Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za informisanje

 

V utorok 19. apríla 2011 predseda a členka Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a Vladimíra Dorčová, ako aj členka NRSNM Erka Viliačiková navštívili regionálnu rozhlasovú stanicu Rádio Zrenjanin, ktorá raz týždenne vysiela aj program v slovenskom jazyku. O možnostiach spolupráce hovorili s riaditeľkou verejného podniku Ljiljanou Popovićovou, hlavnou a zodpovednou redaktorkou Arankou Molnarovou a novinárkou Silvanou Kováčovou. Ako poznamenal predseda VPI Žiak, možnosti na spoluprácu vidí zvlášť pri asociácii slovenských lokálnych médií, ktorú Výbor pre informovanie a jeho Komisia pre lokálne médiá menia založiť v dohľadnej dobe. Predstavitelia VPI a NRSNM navštívili aj regionálny týždenník List Zrenjanina, kde riaditeľ novín Dalibor Bubnjević ozrejmil, že v týždenníku raz do mesiaca jedna strana vychádza aj v slovenčine.

 

Vo štvrtok 14. apríla 2011 v Novom Sade sa na svojej prvej schôdzi stretli členovia tímu pre vypracovanie stratégie rozvoja slovenských médií, ktorý predstavuje operačné teleso Výboru pre informovanie NRSNM.
Prítomní členovia si rozdelili prácu na šesť segmentov, ktoré zahŕňujú popis a opis printových médií, lokálnych médií a pokrajinského verejného servisu, ako aj oblasť etických novinárskych noriem, možností zveľaďovania médií prostredníctvom konkurzov a grantov a možnosti odborného zdokonaľovania mediálnych pracovníkov. Prvým krokom bude zber údajov o médiách, ktoré celkovo alebo čiastočne informujú po slovensky formou dotazníkov, ktoré sa následne budú spracovať. Členovia sa dohodli, že sa stretnú koncom mája, keď vyprší lehota na vyplnenie dotázníkov médiami, aby na stretnutí konkretizovali zoznam médií, prípadne určili, ktoré údaje chýbajú.
Na štvrtkovom stretnutí si členovia tímu zvolili koordinátorku aktivít, spätých s prípravou a vypracovaním novinárskej stratégie, ktorou sa stala Vladimíra Dorčová, členka a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM.

 

Predseda a dvaja členovia Výboru pre informovanie Samuel Žiak, Oto Filip a Vladimíra Dorčová sa zúčastnili na verejnej debate pod názvom Decentralizácia – aktuálna chvíľa, perspektívy, šance, prekážky a úloha médií, ktorú vo štrvtok 14. apríla 2011 v Zhromaždení AP Vojvodiny zorganizoval Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny.
Na úvod sa prihovoril predseda NSNV Dinko Gruhonjić a potom k veci hovorili panelisti Maja Sedlarovićová, podpredsedníčka Zhromaždenia APV, Michael Davenport, veľvyslanec Veľkej Británie v Belehrade, Nataša Čorbićová, riaditeľka Nacionálnej kancelárie pre decentralizáciu, Saša Paunović, predseda Stálej konferencie miest a obcí, a Aleksandar Popov, riaditeľ Strediska pre regionalizmus.  Davenport zvlášť zdôraznil, že decentralizáciu, ktorá predstavuje efektívnejšie uplatňovanie zákona, rozhodovanie na lokálnej úrovni, ktoré je bližšie občanom a zásadu subsidárnosti, netreba pozerať ako cieľ, ale ako prostriedok pre efektívnejšie a kompetentnejšie  spravovanie na úrovni lokálnej samosprávy.
Panelisti a prítomní účastníci konštatovali, že veľkú úlohu pri približovaní a objasňovaní pojmu decentralizácia občanom majú zvlášť médiá.

 

V pondelok 11. apríla 2011 v NVU Hlas ľudu v Novom Sade sa stretlo vedenie troch pokrajinských médií, ktoré vychádzajú a vysielajú po slovensky. Stretnutie iniciovala Komisia pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s predsedom Otom Filipom, ktorý aj zdôraznil, že zámerom tohto stretnutia je zveľadenie a vynajdenie spôsobu koordinovanej medziredakčnej spolupráce medzi Hlasom ľudu, Slovenskou redakciou Rádia Nový Sad a Slovenskou redakciou TV Vojvodiny.
Okrem toho, že prediskutovali a navrhli možnosti konkrétnej spolupráce, zodpovedný redaktori Milina Florianová, Ján Čeman a Michal Ďuga, redaktori Anna Jašková a Oto Filip a riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak sa uzhodli na tom, že  ako najlepší a najefektívnejší spôsob a médium spolupráce medzi tromi redakciami vidia on-line vydanie Hlasu ľudu, ktoré onedlho bude spustené na internetovej stránke www.hl.rs a ktoré bude výborným zdrojom informácií nielen pre pokrajinské slovenské redakcie, ale aj pre redakcie lokálneho a regionálneho rázu.

 

Vo štvrtok 24. marca 2011 v Novom Sade sa na svojej tretej schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie NRSNM. Prekovali témy týkajúce sa výročných správ Novinovo-vydavateľskej ustanovizne  Hlas ľudu a novín Hlas ľudu, ktorých zakladateľom je NRSNM a vyjadrili sa aj k plánom a programom na rok 2011 tejto novinárskej inštitúcie. V súlade s článom 21 Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ktorý Výbor pre informovanie oprávňuje vypracovať stratégiu rozvoja informovania v slovenskom jazyku, prítomní členovia VPI schválili návrh na členov tímu pre vypracovanie stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku. V zložení tohto tímu sú Anna Tomanová Makanová, Samuel Žiak, Katarína Melegová-Melichová, Milina Florianová, Ján Čeman, Anna Jašková, Oto Filip, Stevan Lenhart, Anna Barcová, Anna Gašparovská a Vladimíra Dorčová.

četvrtak, 24 mart 2011 13:16

Jarné kolo Kurzu jazykovej kultúry

 

Deviate kolo tradičného školenia novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov pod názvom Kurz jazykovej kultúry sa uskutočnilo 23. marca 2011 v Novom Sade. Školenia, ktoré sa môžu pochváliť svojím interaktívnym a polemizujúcim charakterom aj naďalej úspešne vedie prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Tentoraz sa stretlo 20 účastníkov, väčšinou novinárov, redaktorov, jazykových redaktorov a dopisovateľov týždenníka Hlasu ľudu, časopisu Vzlet, Rádia Nový Sad a Televízie Vojvodiny, ktorí si na úvod ozrejmili suprasegmentálne zložky slovenského jazyka. V pokračovaní pozornosť venovali lexikálnym nenáležitým tvarom v slovenskej vojvodinskej žurnalistike.
Desiate kolo Kurzu jazykovej kultúry bude 20. apríla 2011 o 12.-tej hodine na 2. poschodí budovy Dnevnika v Novom Sade.

top