Tel/Fax
+381 21 422 989
štvrtok, 24 marec 2011 13:16

Jarné kolo Kurzu jazykovej kultúry

 

Deviate kolo tradičného školenia novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov pod názvom Kurz jazykovej kultúry sa uskutočnilo 23. marca 2011 v Novom Sade. Školenia, ktoré sa môžu pochváliť svojím interaktívnym a polemizujúcim charakterom aj naďalej úspešne vedie prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Tentoraz sa stretlo 20 účastníkov, väčšinou novinárov, redaktorov, jazykových redaktorov a dopisovateľov týždenníka Hlasu ľudu, časopisu Vzlet, Rádia Nový Sad a Televízie Vojvodiny, ktorí si na úvod ozrejmili suprasegmentálne zložky slovenského jazyka. V pokračovaní pozornosť venovali lexikálnym nenáležitým tvarom v slovenskej vojvodinskej žurnalistike.
Desiate kolo Kurzu jazykovej kultúry bude 20. apríla 2011 o 12.-tej hodine na 2. poschodí budovy Dnevnika v Novom Sade.

piatok, 18 marec 2011 09:45

Kvalita prekladu učebníc

 

Dňa 14. marca t.r. v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Komisie pre učebnice.
Na schôdzi sa rozoberala kvalita prekladu učebníc Ústavu pre učebnice oddelenia v Novom Sade. Posudok o preklade Národnostná rada donáša v súlade so Zákonom o učebniciach a učebných pomôckach. Analyzované boli učebnice pre:
prvý ročník: učebnica Pozorujem a tvorím – výtvarná kultúra;
druhý ročník: Matematika 2 – učebnica a pracovný list;
tretí ročník: Matematika 3 – učebnica a pracovný list;
štvrtý ročník: Matematika 4 – učebnica a pracovný list;
šiesty ročník: Dejepisná čítanka s pracovným zošitom;
siedmy ročník: Matematika, Zbierka úloh z matematiky, Dejepis, Zemepis, Fyzika, Chémia, Technické a informatické vzdelávanie, Výpočtová technika a informatika, Zbierka úloh a laboratórnych cvičení z chémie, Informatika a výpočtová technika – cvičebnica, Technické a informatické vzdelávanie – pracovný zošit, Pracovný zošit z biológie, Biológia;   
ôsmy ročník: Pracovný zošit z biológie, Biológia

 

NOVÝ SAD. Na pozvanie predsedníčky parlamentu Srbska Slavice Djukićovej  Dejanovićovej na oficiálnej návšteve Srbska pobudol v dňoch 07. - 08. marca predseda Parlamentného zhromaždenie Rady Európy Mevlüt Çavuşoğlu. Na osobné želanie pána  Çavuşoğlua počas jeho návštevy zhromaždenia a vlády AP Vojvodiny sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie zo zástupcami národnostných rád národnostných menšín so sídlom vo Vojvodine. Na zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia pätnástich národnostných rád a Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupoval tajomník Ladislav Čáni. Toto pracovné stretnutie predseda  Çavuşoğlua využil na získanie aktuálnych informácií o postavení národnostných menšín a pôsobení národnostných rád. V diskusii zároveň poznamenal, že jednou zo základných podmienok na vstup Srbska do Európskej únie je aj dôsledné plnenie všetkých záväzkov z oblasti ochrany ľudských a menšinových práv, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd. Rada Európy preto bude túto problematiku naďalej dôsledne monitorovať a bude nápomocná všade tam, kde bude potrebné prípadné problémy riešiť.

 

Pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským sa uskutočnilo v piatok 4. marca 2011 o 12. hod. v Strednej Poľnohospodárskej škole v Báči. Účasť na ňom brali riaditelia Základných škôl z Aradáča, Kovačice, Padiny, Lalite, Silbaša, Selenče, Pivnice, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Starej Pazovy a Erdevíka, ako aj riaditeľky Základnej školy v Báči a Strednej Poľnohospodárskej školy v Báči. V mene Školskej správy v Novom Sade bol prítomný osvetový poradca Ondrej Molnár a obecná inšpektorka Obce Báč Nataša Budićová.

Termín: 10.-16.04.2011
10.04. (nedeľa) – príchod účastníkov
16.04. (sobota) – odchod účastníkov (prípadne po dohode už v piatok 15.04. popoludní)
Miesto: ŠaKS CĎV UK v M-H

Vybrané témy:

A. Materská škola
1. Rozvoj tvorivosti dieťaťa predškolského veku
2. Didaktické využitie hry
3. Špeciálna výchova hudbou
4. Tvorivé aktivity s jednoduchými pomôckami, netradičné techniky
5. Reč učiteľa, reč dieťaťa

piatok, 18 február 2011 23:43

Pravidlá súťaže zo slovenčiny

Takmičenja iz slovačkog jezika i kulture izražavanja u školskoj 2010/2011. godini

Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Odbor za obrazovanje pri nacionalnom savetu Slovaka
Odsek za slovakistiku, Filozofski fakultet Novi Sad
Slovakističko vojvođansko društvo

Takmičenje učenika osnovnih škola iz slovačkog jezika i jezičke kulture

(Izvod iz Pravilnika i Propoizicija takmičenja - dopunjeni izvod za slovački jezik i jezičku kulturu)

Cilj takmičenja

Takmičenje ima za cilj:
- da afirmiše najkvalitetnije rezultate u nastavi slovačkog jezika i jezičke kulture;
- da podstakne učenike na sticanje trajnih lingvističkih znanja o maternjem jeziku, da teorijska znanja o jezičkim pojavama i pravopisnoj normi uspešno primenjuju;
- da doprinose da učenici bolje i potpunije usvoje književno – jezičku normu, da poboljšaju svoje izražajne sposobnosti i da se kompletno služe književnim jezikom;
- sticanjem celovite slike o maternjem jeziku, kvalitativno višim pristupom u proučavanju jezičke organizacije i zakonitosti jezika, razvijanje kognitivne svesti o značaju književnog jezika i jezičke kulture.

top