Tel/Fax
+381 21 422 989

Okrúhle stoly o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016 sa uskutočnia na regionálnej úrovni – v Báčskom Petrovci, Kovačici a Starej Pazove:
Báčsky Petrovec - 21.10.2011 o 11,00 h. v malej sieni Obce Báčsky Petrovec,
Kovačica – 26.10.2011 o 13,00 h. v zasadačke Obce Kovačica,
Stará Pazova – 3.11.2011 o 11,00 h. v zasadačke Obce Stará Pazova.

 Druhé stretnutie slovenských pedagógov z Maďarska, Rumunska a Srbska bolo organizované v Nadlaku od 7. do 9.októbra t. r.  Prebiehalo pod patronátom a v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

  Po príchode do Nadlaku a ubytovaní účastníkov nasledovala prezentácia Školského strediska Jozefa Gregora Tajovského. Úvodom sobotňajšieho programu bolo podpísanie zmluvy o výchovnej partnerskej spolupráci medzi spomínaným Školským strediskom z Nadlaku a ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Túto medzinárodnú spoluprácu zameranú na pochopenie kultúrnych tradícií a hodnôt iných krajín podpísali predstaviteľky týchto dvoch ustanovizní: Alexandrina Nicoleta HuszárikováPeadDr. Svetlana Zolňanová.

 V Novom Sade sa vo štvrtok 6. októbra 2011 uskutočnilo 7. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Zasadnutie malo rozsiahly rokovací program a k tým významnejším bodom patrili otázka založenia Múzea vojvodinských Slovákov, vyhlásenie inštitúcií osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, zmeny a doplnky rozpočtu NRSNM na rok 2011, žiadosť Strany vojvodinských Slovákov  (niekdajšia Nová slovenská strana)  o vymenovanie náhradného člena NRSNM   z volebnej listiny  Nová slovenská strana za zosnulého člena Štefana Séča a demisia predsedu Výboru pre informovanie NRSNM Samuela Žiaka a voľba nového predsedu výboru.
 Úvod zasadnutia patril otázke založenia Múzea vojvodinských Slovákov. Národnostná rada na svojom predchádzajúcom zasadnutí rozhodla o vyhlásení Národného múzea v Báčkom Petrovci za inštitúciu osobitného významu a v tom zmysle podnikla opatrenia v súlade so Zákonom o národnostných radách a požiadala obec Báčsky Petrovec o prebranie časti zakladateľských práv a zaregistrovanie múzea ako samostatného právneho subjektu.

Vojvodinský Ústav pre kultúru 05.10.2011 vo svojich priestoroch organizoval stretnutie predstaviteľov národnostných menšín v Srbsku na tému Postavenie materinského jazyka vo vyučovacom procese. Na schôdze sa zúčastnili predstavitelia slovenskej, maďarskej, rumunskej, rusínskej, českej, bulharskej, bunevskej, chorvátskej a rómskej menšiny a na stretnutí poukázali na spoločné problémy vo vyučovaní materinského jazyka. Zdôraznili aj neprajné postavenie tohto predmetu v učebných osnovách a slovenská menšina prezentovala možnosti pomoci národnostných rád pri riešení uvedenej problematiky. Spoločný uzáver stretnutia bol, že je nevyhnutné žiadať od Ministerstva školstva a vedy, aby sa v Zákone zmenilo postavenie predmetu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry na úrovni základných a stredných škôl, aby sa neobmedzoval počet žiakov v skupine, aby bola obmedzená možnosť kombinácie tried a aby bol doriešený spôsob ankety žiakov.

V nedeľu 2. októbra 2011 v Selenči udelením certifikátov za úspešné absolovanie kurzu sa oficiálne skončilo jubilejné 10. kolo Žur-školy, edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií.
Certifikáty udelil predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, ktorý sa poďakoval 16-tim frekventantom a prednášateľom, že si voľné víkendové dni rezerovali na zdokonaľovanie sa, ale aj zoznamovanie s novými kamarátmi a s novým prostredím.


Okrem prednášky prof. PhDr. Andreja Tušera o štylistickej výstavbe cestopisnej reportáže, tvorivého písania cestopisnej reportáže, ktorú mal na starosti PhDr. Martin Kasarda, cestopisnej reportáži ako žánri v slovenskej vojvodinskej žurnalistike, o ktorej hovoril redaktor Hlasu ľudu Oto Filip a novinárskych skúsenostiach autora TV vysielania Petkazanje Bora Otića, aj v tomto kole novinárskeho školenia sa veľký dôraz dal na praktickú časť.

Na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo 20. 09. t. r. sa hovorilo o problémoch vyučovania slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Najviac problémov ja na novosadských školách, na ktorých učitelia, už takmer pravidelne, zostávajú bez čiastočného pracovného úväzku. Svoje problémy na školách Výboru prezentovali Milina Struháriková a Samuel Medveď. Členovia Výboru podotkli, že sa NRSNM snaží zabezpečiť úroveň a kvalitu vyučovania tohto predmetu. Z doterajších opatrení, ktoré  VPV  doteraz podnikol uvedieme niektoré, ktoré by mali prispievať zabezpečovaniu vyššej úrovne výučby:
- vyše 1.500 učebníc je rozdelených žiakom a učiteľom, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry

top