Tel/Fax
+381 21 422 989

 

Vo štvrtok 11. februára 2010 v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Výboru pre informovanie NRSNM, na ktorej prítomní členovia jednohlasne schválili Výročnú správu o činnosti VPI NRSNM v roku 2009 s konštatáciou, že Výbor pre informovanie svoju činnosť v roku 2009 zintenzívnil a zveľadil v edukačnej, vedeckej, odbornej a vydavateľskej oblasti, ako aj v oblasti zachovávania televízneho dedičstva TV Nový Sad a technickej podpory slovenských vojvodinských médií. Návrh program práce a rozpočtu VPI NRSNM na rok 2010, ktorý ozrejmil predseda VPI Samuel Žiak, bol tiež jednohlasne schválený.

Predseda VPI Samuel Žiak v rozhovore s predstaviteľmi
TV Apolo 

Vo štvrtok 4. februára 2010 predseda  a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a Vladimíra Dorčová návštivili Slovenskú redakciu TV Apolo v Novom Sade a Rádio Kysáč v Kysáči. S vedúcimi týchto médií - riaditeľom TV Apolo Andrejom Tomašovićom, redaktorkou Annou Lačok a riaditeľkou Kultúrno-informačného strediska Kysáč, v rámci ktorého pôsobí Rádio Kysáč, Annou Chrťanovou-Leskovac, sa rozprávali o neblahej situácii v médiách v Srbsku a o možnej spolupráci v tomto roku. Samuel Žiak pri tejto príležitosti dvom redakciám odovzdal slovenské slovníky, ktoré Výbor pre informovanie zabezpečil za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky, čím sa akcia odovzdávania slovníkov slovenským vojvodinským redakciám úspešne ukončila.

Prvé stretnutie Redakčnej rady publikácie o 35-ročnej Slovenskej redakcii TV Nový Sad

TV Nový Sad – v súčasnosti TV Vojvodiny, začala vysielať program v piatich rečiach národov a národností Vojvodiny 29. novembra 1975. Pre Slovenskú redakciu sa historická udalosť odohrala v nedeľu 30. novembra o 17,45 TV magazínom Rozhľady. Keďže toho roku oslávi 35 rokov nepretržitého pôsobenia na poli informovania, ale aj pestovania kultúry a zachovávania národnostnej identity, jej pracovníci sa rozhodli vydať priliehavú publikáciu.
V stredu 3. februára 2010 sa v Slovenskej redakcii Televízie Vojvodiny prvýkrát stretli hlavní aktéri pre vydanie tejto publikácie, keď si určili členov Redakčnej rady (Annamária Boldocká Grbić, Anna Jašková, Zdenko Pop, Ján Čeman, Anna Radanovićová, Ljubiša Sremčević, Ján Struhár, Vladimír Valentík, Vladimíra Dorčová). Kniha by mala mať okolo 300 strán a náklad 500 exemplárov. Zostavovateľkou je Annamária Boldocká Grbić, dlhoročná redaktorka kultúrnej rubriky TV Nový Sad. Uzáverom stretnutia je, že sa do dvoch týždňov konkretizuje koncepcia publikácie a na nadchádzajúcej schôdzi Redakčnej rady zadelia konkrétne úlohy.

 

Minister pre ľudské a menšinové práva dr. Svetozar Čiplić v rámci promočnej kampane zápisu do osobitných voličských zoznamov národnostných menšín navštívil v pondelok 8. februára 2010 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Po oficiálnom rokovaní venovanom aktuálnym informáciám týkajúcich sa zápisu národnostných menšín minister Čiplič sa spolu s predsedníčkou NRSNM Annou Tomanovou Makanovou obrátili médiám s výzvou, v ktorej  príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyzvali aby sa zapísali do osobitných voličských zoznamov a tak využili svoje zákonom a ústavou garantované práva v oblasti kultúrnej autonómie.

štvrtok, 11 február 2010 00:21

Delegácia OBSE v NRSNM

Vo štvrtok, 4. februára 2010 navštívila NRSNM delegácia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. V delegácii boli pani Alexandra Wagner vyššia politická radkyňa z Kancelárie vedúceho misie, pani Diana SerafinaFalloni vedúca Odboru pre verejnú správu a pani Maja Mićić pracovníčka Odboru pre demokratizáciu. Tajomník NRSNM Ladislav Čáni informoval členky delegácie o aktuálnych otázkach súvisiacich so zápisom príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do osobitných voličských zoznamov ale i o ďalších súvislostiach týkajúcich sa postavenia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Zákona o národnostných radách národnostných menšín a kompetencií, ktoré tento zákon priniesol.

 

06. februára 2010 na ZŠ 15. októbra v Pivnici prebiehala 3. časť kurzu pre učiteľov slovenčiny, triedneho vyučovania a učiteľov, ktorí pracujú s deťmi s osobitnými potrebami. Na pivnickej škole bolo odprezentovaných 9 ukážkových hodín, hovorilo sa o prezentovaní hovoreného prejavu a o najnovších vydaniach Ústavu pre vydávanie učebníc. Prítomní 79 učitelia z Hložian, Kulpína, Báčskeho Petrovca, Lugu, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Aradáča a Vajsky získali certifikát a CD-čko s ukážkovými hodinami.

top