Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 12 apríl 2011 06:09

Divadelný vavrín 2011 v Starej Pazove

 

 V Starej Pazove sa v piatok 8. apríla 2011 slávnostnými príhovormi začala 42. prehliadka slovenskej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín 2011.
Publiku sa prihovorili predsedníčka SKUS h. Janka Čmelíka Anna Lepšanovićová a Alexander Bako, predseda organizačného výboru 42. PSDT Divadelný vavrín 2011. Krásne umelecké zážitky prítomným zaželal aj predseda obce Stará Pazova Goran Jović a veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vo svojom príhovore zdôraznila úsilie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pomáhať a zveľaďovať pokrajinské festivaly a podujatia Slovákov v Srbsku. Pripomenula, že NRSNM má pred sebou schválenie zoznamu festivalov a kultúrnych podujatí, ktoré majú celomenšinový význam a kultúrnych inštitúcii osobitného významu pre slovenskú menšinu v Srbsku. Prehliadku slávnostne otvoril Ján Šipický, profesor dejín na dôchodku a niekdajší kultúrny dejateľ.

 

 Dňa 8. apríla 2011 v Novom Sade prebiehala bola 2. schôdza Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM. Na začiatku členovia Komisie prediskutovali správu zo stretnutí ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, Báčky a Banátu, ktoré sa uskutočnili koncom minulého roku. Témou stretnutí bola prezentácia základných údajov a  fungovanie ochotníckych spolkov a združení v oblasti  kultúrneho života  a poukázanie na problémy, s ktorými sa ochotníci stretávajú pri svojej činnosti. Na stretnutiach pripomenuli aj preregistáciu spolkov, ktorá sa musí vykonať do 22. apríla 2011. Najväčší  problém vo všetkých spolkoch a združeniach je nedostatok financií, miestností a vybavenia. V niektorých spolkoch chýba entuziazmus členov a ich aktivita. Existujú aj spolky, ktoré úspešne fungujú a tie by mohli byť vzorom pre ostatných.  Druhým krokom  tejto akcie  bude  rozosielanie dotazníkov všetkým ochotníckym spolkom a združeniam, nasledovať bude spracovanie získaných údajov, určovanie priorít pri doriešovaní tamojších problémov a následne vypracovanie metodológie ich doriešovania.

 

V pondelok 11. apríla 2011 v NVU Hlas ľudu v Novom Sade sa stretlo vedenie troch pokrajinských médií, ktoré vychádzajú a vysielajú po slovensky. Stretnutie iniciovala Komisia pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s predsedom Otom Filipom, ktorý aj zdôraznil, že zámerom tohto stretnutia je zveľadenie a vynajdenie spôsobu koordinovanej medziredakčnej spolupráce medzi Hlasom ľudu, Slovenskou redakciou Rádia Nový Sad a Slovenskou redakciou TV Vojvodiny.
Okrem toho, že prediskutovali a navrhli možnosti konkrétnej spolupráce, zodpovedný redaktori Milina Florianová, Ján Čeman a Michal Ďuga, redaktori Anna Jašková a Oto Filip a riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak sa uzhodli na tom, že  ako najlepší a najefektívnejší spôsob a médium spolupráce medzi tromi redakciami vidia on-line vydanie Hlasu ľudu, ktoré onedlho bude spustené na internetovej stránke www.hl.rs a ktoré bude výborným zdrojom informácií nielen pre pokrajinské slovenské redakcie, ale aj pre redakcie lokálneho a regionálneho rázu.

piatok, 08 apríl 2011 06:04

Deň otvorených dverí

 

 Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny - Báčsky Petrovec 6.apríla t.r. v Selenči realizovali stretnutie vychovávateliek pod názvom Deň otvorených dverí.
 Na stretnutí sa zúčastnili vychovávateľky zo Selenče, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Kysáča, Kovačice, Padiny a zo Starej Pazovy.
 Aktivity, ktoré prebiehali na tomto podujatí sú: perceptuálno – motorické aktivity, ktorou realizátorka bola odborná spolupracovníčka pre telesné aktivity Predškolského vzdelávania Poletarac zo Starej Pazovy a ďalšou aktivitou odborného zdokonaľovania bola Poruchy reči, realizátorkou ktorej  bola pedagogička z Predškolskej ustanovizne Kolibri z Báča.

streda, 06 apríl 2011 11:02

Schôdza Výboru pre vzdelávanie NRSNM

 

Výbor pre vzdelávanie NRSNM svoju schôdzu uskutočnil 05. 04. 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na schôdze rozoberali možnosť vyhlásenia škôl, ako inštitúcií, ktoré majú národnostný význam. V rámci stratégie vo vzdelávaní sa vypracuje Akčný plán na rok 2011 a stratégia sa pošle predškolským ustanovizniam, školám, gymnáziám a Filozofickej fakulte, ako aj širšej verejnosti na verejnú rozpravu, po čom bude podaná na schválenie členom NRSNM. Výbor odsúhlasil, aby sa NRSNM uchádzala na SLOVAKAID projektom Vybavenie kabinetu slovenčiny v Boľovciach a participovala na spolufinancovaní a rozoberal sa súčasný stav a postavenie slovenčiny na našich školách.

 

Návrh stratégie pre vzdelávanie Slovákov v Srbsku – výsledok trojdielneho semináru BFPE a NRSNM

V dňoch 1. až 3. apríla 2011 v Subotici sa uskutočnilo tretie a posledné kolo projektu Belehradského fondu pre politickú výnimočnosť pod názvom Posilňovanie kapacít národnostných rád národnostných menšín v Srbsku, ktorý bol predovšetkým usmernený na predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej nárdnostnej menšiny. Tento-krát účastníkmi, okrem členov NRSNM, boli aj predstavitelia maďarskej, chorvátskej, bunjevackej a gréckej národnostnej rady so zámerom konkretizovania spoločných problémov a v tom zmysle aj navrhnutie spoločných akcií na vyriešenie konkrétnych záležitostí všetkých národnostných rád.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili Sonja Licht, predsedníčka BFPE, Saša Vučinić, primátor Subotice, Stefan Klecli, chargé d'affaires švajčiarskeho veľvyslanectva, István Gyarmati, predseda a riaditeľ Medzinárodného strediska pre demokratickú tranzíciu z Budapešti, Tamas Korhec, predseda Národnostnej rady Maďarov a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM. Účastníci seminára mali česť zúčastniť sa v diskusii na tému Európa občanov – nova úloha Európskeho parlamentu, o ktorej hovorili europoslanci Eduard Kukan a Kinga Gál.

top