Tel/Fax
+381 21 422 989

Na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo 20. 09. t. r. sa hovorilo o problémoch vyučovania slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Najviac problémov ja na novosadských školách, na ktorých učitelia, už takmer pravidelne, zostávajú bez čiastočného pracovného úväzku. Svoje problémy na školách Výboru prezentovali Milina Struháriková a Samuel Medveď. Členovia Výboru podotkli, že sa NRSNM snaží zabezpečiť úroveň a kvalitu vyučovania tohto predmetu. Z doterajších opatrení, ktoré  VPV  doteraz podnikol uvedieme niektoré, ktoré by mali prispievať zabezpečovaniu vyššej úrovne výučby:
- vyše 1.500 učebníc je rozdelených žiakom a učiteľom, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry

pondelok, 03 október 2011 12:56

Zasadal Aktív učiteľov slovenčiny

V piatok 16. septembra 2011 o 14. h. na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zasadal Aktív učiteľov slovenčiny v organizácii NRSNM a Asociácie slovenských pedagógov. Okrúhly stôl na tému  AKTUÁLNE OTÁZKY VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
mal za cieľ vytvoriť priestor pre diskusiu o vzdelávacích štandardoch zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/2012.

V piatok 30. septembra 2011 v Selenči sa oficiálne začal 10. edukačný kurz pre novinárov slovenských médií Žur-škola, ktorú organizuje Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií Výboru pre informovanie NRSNM.

Prítomných privítal predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a predsedníčka KPZPŠOM Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorí vyjadrili potešenie z prítomnosti mladých ľudí a zároveň vyzdvihli význam takého druhu novinárskeho školenia. Témou jubilejného kola kurzu je Štylistická výstavba cestopisnej reportáže,  a s ňou sa okrem zo 20 frekventantov, v prvý deň kurzu popasoval aj prof. PhDr. Andrej Tušer, univerzitný pedagóg a novinár z Bratislavy. V sobotu a v nedeľu sa im venujú PhDr. Martin Kasarda, Oto Filip a Bora Otić.

Vo štvrtok 29. septembra 2011 v Selenči v rámci 10. Žur-školy – edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií sa uskutočnila novinárska porada s členmi redakcie týždenníka Hlas ľudu.

Hlavnými besedníkmi boli eminentní vysokoškolskí učitelia z Paneurópskej vysokej školy z Bratislavy prof. PhDr. Andrej Tušer a PhDr. Martin Kasarda. Cieľom tohto stretnutia bolo poukázať na možné smery a spôsoby vo vylepšovaní existujúceho obsahu a formy nášho jediného slovenského týždenníka, aby sa tak Hlas ľudu stal súčasťou súčasných svetových mediálnych trendov. Toto stretnutie bolo vstupnou akciou novinárskeho školenia mladých kádrov – 10. Žur-školy, ktorú od roku 2004 organizuje Výbor pre informovanie NRSNM.

V utorok 27. septembra 2011 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa na štvrtom pracovnom zasadnutí stretli predstavitelia tímu na vypracovanie  stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku.

Obsahovou náplňou stretnutia bolo doplnenie a analýza Návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016, ktoré podľa oblastí rozpracovali Milina Florianová, Katarína Melegová-Melichová, Anna Gašparovská, Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Ján Čeman, Oto Filip a Stevan Lenhart. Členovia tímu sa uzhodli na tom, že determinantou číslo jeden je zachovanie získanej úrovne menšinových, teda aj mediálnych práv, čo sa odzrkadlí aj v samotnom strategickom návrhu Výboru pre informovanie.

26. 09. 2011 v PU Včielka v Báčskom Petrovci zasadala Komisia pre predškolskú výchovu a vzdelávanie Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Na zasadnutí schválili kritériá pre ustanovizne osobitného významu pre vzdelávanie slovenskej národnostnej menšiny:
1. Počet slovenských tried a počet slovenských skupín
2. Odborná zastúpenosť
3. Účasť na súbehoch a v projektoch
4. Regionálna zastúpenosť
5. Podmienky práce a vybavenosť ustanovizní.
 Témy pre akreditované programy odborného zdokonaľovania, ktoré si navrhli:
-  Komunikačné schopnosti detí a
-  Enviromentálna výchova detí predškolského veku.

top