Tel/Fax
+381 21 422 989
petak, 15 januar 2010 09:10

Výber riaditeľov

Po schválení Zákona o národnostných radách, Výbor pre vzdelávanie dáva mienku aj pri výbere riaditeľov predškolských ustanovizní a škôl, kde sa vyučuje aj po slovensky.
V novembri a decembri 2009 sú podporení:
- Gordana Pavlović, profesorka srbčiny na funkciu riaditeľky ZŠ Savu Šumnaovića v Erdevíku
- Ladislav Petrovič, profesor telesnej výchovy na funkciu riadeteľa ZŠ Maršala Tita v Padine
- Borislav Samardžić na funkciu riaditeľa PU Radosno detinjstvo v Novom Sade.

petak, 15 januar 2010 09:08

4 programy na akreditáciu

V mene Výboru pre vzdelávanie boli podané do Pedagogického ústavu Vojvodiny 4 programy na akreditáciu pre slovenských učiteľov u nás:
1. Slovenský jazyk od tradície k súčasnosti 3
2. Edukácia profesorov na školách s vyučovacím jazykom slovenským
3. Edukácia vychovávateľov na predškolských ustanovizniach s vyučovacím jazykom slovenským
4. Edukácia vedúcich výchovno-vzdelávacích inšitúcií po slovensky

 

36. zasadnutie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo v stredu, 30. decembra 2009 v budove Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Zasadnutia sa zúčastnilo devätnásť členov NRSNM. Zasadnutie viedla predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
Na rokovacom program zasadnutia boli schvaľovanie  zápisnice  z  35. zasadnutia NRSNM, schvaľovanie návrhu Správnej rady NVU Hlas ľudu na vymenovanie riaditeľa NVU Hlas ľudu, schvaľovanie zmeny  Pravidiel o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest a informácia o zápise do osobitných voličských zoznamov.

Činnosť Výboru pre vzdelávanie v roku 2009:

Január:

- vypracované zmluvy a za finančnej podpory PS pre vzdelávanie vyplatené autorky tímu pre učebné osnovy zo slovenského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry;
- realizovaná Koordinačná porada v Bratislave ohľadom spolupráce s MŠ SR na základe medzištátnej dohody;
- v spolupráci s Výborom pre spoluprácu s lokálnou samosprávou kúpené knihy a lektúra do ZŠ v Jánošíku a Hajdušici a navštívené obe školy;
- poskytnutá finančná pomoc pri tlačení príručky pre učiteľov Vrcholné cesty človečenstva autora Jána Šimoniho;
- podaná požiadavka do MŠ RS o financovaní voliteľného predmetu na školách, ktorá bola aj prajne doriešená;
- na základe požiadavky PZV formovaný tím a vypracované učebné osnovy pre slovenský jazyk ako jazyk spoločenského prostredia a za podpory PS pre vzdelávanie autorom vyplatené honoráre;

sreda, 30 decembar 2009 14:11

VÝZVA

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsku vyzýva všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny so všeobecným volebným právom na zápis do osobitných voličských zoznamov.

 

V pondelok 21. decembra 2009 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová slávnostne odovzdala technické vybavenie pre novinárov týždenníka Hlas ľudu (5 notebookov a 3 digitálne fotoaparáty). Technické vybavenie  zabezpečil Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tomanová-Makanová pritom prízvukovala, že tento projekt je súčasťou stratégie Výboru pre informovanie, ktorej cieľom je aj technicky podporiť slovenské vojvodinské médiá, čím naši novinári budú mocť rýchlejšie, pohotovejšie a kvalitnejšie informovať svojich občanov. V mene Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu darčeky v hodnote 2500 eur prijal úradujúci riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak, ktorý zdôraznil potrebu po technickej modernizácii v našich médiách, a zároveň informoval, že NVU Hlas ľudu sa v tomto smere vylepšuje vďaka Národnostnej rade, ale aj vďaka vlastnej iniciatíve.

top