Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

piatok, 18 február 2011 23:43

Pravidlá súťaže zo slovenčiny

Takmičenja iz slovačkog jezika i kulture izražavanja u školskoj 2010/2011. godini

Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Odbor za obrazovanje pri nacionalnom savetu Slovaka
Odsek za slovakistiku, Filozofski fakultet Novi Sad
Slovakističko vojvođansko društvo

Takmičenje učenika osnovnih škola iz slovačkog jezika i jezičke kulture

(Izvod iz Pravilnika i Propoizicija takmičenja - dopunjeni izvod za slovački jezik i jezičku kulturu)

Cilj takmičenja

Takmičenje ima za cilj:
- da afirmiše najkvalitetnije rezultate u nastavi slovačkog jezika i jezičke kulture;
- da podstakne učenike na sticanje trajnih lingvističkih znanja o maternjem jeziku, da teorijska znanja o jezičkim pojavama i pravopisnoj normi uspešno primenjuju;
- da doprinose da učenici bolje i potpunije usvoje književno – jezičku normu, da poboljšaju svoje izražajne sposobnosti i da se kompletno služe književnim jezikom;
- sticanjem celovite slike o maternjem jeziku, kvalitativno višim pristupom u proučavanju jezičke organizacije i zakonitosti jezika, razvijanje kognitivne svesti o značaju književnog jezika i jezičke kulture.

streda, 09 február 2011 16:33

Na sajte Aktív slovenčinárov

 

07. 02. 2011 na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal aktív slovenčinárov základných a stredných škôl. Aktív pracuje v rámci Asociácie slovenských pedagógov a Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Rozoberali nasledové otázky:
1. Správa o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2010
2. Plán práce Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2011
3. Analýza skúšobných testov zo slovenského jazyka na kvalifikačnú skúšku
4. Zbierka úloh zo slovenského jazyka na kvalifikačnú skúšku na zápis na strednú školu v školskom roku 2011/2012
5. Súťaž zo slovenského jazyka
6. Prezentovanie webovej stránky AUS
Zuzana Medveďová Koruniaková - jazyková redaktorka na dôchodku hovorila o najčastejších chybách v bežnej komunikácii v spisovnej slovenčine.

Činnosť Aktívu slovenčinárov môžete sledovať na sajte: www.aus.org.rs

streda, 09 február 2011 16:24

Kalendár súťaže zo slovenského jazyka

Pre základné školy:

školské kolo

do konca marca

na každej ZŠ

medziobecné kolo

15. 04. 2011

na ZŠ v Pivnici, Aradáči, Kulpíne a Starej Pazove

republikové kolo

13. 05. 2011

na ZŠ v Selenči

Pre stredné školy:

školské kolo

do konca marca

na každej SŠ

medziobecné kolo/ republikové kolo

14. 05. 2011

na Gymnáziu v Báčskom Petrovci

Na súťaž sa treba prihlásiť najneskôr 10 dní pred konaním súťaže.

 

07. 02. 2011 prebiehalo stretnutie s Pokrajinským tajomníkom Dr. Zoltánom Jégešom v priestoroch PS. NRSNM zastupovali predsedníčka Anna Tomanová Makanová a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová. Ústrednou témou stretnutia bola udržateľnosť Pedagogickej fakulty v Sombore a možnosti spolupráce so zahraničnými fakultami, ako aj otváranie slovenských tried na stredných odborných školách vo Futogu a v Báči, teda sieť stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Úlohou NRSNM v oboch prípadoch je zabezpečiť pomoc pri motivovaní žiakov a študentov pri zápise do slovenských tried, pomoc pri zabezpečení literatúry a odborných kádrov a rozoberanie možnosti podpisovania Dohody o spolupráci s partnerskými školami v SR. 

Rozhodnutím Komisie pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM zo dňa 31. 01. 2011 sa budú uprednosťovať kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:
1. slovenská národnosť,
2. po slovensky zakončená ZŠ alebo SŠ alebo slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry,
3. priemerný úspech v priebehu školenia na strednej škole 4.00 a viac,
4. Komisia si ponecháva právo v prípade veľkého počtu prihlášok, uprednostiť štúdijný odbor, ktorý prospieva zachovaniu slovenskej národnostnej identity u nás (deficitárne kádre v jednotlivých regiónoch z oblasti školstva, cirkvi, médií a kultúry)

Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje štúdium medicíny, cudzích jazykov a práva a udelí sa 20 štipendií na základné štúdiá a 2 štipendiá na doktorantské štúdiá.

Uvedené podmienky boli schválené na zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 04. 02. 2011.

 

19. – 21. 01. 2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu organizovalio v Častej v Papierničke koordinačnú poradu. Na porade sa v mene NRSNM zúčastnili Svetlana Zoňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie a Tatiana Naďová, predsedníčka Komisie pre základné školy Výboru pre vzdelávanie NRSNM.
 Program porady:
• obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov;
- školy v prírode, ich obsahové zameranie a termíny;
- škola lyžovania a tenisu;
- výtvarná súťaž;
- stretnutie olympionikov – podujatie pre víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe;
- detská univerzita;
- letná škola ľudového tanca; ľudových remesiel;

top