Tel/Fax
+381 21 422 989

Od 23. marca do 29. mája 2020 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny organizovala dištančné vzdelávanie pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Počas 10. týždňov sa do projektu realizácie 392 hodín zapojilo 45 učiteľov z Padiny, Kovačice, z gymnázia a základnej školy v Starej Pazove, zo Selenče, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Hložian, Lalite a Lugu. Hodiny sa nakrúcali v štúdiu TV Petrovec, kde bola inprovizovaná učebňa, v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, ZŠ maršala Tita v Padine, ZŠ 15. októbra v Pivnici a po jeden deň aj na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Materinský jazyk vysielala RTV 2: 136 nakrútených hodín ich kamerami alebo to robili učitelia nakrúcaním z domu na softvéroch, ktoré sa dostali z ministerstva a 16 hodín bolo reprízovaných.

Ďalších 256 hodín z matematiky, dejepisu, zemepisu, biológie, fyziky, chémie, prírody a spoločnosti a dokonca aj 1 hodina hudobnej kultúry, vyrobili TV Petrovec (ponad 100 hodín), TV OK Kovačica (okolo 80 hodín) a RTV Stará Pazova (ponad 60 hodín). Všetky tieto TV odvysielali všetky hodiny ako výmenu programu.

Z predmetov, ktoré majú žiaci na záverečných skúškach boli behom mája na platforme Moja škola titulované hodiny do slovenčiny.

Pre žiakov stredných škôl TV Petrovec v sobotu vysielala filmy, ktoré sú súčasťou lektúry zo slovenčiny, keďže sa ani jedna slovenčinárka nezapojila do projektu.

Počas núdzového stavu boli vypracované dva online testy z materinského jazyka ako skúšobné pre žiakov 8. ročníka. 22. mája odborný tím vypracoval testy na záverečné skúšky pre základné školy v Ústave pre zveľadenie kvality výchovy a vzdelávania a preklady testov z matematiky, biológii, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie.

Konal sa zápis do predškolských ustanovizní  a žiakov 1. ročníka základnej školy a prekladali do slovenčiny a zverejňovali početné dopisy z ministerstva, konala sa komunikácia so štátnou tajomníčkou, posielali týždenné správy o nakrútených hodinách, pripravovali sa plány nakrúcania a vysielania na týždennej úrovni, komunikovalo sa zo všetkými 4 redakciami a technickými službami televízií a riaditeľmi škôl zo Starej Pazovy, Padiny, Kovačice, Pivnice a Báčskeho Petrovca. Podané boli správy do slovenských médií a tom, ako prebieha vyučovanie a ktoré opatrenia sa podnikajú za cieľom zachovať zdravie a pozdvihnúť úroveň detí.

 TV Petrovec, Kovačica a Stará Pazova odvysielali v máji reklamu – výzvu, aby si žiaci zvolili vyučovanie po slovensky pri zápise do základných a stredných škôl. Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 Na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny boli vypracované učebné osnovy pre stredné odborné školy a pre 3. a 4. ročník gymnázií zo slovenského jazyka ako i dodatky z dejín Slovákov.

Tím odborníkov, ktorý navrhla Národnostná rada, prekladal a lektoroval učebnice pre 3. a 7. ročník vydavateľstiev Klett, Nový logos a Eduka. Navrhnutý bol tím autorov učebníc zo slovenčiny a hudobnej kultúry pre 3. a 7. ročník základnej školy.

Viac informácii na webe:

https://cdv.uniba.sk/ujop/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury/

 

Aktuálny je online program v ponuke pre samoplatcov.

 

V prípade záujmu o bezplatnú účasť na kurze formou štipendia pre krajanov a maturantov - informujte o svojom záujme Ministerstvo školstva SR, kde Vám poskytnú bližšie informácie o možnosti prefinancovania účasti na Online Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2020 v ÚJOP CĎV UK Bratislava.

 

streda, 03 jún 2020 07:57

Odporúčania pre štipendium

Odporúčania pre štipendium

20200601 204321-min

Komisia pre štipendiá NRSNM zasadala v priestoroch NRSNM v Novom Sade 1. júna 2020 a vypracovala poradovník na odporúčanie pre štipendiá Vlády SR na akademický rok 2019/2020 nasledovne:

doktoranti

odporúčaní

 

náhradníci

zamietnutí

20200601 201244-min

20200601 201221-min

ROZVRH VYSIELANIA:

RTV 2 / slovenský jazyk od 25.05.2020 v čase 7.45 -9. 45

25.05. a 27. 05. pre 1. – 4. ročník, 28.05. a 29.05. pre 5. – 8. ročník

-          vysielanie môžete pozerať aj na http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fbstránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

25.05.2020/ pondelok

15.00 - ôsmaci: matematika

15.30 - šiestaci: fyzika

16.00 - druháci: matematika

16.30 - siedmaci: biológia

17.00 - prváci: matematika

26.05.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 - ôsmaci: biológia

16.00 - tretiaci: matematika

16.30 - šiestaci: biológia

17.00 - štvrtáci: matematika  

27.05.2020/streda

15.00 - ôsmaci: chémia

15.30 - ôsmaci: fyzika

16.00 - šiestaci: matematika

16.30 - ôsmaci: dejepis

17.00 –piataci: biológia

28.05.2020/štvrtok

15.00 -tretiaci: príroda a spoločnosť

15.30 - ôsmaci: chémia

16.00 - siedmaci: fyzika

16.30 - siedmaci: dejepis

17.00 - piataci: zemepis

17.30 - šiestaci: dejepis

29.05.2020/piatok:

15.00 – piataci: matematika

15.30 – tretiaci: príroda a spoločnosť

16.00 - štvrtáci: príroda a spoločnosť

16.30 - siedmaci: zemepis

17.00 - hudobné kultúra

Z druhého zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 18. februára 2020 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo druhé zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Zasadnutím predsedala predsedníčka výboru Anna Čapeľová a zúčastnili sa i podpredseda NRSNM Pavel Surový ako i člen Výkonnej rady NRSNM poverený kultúrou Ján Makan. Z členov výboru sa zúčastnili: podpredsedníčka výboru Miruška Kočišová ako i ďalší členovia Katarína Kalmárová, Danica Vŕbová, Ján Tomáš, Anna Zolnajová, Tatjana Štaubová, Tijana Farkašová a Miroslav Brna. Po uvítacích slovách predsedníčky výboru následne sa prihovorili i Pavel Surový a Ján Makan.

            V pokračovaní zasadnutia boli schválené zápisnice z prvého riadneho a prvého telefonického zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM. Obe zápisnice boli schválené jednoznačne.

            Štvrtým bodom zasadnutia bola Správa o činnosti Výboru pre kultúru za rok 2019. Predsedníčka výboru v úvodných slovách povedala, že v 2019. roku sa výboru podarilo zrealizovať všetko to, čo si vytýčil ako cieľ s dôrazom na podporu tlače detskej literatúry a detských festivalov a v pokračovaní otvorila rozpravu. Anna Zolnajová sa pochvalne zmienila o činnosti výboru v minulom roku. Zdôraznila, že sa v rámci projektu – muzikálu Janíčko a Anička – zúčastnila na Ružinovskom folklórnom festivale v Bratislave, ktorého cestu podporila NRSNM. V projekte sa zúčastnili mládežníci z väčšiny slovenských prostredí z Vojvodiny a muzikál bol na festivale vysoko ohodnotený. Miroslav Brna sa zmienil o Etnology feste v Belehrade, kde sa zúčastnili všetky národnostné menšiny z územia Vojvodiny, ktorý festival mal veľmi vysokú úroveň a navštívenosť. Uviedol ako konkrétny príklad, že všetkých návštevníkov tohto medzinárodného podujatia ohromila parta slovenskej nevesty. Etnology fest má veľkú váhu a aj tohto roku sa znovu zúčastní slovenská menšina. Tiež zdôraznil, že náš tím zapôsobil na vysokej profesionálnej úrovni, pochvlne sa zmienil o Pavlovi Surovom a manželoch Anne a Jánovi Čúsovcoch, ktorí sa zúčastnili v jeho prípravách. Práve na takomto festivale sa treba aj naďalej zúčastňovať, aby sme sa ako národnosť ešte lepšie zviditeľnili. Anna Čapeľová v pokračovaní zdôraznila, že si s členmi výboru praje ešte lepšiu komunikáciu a že ju zaujímajú všetky informácie a zvlášť problémy v jednotlivých prostrediach, ak sú. Pavel Surový doložil, že ako pokrajinský poslanec mal možnosť navštíviť všetky slovenské prostredia a že má v podstate všetko zmapované pokiaľ ide o renovovanie, úpravu priestorov resp. kúpu jednotlivých potrieb. Prejavil ochotu, že aj iní ľudia sa môžu na neho ako na poslanca obrátiť, aby sa videlo čo a ako sa ešte môže doriešiť a pomôcť našim osadám. Ján Makan mal návrh, aby sa zasadnutia národnostnej rady uskutočňovali v menších dedinách napr. v Binguli, Aradáči, Šíde a aby sa v daných prostrediach ako osobitný bod vždy venoval problematike domácich a samým tým, aby sme videli ako im v tom národnostná rada môže pomôcť. Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu a tak Správa o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2019 bola jednoznačne schválená.

            Úvodom k piatemu bodu zasadnutia – Návrh Plánu a programu VPK NRSNM na rok 2020 – predsedníčka Čapeľová v krátkosti zahlásila podporu jednotlivých kultúrnych podujatí, resp. účasť našich reprezentatívnyvh súborov na podujatiach v zahraničí. V pokračovaní doložila, že v roku 2020 akcent bude na výtvarnom umení a umeleckej fotografii. Dôraz bude na tzv. storočniciach / jubileách ako sú: 100 rokov SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade, 100 rokov ženského spolku v Kovačici ako i 60 rokov od vzniku prvej ženskej speváckej skupiny v Kysáči. Podporený bude akademický maliar Jozef Klátik a jeho výstava, ktorá bude v Belehrade resp. v Paríži. Anna Zolnajová doplnila, že sa zo Starej Pazovy chystajú na 4. Etmology Fest. Keďže Stará Pazova toho roku oslavuje 250 rokov od príchodu Slovákov, na Etnology Feste budú mať príležitosť sa predstaviť i pazovské ľudové kroje. Miroslav Brna doplnil, že projektom akými sú Slovenské princezny sa prezentuje celá naša slovenská menšina, postavený je na veľmi vysokej umeleckej úrovni a zvlášť vysoko treba hodnotiť umelca Pavla Surového a tento projekt treba plne podporiť. Po diskusii plán výboru tiež bol schválený.

            Šiestym bolodom – Schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre kultúru NRSNM –   predsedníčka výboru ho v krátkosti prezentovala podľa jeho oblastí. Upozornila, že článok č. 21 tohto poriadku je novinkou a teda v prípade, že sa vyskytne potreba, výbor môže urobiť aj telefonické resp. elektornické zasadnutie. A závery / zápisnice z takýchto zasadnutí sa potvrdia na nasledujúcom riadnom zasadnutí VPK NRSNM. V pokračovaní hlasovaním Rokovací poriadok Výboru pre kultúru NRSNM bol schválený.

            V rámci bodu Rôzne Anna Čapeľová informovala členov a prítomných, že Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku oslovil výbor výzvou zaslať návrh na Cenu Pro Cultura Slovaca 2020. Na túto cenu z oblasti výtvarného umenia bol navrhnutý akademický maliar a profesor Jozef Klátik a členovia výboru tento návrh jednoznačne podporili.

IMG 0353-min

ROZVRH VYSIELANIA:

RTV 2 / slovenský jazyk od 18.05.2020 v čase 7.45 -9. 45

18.05. a 20. 05. pre 1. – 4. ročník, 21. 05. a 22.05. pre 5. – 8. ročník

-          vysielanie môžete pozerať aj na http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fbstránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

18.05.2020/ pondelok

15.00 - piataci: matematika

15.30 - šiestaci: fyzika

16.00 - druháci: matematika

16.30 - siedmaci: biológia

17.00 - prváci: matematika

19.05.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 - ôsmaci: biológia

16.00 - tretiaci: matematika

16.30 - šiestaci: biológia

17.00 - štvrtáci: matematika  

20.05.2020/streda

15.00 - šiestaci: matematika

15.30 -ôsmaci: matematika

16.00 - siedmaci: chémia

16.30 - ôsmaci: dejepis

17.00 –piataci: biológia

21.05.2020/štvrtok

15.00 - šiestaci: dejepis

15.30 - ôsmaci: chémia

16.00 - siedmaci: zemepis

16.30 - siedmaci: dejepis

17.00 - piataci: zemepis

22.05.2020/piatok:

15.00 - ôsmaci: fyzika

15.30 - šiestaci: zemepis

16.00 - štvrtáci: príroda a spoločnosť

16 .30 - siedmaci: fyzika

17.00 - tretiaci: príroda a spoločnosť

top