Tel/Fax
+381 21 422 989
štvrtok, 21 apríl 2011 11:36

10. kurz jazykovej kultúry v Novom Sade

 

Dňa 20. apríla 2011 v Novom Sade prebiehalo desiate kolo kurzu jazykovej kultúry, ktorý aj naďalej organizuje Výbor pre informovanie NRSNM a Asociácia slovenských novinárov. Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. tento-krát pre dvadsiatich účastníkov hovoril na tému frazeologických jednotiek. Ďalšie stretnutie si účastníci doholdi na 18. mája 2011 v Novom Sade.

19. apríla t.r. delegácia NRSNM navštívila ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach. Cieľom návštevy bolo oficiálne zaznamenávanie prác na adaptácii kabinetu pre slovenský jazyk. Výbor pre vzdelávanie na tieto účely vyčlenil 350.000 dinárov, a tak aj na tento spôsob podporil zveľaďovanie vyučovania slovenčiny na boľovskej Základnej škole pre vyše 50 žiakov. Národnostnú radu pri tejto návšteve zastupovala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová a podpredseda pre Sriem Ján Majorský. Náležitá pozornosť sa pri rokovaniach s riaditeľom školy a predsedom obce Surčín venovala zvýšeniu počtu žiakov, ktorí sa budú vyučovať svoj materinský jazyk a možnosť zabezpečenia vyučovania náboženstva Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi na škole.

 

 Na tohtoročnej 42. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Stará Pazova 2011 súťažilo osem divadelných predstavení.
 Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Peter Janků, scénograf zo SR - predseda a členovia Jano Čáni, režisér z Báčskeho Petrovca a Milan Belegišanin, režisér z Nového Sadu udelila šesť  rovnoprávnych diplomov za herecký výkon a to:
 
• Ivanovi Privizerovi, za úlohu Menata v hre Komédia o láske z Kysáča
• Andrejovi Matúšovi, za úlohy Tomassa v predstavení Komedia o láske v podaní súboru z Kysáča a úlohu Prvého v predstavení Tip-top biotop v predvedení ochotníkov z Báčskeho Petrovca
• Ivanovi Sabolčkému za úlohu Tretieho v predstavení Tip-top biotop z B. Petrovca
• Denise Gálikovej za úlohu Denisa v predstavení 5 chlapcov.si z Kovačice

 V  Dome kultúry v Hložanoch sa 15. apríla 2011 uskutočnila schôdza Festivalového výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... Členovia Festivalového výboru sa dohodli, že sa návrhom, aby sa slovenské zbory so svojím zborovým repertoárom predstavovali na podujatí Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktoré sa už tri roky koná v Báčskom Petrovci v organizácii Komorného zboru Musica Viva, budú zaoberať neskôr, nakoľko sa podľa Pravidiel Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... tieto nemôžu meniť v období od 15. marca do 15. júla bežného roku. O plánoch realizačného tímu Komisie pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré sa vzťahujú na zmeny v poradí koncertov, réžiu tanečných koncertov, záver a sprievodné podujatia festivalu, prítomných poinformovala predsedníčka komisie Katarína Mosnáková. Členovia Festivalového výboru   navrhnutý obsah festivalu odsúhlasili.  Na návrh Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry členom Organizačného výboru  Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...sa stal aj  Ján Marko, člen tejto komisie a zároveň riaditeľ Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Prítomných o prípravách na 41. Folklórny festival Tancuj, tancuj..., ktorý sa v tomto roku uskutoční  vo Vojlovici , poinformoval predseda Organizačného výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... Michal Spišjak.

 

V utorok 19. apríla 2011 predseda a členka Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a Vladimíra Dorčová, ako aj členka NRSNM Erka Viliačiková navštívili regionálnu rozhlasovú stanicu Rádio Zrenjanin, ktorá raz týždenne vysiela aj program v slovenskom jazyku. O možnostiach spolupráce hovorili s riaditeľkou verejného podniku Ljiljanou Popovićovou, hlavnou a zodpovednou redaktorkou Arankou Molnarovou a novinárkou Silvanou Kováčovou. Ako poznamenal predseda VPI Žiak, možnosti na spoluprácu vidí zvlášť pri asociácii slovenských lokálnych médií, ktorú Výbor pre informovanie a jeho Komisia pre lokálne médiá menia založiť v dohľadnej dobe. Predstavitelia VPI a NRSNM navštívili aj regionálny týždenník List Zrenjanina, kde riaditeľ novín Dalibor Bubnjević ozrejmil, že v týždenníku raz do mesiaca jedna strana vychádza aj v slovenčine.

 

V piatok 15. apríla 2011 v Kysáči sa uskutočnilo 5. zasadnutie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Hlavnou témou rokovania a diskusie členov NRSNM bolo schvaľovanie výročných správ za rok 2010 a programov práce na rok 2011 Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskom jazyku Slovenské tlačené slovo, ktorých zakladateľom je Národnostná rada Slovákov. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová ozrejmila funkciu Fondu pre vydavateľskú činnosť, kým podpredseda NRSNM Vladimír Valentík zhodnotil činnosť Slovenského vydavateľského centra, ktorý sa čiastkovo financuje z Fondu. Obaja poznamenali, že toho času vydavateľská činnosť Slovákov vo Vojvodine bojuje s finančnými problémami, ale vyzdvihli aj to, že situácia ešte nie je až taká alarmujúca. Väčšinou hlasov všetky správy a plány boli schválené. Okrem toho, na schôdzi vymenovali aj predsedu Správnej rady NVU Hlas ľudu, ktorým  sa stal Pavel Zima, a predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu, ktorým sa stal Juraj Červenák.

top