Tel/Fax
+381 21 422 989

 V Novom Sade sa vo štvrtok 6. októbra 2011 uskutočnilo 7. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Zasadnutie malo rozsiahly rokovací program a k tým významnejším bodom patrili otázka založenia Múzea vojvodinských Slovákov, vyhlásenie inštitúcií osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, zmeny a doplnky rozpočtu NRSNM na rok 2011, žiadosť Strany vojvodinských Slovákov  (niekdajšia Nová slovenská strana)  o vymenovanie náhradného člena NRSNM   z volebnej listiny  Nová slovenská strana za zosnulého člena Štefana Séča a demisia predsedu Výboru pre informovanie NRSNM Samuela Žiaka a voľba nového predsedu výboru.
 Úvod zasadnutia patril otázke založenia Múzea vojvodinských Slovákov. Národnostná rada na svojom predchádzajúcom zasadnutí rozhodla o vyhlásení Národného múzea v Báčkom Petrovci za inštitúciu osobitného významu a v tom zmysle podnikla opatrenia v súlade so Zákonom o národnostných radách a požiadala obec Báčsky Petrovec o prebranie časti zakladateľských práv a zaregistrovanie múzea ako samostatného právneho subjektu.

Vojvodinský Ústav pre kultúru 05.10.2011 vo svojich priestoroch organizoval stretnutie predstaviteľov národnostných menšín v Srbsku na tému Postavenie materinského jazyka vo vyučovacom procese. Na schôdze sa zúčastnili predstavitelia slovenskej, maďarskej, rumunskej, rusínskej, českej, bulharskej, bunevskej, chorvátskej a rómskej menšiny a na stretnutí poukázali na spoločné problémy vo vyučovaní materinského jazyka. Zdôraznili aj neprajné postavenie tohto predmetu v učebných osnovách a slovenská menšina prezentovala možnosti pomoci národnostných rád pri riešení uvedenej problematiky. Spoločný uzáver stretnutia bol, že je nevyhnutné žiadať od Ministerstva školstva a vedy, aby sa v Zákone zmenilo postavenie predmetu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry na úrovni základných a stredných škôl, aby sa neobmedzoval počet žiakov v skupine, aby bola obmedzená možnosť kombinácie tried a aby bol doriešený spôsob ankety žiakov.

V nedeľu 2. októbra 2011 v Selenči udelením certifikátov za úspešné absolovanie kurzu sa oficiálne skončilo jubilejné 10. kolo Žur-školy, edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií.
Certifikáty udelil predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, ktorý sa poďakoval 16-tim frekventantom a prednášateľom, že si voľné víkendové dni rezerovali na zdokonaľovanie sa, ale aj zoznamovanie s novými kamarátmi a s novým prostredím.


Okrem prednášky prof. PhDr. Andreja Tušera o štylistickej výstavbe cestopisnej reportáže, tvorivého písania cestopisnej reportáže, ktorú mal na starosti PhDr. Martin Kasarda, cestopisnej reportáži ako žánri v slovenskej vojvodinskej žurnalistike, o ktorej hovoril redaktor Hlasu ľudu Oto Filip a novinárskych skúsenostiach autora TV vysielania Petkazanje Bora Otića, aj v tomto kole novinárskeho školenia sa veľký dôraz dal na praktickú časť.

Na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo 20. 09. t. r. sa hovorilo o problémoch vyučovania slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Najviac problémov ja na novosadských školách, na ktorých učitelia, už takmer pravidelne, zostávajú bez čiastočného pracovného úväzku. Svoje problémy na školách Výboru prezentovali Milina Struháriková a Samuel Medveď. Členovia Výboru podotkli, že sa NRSNM snaží zabezpečiť úroveň a kvalitu vyučovania tohto predmetu. Z doterajších opatrení, ktoré  VPV  doteraz podnikol uvedieme niektoré, ktoré by mali prispievať zabezpečovaniu vyššej úrovne výučby:
- vyše 1.500 učebníc je rozdelených žiakom a učiteľom, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry

pondelok, 03 október 2011 12:56

Zasadal Aktív učiteľov slovenčiny

V piatok 16. septembra 2011 o 14. h. na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zasadal Aktív učiteľov slovenčiny v organizácii NRSNM a Asociácie slovenských pedagógov. Okrúhly stôl na tému  AKTUÁLNE OTÁZKY VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
mal za cieľ vytvoriť priestor pre diskusiu o vzdelávacích štandardoch zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/2012.

V piatok 30. septembra 2011 v Selenči sa oficiálne začal 10. edukačný kurz pre novinárov slovenských médií Žur-škola, ktorú organizuje Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií Výboru pre informovanie NRSNM.

Prítomných privítal predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a predsedníčka KPZPŠOM Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorí vyjadrili potešenie z prítomnosti mladých ľudí a zároveň vyzdvihli význam takého druhu novinárskeho školenia. Témou jubilejného kola kurzu je Štylistická výstavba cestopisnej reportáže,  a s ňou sa okrem zo 20 frekventantov, v prvý deň kurzu popasoval aj prof. PhDr. Andrej Tušer, univerzitný pedagóg a novinár z Bratislavy. V sobotu a v nedeľu sa im venujú PhDr. Martin Kasarda, Oto Filip a Bora Otić.

top