Tel/Fax
+381 21 422 989
pondelok, 19 marec 2012 13:22

Desiate zasadnutie NRSNM

Desiate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo vo štvrtok 15. marca v zasadačke vlády AP Vojvodiny v Novom Sade. Zasadnutia sa zúčastnilo devätnásť členov Rady a rokovací program obsahoval 6 rokovacích bodov. Podstatná časť zasadnutia bola zameraná na schválenie správ, ktoré podali NVU Hlas Ľudu a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov – inštitúcie, ktorých ja Národnostná rada zakladateľom a spoluzakladateľom. V rámci prvého bodu bola schválená správa o realizácií programu práce týždenníka a činnosť redakcie Hlas ľudu, správa o činnosti Hlas ľudu a záverečná bilancia NVU Hlas ľudu za rok 2011. Schválený bol aj plán redakcie týždenníka a program práce NVU Hlas ľudu na rok 2012.

piatok, 16 marec 2012 13:46

Pedagogickým pracovníkom

Národnostná rada odporúča Odborný metodický kurs pre učiteľov a riadiacich pracovníkov od 16. – 20. 04. 2012. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 23. 03. 2012 na office.studyin.sk/calendar. Kurs je akreditovaný na 20 hodín, podporuje ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a realizovaný bude v Modre (SR). 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo súbeh na štipendiá Vlády SR. Budúci študenti, ktorí majú záujem o štipendiá, majú možnosť vyhľadať si informácie na webovej stránke www.vladnestipendia.sk

Prihlášky sa podávajú v elektronickej forme priamo na uvedenej adrese od 02. 04. 2012 do  30. 05. 2012.
Súčasťou prihlášky sú nasledovné doklady skenované a pripojené ako príloha:
- podpísaná žiadosť o poskytnutie štipendia,
- lekárske potvrdenie (tlačivo je súčasťou žiadosti),
- vysvedčenia alebo preklady vysvedčení (1., 2., 3. ročníka) alebo študijné výsledky (pre druhý a tretí stupeň štúdia),
- odporúčanie školy,
- dvojjazykový rodný list alebo preklad,
- štruktúrovaný životopis,
- čestné prehlásenie,
- fotografia,
- výpis z registra trestov v Srbsku alebo osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.
 
Podmienkou pre získanie štipendie Vlády SR je priemerný prospech 4.00 a viac v priebehu celého štúdia na strednej škole.

V stredu 14. marca t. r. Obec Báč navštívili predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Hostí privítal predseda obce Tomislav Bogunović a jeho spolupracovníci náčelníčka obecnej správy Elena Turanská, predseda MS Selenča Juraj Grňa, sekretár MS Selenča Juraj Pecník, matrikárka MS Selenča Anna Berediová a podpredsedníčka obecného zhromaždenia prof. Katarína Vrabčeniaková. Na zasadnutí boli prítomní aj riaditeľka základnej školi Jána Kollára v Selenči Svetlana Zolňanová, riaditeľka strednej poľnohospodárskej školy Báč Libuša Fačarová a riaditeľka predškolskej ustanovizne Kolibri Ana Boškićová.

 V Pivnici v dňoch 09. 03. až 12. 03. 2012 prebiehal 47. v poradí festival tradičnej ľudovej piesne Stretnutie v pivnickom poli. Festival je súťažiaceho charakteru a na ňom účinkujú prevažne mladí speváci tak z nášho štátu ako i zo susedných krajín, v ktorých žijú Slováci. Tohto roku sa ho zúčastnili 22 interpréti slovenských ľudových piesní, ktorí krojmi a spevom predstavovali svoje prostredie.
 Odborná porota hodnotiaca spev, teda prednes a autentickosť piesní v zložení Juraj Ferík (predseda), Jarmila Jurovicová Stupavská a Mária Zdravkovićová (členky) udelila nasledujúce ceny za interpretáciu piesní :

24. februára 2012 v miestnostiach Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici sa uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na aktíve prezentovali Kalendár aktivít Ministerstva školstva SR a Kalendár dborného zdokonaľovania učiteľov, ako i nové vydania Ústavu pre učebnice.
 Rozhodnutím Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským účasť na Programoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2012 bude rozvrhnutá nasledovne:

top