Tel/Fax
+381 21 422 989

• po príchode do Bratislavy sa štipendista Vlády SR ubytuje vo vysokoškolskom internáte DRUŽBA, Botanická 25, 842 14 Bratislava. Na vrátnici sa bude nachádzať zoznam s menami študentov, študenti sa preto môžu ubytovať v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu
• školský rok v ÚJOP CĎV UK   sa začína dňa 2. septembra 2010 o 8,30 v sídle školy na  Žižkovej 10, 811 01 Bratislava
• študent sa prvý deň registruje na študijnom oddelení , prinesie si so sebou pas, dekrét o prijatí na štúdium, písacie potreby , fotografiu  3,5 x 4 cm
• po registrácii sú študenti zadelení do tried , kupujú si učebnice, sú oboznámení s rozvrhom hodín a činnosťami, ktoré ich čakajú v najbližších dňoch
• prechodný pobyt za účelom štúdia, lekársku prehliadku v Stredisku cudzokrajných chorôb, poistenie v zdravotnej poisťovni Dôvera absolvujú s pomocou pracovníkov študijného oddelenia

 

Výzva 8. Seminár pre umeleckýchvedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorý každoročne organizuje Festivalový výbor FF Tancuj, tancuj... a Výbor prekultúru NRSNM, pre nedostatok finančných prostriedkov bude mať putovný charakter a v dňoch 16. až 23. augusta 2010 bude prebiehať v nasledujúcich  prostrediach v Srbsku:

16. augusta(pondelok)  v  Novom Sade

SKUS P. J.Šafárika

utorok, 03 august 2010 07:53

2. Detská univerzita

 

Odmenení žiaci na republikovej súťaži zo slovenského jazyka pre základné školy pobudli od 18. – 27. 07. 2010 v Banskej Bystrici a v Tatranských Matliaroch, kde prebiehala 2. Detská univerzita pod názvom Slovensko a Európska únia. Absolvensti DU z Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy, Padiny, Selenče, Kysáča a Kovačice sa oboznámili s minulosťou maťerskej krajiny, ale aj so súčasným životom Slovákov v rámci EU. Samozrejme, nadviazali družby s rovesníkmi z Rumunska, Maďarska a Ukrajiny. Za bohatý program vďačia Centru celoživotného vzdelávania UMB z Banskej Bystrice a Ministerstvu školstva SR, ako i NRSNM a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

utorok, 03 august 2010 06:56

Správa zo zájazdu Dulovce 2010

 

KUS Petrovská družina - Správa zo zájazdu Dulovce 2010 - 23. O7.-26.07.2010

Detský folklórny súbor v Báčskom Petrovci pôsobí pri KUS Petrovská družina už viac ako 20 rokov. Okrem tanečného súboru pôsobí pri spolku aj divadelný a spevácky súbor ako aj detský orchester. DFS Petrovská družina sa zúčastnil a dosiahol množstvo úspechov na regionálnych, vojvodinských i na celoštátnych folklórnych súťažiach v Srbsku. Niekoľkokrát vystúpil na Slovensku a v Maďarsku. Vlani sa malí tanečníci, orchester a speváci stali laureátmi Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči, za čo sa im dostalo právo zúčastniť sa tohtoročných XIV. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach, na Slovensku. Cestu na Slovensko vyfinancovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Malí tanečníci, hudobníci a speváci Petrovskej družiny na tomto festivale pobudli od 23-26. júla t.r. 
štvrtok, 29 júl 2010 06:13

Dni mesta Banská Bystrica 2010

10. – 12. september 2010 - piatok, sobota, nedeľa

Harmonogramjednotlivých podujatí a programových blokov

10.9.2010 –Piatok
Hradné nádvorie –
priestor za Barbakanom, pri kostole Sv. Kríža

11.00 – 22.00
Vypaľovanie keramiky v originálnejstredovekej peci – postavenie hrnčiarskej pece starou technológioua následné vypálenie rôznych keramických výrobkov

11.00 – 22.00
Detský svet -  cirkusové šapitó, maringotky, obludárium,renesančná karavela, drevený kolotoč, kaukliar, fakír, žonglér, šašovia...

11.00 – 22.00
Rezbárska, hrnčiarska, textilná a drotárskadielňa – možnosť vyskúšať si prácu s prirodzenými materiálmi,ukážky tvorby a remeselnej výroby

11.00 – 22.00
Vojenský tábor mestských žoldnierov –uvidíte všetko, čo žoldnieri vo svojom tábore potrebujú – delá, vojenskúkuchyňu, pečenie diviny, kováčsku dielňu, výrobu a opravu zbraní, výcvik,streľbu, kone .....

21.00 – 23.00
Zlatá éra nemého filmu - premietanie na stenu Barbakanu, staré filmysprevádzané živou klavírnou  hudbou

streda, 28 júl 2010 12:59

Súbeh na poviedky a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, vypisujú
Súbeh na poviedky a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:
1. cena 15.000,00 dinárov
2. cena 10.000,00 dinárov
3. cena 5.000,00 dinárov
Súbeh je otvorený do 1. októbra 2010.
Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, ZORNIČKA, Ul. XIV. VÚSB 4 - 6, 21 470 Báčsky Petrovec.
                                                                         Redakcia časopisu Zornička

top