Tel/Fax
+381 21 422 989

 

Vo štvrtok 14. apríla 2011 v Novom Sade sa na svojej prvej schôdzi stretli členovia tímu pre vypracovanie stratégie rozvoja slovenských médií, ktorý predstavuje operačné teleso Výboru pre informovanie NRSNM.
Prítomní členovia si rozdelili prácu na šesť segmentov, ktoré zahŕňujú popis a opis printových médií, lokálnych médií a pokrajinského verejného servisu, ako aj oblasť etických novinárskych noriem, možností zveľaďovania médií prostredníctvom konkurzov a grantov a možnosti odborného zdokonaľovania mediálnych pracovníkov. Prvým krokom bude zber údajov o médiách, ktoré celkovo alebo čiastočne informujú po slovensky formou dotazníkov, ktoré sa následne budú spracovať. Členovia sa dohodli, že sa stretnú koncom mája, keď vyprší lehota na vyplnenie dotázníkov médiami, aby na stretnutí konkretizovali zoznam médií, prípadne určili, ktoré údaje chýbajú.
Na štvrtkovom stretnutí si členovia tímu zvolili koordinátorku aktivít, spätých s prípravou a vypracovaním novinárskej stratégie, ktorou sa stala Vladimíra Dorčová, členka a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM.

 

Predseda a dvaja členovia Výboru pre informovanie Samuel Žiak, Oto Filip a Vladimíra Dorčová sa zúčastnili na verejnej debate pod názvom Decentralizácia – aktuálna chvíľa, perspektívy, šance, prekážky a úloha médií, ktorú vo štrvtok 14. apríla 2011 v Zhromaždení AP Vojvodiny zorganizoval Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny.
Na úvod sa prihovoril predseda NSNV Dinko Gruhonjić a potom k veci hovorili panelisti Maja Sedlarovićová, podpredsedníčka Zhromaždenia APV, Michael Davenport, veľvyslanec Veľkej Británie v Belehrade, Nataša Čorbićová, riaditeľka Nacionálnej kancelárie pre decentralizáciu, Saša Paunović, predseda Stálej konferencie miest a obcí, a Aleksandar Popov, riaditeľ Strediska pre regionalizmus.  Davenport zvlášť zdôraznil, že decentralizáciu, ktorá predstavuje efektívnejšie uplatňovanie zákona, rozhodovanie na lokálnej úrovni, ktoré je bližšie občanom a zásadu subsidárnosti, netreba pozerať ako cieľ, ale ako prostriedok pre efektívnejšie a kompetentnejšie  spravovanie na úrovni lokálnej samosprávy.
Panelisti a prítomní účastníci konštatovali, že veľkú úlohu pri približovaní a objasňovaní pojmu decentralizácia občanom majú zvlášť médiá.

Program D - Letná Univerzita slovenského jazyka:
Program D - Summer University of the slovak language:

• KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA a KULÚTURY -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1104&program-d---kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury
SUMMER COURSE OF SLOVAK LANGUAGE AND CULTURE
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=351&about-the-summer-university-of-slovak-language

• KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULÚTURY pre krajanov -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.phP?c= 1817 &program-d2-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-prekrajanov
SUMMER COURSE OF Slovak Language and Culture for Compatriots -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1128&summer-course-of-slovak-Ianguage-and-culture-forcompatriots

DALŠIA PONUKA PRE KRAJANOV
• Slovenčina každý deň a slovenské reálie -
http://www.cdvuk.sk/bladelindex.php?c=1824&slovencina-kazdy-den
• Letná škola so zameraním na dramatické umenie -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1825&skolske-divadlo
• Letná škola choreografie ľudového tanca -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1828&skolachoreografie
• Letná škola spoločenského tanca -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1826&skolaspolocenskeho-tanca
Prihlášku najdete na príslušnej webovej adrese kurzu, o ktorý máte záujem.
Dovoľujem si Vás upozorniť, že všeobecná stránka o kurzoch je:
www.cdvuk.sk/ujop - po slovensky a www.ujop.sk- po anglicky.

utorok, 12 apríl 2011 06:09

Divadelný vavrín 2011 v Starej Pazove

 

 V Starej Pazove sa v piatok 8. apríla 2011 slávnostnými príhovormi začala 42. prehliadka slovenskej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín 2011.
Publiku sa prihovorili predsedníčka SKUS h. Janka Čmelíka Anna Lepšanovićová a Alexander Bako, predseda organizačného výboru 42. PSDT Divadelný vavrín 2011. Krásne umelecké zážitky prítomným zaželal aj predseda obce Stará Pazova Goran Jović a veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vo svojom príhovore zdôraznila úsilie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pomáhať a zveľaďovať pokrajinské festivaly a podujatia Slovákov v Srbsku. Pripomenula, že NRSNM má pred sebou schválenie zoznamu festivalov a kultúrnych podujatí, ktoré majú celomenšinový význam a kultúrnych inštitúcii osobitného významu pre slovenskú menšinu v Srbsku. Prehliadku slávnostne otvoril Ján Šipický, profesor dejín na dôchodku a niekdajší kultúrny dejateľ.

 

 Dňa 8. apríla 2011 v Novom Sade prebiehala bola 2. schôdza Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM. Na začiatku členovia Komisie prediskutovali správu zo stretnutí ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, Báčky a Banátu, ktoré sa uskutočnili koncom minulého roku. Témou stretnutí bola prezentácia základných údajov a  fungovanie ochotníckych spolkov a združení v oblasti  kultúrneho života  a poukázanie na problémy, s ktorými sa ochotníci stretávajú pri svojej činnosti. Na stretnutiach pripomenuli aj preregistáciu spolkov, ktorá sa musí vykonať do 22. apríla 2011. Najväčší  problém vo všetkých spolkoch a združeniach je nedostatok financií, miestností a vybavenia. V niektorých spolkoch chýba entuziazmus členov a ich aktivita. Existujú aj spolky, ktoré úspešne fungujú a tie by mohli byť vzorom pre ostatných.  Druhým krokom  tejto akcie  bude  rozosielanie dotazníkov všetkým ochotníckym spolkom a združeniam, nasledovať bude spracovanie získaných údajov, určovanie priorít pri doriešovaní tamojších problémov a následne vypracovanie metodológie ich doriešovania.

 

V pondelok 11. apríla 2011 v NVU Hlas ľudu v Novom Sade sa stretlo vedenie troch pokrajinských médií, ktoré vychádzajú a vysielajú po slovensky. Stretnutie iniciovala Komisia pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s predsedom Otom Filipom, ktorý aj zdôraznil, že zámerom tohto stretnutia je zveľadenie a vynajdenie spôsobu koordinovanej medziredakčnej spolupráce medzi Hlasom ľudu, Slovenskou redakciou Rádia Nový Sad a Slovenskou redakciou TV Vojvodiny.
Okrem toho, že prediskutovali a navrhli možnosti konkrétnej spolupráce, zodpovedný redaktori Milina Florianová, Ján Čeman a Michal Ďuga, redaktori Anna Jašková a Oto Filip a riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak sa uzhodli na tom, že  ako najlepší a najefektívnejší spôsob a médium spolupráce medzi tromi redakciami vidia on-line vydanie Hlasu ľudu, ktoré onedlho bude spustené na internetovej stránke www.hl.rs a ktoré bude výborným zdrojom informácií nielen pre pokrajinské slovenské redakcie, ale aj pre redakcie lokálneho a regionálneho rázu.

top