Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

piatok, 08 apríl 2011 06:04

Deň otvorených dverí

 

 Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny - Báčsky Petrovec 6.apríla t.r. v Selenči realizovali stretnutie vychovávateliek pod názvom Deň otvorených dverí.
 Na stretnutí sa zúčastnili vychovávateľky zo Selenče, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Kysáča, Kovačice, Padiny a zo Starej Pazovy.
 Aktivity, ktoré prebiehali na tomto podujatí sú: perceptuálno – motorické aktivity, ktorou realizátorka bola odborná spolupracovníčka pre telesné aktivity Predškolského vzdelávania Poletarac zo Starej Pazovy a ďalšou aktivitou odborného zdokonaľovania bola Poruchy reči, realizátorkou ktorej  bola pedagogička z Predškolskej ustanovizne Kolibri z Báča.

streda, 06 apríl 2011 11:02

Schôdza Výboru pre vzdelávanie NRSNM

 

Výbor pre vzdelávanie NRSNM svoju schôdzu uskutočnil 05. 04. 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na schôdze rozoberali možnosť vyhlásenia škôl, ako inštitúcií, ktoré majú národnostný význam. V rámci stratégie vo vzdelávaní sa vypracuje Akčný plán na rok 2011 a stratégia sa pošle predškolským ustanovizniam, školám, gymnáziám a Filozofickej fakulte, ako aj širšej verejnosti na verejnú rozpravu, po čom bude podaná na schválenie členom NRSNM. Výbor odsúhlasil, aby sa NRSNM uchádzala na SLOVAKAID projektom Vybavenie kabinetu slovenčiny v Boľovciach a participovala na spolufinancovaní a rozoberal sa súčasný stav a postavenie slovenčiny na našich školách.

 

V utorok 22. marca t.r. po prvýkrát zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. 
Prítomní na schôdzi posudzovali materiál z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie o stave predmetu - slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
Jedným od najdôležitejších spôsobov v podpore zachovania jazyka, tradície a kultúry je inštituciálna podpora prostredníctvom vzdelávacieho systému.
Konkretizované boli aj podmienky pre formovanie skupín pre realizáciu hodín slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry a  to: počet detí v jednej skupine (minimálny a maximálny počet žiakov v skupine), rozdelenie detí do skupín podľa vzrastu, vedenie evidencie žiakov, rozšírenie pri voľbe voliteľných  predmetov...
Záverom schôdze prítomní boli oboznámení, že 9. apríla v Základnej škole Jožefa Atilu v Novom Sade bude organizované Fórum. 
A. Rojková

piatok, 18 marec 2011 09:45

Kvalita prekladu učebníc

 

Dňa 14. marca t.r. v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Komisie pre učebnice.
Na schôdzi sa rozoberala kvalita prekladu učebníc Ústavu pre učebnice oddelenia v Novom Sade. Posudok o preklade Národnostná rada donáša v súlade so Zákonom o učebniciach a učebných pomôckach. Analyzované boli učebnice pre:
prvý ročník: učebnica Pozorujem a tvorím – výtvarná kultúra;
druhý ročník: Matematika 2 – učebnica a pracovný list;
tretí ročník: Matematika 3 – učebnica a pracovný list;
štvrtý ročník: Matematika 4 – učebnica a pracovný list;
šiesty ročník: Dejepisná čítanka s pracovným zošitom;
siedmy ročník: Matematika, Zbierka úloh z matematiky, Dejepis, Zemepis, Fyzika, Chémia, Technické a informatické vzdelávanie, Výpočtová technika a informatika, Zbierka úloh a laboratórnych cvičení z chémie, Informatika a výpočtová technika – cvičebnica, Technické a informatické vzdelávanie – pracovný zošit, Pracovný zošit z biológie, Biológia;   
ôsmy ročník: Pracovný zošit z biológie, Biológia

 

Pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským sa uskutočnilo v piatok 4. marca 2011 o 12. hod. v Strednej Poľnohospodárskej škole v Báči. Účasť na ňom brali riaditelia Základných škôl z Aradáča, Kovačice, Padiny, Lalite, Silbaša, Selenče, Pivnice, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Starej Pazovy a Erdevíka, ako aj riaditeľky Základnej školy v Báči a Strednej Poľnohospodárskej školy v Báči. V mene Školskej správy v Novom Sade bol prítomný osvetový poradca Ondrej Molnár a obecná inšpektorka Obce Báč Nataša Budićová.

Termín: 10.-16.04.2011
10.04. (nedeľa) – príchod účastníkov
16.04. (sobota) – odchod účastníkov (prípadne po dohode už v piatok 15.04. popoludní)
Miesto: ŠaKS CĎV UK v M-H

Vybrané témy:

A. Materská škola
1. Rozvoj tvorivosti dieťaťa predškolského veku
2. Didaktické využitie hry
3. Špeciálna výchova hudbou
4. Tvorivé aktivity s jednoduchými pomôckami, netradičné techniky
5. Reč učiteľa, reč dieťaťa

top