Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

07. 02. 2011 prebiehalo stretnutie s Pokrajinským tajomníkom Dr. Zoltánom Jégešom v priestoroch PS. NRSNM zastupovali predsedníčka Anna Tomanová Makanová a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová. Ústrednou témou stretnutia bola udržateľnosť Pedagogickej fakulty v Sombore a možnosti spolupráce so zahraničnými fakultami, ako aj otváranie slovenských tried na stredných odborných školách vo Futogu a v Báči, teda sieť stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Úlohou NRSNM v oboch prípadoch je zabezpečiť pomoc pri motivovaní žiakov a študentov pri zápise do slovenských tried, pomoc pri zabezpečení literatúry a odborných kádrov a rozoberanie možnosti podpisovania Dohody o spolupráci s partnerskými školami v SR. 

Rozhodnutím Komisie pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM zo dňa 31. 01. 2011 sa budú uprednosťovať kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:
1. slovenská národnosť,
2. po slovensky zakončená ZŠ alebo SŠ alebo slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry,
3. priemerný úspech v priebehu školenia na strednej škole 4.00 a viac,
4. Komisia si ponecháva právo v prípade veľkého počtu prihlášok, uprednostiť štúdijný odbor, ktorý prospieva zachovaniu slovenskej národnostnej identity u nás (deficitárne kádre v jednotlivých regiónoch z oblasti školstva, cirkvi, médií a kultúry)

Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje štúdium medicíny, cudzích jazykov a práva a udelí sa 20 štipendií na základné štúdiá a 2 štipendiá na doktorantské štúdiá.

Uvedené podmienky boli schválené na zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 04. 02. 2011.

 

19. – 21. 01. 2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu organizovalio v Častej v Papierničke koordinačnú poradu. Na porade sa v mene NRSNM zúčastnili Svetlana Zoňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie a Tatiana Naďová, predsedníčka Komisie pre základné školy Výboru pre vzdelávanie NRSNM.
 Program porady:
• obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov;
- školy v prírode, ich obsahové zameranie a termíny;
- škola lyžovania a tenisu;
- výtvarná súťaž;
- stretnutie olympionikov – podujatie pre víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe;
- detská univerzita;
- letná škola ľudového tanca; ľudových remesiel;

štvrtok, 23 december 2010 23:18

Slovenský jazyk od tradície k súčasnosti 3

 

 Druhá časť semináru „Slovenský jazyk od tradície k súčasnosti 3“ pokračovala  3. decembra 2010 roku, v priestoroch petrovského gymnázia. Zúčastnilo sa ho  vyše 40 pedagógov základných škôl, na ktorých  vyučovanie prebieha po slovensky.
V úvodnej časti mali slovo a príležitosť predstaviť svoje knihy hostia. Jedným z nich bol Andrej Kuric, autor „Obrázkovo – slovensko – chorvátsko – anglicko - nemeckého slovníka“ a druhý Dr. Ján Babiak, autor odbornej knihy „ Základná terminológia v školskej telesnej výchove“.
Seminár pokračoval prezentáciami individuálnych vzdelávacích plánov učiteliek zo základnej školy zo Selenče, ktoré vypracovali pre svojich žiakov.

streda, 22 december 2010 07:53

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

 

 V pondelok 20. decembra t. r. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadali členovia Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Na tejto ustanovujúcej schôdzi predsedníčka VPV PaedDr. Svetlana Zolňanová, členom Výboru podala správu o činnosti Výboru pre vzdelávanie a plán projektov na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v mene VPV na rok 2011. Témou schôdze bol aj návrh plánu práce VPV bez finančného rozpočtu na rok 2011, ktorý vypracovali predsedovia komisií.
 V pokračovaní schôdze členovia Výboru navrhli kandidáta na Veľkú medailu Svätého Gorazda profesora Michala Týra, za celoživotné dielo.
Ako osobitný bod, bolo prezentovanie projektu: Školský administratívny systém APV. Ide tu o elektronický denník, ktorý sa bude vypracovávať na základných a stredných školách a bude fungovať v šiestich jazykoch.

piatok, 10 december 2010 03:33

Zasadala aj Komisia pre základné školy

Komisia pre základné školy zasadala tiež 9. decembra. Ich hlavnou témou bola aktuálna situácia na slovenských základných školách, kde prítomní rozanalyzovali počet žiakov a tried v školách so slovenským vyučovacím jazykom v školskom roku 2010/2011. V tejto chvíli po slovensky sleduje vyučovanie na ZŠ 3013 žiakov v 161 triede, 70 žiakov v 7. kombinovaných triedach a 39 žiakov v 11. špeciálnych triedach. Rozoberala sa aj možnosť skladania lektorátov pre našich učiteľov. Komisii bol prezentovaný aj školský administratívny systém AP Vojvodiny.

top