Tel/Fax
+381 21 422 989
Seminár kreatívneho písania  a vyhodnotenia literárnych súťaží

Výbor pre kultúru NRSNM v Lugu dňa 18. decembra 2019 v spolupráci s tamojšou Základnou školou Jovana Popovića zorganizoval tri podujatia na popularizáciu literárnej tvorby: Seminár kreatívneho písania, ktorý je i projektom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vyhodnotenie žiackej literárnej súťaže žiakov vyšších ročníkov základných škôl a stredných Čo dokáže pekné slovo a vyhodnotenie literárnej súťaže detského časopisu Zornička. Súťaž žiakov a dospelých autorov píšucich pre deti podporili i Slovenské vydavateľské centrum a časopis pre deti Zornička. Úvodom podujatia sa prihovoril podpredseda NRSNM Pavel Surový a poslanec AP Vojvodiny, ktorý pri tejto príležitosti lužskej škole daroval dva notebooky a úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová im spred tejto ustanovizne venovala knihy. Darčeky v mene školského kolektívu v Lugu prijala profesorka triednej výučby Miluška Kolárová, ktorá vyjadrila slová vďaky za vzácne pomôcky na skvalitnenie vyučovacieho procesu v tomto prostredí.

Literárny happening v Lugu zoskupil aj domácich žiakov nižších ročníkov a odmenených žiakov zo súťaže, ktorým svojráznou odmenou bolo zúčastniť sa na uvedenom work shope. Seminár kreatívneho písania veľmi iniciatívne a tvorivo viedol univerzitný profesor a spisovateľ Dr. Zoroslav Spevák. Keďže v učebni, kde sa hravo zvládali dané úlohy, boli prítomné aj profesorky odmenených žiakov, aj tie sa do dielne aktívne zapojili a boli to pre všetkých skutočne podnetné a uvoľnené chvíle, z ktorých si každý odniesol kus inšpirácie do ďalšej tvorby.

Po ukončení seminára dostali priestor najmladší účastníci týchto podujatí – žiaci z Lugu. Tentoraz v úlohe recitátorov a spevákov, ktorých pripravili učitelia Miluška Kolárová a Miroslav Báďonský. Bol to nadovšetko sympatický umelecký predel, po ktorom sa začalo udeľovanie cien zo žiackej literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo. Práce žiakov hodnotli úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová a Milinka Chrťanová, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev APV. Takže v kategórii stredoškolákov prvú cenu získala Valentína Hudecová z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, druhú cenu – Karmena Kováčová, tiež žiačka petrovského gymnázia a tretiu cenu získal Andrej Simendić, žiak Ekonomickej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove. Špeciálnu cenu v tejto kategórii získal Ján Farkaš, žiak Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici. V kategórii vyšších ročníkov základných škôl prvú cenu získala Milinka Glóziková zo Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, druhé ceny získali Andrej Dudáš zo Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči a Dejan Muninović, žiak Základnej školy maršala Tita v Padine. Tretie boli Sara Kováčová a Jasminka Hromčíková zo Základnej školy Bratstva a jednoty v Bielom Blate. I v tejto kategórii boli udelené špeciálne ceny. Získali ich Igor Ferko a Ema Speváková zo Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, tiež Patrik Haviar z kovačickej základnej školy. Ceny im slávnostne udeľovali Pavel Surový a Anna Huďanová.

A do tretice k udeľovaniu tradičnej súťaže časopisu Zornička, ktorú finančne podporuje Výbor pre kultúru NRSNM, úvod patril Dr. Zoroslavovi Spevákovi. Podal v ňom zdôvodnenie odbornej poroty, v ktorej pracoval spolu s Annou Spevákovou, profesorkou slovenčiny a riaditeľkou Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci. Podľa ich rozhodnutia ceny v kategórii prózy prvú cenu získala Martina Bartošová, druhý bol Miroslav Gašpar a tretia Katarína Mosnáková-Bagľašová. V kategórii poézie prvou bola Mária Vršková a druhú a tretiu cenu získal Ján Valenta. Odmeneným autorom ceny udeľovali Pavel Surový a Dr. Zoroslav Spevák, ktorý po udeľovaní cien optimisticky vyhlásil, že celkovo má dobrý pocit zo súťaže a že naša tvorba pre deti prejavuje určitý druh vitality.

Fotka_3.jpg

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v sobotu, 30.11.2019, na ZŠ Maršala Tita v Padine usporiadal Seminár pre mladých slovenských recitátorov. Seminár bol zameraný na propagovanie recitačného umenia medzi najmladšími a zapájanie čím väčšieho počtu detí do recitátorstva ako oblasti umeleckého prednesu krásneho slova. Účastníci dielne boli žiaci z Padiny, Kovačice, Hložian a Báčskeho Petrovca.

Fotka 2-min 1

Prítomných privítal Janko Kolárik, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, tiež predseda Rady Miestneho spoločenstva Padina. A v mene organizátora tohto podujatia sa účastníkom prihovorila Anna Horvátová, predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM, potom aj Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka NRSNM.

Fotka_4.jpg

Recitátorskú dielňu viedla Mária Kotvášová-Jonášová, spisovateľka pre deti a mládež, tiež profesorka slovenčiny. Svoju dlhodobú skúsenosť v oblasti recitátorstva si rozdelila so žiakmi v podobe praktických rád o tom, ako sa pri prednese umeleckých textov treba správať. Hovorila o najčastejších chybách, ktoré sa stávajú pri recitovaní, pretože veľmi vplývajú na celkový dojem prednesu. Plasticky a presvedčivo demonštrovala a porovnávala správne a nesprávne vyslovený text. Zmienila sa aj o tom, aké dôležité je správanie recitátora na scéne. A nakoniec zdôraznila, ako veľmi je pri recitovaní dôležitá dobrá výslovnosť, ktorú si však treba stále zlepšovať častými cvičeniami. A prezradila mladým recitátorom, že tesne pred vystúpením sa hovorové ústroje najlepšie rozhýbu rýchlym vyslovovaním na ten účel vymyslených viet.

         V duhej časti tejto dielne recitátori interpretovali básne a umelecké texty, ktoré si vopred pripravili.

Fotka 5-min

Po pracovnej časti seminára mladí frekventanti spolu so svojimi učiteľmi navštívili padinský etnodom, kde mali príležitosť naučiť sa niečo viac aj o minulých časoch tejto osady, keď im o dejinách Slovákov v Padine hovorila knihovníčka Zdenka Obšustová.

Toto podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zasadala Koordinácia národnostných rád národnostných menšín

Vo štvrtok, 12. decembra 2019 v priestoroch Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny v Subotici, zasadala Koordinácia národnostných rád národnostných menšín v Srbsku za účasti 15 národnostných rád. Slovenskú menšinu predstvovali predsedníčka, Libuška Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie a členka Národnej osvetovej rady Srbska, Svetlana Zolňanová, keďže na dennom poriadku boli aktivity späté s otázkou menšinového vzdelávania.

V druhej časti zasadnutia sa konalo stretnutie s ombudsmanom Mr. Zoranom Pašićom, kde národnostné rady mali príležitosť prezentovať najpálčivejšie otázky uskutočnenia menšinových práv. Pri tejto príležitosti sa vytýčili aj problémy vo vydávaní učebníc v menšinovej reči.

piatok, 13 december 2019 21:14

Z 9. zasadnutia NRSNM

Z 9. zasadnutia NRSNM

V Novom Sade dňa 21. novembra 2019 so začiatkom o 18.00 hodine v Zhromaždení AP Vojvodiny sa za prítomnosti 24 členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo 9. pracovné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Program rokovania bol na samom zasadnutí doplnený o ďalší nový bod, čiže o Schválenie Rozhodnutia o mimoriadnom udelení plakiet NRSNM zaslúžilým jednotlivcom.

         Po schválení programu rokovania nasledovalo schválenie zápisníc z 5. pracovnej schôdze ako i zo 6., 7. a 8. elektronickej schôdze NRSNM, ktoré sa medzičasom uskutočnili. Schválená bola demisia podpredsedníčky Výkonnej rady NRSNM Anny Huďanovej s cieľom vyhnúť sa konfliktu záujmov, keďže sa medzičasom stala riaditeľkou NVU Hlas ľudu. Do tejto funkcie bol v rámci osobitného bodu zvolený Hviezdoslav Čmelík. Osobitným bodom rokovania bola podaná Informácia o kádrových zmenách v NVU Hlas ľudu, schválený bol Finančný plán NVU Hlas ľudu na rok 2019 a schválený bol i Plán a program NVU Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na rok 2019. V rámci bodu Stanovisko k voľbe riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov väčšinou hlasov členovia NRSNM podporili prihlášku kandidáta na riaditeľa ÚKVS Vladimíra Francistyho, V rámci ďalšieho bodu zdôvodnenie k schváleniu Správy o realizácii ročného plánu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v školskom roku 2018/2019 a ročného plánu práce tohto gymnázia na rok 2019/2020 podala Svetlana Zolňanová. V pokračovaní bolo prijaté Rozhodnutie o účasti NRSNM na projekte národnostných menšín v novej finančnej perspektíve EÚ pod názvom Dunaj nás spája. Informáciu Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja ohľadom vytvorenia oddelenia v slovenskom jazyku na Základnej škole Savu Šumanovića v Erdevíku podala Svetlana Zolňanová. Informáciu o udelených štipendiách pre stredoškolákov a študentov v akademickom roku 2019/2020 podal Janko Havran. Nasledoval bod programu rokovania, v rámci ktorého sa schválili mienky a stanoviská NRSNM týkajúce sa výborov pre vzdelávanie, úradné používanie jazyka a písma a informovania NRSNM. V rámci doplneného bodu bolo schválené Rozhodnutie o mimoriadnom udelení plakiet NRSNM Jej Excelencii Dagmar Repčekovej, veľvyslankyni Slovenskej republiky v Belehrade, končiacej svoj diplomatický mandát v Srbsku, za vynikajúcu spoluprácu s našou strešnou inštitúciou Slovákov v Srbsku, ako i za jej obetavosť a za osobné angažovanie sa v prospech tunajšej slovenskej národnostnej menšiny a prof. Dr. Jánovi Kišgecimu za šírenie dobrého mena našej krajiny vo svete ako i za prezentovanie vojvodinských Slovákov na tých najvyšších vedeckých úrovniach a za jeho prínos k zveľaďovaniu kultúrnej identity a zvyšovanie spoločenského a národného povedomia.

piatok, 13 december 2019 21:10

Mikuláš v Bratislave

Mikuláš v Bratislave

Odmenení žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským pobudli od 5. - 8. 12. 2019 v Bratislave na Mikulášskych dňoch v sprievode učiteliek Soni Zahorcovej a Milušky Anušiakovej majerovej a podpredsedníčky NRSNM Tatiany Vujačićovej. Najúspešnejší recitátori, herci z divadelných prehliadok a speváci z Rozspievaných klenôt mali príležitosť navštíviť Vianočné trhy, divadlo v Bratislave a pobaviť sa pri stromčeku, kde im darčeky pripravili organizátorky z Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave. Projekt finančne podporila MSS a NRSNM.IMG-c7b883962beb5564af1aeb6b5582a976-V.jpg

IMG-77a2206d75fa93ff78e0bc65e1f20bf1-V.jpg

piatok, 13 december 2019 21:02

Podpísané zmluvy o štipendovaní

Podpísané zmluvy o štipendovaní

V stredu, 11. decembra 2019 boli v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny podpísané zmluvy o štipendovaní 6 študentov slovenskej národnosti, ktorí študujú na fakultách v Srbsku. Predsedníčka NRSNM, Libuška Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová, zaželali študentom úspešné štúdium a požiadali o zapájanie sa do života slovenskej menšiny a zachovávanie kultúry a slovenských tradícií a jazyka. Podporu v hodnote 4.000,00 na desať mesiacov, zýskali študentky slovakistiky, matematiky, nemeckého jazyka, práva a žurnalistiky.

            Následne zmluvu o finančnej podpore podísalo aj 8 stredoškoláčok zo Strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade, ktoré navštevujú striedu so slovenkou vyučovacou rečou.

IMG_20191211_142017_BURST001_COVER.jpg

IMG_20191211_140620_BURST001_COVER.jpg

 

 

 

top