Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 24 máj 2018

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM
vypisuje

V ý z v u

na účasť na 5. Seminári kreatívneho písania

Zverejnené vVýzvy
top