Tel/Fax
+381 21 422 989

I. schôdza Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila vo štvrtok 4.11.2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Členovia Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť boli informovaní o minuloročnej činnosti tejto komisie, ktorej akcie sú realizované podľa finančných možností. Predovšetkým boli podporené Prehliadka slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín a Detská divadelná prehliadka 3XĎ. Významná akcia tejto komisie bol seminár pre hercov začiatočníkov Divadelný tábor, ktorý sa uskutočnil tohto roku v lete v Kovačici a taktiež aj minuloročný okrúhly stôl na tému Budúcnosť Prehliadky slovenských divadelných súborov. Konštatované bolo, že je potrebné ukončiť už započaté akcie a v niektorých pokračovať aj na budúci rok. Potom predseda Komisie Ján Makan prítomným predstavil aktivity, ktorými by sa mala táta komisia zaoberať. Každý člen Komisie má svoju oblasť práce, pre ktorú bude zodpovedný.

 

Pedagogický ústav  Vojvodiny  v Novom Sade dňa 04. 11. 2010 uskutočnil stretnutie komisií pre vypracovanie zbierok pre záverečné skúšky na základných školách. Zbierky môžeme očakávať v januári 2011. Úlohy v nich budú na troch úrovniach v súlade so štandardami pre slovenský jazyk. Test pre záverečné  skúšky budú  skladať všetci tohtoroční ôsmaci z materinského jazyka a matematiky. V testoch budú zastúpené 50 % známe úlohy zo zbierky, 25 % vymenené a 25 % úplne neznáme úlohy.

I. schôdza komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM
 I. schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa konala v piatok 5. novemba  2010  v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Schôdzu viedla staronová predsedníčka Komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM Milina Sklabinská a hneď na začiatku boli verifikovaní aj jej členovi, ktorými sú Juraj Ferík, Anna Medveďová, Mariena Stankovićová Kriváková a Pavel Tomáš ml. Keď ide o činnosť tejto Komisie v roku 2010, realizované boli a z prostriedkov NRSNM podporené niektoré podujatia ako je Letný zborový kemp a Stretnutie speváckych zborov z Vojvodiny, zatiaľ čo ústredná akcia tejto Komisie ako je Muzikologická konferencia na tému Slovenská hudba vo Vojvodine sa bude konať 11. decembra 2010 v priestoroch ÚKVS a bude sa niesť v znamení podtémy Inovačné metódy hudobnej pedagogiky. Konferencia okrem teoretickej časti bude zameraná aj na praktické ukážky a bude realizovaná v podobe workshopu. Zakladanie Asociácie slovenských hudobníkov sa presunie do Plánu a programu na rok 2011.

I. schôdza Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, bola v stredu 3. 11. 2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. V minulom zložení mala pomenovanie Komisia pre národopisno muzeálnu činnosť. Po verifikovaní nových členov bola zvolená zástupkyňa predsedníčky Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Vjeročka Šipková.
 Predsedníčka komisie Anna Séčová-Pintírová prítomných informovala o činnosti tejto Komisie v období 2008-2010 roku. Konštatovalo sa, že hlavnou prioritou činnosti v minulom období bolo doriešenie postavenia Národného múzea a tak bola aj usmernená práca, takže Komisia úspešne pracovala v oblasti muzeológie (vykonaný je súpis predmetov v Etnologickej zbierke Národného múzea, realizovaná bola výstava “Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine“, výstava „Odev detí v minulosti“ hosťovala na Slovensku, realizovaná je medzinárodná konferencia „60 rokov Národného múzea – kontinuita a diskontinuita“ a k nej zborník príspevkov. Týmto spôsobom sa verejnosť oboznámila o problémoch týkajúcich sa činnosti Národného múzea.

Účastníci zahraničného pobytu: Bc. Tamara Zajacová, študentka, Bc. Róbert Borbély, študent
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2. ročník Mgr. štúdia, Tajovského 52, 974 01, B. Bystrica, Slovenská republika.
Odborná pedagogická prax na škole s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
Štát: Republika Srbsko. Mesto: Báčsky Petrovec
V dňoch: 8. október – 16. október 2010
Prijímajúca organizácia: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Ul. 14. VÚSB 12, 214 70 Báčsky Petrovec

26. 10. 2010 členky Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny PaedDr. Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová uskutočnili stretnutie s Konzulkou pri Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade Katarínou Stehlíkovou. Témou rozhovoru bola dohoda o uznávaní dokladov pre stredné a vysoké školy u nás a v Slovenskej republike. Vytýčili sa aktuálne problémy a ťažkosti a eventuálne možnosti urýchlenia a doriešenia problémov. Ďalej sa podotkli téme študentskej praxe u nás a vysoko vyhodnotili návštevu dvoch študentov slovenského jazyka a literatúry z Banskej Bystrice na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci od 08. – 15. 10. t.r., ktorí uskutočnili niekoľko hodín slovenského jazyka pod mentorstvom Anny Hansmanovej. V takejto praxe sa mieni poktačovať aj nasledový rok a bude to novinkou v aktivitách Výboru pre vzdelávanie. Keď ide o štipendiá, ktoré pre našich študentou podáva Vláda SR, podčiarkli, že by sa o štipendiá mali uchádzať len tí najlepší žiaci a Národnostná rada podporí len deficitárne odbory pre slovenskú menšinu.

top