dosiahnutý pri plnení tohto Dohovoru, bude ustanovený Výbor pre odstránenie diskriminácie žien (naďalej uvádzaný ako Výbor), ktorý bude pozostávať v čase nadobudnutia platnosti Dohovoru z 18, a po jeho ratifikácii alebo prístupu k nemu 35 štátov, zmluvných strán, z 23 odborníkov s vysokou morálnou úrovňou a schopnosťou v oblasti, ktorej sa tento Dohovor týka. Týchto odborníkov zvolia zmluvné štáty, zmluvné strany z radov svojich občanov, ktorí budú účinkovať osobne v práci Výboru. Pri voľbe členov Výboru sa prihliadne na rovnomerné geografické rozdelenie, ako aj na to aby boli zvolení odborníci, ktorí predstavujú zastúpenie rôznych foriem civilizácie a hlavných právnych systémov.

 

            2. Členovia Výboru budú zvolení tajným hlasovaním zo zoznamu osôb vymenovaných štátmi, zmluvnými stranami. Každý štát, zmluvná strana môže vymenovať jednu osobu z radov svojich občanov.

 

            3. Prvé voľby sa uskutočnia šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru. Najmenej tri mesiace pred dátumom každých volieb zašle generálny tajomník Organizácie Spojených národov list štátom, zmluvným stranám, v ktorom ich vyzve, aby do dvoch mesiacov predložili svojich kandidátov. Generálny tajomník pripraví abecedný zoznam všetkých takto vymenovaných osôb s uvedením štátov, zmluvných strán, ktoré ich vymenovali, a predloží ho štátom, zmluvným stranám.

 

            4. Voľby členov Výboru sa budú konať na schôdzi štátov, zmluvných strán zvolanej generálnym tajomníkom do sídla Organizácie Spojených národov. Na schôdzi, ktorej kvórum budú tvoriť dve tretiny štátov, zmluvných strán, osobami zvolenými do Výboru budú tí kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov a súčasne absolútnu väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich zástupcov štátov, zmluvných strán.

 

            5. Členovia Výboru budú zvolení na štyri roky. Avšak funkčné obdobie deviatich členov, ktorí boli zvolení v prvých voľbách, vyprší po dvoch rokoch; mená týchto deviatich členov vyberie žrebom predseda Výboru okamžite po prvých voľbách.

 

            6. Voľby piatich dodatočných členov Výboru sa budú konať v súlade s ustanoveniami odsekov 2, 3 a 4 tohto článku po tridsiatej piatej ratifikácii alebo prístupe. Funkčné obdobie dvoch z dodatočných členov zvolených pri tejto príležitosti vyprší po dvoch rokoch. Mená týchto dvoch členov vyberie žrebom predseda Výboru.

 

            7. V prípade uvoľnenia miesta vymenuje štát, zmluvná strana, ktorého odborník prestal pracovať ako člen Výboru, ďalšieho odborníka z radov svojich občanov, pričom toto vymenovanie bude podliehať schváleniu Výboru.

 

            8. Členovia Výboru budú so súhlasom Valného zhromaždenia platení zo zdrojov Organizácie Spojených národov v lehotách a za podmienok ustanovených Valným zhromaždením s prihliadnutím na význam povinností Výboru.

 

            9. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov poskytne nevyhnutný personál a zariadenie pre účinné uskutočňovanie funkcií Výboru podľa tohto Dohovoru.

 

Článok 18

 

            1. Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú, že predložia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na prerokovanie Výborom správu o legislatívnych, súdnych, administratívnych alebo iných opatreniach, ktoré prijali za účelom uvedenia ustanovení Dohovoru do života, a o pokroku, ktorý sa v tomto období dosiahol:

 

a) do jedného roka po nadobudnutí platnosti Dohovoru pre príslušný štát;

 

b) potom aspoň každé štyri roky a ďalej kedykoľvek o to Výbor požiada.

 

            2. Správy môžu informovať o faktoroch a ťažkostiach, ktoré majú vplyv na stupeň plnenia záväzkov, ktoré vyplývajú z tohto Dohovoru.

 

Článok 19

 

  1. 1.Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

 

            2. Výbor zvolí svojich funkcionárov na dva roky.

 

Článok 20

 

            1. Výbor sa bude obvykle schádzať na dobu najviac dvoch týždňov ročne za účelom prerokovania správ predložených v súlade s článkom 18 tohto Dohovoru.

 

            2. Schôdze Výboru sa budú obvykle konať v sídle Organizácie Spojených národov, prípadne na inom vhodnom mieste, ktoré určí Výbor.

 

Článok 21

 

            1. Výbor bude, prostredníctvom Hospodárskej a Sociálnej rady, podávať každý rok správu Valnému zhromaždeniu o svojej činnosti a môže predkladať návrhy a všeobecné odporúčania založené na preštudovaní správ a informácií zaslaných štátmi, zmluvnými stranami. Také návrhy a všeobecné odporúčania budú zahrnuté do správy Výboru spolu s prípadnými komentármi štátov, zmluvných strán.

 

            2. Generálny tajomník bude odovzdávať, Komisii pre postavenie žien, správy Výboru na informáciu.

 

Článok 22

 

            Špecializované agentúry majú právo zúčastňovať sa zasadnutí pri prerokúvaní plnení tých ustanovení tohto Dohovoru, ktoré patria do sféry ich poľa pôsobenia. Výbor môže vyzvať špecializované agentúry, aby predložili správu o plnení Dohovoru v oblastiach, ktoré patria do poľa ich pôsobnosti.

 

 

ČASŤ VI.

 

Článok 23

 

            Žiadne ustanoveniei z tohto Dohovoru nebude vplývať na ujmu hociktorého ustanovenia, ktoré môže ešte lepšie viesť k dosiahnutiu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami, ktoré môžu byť obsiahnuté:

 

a) v zákonodarstve štátu, zmluvnej strany; alebo

 

b) v akomkoľvek inom medzinárodnom dohovore, zmluve alebo dohode, ktorá je pre tento štát platná.

 

Článok 24

 

            Štáty, zmluvné strany sa zaväzujú, že prijmú na národnej úrovni všetky nevyhnutné opatrenia zamerané na dosiahnutie plného uskutočnenia práv ustanovených týmto Dohovorom.

 

Článok 25

 

  1. 1.Tento Dohovor bude otvorený na podpis všetkými štátmi.

 

  1. 2.Depozitárom tohto Dohovoru je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

 

  1. 3.Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Nástroje ratifikácie budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

 

  1. 4.Tento Dohovor bude otvorený na prístup všetkým štátom. Prístup sa uskutoční uložením

nástrojov o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených Národov.

 

Článok 26

 

            1. Žiadosť o revíziu tohto Dohovoru sa môže vzniesť kedykoľvek ktorýmkoľvek štátom, zmluvnou stranou, prostredníctvom písomného oznámenia, zaslaného generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených Národov.

            2. O prípadných krokoch, ktoré sa urobia, pokiaľ ide o takú žiadosť, rozhodne Valné zhromaždenie Organizácie Spojených Národov.

 

Článok 27

 

            1. Tento Dohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dátume uloženia dvadsiateho nástroja o ratifikácii alebo prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených Národov.

 

            2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení dvadsiateho nástroja o ratifikácii alebo prístupe, nadobudne tento Dohovor platnosť tridsiatym dňom po dátume uloženia jeho listiny o ratifikácii alebo prístupe.

 

Článok 28

 

            1. Generálny tajomník Organizácie Spojených Národov bude prijímať a rozosielať všetkým štátom text výhrad, ktoré štáty urobili pri ratifikácii alebo pri prístupe.

 

            2. Výhrada, ktorá nie je zlučiteľná s predmetom a účelom tohto Dohovoru, je neprípustná.

 

            3. Výhrady sa môžu odvolať kedykoľvek prostredníctvom oznámenia, zaslaného generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených Národov, ktorý o tom bude informovať všetky štáty. Toto oznámenie nadobudne platnosť dňom ich prijatia.

 

Článok 29

 

            1. Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými štátmi, zmluvnými stranami, pokiaľ ide o výklad alebo vykonávanie tohto Dohovoru, ktorý sa nevyrieši rokovaním, sa na žiadosť jedného z nich odovzdá arbitráži. Ak sa strany do šiestich mesiacov odo dňa žiadosti o arbitráž nedohodnú o organizácii arbitráže, môže ktorákoľvek zo strán tento spor odovzdať Medzinárodnému súdnemu dvoru na základe žiadosti podanej v súlade so Štatútom súdneho dvora.

 

            2. Každý štát, zmluvná strana môže pri podpise alebo pri ratifikácii tohto Dohovoru alebo pri prístupe k nemu vyhlásiť, že sa necíti byť viazaný odsekom 1 tohto článku. Ostatné štáty, zmluvné strany nebudú viazané odsekom 1 tohto článku vo vzťahu ku ktorémukoľvek štátu, zmluvnej strane, ktorý takú výhradu urobil.

 

            3. Ktorýkoľvek štát, zmluvná strana, ktorý urobil výhradu v súlade s odsekom 2 tohto článku, môže takú výhradu kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených Národov.

 

Článok 30

 

            Tento Dohovor, ktorého znenia v arabštine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine majú rovnakú platnosť, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených Národov.

 

            Na dôkaz čoho nižšie podpísaní, riadne na to oprávnení, podpísali tento Dohovor.      

 

 

Zverejnené vNRSNM
štvrtok, 14 marec 2019 18:38

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku

na rok 2019

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2019 vyhláša Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu realizácie kapitálnych projektov slovenských spolkov, organizácií a združení v Srbsku pôsobiacich v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného požívania jazyka a písma. Zámerom výzvy je podpora budovania infraštruktúry a skvalitňovania podmienok činnosti slovenských spolkov, organizácií a združení a nevzťahuje sa na ich bežné programové aktivity. Pri posudzovaní projektov bude hodnotený predovšetkým kultúrno-spoločenský význam projektu v danom prostredí, resp. prínos projektu zachovávaniu národnej a kultúrnej identity príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

V žiadosti je potrebné uviesť stručný zámer projektu, jeho predpokladaný prínos pre komunitu, finančnú konštrukciu projektu vrátane výšky požadovaného finančného príspevku a termín ukončenia projektu. Žiadosti je potrebné zaslať v písomnej podobev slovenskom jazyku na adresu:

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Mihajla Pupina 1 / IV

21 000 Nový Sad

 

a elektronicky na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je potrebné zaslať najneskôr do 31. marca 2019.

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma                    predsedníčka NRSNM

 Vladimír Francisty                                                                        Libuška Lakatošová,v.r. 

Zverejnené vVýzvy
štvrtok, 14 marec 2019 18:24

SÚBEH

na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť a aktivitymimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2019 vypisuje súbeh na udeľovanie finančných prostriedkov pre činnosť a aktivitymimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku.

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma a kultúry.

Pri realizácii projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo.

K prihláške je potrebné pripojiť:

1.úradný doklad o registrácii právnickéj osoby – organizácie a združeni

2.popis činnosti v minulých rokoch

3.pokiaľ sa žiadajú prostriedky na založenie organizácie, tak plán činnosti združenia.

 

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 31.marca 2019.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

21000 Nový Sad,

Bul. M. Pupina ¼,

PRE SÚBEH VUPJP

 

 

 

Komisia nebude rozoberať:

 –  neúplné prihlášky,

 –  oneskorené prihlášky,

 –  neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

 –  prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

 –  programy, resp. projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roku

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma                    predsedníčka NRSNM

 Vladimír Francisty                                                                        Libuška Lakatošová,v.r. 

 

Zverejnené vVýzvy
pondelok, 11 marec 2019 19:09

Komisia pre štipendiá

Komisia pre štipendiá

7. februára 2019 v priestoroch národnostnej rady slovanskej národnostnej menšiny zasadala Komisia pre štipendiá. Nových členov pozdravila predsedníčka Libuška Lakatošová a za predsedníčku komisie je zvolená Libuša Simendićová. Komisia analyzovala doterajšie podmienky na udelenie štipendiá navrhla Národnostnej rade nasledovné:

-        podmienky na udelenie štipendia pre študentov na fakultách v Srbsku zostali nepozmenené

-        podmienky na udelenie odporúčania na štipendium pre študentov na fakultách v SR zostali nepozmenené

-        pre žiakov stredných škôl sa vypíšu jednotné štipendiá pre všetky stredné školy.

 

K podmienkam na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2019/2020

 

         Na návrh Komisie pre štipendiá NRSNM a veľvyslanectva SR v Belehrade a Matice slovenskej v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom zasadnutí, zo dňa 27.02.2019 rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na  štipendium Vlády SR na akademický rok 2019/2020  uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

-          občania Srbska slovenského pôvodu

-          priemerný prospech v priebehu celého školenia na strednej škole viac ako 4.00 alebo v priebehu štúdia viac ako 8.00

-          zvolený štúdijný odbor

1.  maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka a polrok zo 4. ročníka a vydelí 4

2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4.  ročníka a známky z maturitnej skúšky  a vydelí 5

3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4.  ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2

4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia

5.  pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia

Prednosť získajú  kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka  s prvkami národnej kultúry na školách v Srbsku nasledovne:

-          za navštevovanie výuky v slovenskej triede alebo hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na ZŠ 2 body /dokladovať fotokópiou vysvedčenia/,

-          za navštevovanie výuky v slovenskej triede na SŠ alebo za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na SŠ počas všetkých 4 rokov 1 bod

 

V prípade, že viacej kandidátov bude mať rovnaký počet bodov, uprednostnia sa kandidáti, ktorí sú držiteľmi diplomov z kultúrnych podujatí na pokrajinskej, republikovej alebo medzinárodnej úrovni a z podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada a ďalšie inštitúcie Slovákov s cieľom zachovať svoju národnostnú identitu. /dokladovať fotokópiou diplomu/

 

Kandidátom budú pridelené body (za prospech maximálne 50 bodov za navštevovanie výuky na základnej a strednej škole v slovenskej triede maximálne 3 body) a na základe získaných bodov sa formuje poradovník.

Odporúčania sa prioritne budu dávať študentom, ktorí sa zapisujú do 1. ročníka základného štúdia. Študenti, ktorí už študujú, môžu získať odporúčanie ako náhradníci.

 

POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

 

na stránke www.vladnestipendia.sk

 

 

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na www.vladnestipendia.sk od 28.03. a  najneskôr do 30. mája 2019.

 

 Fotokópie diplomov z kultúrnych podujatí a vysvedčení o zakončení slovenskej ZŠ a SŠ /absolvovaných hodinách slovenčiny treba poslať v papierovej forme  na adresu: Národnostná rada SNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, Nový Sad do 20. mája. Po tomto termíne sa dokumentácia nebude brať do úvahy.

 

Oneskorené a neúplné prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.

 

Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje zubné lekárstvo, farmácia a právo, ako aj  jazyk v kombinácii s prírodnými vedami. Udelí sa 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendiá na doktorandské štúdium.

 

            Od akademického roku 2016/2017 sa udeľuje štipendium na všeobecné lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.1.) - základné štúdium a lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.2. - 7.1.28.) - doktorandské štúdium a od roku 2017/2018 aj učiteľstvo slovenského jazyka v kombinácii so všeobecnovzdelávacími  predmetmi a spoločenskými vedami vrátane cudzích jazykov. Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy/ 1.1.1 - 1.1.10

 

     Pre uchádzačov zo Srbska bude poskytnutá možnosť absolvovať Intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov bude bezplatný kurz organizovaný ÚJOP UK. Prihlášky možno podať iba v elektronickej podobe priamo na stránke ministerstva.

Strana 1 z 2
top