Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

 

V utorok 22. marca t.r. po prvýkrát zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. 
Prítomní na schôdzi posudzovali materiál z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie o stave predmetu - slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
Jedným od najdôležitejších spôsobov v podpore zachovania jazyka, tradície a kultúry je inštituciálna podpora prostredníctvom vzdelávacieho systému.
Konkretizované boli aj podmienky pre formovanie skupín pre realizáciu hodín slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry a  to: počet detí v jednej skupine (minimálny a maximálny počet žiakov v skupine), rozdelenie detí do skupín podľa vzrastu, vedenie evidencie žiakov, rozšírenie pri voľbe voliteľných  predmetov...
Záverom schôdze prítomní boli oboznámení, že 9. apríla v Základnej škole Jožefa Atilu v Novom Sade bude organizované Fórum. 
A. Rojková

piatok, 18 marec 2011 09:45

Kvalita prekladu učebníc

 

Dňa 14. marca t.r. v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Komisie pre učebnice.
Na schôdzi sa rozoberala kvalita prekladu učebníc Ústavu pre učebnice oddelenia v Novom Sade. Posudok o preklade Národnostná rada donáša v súlade so Zákonom o učebniciach a učebných pomôckach. Analyzované boli učebnice pre:
prvý ročník: učebnica Pozorujem a tvorím – výtvarná kultúra;
druhý ročník: Matematika 2 – učebnica a pracovný list;
tretí ročník: Matematika 3 – učebnica a pracovný list;
štvrtý ročník: Matematika 4 – učebnica a pracovný list;
šiesty ročník: Dejepisná čítanka s pracovným zošitom;
siedmy ročník: Matematika, Zbierka úloh z matematiky, Dejepis, Zemepis, Fyzika, Chémia, Technické a informatické vzdelávanie, Výpočtová technika a informatika, Zbierka úloh a laboratórnych cvičení z chémie, Informatika a výpočtová technika – cvičebnica, Technické a informatické vzdelávanie – pracovný zošit, Pracovný zošit z biológie, Biológia;   
ôsmy ročník: Pracovný zošit z biológie, Biológia

 

Pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským sa uskutočnilo v piatok 4. marca 2011 o 12. hod. v Strednej Poľnohospodárskej škole v Báči. Účasť na ňom brali riaditelia Základných škôl z Aradáča, Kovačice, Padiny, Lalite, Silbaša, Selenče, Pivnice, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Starej Pazovy a Erdevíka, ako aj riaditeľky Základnej školy v Báči a Strednej Poľnohospodárskej školy v Báči. V mene Školskej správy v Novom Sade bol prítomný osvetový poradca Ondrej Molnár a obecná inšpektorka Obce Báč Nataša Budićová.

Termín: 10.-16.04.2011
10.04. (nedeľa) – príchod účastníkov
16.04. (sobota) – odchod účastníkov (prípadne po dohode už v piatok 15.04. popoludní)
Miesto: ŠaKS CĎV UK v M-H

Vybrané témy:

A. Materská škola
1. Rozvoj tvorivosti dieťaťa predškolského veku
2. Didaktické využitie hry
3. Špeciálna výchova hudbou
4. Tvorivé aktivity s jednoduchými pomôckami, netradičné techniky
5. Reč učiteľa, reč dieťaťa

piatok, 18 február 2011 23:43

Pravidlá súťaže zo slovenčiny

Takmičenja iz slovačkog jezika i kulture izražavanja u školskoj 2010/2011. godini

Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Odbor za obrazovanje pri nacionalnom savetu Slovaka
Odsek za slovakistiku, Filozofski fakultet Novi Sad
Slovakističko vojvođansko društvo

Takmičenje učenika osnovnih škola iz slovačkog jezika i jezičke kulture

(Izvod iz Pravilnika i Propoizicija takmičenja - dopunjeni izvod za slovački jezik i jezičku kulturu)

Cilj takmičenja

Takmičenje ima za cilj:
- da afirmiše najkvalitetnije rezultate u nastavi slovačkog jezika i jezičke kulture;
- da podstakne učenike na sticanje trajnih lingvističkih znanja o maternjem jeziku, da teorijska znanja o jezičkim pojavama i pravopisnoj normi uspešno primenjuju;
- da doprinose da učenici bolje i potpunije usvoje književno – jezičku normu, da poboljšaju svoje izražajne sposobnosti i da se kompletno služe književnim jezikom;
- sticanjem celovite slike o maternjem jeziku, kvalitativno višim pristupom u proučavanju jezičke organizacije i zakonitosti jezika, razvijanje kognitivne svesti o značaju književnog jezika i jezičke kulture.

streda, 09 február 2011 16:33

Na sajte Aktív slovenčinárov

 

07. 02. 2011 na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal aktív slovenčinárov základných a stredných škôl. Aktív pracuje v rámci Asociácie slovenských pedagógov a Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Rozoberali nasledové otázky:
1. Správa o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2010
2. Plán práce Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2011
3. Analýza skúšobných testov zo slovenského jazyka na kvalifikačnú skúšku
4. Zbierka úloh zo slovenského jazyka na kvalifikačnú skúšku na zápis na strednú školu v školskom roku 2011/2012
5. Súťaž zo slovenského jazyka
6. Prezentovanie webovej stránky AUS
Zuzana Medveďová Koruniaková - jazyková redaktorka na dôchodku hovorila o najčastejších chybách v bežnej komunikácii v spisovnej slovenčine.

Činnosť Aktívu slovenčinárov môžete sledovať na sajte: www.aus.org.rs

top