Tel/Fax
+381 21 422 989

07. 02. 2011 prebiehalo stretnutie s Pokrajinským tajomníkom Dr. Zoltánom Jégešom v priestoroch PS. NRSNM zastupovali predsedníčka Anna Tomanová Makanová a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová. Ústrednou témou stretnutia bola udržateľnosť Pedagogickej fakulty v Sombore a možnosti spolupráce so zahraničnými fakultami, ako aj otváranie slovenských tried na stredných odborných školách vo Futogu a v Báči, teda sieť stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Úlohou NRSNM v oboch prípadoch je zabezpečiť pomoc pri motivovaní žiakov a študentov pri zápise do slovenských tried, pomoc pri zabezpečení literatúry a odborných kádrov a rozoberanie možnosti podpisovania Dohody o spolupráci s partnerskými školami v SR. 

Rozhodnutím Komisie pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM zo dňa 31. 01. 2011 sa budú uprednosťovať kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:
1. slovenská národnosť,
2. po slovensky zakončená ZŠ alebo SŠ alebo slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry,
3. priemerný úspech v priebehu školenia na strednej škole 4.00 a viac,
4. Komisia si ponecháva právo v prípade veľkého počtu prihlášok, uprednostiť štúdijný odbor, ktorý prospieva zachovaniu slovenskej národnostnej identity u nás (deficitárne kádre v jednotlivých regiónoch z oblasti školstva, cirkvi, médií a kultúry)

Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje štúdium medicíny, cudzích jazykov a práva a udelí sa 20 štipendií na základné štúdiá a 2 štipendiá na doktorantské štúdiá.

Uvedené podmienky boli schválené na zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 04. 02. 2011.

utorok, 08 február 2011 10:37

4. zasadnutie Národnostnej rady

 

 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny uskutočnila 4. februára 2011 v Báčskom Petrovci svoje prvé tohtoročné zasadnutie. Rokovací program bol pomerne rozsiahly a obsahoval až dvadsať rokovacích bodov. Značná časť  zasadania bola venovaná schvaľovaniu výročných a finančných správ za rok 2010 a plánov a programov činnosti, predbežných finančných plánov na rok 2011 a projektov pre dotácie z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Všetky správy a plány boli schválené bez zásadných pripomienok.  Avšak s poznámkou, že finančné plány majú predbežný charakter,  nakoľko ešte stále nie je známy konečný rozpočet s ktorým bude môcť Národnostná rada disponovať v roku 2011.

piatok, 04 február 2011 13:11

46. Stretnutie v pivnickom poli 2011

 

V Pivnici v dňoch  28.  až 30. januára prebiehal festival spevákov - sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní 46. Stretnutie v pivnickom poli. Prítomní si mohli  vypočuť 22 interprétov. Vystúpili tu speváci z 12 osád zo Srbska a dve interprétky zo susedného Maďarska a Chorvátska. Odborná porota pracovala v zložení Juraj Ferík, Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová – Stupavská – členovia  odbornej  poroty pre prednes a autentickosť piesní; Marta Týrová, Vlasta Vinkovičová, Katarína Týrová – členky odbornej poroty, ktorá hodnotila ľudový odev.

 

V piatok 21. januára sa koordinátor výboru pre úradné používaniu jazyka písma zúčastnil tribúny na tému Uplatnenie Zákona o združeniach občanov s osobitným prihliadaním na zladenie jestvujúcich štatútov s novými požiadavkami vyplývajúcich zo zákonu. Tribúna prebiehala v Zhromaždení APV a usporiadal ju Fond pre rozvoj neziskového sektor Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na čele s Annou Segedinsky, v spolupráci s Občianskymi iniciatívami z Belehradu. Na tribúne hovorila aj Nives Čulić, registrátorka v Agentúre pre hospodárske registre, poverená pre otázky občianskych združení. Zmienila sa o najčastejších chybách, ktoré zástupcovia združení robia v tomto dôležitom procese. Taktiež pripomenula, že doteraz sa v agentúre prihlásilo na úrovni celého Srbska okolo 4.500 združení čo nie je ani 10%. Lehota zladenia s novým zákonom je 22 apríl. 

 

19. – 21. 01. 2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu organizovalio v Častej v Papierničke koordinačnú poradu. Na porade sa v mene NRSNM zúčastnili Svetlana Zoňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie a Tatiana Naďová, predsedníčka Komisie pre základné školy Výboru pre vzdelávanie NRSNM.
 Program porady:
• obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov;
- školy v prírode, ich obsahové zameranie a termíny;
- škola lyžovania a tenisu;
- výtvarná súťaž;
- stretnutie olympionikov – podujatie pre víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe;
- detská univerzita;
- letná škola ľudového tanca; ľudových remesiel;

top