Tel/Fax
+381 21 422 989

 

V stredu  20. apríla  2011 v miestnostiach úradu NRSNM v Novom  Sade  sa  uskutočnila druhá schôdza komisie pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Členovia komisie rokovali o organizačných záležitostiach týkajúcich sa Literárneho snemovania, ktorého spoluorganizátormi sú Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum, redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Výbor pre kultúru NRSNM prednedávnom navrhol Literárne snemovanie zaradiť do zoznamu celomenšinových kultúrnych podujatí Slovákov v Srbsku. Tohtoročné snemovanie  sa uskutoční v sobotu 18. júna  v Novom Sade. Témou snemovania bude Slovenská literatúra v prvom desaťročí 21. storočia a dôležitou súčasťou jeho programovej náplne aj tento-krát bude zaznamenávanie jubileí významných literárnych osobností  Slovákov v Srbsku.

štvrtok, 21 apríl 2011 11:47

Vansovej Lomnička 2011 v Banskej Bystrici

 

Asociácia slovenských spolkov žien (ďalej iba ASSŽ) sa v spoluprácii s Úniou žien Slovenska, už štvrtý raz zúčastnila celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici.
Súťaž Vansovej Lomnička prebiehala už 44. krát a zúčastnilo sa jej  40 účastničiek z celého územia Slovenska a dve predstaviteľky ASSŽ z Vojvodiny.
Šúťaž prebiehala v miestnostiach Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  v dňoch 15. až 16. apríla 2011.
ASSŽ tohto roku predstavovali dve finalistky:
• Mária Galasová z Padiny s prednesom  úryvku z prózy Whisky s príchuťou dymu  od Viery Benkovej
• Anita Mišićová Jonášová z Bieleho Blata s prednesom básne Krajanom od Andreja Sládkoviča
Obe súťažiace boli zaradené do strieborného pásma, čím potvrdili kvalitu svojho prednesu a adekvátny výber textu.

 

V Báčskom Petrovci v stredu 20. apríla 2011 na 2. schôdzi Komisie pre lokálne médiá Výboru pre informovanie NRSNM členky rokovali o návrhu štatútu Asociácie slovenských lokálnych médií.
Ide o štatút združenia médií, ktoré sa z iniciatívy predsedníčky komisie Kataríny Melegovej-Melichovej plánuje založiť v dohľadnej dobe a o ktorú väčšina médií, ktoré produkujú program (aj) v slovenskej reči prejavili záujem. Prítomné členky s niekoľkými pripomienkami schválili návrh stanov, ktoré svoju konečnú podobu dostanú na zakladajúcom zhromaždení v máji. Na stretnutí predstaviteľky lokálnych médií pripravili návrh na predsedníčku novej asociácie, ktorou by sa mala stať Katarína Melgová-Melichová, ako aj návrh na členov Správnej rady (Viera Dorčová-Babiaková,  Zdenka Kožíková, Anna Barcová, Jarmila Pálenkášová a Anna Lačoková) a Dozornej rady (Anna Chrťanová-Leskovac, Marína Hríbová a Anna Fodorová).
Na schôdzi sa debatovalo aj o probléme potrebe doriešenia problémov slovenského programu lokálnych médií v Zrenjaninje, Šíde a Báčskej Palanke.

štvrtok, 21 apríl 2011 11:36

10. kurz jazykovej kultúry v Novom Sade

 

Dňa 20. apríla 2011 v Novom Sade prebiehalo desiate kolo kurzu jazykovej kultúry, ktorý aj naďalej organizuje Výbor pre informovanie NRSNM a Asociácia slovenských novinárov. Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. tento-krát pre dvadsiatich účastníkov hovoril na tému frazeologických jednotiek. Ďalšie stretnutie si účastníci doholdi na 18. mája 2011 v Novom Sade.

19. apríla t.r. delegácia NRSNM navštívila ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach. Cieľom návštevy bolo oficiálne zaznamenávanie prác na adaptácii kabinetu pre slovenský jazyk. Výbor pre vzdelávanie na tieto účely vyčlenil 350.000 dinárov, a tak aj na tento spôsob podporil zveľaďovanie vyučovania slovenčiny na boľovskej Základnej škole pre vyše 50 žiakov. Národnostnú radu pri tejto návšteve zastupovala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová a podpredseda pre Sriem Ján Majorský. Náležitá pozornosť sa pri rokovaniach s riaditeľom školy a predsedom obce Surčín venovala zvýšeniu počtu žiakov, ktorí sa budú vyučovať svoj materinský jazyk a možnosť zabezpečenia vyučovania náboženstva Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi na škole.

 

 Na tohtoročnej 42. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Stará Pazova 2011 súťažilo osem divadelných predstavení.
 Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Peter Janků, scénograf zo SR - predseda a členovia Jano Čáni, režisér z Báčskeho Petrovca a Milan Belegišanin, režisér z Nového Sadu udelila šesť  rovnoprávnych diplomov za herecký výkon a to:
 
• Ivanovi Privizerovi, za úlohu Menata v hre Komédia o láske z Kysáča
• Andrejovi Matúšovi, za úlohy Tomassa v predstavení Komedia o láske v podaní súboru z Kysáča a úlohu Prvého v predstavení Tip-top biotop v predvedení ochotníkov z Báčskeho Petrovca
• Ivanovi Sabolčkému za úlohu Tretieho v predstavení Tip-top biotop z B. Petrovca
• Denise Gálikovej za úlohu Denisa v predstavení 5 chlapcov.si z Kovačice

top