Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

V stredu 14. marca t. r. Obec Báč navštívili predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Hostí privítal predseda obce Tomislav Bogunović a jeho spolupracovníci náčelníčka obecnej správy Elena Turanská, predseda MS Selenča Juraj Grňa, sekretár MS Selenča Juraj Pecník, matrikárka MS Selenča Anna Berediová a podpredsedníčka obecného zhromaždenia prof. Katarína Vrabčeniaková. Na zasadnutí boli prítomní aj riaditeľka základnej školi Jána Kollára v Selenči Svetlana Zolňanová, riaditeľka strednej poľnohospodárskej školy Báč Libuša Fačarová a riaditeľka predškolskej ustanovizne Kolibri Ana Boškićová.

Dňa 16. decembra 2011 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnila sa 5. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Témou tohto zasadnutia bola analýza výročných správ každej komisie v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, resp. čo je zo zaplánovaných činnosti realizované a čo nie je a návrh plánu činnosti na rok 2012.
Členovia Výboru podali výročné správy o svojej činnosti na rok 2011 a konštatovali, že je plán práce iba čiastočne realizovaní a navrhli, aby sa ostatné naplánované ciele  uskutočnili v roku 2012.

Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma zasadala dňa 24. novembra 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na svojom 1. zasadnutí komisia analyzovala správy obecných rád pre medzinacionálne vzťahy, resp., aktuálnu situáciu v oblasti pôsobenia rád pre medzinacionálne vzťahy. Predsedníčka komisie Erka Viljačiková poukázala na problem úradného používania jazyka a písma na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Totiž Rada pre medzinacionálne vzťahy obce Inđija nedala pozitívnu mienku na iniciatívu pre uvádzanie slovenského jazyka a písma do úradného použitia na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Záver je, že tento problem treba vyriešiť a NRSNM v tom zmysle už dala iniciatívu obci Inđija a príslušnom pokrajínskom orgáne.

V pondelok 12. decembra 2011 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila Obec Kovačicu, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy.

Delegácia v zložení Juraj Červenák, podpredseda, a Lýdia Čemanová, koordinator Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka NRSNM, sa v obecnom dome v Kovačici stretla s predsedom obce Miroslavom Krišanom, predsedom zhromaždenia obce Jánom Puškárom, predsedami miestnych spoločenstiev Padina a Kovačica, Jánom Tifembachom a Martinom Zlochom.

V piatok 25. novembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny. Delegácia v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Pavel Marčok a Juraj Červenák, predseda a podpredseda Výboru pre úradne používanie jazyka a písma NRSNM a Vladimír Lenhart, koordinátor Výboru pre informovanie, najprv zašla do obecného domu v Šíde, kde sa stretla s predsedníčkou obce Natašou Cvjetković. Na pracovnej schôdzi sa hovorilo o postavení slovenskej národnostnej menšina v samotnom meste ale aj v celej obci, najmä v súvislosti s otázkami vzdelávania, informovania, kultúry a úradného používania jazyka a písma.

Dňa 17. novembra 2011 v miestnostiach Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči sa uskutočnila  schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s slovenským vyučovacím jazykom, v rámci ktorej Svetlana Zolňanova, riaditeľka Základnej školy Jána Kollára v Selenči, v mene Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM darovala účastníkom symboly slovenskej národnostnej menšiny v podobe vlajky a erbu.

top