Tel/Fax
+381 21 422 989

 

Od 28. 04. - 30. 04. tohto roku predsedníčka Komisie pre predškolské ustanovizne Výboru pre vzdelávanie Božena Levárská a členky Združenia vychovávateľov Slovákov Vojvodiny Andrijana Struhárová a Anna Laćarak zúčastnili sa na Celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole a na 17. Sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Martine.
Cieľom konferencie bolo nájsť možnosti rozvíjania personálnych kvalít osobnosti dieťaťa.
Úvodom konferencie sa predstavili deti materských škôl, nasledovali príhovory hostí a hlavné referáty. V popoludňajších hodinách účastníci mali príležitosť zúčastniť sa tvorivých dielní v materských školách v Martine. Večerné hodiny patrili prezentácii publikácie UNESCO Spoznávame potenciál digitálnych technológií pre predprimárne vzdelávanie za účasti autora prof. RNDr. Ivana Kalaša, PhD., zástupkyne Slovenskej komisie pre UNESCO PhDr. Dagmar Kopčanovej a ďalších hostí.

 

V dňoch od 08. do 14. mája žiaci Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici pobudli na Detskej letnej športovej olympiáde, ktorú organizovalo MC UMB v Banskej Bystrici z afinančnej podpory MŠ SR. Dostali sa tam rozhodnutím Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Okrem kovačických žiakov v Banskej Bystrici športovali i žiaci z Rumunska, Maďarska a  Ukrajiny.
Súťažilo sa v osemnástich disciplinách, ktoré boli roztriedené do niekoľkých športových skupín: kolektívne športy, netradičné kolektívne športy, plavecká časť, atletická časť a individuálne športy. Vo všetkých disciplínach kovačickí žiaci boli veľmi úspešní a do svojej školy priniesli 33 diplomy, z toho 15 prvých miest, 14 druhých a 4 tretie. Boli vyhlasení za najlepších účastníkov olympiády a Damjan Šulja za najlepšieho športovca olympiády. Zo všetkých športov na žiakov najviac zapôsobili florbal a ringo, ktorých pravidlá sa naučili na samej olympiáde a budú sa snažiť tieto športy presadiť i do iných slovenských škôl na území Srbska.


Výsledky z Republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre základné školy, ktorá sa uskutočnila 13. 05. 2011 na ZŠ Jána Kollára v Selenči v organizácii Ministerstva školstva a vedy Srbska, Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti a NRSNM.

12. 05. 2011 v priestoroch Národnostnej rady zasadala Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Školskej Komisie MS v Srbsku. Komisia v zložení: Svetlana Zolňanová, Anna Medveďová, Janko Havran, Zuzana Lenhartová, Ondrej Koroš a Andrea Rojková, posudzovala prihlášky na štipendium vlády SR v akademickom roku 2011/2012. V súlade s vopred zverejnenými kritériámi Komisia odporúča na získanie štipendia 36 prihlášok na základné štúdium, 6 prihlášok na magisterské štúdium, 6 prihlášok pre študentov, ktorí už študujú v SR a 7 prihlášok na doktorandské štúdium.

 

Folklórny festival Tancuj, tancuj... (ďalej iba FF TT) sa bežného roku uskutoční vo Vojlovici. O jeho príprave a plánovaných novinkách sa hovorilo aj v sobotu 30. apríla 2011 na zasadnutí Zhromaždenia festivalu.
Zasadnutie, ktoré sa konalo v miestnostiach Slovenského kultúrno osvetového spolku Detvan vo Vojlovici viedol predseda Zhromaždenia festivalu Tancuj, tancuj... Michal Hataľa. Predseda Organizačného výboru tohtoročného FF TT Michal Spišiak prítomných poinformoval o prípravách festivalu, realizovaných a plánovaných aktivitách a časovom harmonograme festivalu.
Ako zisťujeme zo zasadnutia, na festival sa prihlásilo 20 tanečných súborov (Kovačica, Padina, Jánošík, Hajdušica, Vojlovica, Stará Pazova, Šíd, Lug, Hložany, Pivnica, Kysáč, Kulpín, Nový Sad, Erdevík, Báčsky Petrovec, Biele Blato), 24 speváckych skupín, 3 orchestre a 1 spevácky zbor. V programe vystúpia aj hosťujúce súbory a to KUS Bunjevačko kolo, MKUS Tomaši Aron, KUS Stanka Paunovića, FS Zobor Nitra a FS Hriňovčan.

 

V nedeľu 8. mája 2011 v kulpínskom kaštieli Asociácia slovenských novinárov udelila novinárske ceny. Udelenie cien Novinárskej súťaže ASN v predvečer 9. mája – Dňa Európy, ktorým si Európania pripomínajú základné ľudské hodnoty a slobody – mier, demokraciu, solidaritu, právo na zachovanie a rozvíjanie každej, vlastnej identity symbolizuje koreláciu medzi týmito dvomi udalosťami, keďže v duchu Dňa Európy sa nesie aj odkaz a zámer založenia Novinárskej súťaže ASN, povedala na úvod úradujúca predsedníčka ASN Vladimíra Dorčová. Cieľom Novinárskej súťaže ASN je podnietiť mladých ľudí a motivovať osvedčených novinárov, aby sa profesionálnejšie a kvalitnejšie venovali tejto oblasti spoločenského života a aktivizmu, keďže je to efektívny nástroj na zachovávanie, zviditeľňovanie a rozvoj národného spoločenstva, prostredníctvom ktorého je možné podnieťovať realizáciu pozitívnych hodnotových zmien v spoločnosti, v ktorej žijeme. Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka Národnostnej rady slovesnskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová, ktorá vyjadrila podporu tejto akcii a vôbec Asociácii slovenských novinárov.

top