Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

12. 05. 2011 v priestoroch Národnostnej rady zasadala Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Školskej Komisie MS v Srbsku. Komisia v zložení: Svetlana Zolňanová, Anna Medveďová, Janko Havran, Zuzana Lenhartová, Ondrej Koroš a Andrea Rojková, posudzovala prihlášky na štipendium vlády SR v akademickom roku 2011/2012. V súlade s vopred zverejnenými kritériámi Komisia odporúča na získanie štipendia 36 prihlášok na základné štúdium, 6 prihlášok na magisterské štúdium, 6 prihlášok pre študentov, ktorí už študujú v SR a 7 prihlášok na doktorandské štúdium.

streda, 27 apríl 2011 13:32

Kurz na Slovensku v Modre

 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tohto roku organizoval kurz celoživotného vzdelávania krajanských učiteľov a kurz pre vedúcich pedagogických pracovníkov.
Seminár prebiehal v študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre, v Harmónii v dňoch od 10. apríla do 16. apríla t. r. Na seminári sa zúčastnili učitelia materských, základných škôl 1. a 2. stupňa, stredných škôl a riadiaci (vedúci) pracovníci s vyučovacou rečou slovenskou zo Srbska, Maďarska, Ukrajiny a z Chorvátska. Zo Srbska kurz absolvovalo 29 pedagógov z Báčskeho Petrovca, Selenče, Kysáča, Kovačice, Padiny a z Rumenky.
Prítomných privítal vedúci seminára RNDr. Robert Povchanič zo Slovenskej republiky a pracovnú časť viedli eminentní metodici zo Slovenska: doc. Zelinová, Prof. Zelina, doc. Škoviera, Dr. Pavlikánová, doc. Valachová, Dr. Chládecká, Dr. Lemešová, Dr. Hirschnerová, Dr. Ficová, Dr. Lubelec, Dr. Holík, Dr. Hincová a Dr. Píšová.

pondelok, 25 apríl 2011 20:21

Skúška zo slovenského jazyka s metodikou

Pre vychovávateľov, ktorí nadobudli zodpovedajúce vzdelanie v srbskom jazyku a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu prácu v predškolských ustanovizniach v slovenskom jazyku

Skúška pozostáva z:
1. ukážka štruktúry usmernenej aktivity z rozvoja reči – slovenský jazyk (písanie na tabuli)
2. interpretácia usmernenej aktivity z rozvoja reči – slovenský jazyk (ústny prejav)

Tému pre usmernenú aktivitu si volí kandidát.
Písaná príprava pre usmernenú aktivitu sa pridáva členom komisie pred skúškou.

Skúšky sa realizujú v každú prvú stredu v mesiaci (od 1. októbra do 30. júna) o 13:00 h.

19. apríla t.r. delegácia NRSNM navštívila ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach. Cieľom návštevy bolo oficiálne zaznamenávanie prác na adaptácii kabinetu pre slovenský jazyk. Výbor pre vzdelávanie na tieto účely vyčlenil 350.000 dinárov, a tak aj na tento spôsob podporil zveľaďovanie vyučovania slovenčiny na boľovskej Základnej škole pre vyše 50 žiakov. Národnostnú radu pri tejto návšteve zastupovala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová a podpredseda pre Sriem Ján Majorský. Náležitá pozornosť sa pri rokovaniach s riaditeľom školy a predsedom obce Surčín venovala zvýšeniu počtu žiakov, ktorí sa budú vyučovať svoj materinský jazyk a možnosť zabezpečenia vyučovania náboženstva Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi na škole.

Program D - Letná Univerzita slovenského jazyka:
Program D - Summer University of the slovak language:

• KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA a KULÚTURY -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1104&program-d---kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury
SUMMER COURSE OF SLOVAK LANGUAGE AND CULTURE
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=351&about-the-summer-university-of-slovak-language

• KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULÚTURY pre krajanov -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.phP?c= 1817 &program-d2-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-prekrajanov
SUMMER COURSE OF Slovak Language and Culture for Compatriots -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1128&summer-course-of-slovak-Ianguage-and-culture-forcompatriots

DALŠIA PONUKA PRE KRAJANOV
• Slovenčina každý deň a slovenské reálie -
http://www.cdvuk.sk/bladelindex.php?c=1824&slovencina-kazdy-den
• Letná škola so zameraním na dramatické umenie -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1825&skolske-divadlo
• Letná škola choreografie ľudového tanca -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1828&skolachoreografie
• Letná škola spoločenského tanca -
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1826&skolaspolocenskeho-tanca
Prihlášku najdete na príslušnej webovej adrese kurzu, o ktorý máte záujem.
Dovoľujem si Vás upozorniť, že všeobecná stránka o kurzoch je:
www.cdvuk.sk/ujop - po slovensky a www.ujop.sk- po anglicky.

piatok, 08 apríl 2011 06:04

Deň otvorených dverí

 

 Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny - Báčsky Petrovec 6.apríla t.r. v Selenči realizovali stretnutie vychovávateliek pod názvom Deň otvorených dverí.
 Na stretnutí sa zúčastnili vychovávateľky zo Selenče, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Kysáča, Kovačice, Padiny a zo Starej Pazovy.
 Aktivity, ktoré prebiehali na tomto podujatí sú: perceptuálno – motorické aktivity, ktorou realizátorka bola odborná spolupracovníčka pre telesné aktivity Predškolského vzdelávania Poletarac zo Starej Pazovy a ďalšou aktivitou odborného zdokonaľovania bola Poruchy reči, realizátorkou ktorej  bola pedagogička z Predškolskej ustanovizne Kolibri z Báča.

top