Tel/Fax
+381 21 422 989

 V Novom Sade minulý týždeň prebiehala  3. schôdza Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM). Na začiatku zasadnutia členovia komisie rokovali o schválených celomenšinových festivaloch a kultúrnych podujatiach Slovákov žijúcich v Srbsku.
 Správu Organizačného výboru 41. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... a správy posudzovacích komisií tohto festivalu komisia  posunie na schválenie Výboru pre kultúru NRSNM.

 

V piatok 1. júla 2011 v Báčskom Petrovci sa ukončil päťdňový seminár pre hlásateľov, moderátorov a novinárov slovenských vojvodinských elektornických médií, ktorý zorganizoval Výbor pre informovanie NRSNM.

Pri slávnostnom udelení certifikátov za úspešné absolvovanie semináru predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová opätovne vyzvdihla dôležitosť a význam neustáleho zdokonaľovania sa mediálnych pracovníkov, zvlášť tých, ktorí pracujú v elektronických médiách, keďže ich hlavným novinárskym nástrojom je hovorená reč. Cibrením vlastného prejavu naši novinári prispievajú k zachovávaniu nášho materinského jazyka, dodala predsedníčka Tomanová Makanová. Prítomným účastníkom sa prihovorili aj predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla Pavel Čáni.

 Na  úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade  sa minulý týždeň uskutočnila 5. schôdza Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.  
 Členovia komisie diskutovali o problematike divadelnej prehliadky a festivalu Slovákov v Srbsku a stanovili si lehotu – október 2011 – do kedy by mali definovať svoje stanovisko a návrh na vyriešenie problematiky divadelnej prezentácie. Predseda Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť navrhol,  aby organizačná forma súčasnej divadelnej prezentácie obsahovala tvorbu dospelých, detí a autorskej činnosti.Zakladateľom takej divadelnej prezentácie by sa stala NRSNM, keďže podľa Zákona o národnostných radách národnostných menšín Národnostná rada určuje, ktoré ustanovizne a podujatia v oblasti kultúry majú osobitný význam pre zachovávanie, zveľaďovavenie a rozvoj príznačností a národnej identity určitej národnostnej menšiny, čo znamená, že Národnostná rada môže byť ich zakladateľom a spoluzakladateľom.

 

V pondelok, 28. 06. 2011 v priestoroch predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci zasadala Komisia pre predškolské vzdelávanie Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

 

V utorok, 29. 06. 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.  Analyzovali výsledky anketovania žiakov pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a možnosť formovania skupín s malým počtom žiakov. Na zasadnutí sa, ako hosť, zúčastnil aj Ondrej Molnár predstaviteľ Školskej správy v Novom Sade. Podaná bola aj správa o Fórume, ktorý sa uskutočnil v Novom Sade koncom apríla t.r. za účasti predstaviteľov maďarskej, slovenskej, rumúnskej, rusínskej, ukrajinskej a bunevskej národnostnej menšiny. 

 

V Báčskom Petrovci sa v pondelok 27. júna 2011 začal seminár pre hlásateľov, moderátorov a novinárov slovenských elektronických médií vo Vojvodine v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a jeho komisie pre lokálne médiá. Príhovormi ho otvorili predseda VPI Samuel Žiak a predsedníčka komisie pre lokálne médiá Katarína Melegová-Melichová, ktorí vyzdvihli význam semináru, keďže podobný typ školenia u nás už roky alebo takemr vôbec nebol zorganizovaný.

 Účastníci (18) – hlásatelia, moderátori a novinári z Rádio-televízie Vojvodiny, Rádia Petrovec, Rádia Stará Pazova, Rádio-televízie obce Kovačica, TV Petrovca a TV Novosadska sa počas týždňa pousilujú zvládnuť  techniky svojpomoci pri čítaní a moderovaní, ale aj osvojiť si vhodné spôsoby verejného prejavu.

top