Tel/Fax
+381 21 422 989

Výzvy

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2019 financovať a spolufinancovať programy v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky,   v predškolských ustanovizniach a v  školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk a v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry.

Právo účasti na súbehu majú:

1. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy so slovenskou vyučovacou rečou

2. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy,v ktorých sa slovenčina vyučuje ako materinský jazyk

3. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy,v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry

4. Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade

5. združenia, ktoré si vo svojom štatúte ako jeden z cieľov určili aktivity v oblasti vzdelávania.

 Zabezpečené prostriedky v rozpočte NRSNM:

1. Podpora žiackych súťaží a mimovyučovacích aktivít

2. Podpora projektom na posilnenie národného povedomia učiteľov a žiakov    

Dynamika výplaty prostriedkov sa uskutoční podľa dynamiky realizácii podujatí.

VPV NRSNM si ponecháva práva jednotlivé položky rozšíriť o sumu prostriedkov, ktorá bude výboru pridelená prostredníctvom projektov.

Prostriedky sú určené na nasledujúce priority:

1.Modernizácia vzdelávaco- výchovnej práce

a.Zveľadenie vyučovacieho procesu inováciamikreativitou účastníkov

b.Odborné zdokonaľovanie učiteľského kádra (ukážkové hodiny, stretnutia odborných aktívov...)

c.Mediálna popularizácia – vyzdvihnutie dobrých príkladovpraxi a súčasných trendov vo vzdelávaní

 2.Zveľadenie, zachovávanie a pestovanie materinského jazyka, kultúry a tradícií

a.Aktivity, ktorými sa priamo podnecuje zveľadeniezachovanie slovenského jazyka

b.Aktivity, ktorými sa umožňuje nadobúdanie dodatočných poznatkovdejinách, kultúre, inštitúciach a iných významných skutočnostiach slovenskej národnostnej menšiny

 Pri určovaní prostriedkov na pridelenie sa budú uplatňovať nasledujúce kritériá:

1.Odpoveď na tému programu/projektu

2.Vplyv navrhnutého programu/projektu na zachovanie jazykovejkultúrnej identity

3.Počet zapojených žiakovučiteľov /zapojených škôl

4.Projekt zameraný na rodovú rovnosť

5.Kompetentnosť navrhovateľadoterajšia skúsenosť

 K prihláške, ktorá sa podáva na osobitnom tlačive, na súbeh sa pripája nasledujúca dokumentácia:

1.Fotokópia rozhodnutiazápise do registra v Agentúre obchodných registrov pre združenia

2.Fotokópia potvrdeniadaňovom identifikačnom čísle

3.fotokópia výpisu zo štatútu združenia alebo zakladateľského aktu (v ktorej sa určuje, že sa ciele združenia uskutočňujúoblasti, čo sa plánovala súbehom), overená združením.

 ROZHODOVANIE O ŽIADOSTIACH A SPÔSOB APLIKOVANIA

O pridelení prostriedkov užívateľom rozhoduje komisia pre uskutočnenie súbehu, ktorá prerokúva zaslané žiadosti. Výbor pre vzdelávanie si vyhradzuje právo žiadať si od žiadateľa, podľa potreby, dodatočnú dokumentáciu alebo informácie.

Prihláška na súbeh sa podáva v písomnej podobe, na jednotnom tlačive, ktoré sa zverejňuje na webovej stránke NRSNM.Výsledky súbehu sa zverejňujú na webovej stránke NRSNM.

Lehota podávania prihlášok na súbeh na osobitnom tlačive je 31.03. 2019.

 Prihlášky sa odosielajú elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , ako i overené a podpísané prihlášky s potrebnou dokumentáciou poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny,

(Súbeh na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti základného a stredného vzdelávania)

Bulvár MihajlaPupina 1/IV

21 000 Nový Sad

Komisia nebude rozoberať:

         neúplné prihlášky,

         oneskorené prihlášky,

         neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

         prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

         programy, resp. projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roka.

 

Predseda Výboru pre vzdelávanie                              predsedníčka NRSNM

Janko Kolárik                                                          Libuška Lakatošová,v.r.     

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí zo dňa 03.10.2018 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2018, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

streda, 03 október 2018 10:06

Pozvanie na 53. Stretnutie v pivnickom poli

NRSNM a SKUS PIVNICA ako spoluzakladatelia festivalu si Vás dovoľujú vyzvať, aby ste sa zúčastnili na 53. medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude prebiehať od 23. do 25. novembra 2018 v Pivnici.

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM
vypisuje

V ý z v u

na účasť na 5. Seminári kreatívneho písania

Folkloristi v prípravách na Krajanskú nedeľu v Detve

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v týchto týždňoch už intenzívne žije prípravami na 45. Krajanskú nedeľu a 5. Krajanský dvor v rámci 53. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa uskutočnia v termíne od 6. do 8. júla 2018.

top