Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

piatok, 11 december 2020 14:18

Rozdelené štipendiá v NRSNM

Rozdelené štipendiá v NRSNM

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, vo štvrtok, 19. novembra 2020 rozdelili štipendiá študentom, príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny, ktorí študujú na fakultách v Srbsku. Štipendiá udelila a študentom popriala úspešné štúdium predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

Štipendium vo výške 4.000,00 dinárov na mesačnej úrovni sa počas desiatich mesiacov v akademickom roku 2020/2021 dostane do rúk Natálii Nikolajevićovej z Báčskej Petrovca, ktorá študuje nemecký jazyk na Filozofickej fakulte v Novom Sade, Filipovi Herčekovi, študentovi fyzike na Prírodno-matematickej fakulte v Novom Sade, Margarete Makanovej z Nového Sadu, študentke práve a komunikológie na fakultách v Novom Sade, Jane Rumanovej zo Starej Pazovy, ktorá študuje slovenský jazyk v Filologickej fakulte v Belehrade a študentovi astrofyziky na belehradskej prírodovedeckej fakulte, z Ivanovi Petrášovi z Padiny.

 Štrnástim študentom na Oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade sa za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí udelí jednorazová finančná pomoc.

IMG-78ea9749dd3263e47d0b300edfdf39c3-V

IMG-db3800df0b79f8f4ca50b5761b71a428-V

20201119 121130-min

20201119 121341-min

streda, 09 december 2020 12:39

Recitačná súťaž v roku 2020 – online

Recitačná súťaž v roku 2020 – online

47. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov, ktorú na úrovni pokrajiny tradične organizuje slovenská redakcia Rádia Nový Sad, toho roku sa kvôli pandémii zapríčinenej COVID-19 neuskutočnila. Keďže prejav krásneho slova medzi vojvodinskými Slovákmi má hlboké korene a pozoruhodné úspechy, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny sa za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodla zorganizovať online súťaž. Na súťaž sa teda prihlasovali mladí recitátori v kategóriách tak, ako to bolo vo zvyku aj roky dozadu v rámci rozhlasovej recitačnej súťaže, ibaže svoje video-nahrávky zaslali na adresu NRSNM. Toho roku si porota, ktorá sa stretla v miestnostiach NRSNM dňa 25. novembra 2020, pracovala v zložení: Anna Chrťanová Leskovac, herečka a roky členka recitačných posudzovacích porôt v rámci okresných a pokrajinských kôl, Svetluša Hlaváčová, recitátorka a koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM a Miruška Kočišová, recitátorka, lektorka prednesu poézie, členka v recitačných posudzovacích porotách, pozrela, resp. vypočula 47 recitátorov v piatich kategóriách.

Do kategórie nižších ročníkov základných škôl sa prihlásili dvadsiati dvaja a do kategórie vyšších ročníkov ôsmi recitátori. Nahrávky prednesu zvolenej básne zaslali piati stredoškoláci respektíve vysokoškoláci a jeden žiak základnej školy sa prihlásil na súťaž v rámci kategórie prednesu prózy. Súťažilo sa i v rámci kategórie Slovenčina s prvkami národnej kultúry, kde si porota pozrela jedenásť súťažiacich. V rámci tejto kategórie boli zaradení recitátori všetkých vekových skupín, k čomu si porota dovoľuje vyjadriť postreh, že to neprajne vplýva na posudzovanie a rovnoprávne súťaženie uchádzačov o cenu.

Porota si taktiež všimla, že v kategórii nižších a vyšších ročníkov základných škôl svojich predstaviteľov nemali školy, združenia a spolky z Báčskeho Petrovca, Kysáča a Hložian. Tiež v kategórii vyšších ročníkov predstaviteľov na súťaži nemali školy, spolky a združenia z Padiny, Selenče a Starej Pazovy. Rovnako v kategórii nižších ročníkov vystali recitátori z Aradáča. Tieto fakty prekvapujú, keďže sa recitátori z uvedených prostredí na predošlých ročníkoch súťaže sústavne zúčastňovali. V skupine recitátorov, ktorí prichádzajú z prostredí, kde sa žiaci stretávajú s vyučovaním slovenského jazyka v tvare prvkov národnej kultúry, tiež bolo veľmi málo predstaviteľov – iba zo štyroch prostredí. K takejto realite určite prispela všeobecná neblahá situácia, keď sa v tomto roku takmer všetky hromadné podujatia rušili, časté bolo online vyučovanie na školách a tým aj rozhlasová súťaž bola pod veľkým otáznikom. Národnostná rada sa preto rozhodla pre diaľkovú súťaž, čo je dobré, lebo sa pokračuje v kontinuite pestovania krásneho prednesu básní a prózy a ich poznania, ale aj napomáha k zmysluplnému využívaniu voľného času detí a mládeže, tvorivej aktivite a tým zároveň prispieva i k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a študentov. Nemožno však nespomenúť aj fakt, že pedagógovia a ich žiaci toho roku mali obmedzený čas na prípravu. Preto sa porota pochvalne vyjadruje o tých zanietencoch, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sa súťaže zúčastnili. Krátkosť času na prípravu určite vplývala aj na kvalitu prednesu u takmer všetkých účastníkov, ktorých si porota pozorne vypočula. Všeobecné, ale aj jednotné ocenenie je, že veľmi málo recitátorov presvedčilo porotu o správnom pochopení obsahu toho, o čom hovorili. Väčšina báseň neprecítila a tým si nevytvorila vzťah k tomu, o čom hovorila. Hlasová a rečová technika bola tiež na nízkej úrovni ako aj originalita a kultivovanosť rečového prejavu.

Uvedené posudky vedú porotu k záveru, že je nevyhnutné recitačných lektorov a pedagógov zaškoliť. Tým pádom porota navrhla Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, aby do svojho plánu a programu na budúci rok zaradila aj školenie recitačných lektorov v tvare seminárov a dielní. Porota zároveň vyzýva učiteľov, profesorov slovenského jazyka, lektorov a iných recitačných zanietencov, aby aj naďalej svoje nadanie a úsilie venovali tomuto tvaru umeleckého prejavu, čím sa zdokonaľuje materinský jazyk ako najdôležitejší prostriedok komunikácie a je to ďalší predpoklad na uchovanie a rozvoj našej kultúry a identity.

Porota na základe nasledujúcich rozhodnutí, ktoré vyniesla jednohlasne, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny navrhuje odmeniť týchto recitátorov:

V rámci najmladšej vekovej kategórie, žiakov nižších ročníkov základných škôl, porota navrhla udeliť dve ceny. Prvú cenu Dávidovi Simendićovi zo Starej Pazovy, ktorý recitoval báseň Jany Humelíkovej Káčer a nacvičila ho učiteľka Anna Poliovková a druhú cenu – Martinovi Benkovi z Kovačice, ktorý recitoval báseň Štefana Moravčíka Zlý žiak alebo Rodeo a nacvičila ho Anna Kukučková. Tretiu cenu porota navrhla neudeliť.

V rámci kategórie žiakov vyšších ročníkov základných škôl porota navrhla udeliť iba jednu – prvú cenu a to Matejovi Hrkovi z Kovačice, ktorý recitoval báseň Ľubomíra Feldeka Lietajúci dedko a nacvičovala ho Mária Kotvášová. Druhú a tretiu cenu porota navrhla neudeliť.

V rámci kategórie žiaci stredných škôl a študentov porota navrhla udeliť dve ceny: prvú cenu – Valentíne Hudecovej, žiačke Gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca, ktorá recitovala báseň Dušana Matića Nech pomenuješ tiene hviezd a nacvičovala ju profesorka Marta Pavčoková a druhú cenu – Une Brtkovej z Kovačice, ktorá recitovala báseň neznámeho autora Mám ťa rád a nacvičovala ju Mária Kotvášová-Jonášová. Tretiu cenu porota navrhla neudeliť.

V kategórii prednesu prózy porota navrhla udeliť cenu jedinému účastníkovi Milanovi Hrkovi z Kovačice, ktorý predniesol úryvok z diela Ivana Popoviča Leto plné zázrakov a nacvičila ho Mária Kotvášová.

V kategórii Slovenčina s prvkami národnej kultúry porota navrhla udeliť dve ceny: Andrejovi Simendićovi, žiakovi strednej školy zo Starej Pazovy, ktorý recitoval báseň Miroslava Válka Jeseň a nacvičovala ho lektorka Anna Simonovićová a Karolíne Mijatovićovej, žiačke nižšieho ročníka základnej školy v Erdevíku, ktorá recitovala báseň Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko a ktorú nacvičovala profesorka Ruženka Ďuríková.

IMG 4672-min

 

Na základe hlasovania na stránke www.vzdelavanie.nrsnm.com ocenenia získali:

1. Ema Juricová za prednes básne Mier na tanieri

2. Dávid Simendić za prednes básne Káčer

3. Lucia Kámaňová za prednes básne Žalobaba

4. Milan Hrk za prednes prózy Leto plné zázrakov

5. Matej Hrk za prednes básne Lietajúci dedko

6. Klára Keravicová za prednes básne Stonožka

7. Teodora Mocková za prednes básne Maša v zoologickej záhrade

8. Sára Činčuráková za prednes básne Uspávanka pre bábiku

9. Karolína Mijatovićová za prednes básne Žabiatko

10. Una Brtková za prednes básne Mám ťa tam

11. Karmena Kováčová za prednes básne Len tak

12. Valentína Hudecová za prednes básne Nech pomenuješ tiene hviezd

pondelok, 09 november 2020 16:08

Štipendiá pre študentov v Srbsku 2020

6. novembra 2020 na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM. Z prihlásených 23 kandidátov Komisia rozhodla udeliť štipendium v akademickom roku 2020/2021 vo výške 4.000,00 na 10 mesiacov piatim uchádzačom.

Zoznam uchádzačov

 

Meno

Bydlisko

Fakulta

Štúdijny odbor

Ročník

1

Ivan Petraš

Padina

Matematická fakulta, Belehrad

Astrofyzika

3.

2

Vladimir-Vanja Valent

Selenča

Filozofická fakulta, N.Sad

Anglický jazyk a literatúra

4.

3

Lidija Nikolajević

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta, N.Sad

Nemecký jazyk a literatúra

2.

4

Helena Greksa

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta , N.Sad

Diplomovaný biolog

3.

5

Jana Ruman

Stará Pazova

Filologická fakulta v Belehrade

Slovenský jazyk

2.

6

Vladimir Zima

Nový Sad

Akademia umenia v N.Sade

Strih

3.

7

Lýdia Francisty

Kysáč

Filozofická fakulta, N.Sad

Slovenský jazyk a literatúra

2.

8

Alena Kolár

Lúg

Filozofická fakulta, N.Sad

Slovenský jazyk a literatúra

4

9

Klaudia Alexy

Selenča

Právnicka fakulta v Novom Sade

Vnútorné veci

2.

10

Filip Herček

Pivnica

Prírodno-matematická fakulta , N.Sad

Fyzika

2.

11

Bernard Buják

Selenča

Visoka tehnička škola strukovnih studija v Novom Sade

Informacione tehnologije

3.

12

Jozefina Kamanj

Pivnica

Filozofická fakulta, N.Sad

Socialna práca

4.

13

Kristian Križan

Kysáč

Fakultet tehničkih nauka

Računarstvo i automatika

2.

14

Alen Aleksi

Selenča

Visoka strukovna škola

Ošetrovateľstvo

2.

15

Emilia Benčik

Aradáč

Fakultet tehničkoih nauka

Upravljanje rizikom od katastrofalnih požara i događaja

3.

16

Miroslava Ožvát

Kysáč

Filozofická fakulta, N.Sad

Slovenský jazyk a literatúra

4.

17

Vladimír Zakić

Aradáč

Akademia odborných štúdií Belehrad

Fizioterapeut

3.

18

Dávid Fic

Silbaš

Prírodno-matematická fakulta , N.Sad

master profesor biológie

2.

19

Elena Vicjan

Báčsky Petrovec

Lekárska fakulta v Novom Sade

Osnovne strukovne studije radiološke tehnologije

2.

20

Margareta Makanova

Nový Sad

Právnicka fakulta v Novom Sade

všeobecný smer

4.

21

Anabela Stošićová

Stará Pazova

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Animácia v inžinierstve

2.

22

Izabela Stošićová

Stará Pazova

Filozofická fakulta, N.Sad

Nemecký jazyk a literatúra

4.-II

23

Ján Andrášik

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta, N.Sad

Slovenský jazyk a literatúra

4.

 

Štipendium sa udeľuje :

-        Ivanovi Petrášovi z Padiny

-        Lidii Nikolajevićovej z Báčskeho Petrovca,

-        Jane Rumanovej zo Starej Pazovy

-        Filipovi Herčekovi z Pivnice

-        Margarete Makanovej z Nového Sadu.

Realizácia školení pre slovenských učiteľov

Na ZŠ v Pivnice, Kulpíne, Starej Pazove a Рadine boli behom novembra 2020 realizované školenia pod názvom Školenie učiteľov o uplatnení štandardov zo slovenského jazyka pre 1. stupeň základného vzdelávanie a výchovy. Školenie sa organizovalo v spolupráci z Ústavom pre zabezpečenie kvality vzdelávania a výchovy  z Belehradu. Realizátorkami školenia sú Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová a na školení sa zúčastnilo spolu 93 učiteľov 1. stupňa zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Školenie všeobecného významu je a akreditované na 8 hodín.

V tom istom čase prebiehalo aj on-line školenia pre učiteľov triedneho vyučovania, matematiky, zemepisu, dejepisu, biológie, chémie a fyziky Posilnenie jazykových kompetencií učiteľov v spolupráci s Centrom pre interaktívnu pedagógiu. Technická podpora pre toto školenie sú moderátorky S. Zolňová a Tatiana Naďová. Školenie je na listine ministra ako povinné počíta 24 akreditovaných hodín.

2-min 1

1-min

 

piatok, 30 október 2020 15:06

Učebnice zo slovenčiny

Učebnice zo slovenčiny

Žiaci základných škôl v Novom Sade, Čelareve, Báčskej Palanke, Vojlovici, Hajdušici, Bielom Blate, Silbaši, Maglići, Despotove, Kulpíne, Pivnici, Báči, Báčskom Petrovci, Kysáči, Stepanovićeve a v ďalších prostrediach, kde sa vyučuje slovenčina s prvkami národnej kultúry, ako voliteľný predmet, dostali učebnice, ktoré by im mali pomôcť pri vyučovaní svojho materinského jazyka a národnej kultúry. Projekt Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v hodnote 300.000,00 a 2.000 eur podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstvo pre štátnu správu a lokálnu samosprávu.

20201030_123230-min.jpg

streda, 21 október 2020 14:54

Radosť z darčekov

Radosť z darčekov

Najmladším na potešenie v utorok 20. októbra predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová s koordinátorkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlanou Zolňanovou do Predškolskej ustanovizne Radosno detinjstvo na Bulvári Jašu Tomića, do slovenského oddelenia Kolibrík, priniesli darčeky.

Totiž v roku 2016 v spolupráci s NRSNM otvorená je slovenská skupina škôlkarov. Do vekovo zmiešanej skupiny –navštevujú ju deti od 3 do 5 rokov – sa na žiadosť rodičov zapisujú deti slovenské, alebo slovenského pôvodu. Každoročne je úplne maximálny počet detí, koľko sa v tej vekovej kategórii povoľuje, čiže dvadsať. NRSNM sa každoročne za finančnej pomoci z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zabezpečuje didaktické pomôcky a vybavuje priestory. V tomto roku je z Národnostnej rady vyčlenených prostriedkov v hodnote 2 000 eur, a to didaktické pomôcky, ktoré sa dali zabezpečiť u nás v Srbsku, na rozdiel od minulých rokov, keď sa početné nástenky, interaktívne knihy, steny zabezpečovali zo Slovenska, aby deti mali možnosť čím častejšie počuť slovenský jazyk.  

Vychovávateľky Mária Srnková a Linda Dujakovićová neskrývali radosť z darčekov, tiež pripomenuli, že im veľmi chybujú semináre na zdokonaľovaní tak pedagogických schopností, ako i slovenského jazyka.

 

122037428 436995540649212 5056731680450941201 n 1

122017434 661070578178195 6334030274012395271 n

top