Tel/Fax
+381 21 422 989

Je to jedno z najdôležitejších rozhodnutí Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma, schválených na schôdzi 3 decembra. Členovia komisie vyzdvihli dlhodobú problematiku transkripcie slovenských osobných mien do srbčiny a opačne, ktorá vie byť problematická zvlášť pri zápise do matrík, osobného preukazu, ale aj pri iných úradných dokladoch. Komisia sa v roku 2011  pokúsi určiť spôsob zapisovania do matrík a to tak, aby meno malo všade rovnakú podobu, aby sa slovenské priezviská vždy rovnako prepisovali do srbčiny (aj v latinke, aj v cyrilike) a naopak, napr. napísať podobu mena, priezviska po slovensky – po srbsky (latinka i cyrilika) a urobiť zoznam problematických priezvisk. Práca na túto tému sa zakončí v tlačenej príručke, ktorá sa rozošle všetkým matrikovým úradom, ktoré majú na svojom administratívnom území príslušníkov slovenského menšinového spoločenstva. Keď ide o iné akcie tejto komisie, predsedníčka prof. Anna Marićová navrhla formovať poradenskú službu pre úradné názvy miest, ulíc, námestí, smeroviek, turistických, hospodárskych a iných názvov v prostrediach kde jestvuje úradné používanie jazyka a písma. Tretí tematický okruh je dožadovanie sa prekladov zákonnej regulatívy, ktorá sa týka úradného používania jazyka a písma, zvlášť Zákona o matrikách a Zákona o osobnom preukaze.

Stretnutie s predstaviteľmi MŠ SR v Bratislave 01. 12. 2010
Členovia delegácie: Anna Tomanová Makanová, Svetlana Zolňanová, Pavel Čáni.

Témy na stretnutie s predstaviteľmi MŠ SR:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku podporuje a vysoko hodnotí spoluprácu s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Doterajšiu činnosť oceňujeme, ako rôznorodú a podstatne dôležitú pre zachovanie slovenského školstva v Srbsku, povzbudzovanie národnostnej identity a zachovanie slovenských tradícií u nás. Pri tejto príležitesti podotkneme len niektoré aktivity:
• Aj ďalej podporujeme odborné zdokonaľovanie našich slovenských učiteľov na Univerzitách a ich Centroch permanentného vzdelávania v SR, ako i na náčuvoch na slovenských školách. Výjazdné kurzy s cieľom odborného zdokonaľovania umožňujú edukácie veľkého počtu našich učiteľov (v tejto chvíli v Srbsku po slovensky vyučuje 377 odborníkov na ZŠ, 34 na gymnáziách,  a ďalší ešte na MŠ a na fakultách)
• V októbri 2010 začala bežať nová aktivita tzv. Stáže študentov z SR na slovenských školách v Srbsku. Túto aktivitu študenti SR ohodnotili ako veľmi zaujímavú a pútavú pre nich, preto navrhujeme ju zastrešiť medzištátnou bilaterálnou dohodou a definovať, kto v akej miere bude takéto podujatie financovať.
• Keď ide o štúdium žiakov od nás v SR, nevyhnutné je podotknúť problém poistenia žiakov 1. ročníka na stredných školách (Stará Turá). Tiež si treba povšimnúť veľký počet študentov, ktorí odchádzajú na vysokoškolské štúdie. Srbská strana má záujem o štipendovanie učiteľstva (prírodné vedy a cudzí jazyk) žurnalistiku a mediálnu činnosť.

DOHODA O SPOLUPRÁCI uzavretá medzi organizáciami Slovákov žijúcich v zahraničí z Maďarska, Rumunska a Srbska.
Zúčastnené organizácie:
Maďarsko:
- Celoštátna slovenská samospráva (CSS), zastúpená predsedom Jánom Fuzikom,
- Čabianska organizácia Slovákov (ČOS), zastúpená úradujúcou predsedníčkou Annou Ištvánovou
Rumunsko:
- Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR), zastúpený predsedom Adrianom Merkom,
- Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK), zastúpená predsedom Ivanom Ambrušom,
- Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo (SEP), zastúpená predsedom Pavlom Hlásznikom,
Srbsko:
- Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNMS), zastúpená predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou,
- Asociácia slovenských pedagógov (ASP), zastúpená predsedníčkou Vierou Boldockou,
- Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS), zastúpený riaditeľkou Milinou Sklabinskou,
- Matica slovenská v Srbsku (MSS), zastúpená predsedníčkou Katarínou Melegovou Melichovou
na základe dobrých výsledkov spolupráce v r. 2010 sa dohodli pokračovať v spolupráci, v roku 2011 sa spolupodieľať na nasledujúcich spoločných projektoch a určili gestorstvo jednotlivých projektov nasledovne:

Vo štvrtok 2. decembra 2010 v Novom Sade sa na druhej schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie NRSNM.
Na schôdzi prerokovali a schválili príslušnosti všetkých komisií, ktoré budú pôsobiť v rámci Výboru – Komisie pre printové médiá, Komisie pre lokálne médiá, Komisie pre pokrajinský verejný servis RUV RTV a Komisie pre zveľaďovanie profesionánych štandardov v oblasti médií, a následne príslušnosti samotného výboru. Dôležitým bodom bolo aj schválenie plánov programu a rozpočtu štyroch telies výboru, ktoré ďalej posunú na schválenie členom NRSNM. Všetky plány s pripomienkami a zmenami boli jednohlasne schválené. Z naplánovaných aktivít komisí vyplýva aj činnosť Výboru pre informovanie. Zjednotený plán programu a rozpočtu celého výboru obsahuje rozmanité aktivity – od odborných školení, technického vybavenia redakcií a zadováženia príručiek, digitalizáciu archívov po rôzne novinárske okrúhle stoly.

nedeľa, 05 december 2010 20:53

Film v SVD - Nedodržaný sľub

Film v SVD - Nedodržaný sľub
Dráma
Slovensko / Česko / USA, 2009, 129 min
Réžia: Jiří Chlumský
Scenár: Jan Novák
Kamera: Ján Ďuriš
Hudba: Michal Novinsky
Hrajú: Samuel Spišák, Ondřej Vetchý, Marián Slovák, Ivan Romančík, Vlado Černý
Film mapuje ťažký životný príbeh Martina Friedmanna-Petráška (Samuel Spišák), slovenského Žida z Bánoviec nad Bebravou, ktorý bol nadaný futbalista a s kamarátmi často behal zvoniť do miestneho kostola, kde bol farárom (ne)istý Jozef Tiso. Martinova bar micva bola posledná udalosť, pri ktorej videl celú rodinu pokope. Otec (Ondřej Vetchý) odmietol v rannom čase Slovenského štátu emigrovať do Palestíny, a tým nechcene podpísal rozsudok vlastnej rodiny…

I. schôdza Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola v piatok 19. novembra 2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Schôdzu Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí, ktorá je nová komisia Výboru pre kultúru viedla predsedníčka komisie Katarína Mosnáková. Na začiatku boli verifikovaní členovia tejto komisie, ktorými sú Katarína Mosnáková (predsedníčka), Milina Sklabinská, Valentín Grňa, Marijan Pavlov a Michal Čiliak. Schôdze sa nezúčastnil a svoju neprítomnosť ospravedlnil Valentín Grňa. Na základe návrhov členov Výboru pre kultúru, ktorý zasadal 28. 11. 2010 Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí si definovala činnosť a aktivity, ktorými sa bude zaoberať vo svojom štvorročnom mandáte. Prvým krokom bude vypracovanie kritérií, podľa ktorých sa festivaly a kultúrne podujatia Slovákov v Srbsku budú hodnotiť ako celomenšinové.Podľa stanovených kritérii sa vypracuje návrh na vymenovanie celomenšinových podujatí a festivalov, ktoré majú mimoriadny význam pre zachovávanie a rozvoj národnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

top