Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za obrazovanje

 

Výbor pre vzdelávanie NRSNM svoju schôdzu uskutočnil 05. 04. 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na schôdze rozoberali možnosť vyhlásenia škôl, ako inštitúcií, ktoré majú národnostný význam. V rámci stratégie vo vzdelávaní sa vypracuje Akčný plán na rok 2011 a stratégia sa pošle predškolským ustanovizniam, školám, gymnáziám a Filozofickej fakulte, ako aj širšej verejnosti na verejnú rozpravu, po čom bude podaná na schválenie členom NRSNM. Výbor odsúhlasil, aby sa NRSNM uchádzala na SLOVAKAID projektom Vybavenie kabinetu slovenčiny v Boľovciach a participovala na spolufinancovaní a rozoberal sa súčasný stav a postavenie slovenčiny na našich školách.

 

V utorok 22. marca t.r. po prvýkrát zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. 
Prítomní na schôdzi posudzovali materiál z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie o stave predmetu - slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
Jedným od najdôležitejších spôsobov v podpore zachovania jazyka, tradície a kultúry je inštituciálna podpora prostredníctvom vzdelávacieho systému.
Konkretizované boli aj podmienky pre formovanie skupín pre realizáciu hodín slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry a  to: počet detí v jednej skupine (minimálny a maximálny počet žiakov v skupine), rozdelenie detí do skupín podľa vzrastu, vedenie evidencie žiakov, rozšírenie pri voľbe voliteľných  predmetov...
Záverom schôdze prítomní boli oboznámení, že 9. apríla v Základnej škole Jožefa Atilu v Novom Sade bude organizované Fórum. 
A. Rojková

petak, 18 mart 2011 09:45

Kvalita prekladu učebníc

 

Dňa 14. marca t.r. v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Komisie pre učebnice.
Na schôdzi sa rozoberala kvalita prekladu učebníc Ústavu pre učebnice oddelenia v Novom Sade. Posudok o preklade Národnostná rada donáša v súlade so Zákonom o učebniciach a učebných pomôckach. Analyzované boli učebnice pre:
prvý ročník: učebnica Pozorujem a tvorím – výtvarná kultúra;
druhý ročník: Matematika 2 – učebnica a pracovný list;
tretí ročník: Matematika 3 – učebnica a pracovný list;
štvrtý ročník: Matematika 4 – učebnica a pracovný list;
šiesty ročník: Dejepisná čítanka s pracovným zošitom;
siedmy ročník: Matematika, Zbierka úloh z matematiky, Dejepis, Zemepis, Fyzika, Chémia, Technické a informatické vzdelávanie, Výpočtová technika a informatika, Zbierka úloh a laboratórnych cvičení z chémie, Informatika a výpočtová technika – cvičebnica, Technické a informatické vzdelávanie – pracovný zošit, Pracovný zošit z biológie, Biológia;   
ôsmy ročník: Pracovný zošit z biológie, Biológia

 

Pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským sa uskutočnilo v piatok 4. marca 2011 o 12. hod. v Strednej Poľnohospodárskej škole v Báči. Účasť na ňom brali riaditelia Základných škôl z Aradáča, Kovačice, Padiny, Lalite, Silbaša, Selenče, Pivnice, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Starej Pazovy a Erdevíka, ako aj riaditeľky Základnej školy v Báči a Strednej Poľnohospodárskej školy v Báči. V mene Školskej správy v Novom Sade bol prítomný osvetový poradca Ondrej Molnár a obecná inšpektorka Obce Báč Nataša Budićová.

Termín: 10.-16.04.2011
10.04. (nedeľa) – príchod účastníkov
16.04. (sobota) – odchod účastníkov (prípadne po dohode už v piatok 15.04. popoludní)
Miesto: ŠaKS CĎV UK v M-H

Vybrané témy:

A. Materská škola
1. Rozvoj tvorivosti dieťaťa predškolského veku
2. Didaktické využitie hry
3. Špeciálna výchova hudbou
4. Tvorivé aktivity s jednoduchými pomôckami, netradičné techniky
5. Reč učiteľa, reč dieťaťa

petak, 18 februar 2011 23:43

Pravidlá súťaže zo slovenčiny

Takmičenja iz slovačkog jezika i kulture izražavanja u školskoj 2010/2011. godini

Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Odbor za obrazovanje pri nacionalnom savetu Slovaka
Odsek za slovakistiku, Filozofski fakultet Novi Sad
Slovakističko vojvođansko društvo

Takmičenje učenika osnovnih škola iz slovačkog jezika i jezičke kulture

(Izvod iz Pravilnika i Propoizicija takmičenja - dopunjeni izvod za slovački jezik i jezičku kulturu)

Cilj takmičenja

Takmičenje ima za cilj:
- da afirmiše najkvalitetnije rezultate u nastavi slovačkog jezika i jezičke kulture;
- da podstakne učenike na sticanje trajnih lingvističkih znanja o maternjem jeziku, da teorijska znanja o jezičkim pojavama i pravopisnoj normi uspešno primenjuju;
- da doprinose da učenici bolje i potpunije usvoje književno – jezičku normu, da poboljšaju svoje izražajne sposobnosti i da se kompletno služe književnim jezikom;
- sticanjem celovite slike o maternjem jeziku, kvalitativno višim pristupom u proučavanju jezičke organizacije i zakonitosti jezika, razvijanje kognitivne svesti o značaju književnog jezika i jezičke kulture.

top