Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

Zoznam uchádzačov o štipendium NRSNM 2010

Pedagogický ústav  Vojvodiny  v Novom Sade dňa 04. 11. 2010 uskutočnil stretnutie komisií pre vypracovanie zbierok pre záverečné skúšky na základných školách. Zbierky môžeme očakávať v januári 2011. Úlohy v nich budú na troch úrovniach v súlade so štandardami pre slovenský jazyk. Test pre záverečné  skúšky budú  skladať všetci tohtoroční ôsmaci z materinského jazyka a matematiky. V testoch budú zastúpené 50 % známe úlohy zo zbierky, 25 % vymenené a 25 % úplne neznáme úlohy.

Účastníci zahraničného pobytu: Bc. Tamara Zajacová, študentka, Bc. Róbert Borbély, študent
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2. ročník Mgr. štúdia, Tajovského 52, 974 01, B. Bystrica, Slovenská republika.
Odborná pedagogická prax na škole s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
Štát: Republika Srbsko. Mesto: Báčsky Petrovec
V dňoch: 8. október – 16. október 2010
Prijímajúca organizácia: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Ul. 14. VÚSB 12, 214 70 Báčsky Petrovec

26. 10. 2010 členky Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny PaedDr. Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová uskutočnili stretnutie s Konzulkou pri Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade Katarínou Stehlíkovou. Témou rozhovoru bola dohoda o uznávaní dokladov pre stredné a vysoké školy u nás a v Slovenskej republike. Vytýčili sa aktuálne problémy a ťažkosti a eventuálne možnosti urýchlenia a doriešenia problémov. Ďalej sa podotkli téme študentskej praxe u nás a vysoko vyhodnotili návštevu dvoch študentov slovenského jazyka a literatúry z Banskej Bystrice na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci od 08. – 15. 10. t.r., ktorí uskutočnili niekoľko hodín slovenského jazyka pod mentorstvom Anny Hansmanovej. V takejto praxe sa mieni poktačovať aj nasledový rok a bude to novinkou v aktivitách Výboru pre vzdelávanie. Keď ide o štipendiá, ktoré pre našich študentou podáva Vláda SR, podčiarkli, že by sa o štipendiá mali uchádzať len tí najlepší žiaci a Národnostná rada podporí len deficitárne odbory pre slovenskú menšinu.

Pedagogický ústav Vojvodiny organizoval 18. 10. 2010 v priestoroch Výkonnej rady APV v Novom Sade Konferenciu na tému Záverečné skúšky a vzdelávacie štandardy pre menšinové vzdelávanie na základných školách. Žiaci 8. ročníka budú skladať záverečnú skúšku z materinského jazyka a matematiky. Štandardy pre všetky predmety a príklady, ako ich uplatniť si môžete vyhľadať na sajte Ústavu pre zveľaďovanie výchovy a vzdelávania na www.ceo.edu.rs

streda, 20 október 2010 06:58

Učiteľský kurz v Báčskom Petrovci

 V sobotu 16. októbra t. r. bola organizovaná prvá časť učiteľského kurzu v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Kurz bol určený učiteľom základných škôl (1. stupňa), ktorí pracujú s deťmi podľa individuálnych vzdelávacích plánov, učiteľom žiakov s osobitnými potrebami a profesorom dejepisu a fyziky na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Na kurze sa zúčastnilo asi 80 učiteľov zo slovenských škôl zo Srbska:

top