Tel/Fax
+381 21 422 989

Kurz jazykovej kultúry, ktorý sa zrodil vo Výbore pre informovanie NRSNM a v Asociácii slovenských novinárov v marci tohto roku, už prerastá do tradičného školenia novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov, ktorí sa počas akademického roka raz do mesiaca stretnú v Novom Sade. Stretnutia sa realizujú interaktívnou formou školenia, ktoré má na starosti prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

V pondelok, 22. 11. 2010 v báčskopetrovskej škôlke zasadala Komisia pre predškolské ustanovizne Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Rozoberali  plán činnosti Komisie a finančný plán, možnosť externých spolupracovníkov, lektorát pre vychovávateľky a aktuálne otázky. Prioritou v ich činnosti budú medzinárodné a medzietnické projekty, ako aj odborné zdokonaľovanie vychovávateliek.

 Komisia pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM 7. novembra v posledný deň Festivalu Zuzany Kardelisovej  usporiadala v  Kultúrno – informačnom stredisku v Kysáči  okrúhly stôl na tému Stratégia slovenského vojvodinského divadla.  Zúčastnili sa ho predstavitelia divadelného života z  Báčskeho Petrovca, Kysáča, Báčskej Palanky, Kovačice, Padiny, Nového Sadu, Starej Pazovy a taktiež aj predstavitelia Slovenského vojvodinského divadla. Prítomných  najprv privítal vedúci divadelnej odbočky v Kysáči Ján Privizer a potom sa prihovoril predseda minulej zostavy Komisie pre divadelnú činnosť Alexander Bako, ktorý podal správu o doterajšej činnosti tejto Komisie. Taktiež sa  poďakoval za spoluprácu a poprial novému zloženiu divadelnej komisie mnoho úspechov a zdarnej práce.

streda, 17 november 2010 12:56

Program 17. Festivalu 3 x Ď

Sobota 20. novembra
11.00 -  slávnostné otvorenie – divadielko Dvaja kúzelníci, Základná škola  Janka Čmelíka
11.15 – SD VHV Stará Pazova – O ktorú to rozprávku ide, réžia Ivor Pokoracký
12.00 – Základná škola T.G.Masáryka, Jánošík – Hastrošovci, réžia kolektívna
13.00 – OD J.Čemana, Pivnica – Hra na ocina a maminu, réžia Ján Kmeťko
14.00 – Základná škola Maršala Tita Padina – Janko a mrakohrad, réžia Milka Petrovičová
15.00 – hosťujúce predstavenie - Uspavana lepotica, Divadlo mladých, Nový Sad
16.00 -  vyhlásenie odbornej a detskej poroty

V utorok 16. novembra 2010 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala Komisia pre verejný servis RUV Rádio-televízie Vojvodiny.
Predsedníčka Anna Jašková privítala členov Komisie a predsedu Výboru pre informovanie Samuela Žiaka so slovami, že byť predsedníčkou tohto útvaru je cťou a výzvou, keďže problémy v pokrajinskom verejnom servise sa hromadia roky, ale to by nemalo odradiť, priam naopak. Po schválení rokovacieho progarmu schôdze sa diskutovalo o Návrhu príslušností Komisie a o Návrhu programu práce a rozpočtu Komisie. Oba návrhy boli s niekoľkými zmenami a doplnkami jednohlasne schválené.

 

streda, 17 november 2010 09:05

Zasadnutie Aktívu slovenčinárov

Aktív slovenčinárov v rámci seminára pre žiakov Komparáciou k lepšiemu výsledku v Báčskom Petrovci 13. novembra 2010.

Zasadnutie Aktívu otvorila predsedníčka Mária Andrášiková a prečítala rokovací program. Privítala prítomné kolegyne slovenčinárky a hosťky: Svetlanu Zolňanovú, Vieru Boldockú, Marienu Korošovú, Alenu Peškovú a Andreu Rojkovú.
 Profesorka triedneho vyučovania Andrea Rojková podala správu o stretnutí slovenských dolnozemských pedagógov v Békešskej Čabe, ktoré prebiehalo v dňoch 8.-10. októbra t.r. Predstaviteľky z našej krajiny na tomto stretnutí boli: Viera Boldocká, Mária Gašparovská, Mariena Korošová, Svetlana Zolňanová, Andrea Rojková, Zuzana Lenhartová, Tatiana Naďová, Mária Kotvášová-Jonášová a Jaroslava Števková.

top