Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

 

V PU Poletarac v Starej Pazove 18. 05. 2010 prebiehal Otvorený deň. Staropazovské vychovávateľky svoju prácu predstavili kolegyniam z Báčskeho Petrovca, Kovačice, Padiny, Jánošíka a Kysáča.

Vyhodnotená je: Výtvarná súťaž žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Téma: Chcem letieť ku hviezdam...
(2010 - Rok Milana Rastislava Štefánika - k 130. výročiu narodenia)
Odborná porota v zložení:
- PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. – predsedníčka poroty
- Eva Hnatová, akad. maliarka – členka poroty,
- PhDr. Jana Kožušková, PhD. – členka poroty
10. mája 2010 určila týchto víťazov
I.kategória:
1. miesto: Jana Koniariková (6 rokov), Rumunsko
2. miesto: Marína Sadlonová (9 rokov), Srbsko
3. miesto: Anastázia Makarovič (9 rokov), Ukrajina

 

Na Republikovej súťaži zo slovenského jazyka v Hložanoch 15.05.2010 zasadal aj Aktív slovenčinárov.

Vážené kolegyne,
 PU Poletarac zo Starej Pazovy zorganizuje v utorok, 18.05.2010 roku ukážkový deň.
 Aktivity sú plánované zo začiatkom o 9,00h a budú zorganizované vo viacerých vekových skupinách z hudobnej kultúry, slovenského jazyka, matematiky a poznávania prírody. 
 Prosím kolegyne aby sa zúčastnili na týchto, pre predškolské ustanovizne, vzácnych aktivitách v
 čo väčšom počte.
 Touto cestou pozývame všetky vychovávateľky do staropazovskej škôlky na otvorený deň a výmenu skúseností. Svoju účasť potvŕďte  na tel: 063/7576568.

PU Poletarac                    Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM:                       
V. Hurbana 13                        PaedDr. Svetlana Zolňanová
Stará Pazova

štvrtok, 15 apríl 2010 06:16

Kurz v Modre

 

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave už pravidelne organizuje kurzy pre zahraničných pedagógov s vyučovacou rečou slovenskou. V marci 2010 sa takýto kurz poriadal pre vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa. Tejto skupine sa pripojili aj študenti záverečných ročníkov Pedagogickej fakulty v Sombore oddelenia v Báčskom Petrovci a Vysokej odbornej školy pre vychovávateľov v Novom sade, ktorí vyučovanie sledujú po slovensky. Od 11. – 17. 04. prebiehal v Modre v Harmónii (SR) kurz pre slovenčinárov, učiteľov prírodných vied a riadiacich pracovníkov na základných a stredných školách s vyučovacou rečou slovenskou. Oba kurzy úspešne absolvovalo 34 pedogógov z našej krajiny.

Všetci tretiaci a štvrtáci, ktorí navštevujú stredné školy so srbskou alebo slovenskou vyučovacou rečou a majú záujem uchádzať sa o Jazykový kurz zo slovenského jazyka a literatúry pre maturantov, ktorý sa bude konať v júli 2010 v Modre v Harmónii (SR), môžu prísť 27. 04. 2010 o 14:00 h do Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, alebo do Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a vyplniť prihlášky a vstupný test. Pobyt na kurze je finančne zabezpečený a cestovné trovy si účastník hradí sám.

top