Tel/Fax
+381 21 422 989

 Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade  17. marca 2011 sa uskutočnila 2. schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.  Dôležitým bodom rokovacieho programu boli Hudobné podujatia Slovákov v Srbsku v roku 2011 v rámci, ktorého si členovia komisie prediskutovali o štandardoch týchto hudobných podujatí a festivalov:  Folklórny festival Tancuj, tancuj..., Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival slovenských tradičných piesní Stretnutie v pivnickom poli, Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč, Detský festival populárnej hudby Letí pieseň letí a Festival slovenských lyrických piesní. Členovia Komisie sa dohodli, že oslovia Zhromaždenie Flklórneho festivalu Tancuj, tancuj s takýmito  návrhmi:
• Komisia navrhuje, aby sa vystúpenia speváckych skupín na FF Tancuj, tancuj hodnotili v kategóriách autentické a štylizované ľudové piesne.
• Komisia navrhuje, aby spevácke skupiny obohacovali svoj repertoár s ktorým sa predstavujú na festivale a siahali po čím autentickejších piesňach, ktoré si zabezpečia terénnym výskumom vo vlastnom prostredí alebo za pomoci zbierok slovenských ľudových piesní tunajších Slovákov.

Sprievodné podujatia 42.Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby
Stará Pazova 08. – 17.04.2011

Piatok, 08.04.2011
- 19.00
  Otvorenie výstavy Márie Miri Brtkovej
  V predsieni Divadla

Utorok, 12.04.2011
- 19.00
  Literarno-divadelné posedenie s Ľuboslavom Majerom pri príležitosti  
  životných 60-tín a 35.výročia jeho umeleckej tvorby                        
  V predsieni Divadla

Piatok, 15.04.2011
- 19.00
  Promócia knihy Trilógia Kameň v žite, Milana Belegišanina a premietanie dokumentárneho filmu „Lastovička“, autora Milana Belegišanina
  V predsieni Divadla

Nedeľa, 17.04.2011
-20.00
  Michaela Vyskupičová, držiteľka Ceny za tvorivý čin roka zo Scénickej žatvy 2010
  Uzatvárací ceremoniál 42. Divadelného vavrínu v Divadelnej sieni
 

Komisia  pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí prispie k organizácii FF Tancuj, tancuj...

Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade  sa 24. marca 2011  uskutočnila 2. schôdza Komisie pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM. V  Pláne a programe tejto komisie na rok 2011 je stanovené, že sa Komisia bude podieľať  na zveľadení minimálne dvoch celomenšinových festivalov (patrí tam spolupráca s organizátorom, poskytovanie pomoci pri vypracovaní projektov, príprava festivalu, analýza, resp. zosúčastnenie festivalových pravidiel, popularizácia festivalu v Srbsku a zahraničí, skvalitnenie jeho obsahu a formy...) Prvý festival, ku ktorého organizácii Komisia  pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí prispie je Folklórny festival Tancuj, tancuj..., ktorý v tomto roku bude prebiehať vo Vojlovici.

 

V utorok 22. marca t.r. po prvýkrát zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. 
Prítomní na schôdzi posudzovali materiál z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie o stave predmetu - slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
Jedným od najdôležitejších spôsobov v podpore zachovania jazyka, tradície a kultúry je inštituciálna podpora prostredníctvom vzdelávacieho systému.
Konkretizované boli aj podmienky pre formovanie skupín pre realizáciu hodín slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry a  to: počet detí v jednej skupine (minimálny a maximálny počet žiakov v skupine), rozdelenie detí do skupín podľa vzrastu, vedenie evidencie žiakov, rozšírenie pri voľbe voliteľných  predmetov...
Záverom schôdze prítomní boli oboznámení, že 9. apríla v Základnej škole Jožefa Atilu v Novom Sade bude organizované Fórum. 
A. Rojková

 

Vo štvrtok 24. marca 2011 v Novom Sade sa na svojej tretej schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie NRSNM. Prekovali témy týkajúce sa výročných správ Novinovo-vydavateľskej ustanovizne  Hlas ľudu a novín Hlas ľudu, ktorých zakladateľom je NRSNM a vyjadrili sa aj k plánom a programom na rok 2011 tejto novinárskej inštitúcie. V súlade s článom 21 Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ktorý Výbor pre informovanie oprávňuje vypracovať stratégiu rozvoja informovania v slovenskom jazyku, prítomní členovia VPI schválili návrh na členov tímu pre vypracovanie stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku. V zložení tohto tímu sú Anna Tomanová Makanová, Samuel Žiak, Katarína Melegová-Melichová, Milina Florianová, Ján Čeman, Anna Jašková, Oto Filip, Stevan Lenhart, Anna Barcová, Anna Gašparovská a Vladimíra Dorčová.

štvrtok, 24 marec 2011 18:30

Divadelný festival DIDA 2011

 

Divadelný festival DIDA 2011

            Na Festivale divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA 2011 bude predvedených sedem predstavení našich divadelných súborov. Taktiež vystúpia aj hosťujúce súbory zo Slovenska,  Maďarska a Chorvátska.

Slávnostné otvorenie17. ročníka Festivalu DIDA 2011 bude 25. marca 2011 o 20.00 hodine na javisku Ochotníckeho divadla J. Čemana v Pivnici.

top