Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 17 november 2010 09:05

Zasadnutie Aktívu slovenčinárov

Aktív slovenčinárov v rámci seminára pre žiakov Komparáciou k lepšiemu výsledku v Báčskom Petrovci 13. novembra 2010.

Zasadnutie Aktívu otvorila predsedníčka Mária Andrášiková a prečítala rokovací program. Privítala prítomné kolegyne slovenčinárky a hosťky: Svetlanu Zolňanovú, Vieru Boldockú, Marienu Korošovú, Alenu Peškovú a Andreu Rojkovú.
 Profesorka triedneho vyučovania Andrea Rojková podala správu o stretnutí slovenských dolnozemských pedagógov v Békešskej Čabe, ktoré prebiehalo v dňoch 8.-10. októbra t.r. Predstaviteľky z našej krajiny na tomto stretnutí boli: Viera Boldocká, Mária Gašparovská, Mariena Korošová, Svetlana Zolňanová, Andrea Rojková, Zuzana Lenhartová, Tatiana Naďová, Mária Kotvášová-Jonášová a Jaroslava Števková.

Zoznam uchádzačov o štipendium NRSNM 2010

Členovia Komisie pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s Otom Filipom, ktorý je jej predseda, svoje základné aktá – príslušnosti Komisie a plán a program, ako aj rozpočet Komisie schválili jednohlasne v pondelok 15. novembra 2010 v Novom Sade.
Rámcový návrh kompetencií, ktorý schvaľuje Výbor pre informovanie, sa predovšetkým týka vyjadrovania sa k stratégii rozvoja printových menšinových médií v súlade s republikovou a pokrajinskou mediálnou stratégiou, podnecovania všetkých foriem profesionálneho, odborného a jazykového uschopňovania mladých a ďalšieho zdokonaľovania zamestananých žurnalistov v záujme úspešného plnenia stanovených redakčných koncepcií a predsavzatí a spolupráce s redakciami, vysokoškolskými a odbornými inštitúciami a pod.

Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií, ktorá pracuje v rámci Výboru pre informovanie NRSNM, po prvýkrát zasadala v piatok 12. novembra 2010 v Novom Sade.
Prítomných členov Komisie a predsedu VPI Samuela Žiaka privítala predsedníčka KZPŠOM Vladimíra Dorčová. Po kratšej rozprave, Návrh príslušností, ako aj Návrh plánu, programu a rozpočtu Komisie pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií na rok 2011 s niekoľkými doplnkami boli schválené. Pred tým než sa tieto návrhy dostanú do rúk členov Národnostnej rady, Komisia ich na posúdenie postúpi Výboru pre informovanie.

 Zástupkyňa pokrajinského ombudsmana pre ochranu práv národnostných menšín pani Eva Vukašinovićová navštívila dňa 12. novembra Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. V rozhovore s predsedníčkou NRSNM Annou Tomanovou Makanovou sa dotkli viacerých aktuálnych otázok súvisiacich s uskutočňovaním práv slovenskej národnostnej menšiny v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma. Predsedníčka NRSNM informovala zástupkyňu ombudsmana o aktuálnej situácii NRSNM a ustanovujúcich aktivitách nového zloženia NRSNM a formovaní všetkých orgánov v súlade s ustanoveniami Zákona o národnostných radách národnostných menšín.

 V stredu 11. novembra zo začiatkom o 18 hodine v miestnostiach NRSNM bolo prvé zasadnutie Výboru pre úradné použivanie jazyka a písma. Na schôdzi boli prítomní všetci členovia výboru, ako aj predsedníčka Výkonného výboru NRSNM Jarmila Ćendićová a podpredseda Výkonného výboru pre Banát Ján Puškár. Zasadnutie viedol predseda výboru Pavel Marčok.
 Rokovací program obsahoval tri body. Verifikáciu siedmych členov výboru a jednotlivých členov komisií, schvaľovanie rokovacieho poriadku výboru, ako aj úlohy do konca roka. Zo šiestich komisií ktoré budú fungovať v rámci výboru, na schôdzi formovali tri.

top