Tel/Fax
+381 21 422 989

 

36. zasadnutie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo v stredu, 30. decembra 2009 v budove Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Zasadnutia sa zúčastnilo devätnásť členov NRSNM. Zasadnutie viedla predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
Na rokovacom program zasadnutia boli schvaľovanie  zápisnice  z  35. zasadnutia NRSNM, schvaľovanie návrhu Správnej rady NVU Hlas ľudu na vymenovanie riaditeľa NVU Hlas ľudu, schvaľovanie zmeny  Pravidiel o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest a informácia o zápise do osobitných voličských zoznamov.

Činnosť Výboru pre vzdelávanie v roku 2009:

Január:

- vypracované zmluvy a za finančnej podpory PS pre vzdelávanie vyplatené autorky tímu pre učebné osnovy zo slovenského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry;
- realizovaná Koordinačná porada v Bratislave ohľadom spolupráce s MŠ SR na základe medzištátnej dohody;
- v spolupráci s Výborom pre spoluprácu s lokálnou samosprávou kúpené knihy a lektúra do ZŠ v Jánošíku a Hajdušici a navštívené obe školy;
- poskytnutá finančná pomoc pri tlačení príručky pre učiteľov Vrcholné cesty človečenstva autora Jána Šimoniho;
- podaná požiadavka do MŠ RS o financovaní voliteľného predmetu na školách, ktorá bola aj prajne doriešená;
- na základe požiadavky PZV formovaný tím a vypracované učebné osnovy pre slovenský jazyk ako jazyk spoločenského prostredia a za podpory PS pre vzdelávanie autorom vyplatené honoráre;

sreda, 30 decembar 2009 14:11

VÝZVA

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsku vyzýva všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny so všeobecným volebným právom na zápis do osobitných voličských zoznamov.

 

V pondelok 21. decembra 2009 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová slávnostne odovzdala technické vybavenie pre novinárov týždenníka Hlas ľudu (5 notebookov a 3 digitálne fotoaparáty). Technické vybavenie  zabezpečil Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tomanová-Makanová pritom prízvukovala, že tento projekt je súčasťou stratégie Výboru pre informovanie, ktorej cieľom je aj technicky podporiť slovenské vojvodinské médiá, čím naši novinári budú mocť rýchlejšie, pohotovejšie a kvalitnejšie informovať svojich občanov. V mene Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu darčeky v hodnote 2500 eur prijal úradujúci riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak, ktorý zdôraznil potrebu po technickej modernizácii v našich médiách, a zároveň informoval, že NVU Hlas ľudu sa v tomto smere vylepšuje vďaka Národnostnej rade, ale aj vďaka vlastnej iniciatíve.

ponedeljak, 21 decembar 2009 14:57

Budúcnosť divadelnej prehliadky

 

Komisia pre divadelnú činnosť, v spolupráci s Divadlom VHV Báčsky Petrovec, v sobotu 19.12. 2009 vo VHV divadelnom klube v B. Petrovci usporiadala okrúhly stôl na tému Budúcnosť Prehliadky slovenských divadelných súborov. Okrúhleho stola sa zúčastnili predstavitelia z Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, B. Petrovca, Kovačice, Starej Pazovy a  Boľoviec. Na zadanú tému vo forme písomných príspevkov, alebo ústnou debatou hovorili Ján Černák, Alexander Bako, predsedníčka MSJ Katarína Melegová Melichová, Ján Makan, Ľuboslav Majera, Pavel Jonáš, Pavel Čáni, Ján Privizer, Ján Čáni a Vladimír Valentík. Portál Ústavu pre kultúru prezentovala a o prehliadke sa zmienila riaditeľka ústavu Milina Sklabinská a príspevok Jaroslava Litavského prečítal A. Bako. Okrem rad iných uzáverov, okrúhly stôl priniesol návrh na prenos kompetencií doterajšieho Prehliadkového výboru na rozšírenú Komisiu pre divadelnú činnosť, nový spôsob voľby odbornej poroty na PSDS, ako aj eventuálne nové pomenovanie divadelnej prehliadky. 

 

 V sobotu 19. decembra 2009 v SKUS P. J. Šafárika v Novom Sade sa uskutočnila premiéra zborníka príspevkov k šesťdesiatemu výročiu Novosadského rozhlasu a jeho Slovenskej redakcie Na krídlach jubilea zostavovateľa Miroslava Forgáča.
Túto knihu ako svedectvo našej minulosti a súčasnosti ponúkame všetkým záujemcom, poslucháčom a terajším i budúcim generáciám rozhlasových pracovníkov. Týmito slovami dlhoročný rozhlasový redaktor Miroslav Forgáč privítal všetkých prítomných, ktorí v sobotňajší predvečer aj napriek snehovej víchrici prišli na premiéru a krst  publikácie. Vo svojom príhovore riaditeľ Rádia Nový Sad Pavle Milivojev niekoľkokrát podčiarkol, že je hrdý na Slovenskú redakciu, ktorá už šesťdesiat rokov funguje na výbornú a ktorá v týchto neblahých časoch zmohla sily vydať taký zborník.

top