Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

Informácie ohľadom diaľkovej výučby 17

ROZVRH VYSIELANIA:

RTV 2 / slovenský jazyk od 04. 05. 2020 v čase 7.45 -9. 45

pondelok/ streda pre 1. – 4. ročník, štvrtok/piatok pre 5. – 8. ročník

-          vysielanie môžete pozerať aj na http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

04.05.2020/ pondelok

15.00 - piataci: dejepis

15.30 - šiestaci: dejepis

16.00 - druháci: matematika

16.30 - siedmaci: biológia

17.00 - ôsmaci: biológia

05.05.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 - ôsmaci: matematika

16.00 - tretiaci: matematika

16.30 - šiestaci: biológia

17.00 - šiestaci: zemepis

06.05.2020/streda

15.00 - piataci: matematika

15.30 - prváci: matematika

16.00 - siedmaci: chémia

16.30 - ôsmaci: dejepis

17.00 – štvrtáci: matematika  

17,30 - šiestaci: fyzika

07.05.2020/štvrtok

15.00 - šiestaci: matematika

15.30 - ôsmaci: chémia

16.00 - ôsmaci: zemepis

16.30 - siedmaci: dejepis

17.00 - piataci: biológia

08.05.2020/piatok:

15.00 - ôsmaci: fyzika

15.30 - piataci: zemepis

16.00 - štvrtáci: príroda a spoločnosť

16 .30 - siedmaci: zemepis

17.00 - tretiaci: príroda a spoločnosť

17,30 - siedmaci: fyzika

K podmienkam na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2020/2021

Na návrh Komisie pre štipendiá NRSNM a veľvyslanectva SR v Belehrade a Matice slovenskej v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom elektronickom zasadnutí, zo dňa 28.04.2020 rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2020/2021 uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

-          občania Srbska slovenského pôvodu

-          priemerný prospech v priebehu celého školenia na strednej škole viac ako 4.00 alebo v priebehu štúdia viac ako 8.00

-          zvolený študijný odbor

1. maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka a polrok zo 4. ročníka a vydelí 4

2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5

3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2

4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia

5. pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia

Prednosť získajú kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry nasledovne:

-          za navštevovanie výuky v slovenskej triede alebo hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na ZŠ 2 body /dokladovať fotokópiou vysvedčenia/,

-          za navštevovanie výuky v slovenskej triede na SŠ alebo za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na SŠ 1 bod

 

V prípade, že viacej kandidátov bude mať rovnaký počet bodov, uprednostnia sa kandidáti, ktorí sú držiteľmi diplomov z kultúrnych podujatí na pokrajinskej, republikovej alebo medzinárodnej úrovni a z podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada a ďalšie inštitúcie Slovákov s cieľom zachovať svoju národnostnú identitu. /dokladovať skenovaním diplomu/

 

Kandidátom budú pridelené body (za prospech maximálne 50 bodov za navštevovanie výuky na základnej a strednej škole v slovenskej triede maximálne 3 body) a na základe získaných bodov sa formuje poradovník.

Odporúčania sa prioritne budú dávať študentom, ktorí sa zapisujú do 1. ročníka základného štúdia. Študenti, ktorí už študujú, môžu získať odporúčanie ako náhradníci.

 

POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

na stránke www.vladnestipendia.sk 

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na www.vladnestipendia.sk najneskôr do 30. mája.

 

Kópie diplomov zo súťaží a kultúrnych podujatí a vysvedčení o zakončení slovenskej ZŠ a SŠ /absolvovaných hodinách slovenčiny /stačí po jedno vysvedčenie/ treba poslať skenované na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  do 20. mája. Po tomto termíne sa dokumentácia nebude brať do úvahy.

Informácie ohľadom diaľkovej výučby 16

ROZVRH VYSIELANIA:

RTV 2 / slovenský jazyk od 27. 04. 2020 v čase 7.45 -9. 45 - repríza

27.04. a 29. 04. pre 1. – 4. ročník, 30. 04. pre 5. – 8. ročník

-          vysielanie môžete pozerať aj na http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

27.04.2020/ pondelok

15.00 - piataci: dejepis

15.30 - šiestaci: dejepis

16.00 - prváci: matematika

16.30 - siedmaci: biológia

17.00 - ôsmaci: biológia

28.04.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 - ôsmaci: matematika

16.00 - tretiaci: príroda a spoločnosť

16.30 - šiestaci: biológia

17.00 - piataci: zemepis

17.30 – šiestaci: dejepis

29.04.2020/streda

15.00 - piataci: matematika

15.30 - druháci: matematika

16.00 - siedmaci: chémia

16.30 - ôsmaci: dejepis

17.00 – štvrtáci: príroda a spoločnosť  

17,30 - šiestaci: fyzika

30.04.2020/štvrtok

15.00 - šiestaci: matematika

15.30 - ôsmaci: chémia

16.00 -   siedmaci: zemepis

16.30 - siedmaci: dejepis

17.00 - piataci: biológia

piatok - Prvomájové sviatky

Informácie ohľadom diaľkovej výučby 15

ROZVRH VYSIELANIA:

RTV 2 / slovenský jazyk od 20. 04. 2020 v čase 7.45 -9. 45

20.04. a 22. 04. pre 1. – 4. ročník, 23. a 24. 04. pre 5. – 8. ročník

-          vysielanie môžete pozerať aj na http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

Veľkonočné prázdniny

21.04.2020/ utorok

15.00 – piataci: dejepis

15.30 – šiestaci: biológia

16.00 – siedmaci: zemepis

16.30 – ôsmaci: matematika

17.00 – piataci: zemepis

17.30 – prváci: matematika

22. 04. 2020 /streda

15.00 – šiestaci: dejepis

15.30 – siedmaci: dejepis

16.00 – piataci: biológia

16.30 – ôsmaci: zemepis

17.00 – piataci: zemepis

23. 04 2020 / štvrtok

15.00 – šiestaci: fyzika

15.30 – šiestaci: matematika

16.00 – siedmaci: zemepis

16.30 – piataci: dejepis

17.00 – siedmaci: chémia

17.30 - šiestaci: fyzika

24. 04.2020/ piatok

15.00 – šiestaci: dejepis

15.30 – piataci: matematika

16.00 – siedmaci: dejepis

16.30 – siedmaci: biológia

17.00 – ôsmaci: chémia

17.30 – šiestaci: fyzika

štvrtok, 16 apríl 2020 10:27

Informácie ohľadom diaľkovej výučby 14

Nové informácie pozrite si na https://www.facebook.com/273005966385755/posts/1179778242375185/?vh=e&d=n

 

 

Prípravy na maturity

 

Pre žiakov 8. ročníka hodiny prípravy na maturitné skúšky z matematiky, biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie môžete sledovať na http://rtv.rs/matura na okienku Digitálne prípravy na maturitu - spracovanie úloh na RTV.

Srbská republika

MINISTERSTVO OSVETY,

VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA

KABINET MINISTRA

Číslo: 601-00-9/4/ 2020-01

Dátum: 13. 4. 2020 Belehrad

Nemanjina 22/-26

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ŠKOLA

-         riaditeľovi

-         učiteľom

-         odborným spolupracovníkom

 

PREDMET: Návrhy na činnosť známkovania v nasledujúcom období dištančného vzdelávania

 

 

Vážený/vážená!

Činnosť škôl, učiteľov a žiakov pri implementácii školského dištančného vzdelávania, ktorá sa začala 17. marca 2020, sa monitoruje na základe týždenných prevádzkových plánov škôl a priamej spolupráce učiteľov s výchovnými poradcami.

Výsledky monitorovania na úrovni všetkých školských správ ukazujú, že vo väčšine škôl je tento komplexný proces intenzívny, dynamický a čo je najdôležitejšie účinný, čoho dôkazom je spätná väzba od škôl a rodín žiakov. Aj keď sa v niektorých aspektoch práce a učenia zistili určité nedostatky, prekonávajú sa postupne a s veľkým nasadením učiteľov.

Na základe spätnej väzby od veľkého počtu škôl je možné dospieť k záveru, že v uplatňovaní princípov a požiadaviek formatívneho sledovania praxe a známkovania žiakov učitelia po mesiaci zorganizovania dištančného vyučovania zhromaždili dostatočne relevantné údaje o pokroku žiakov. Keďže organizované vzdelávanie prostredníctvom dištančného vzdelávania sa realizuje nepretržite, nadobudli sa podmienky na udelenie prvých číselných známok, pretože v uplynulom období boli ukončené príslušné programové celky.

Ak učitelia majú odborné hodnotenie, že existuje základ pre dávanie číselných známok, v súlade s nariadeniami týkajúcimi sa hodnotenia žiakov základných a stredných škôl, je potrebné pred začatím známkovania v období dištančného vzdelávania zvážiť nasledujúce skutočnosti:

-          Prvé číselné známky pre vzdelávacie výstupy dištančného vzdelávania by mali byť motivujúce alebo stimulačné, najmä pre žiakov, ktorí preukázali za posledný mesiac oddanosť učeniu a ktorých produkty naznačujú, že dosiahli očakávané vzdelávacie výstupy.

Je potrebné, aby každé číselné hodnotenie malo opodstatnenie v relevantných údajoch (dôkazoch), ktoré možno nájsť v individuálnej alebo skupinovej práci žiakov, projektoch, domácich úlohách, cvičeniach, online kontrolách a poznámkach učiteľov o určitých ukazovateľoch pokroku vo vzdelávaní.

-          Pri rozhodovaní o známkach žiakov by učitelia mali mať na pamäti kľúčové požiadavky programu výučby a vzdelávania, očakávané vzdelávacie výstupy a štandardy dosiahnuté na konci daného triedneho vzdelávacieho cyklu. Ak je dištančné vzdelávanie plánované v súvislosti s vyššie uvedeným, očakáva sa, že učitelia ľahšie stanovia kritériá pre určité číselné známky.

-          Pri rozhodovaní o tom, či a akú známku môžu učitelia dať konkrétnemu žiakovi, by mali učitelia mať na pamäti okrem merateľných výsledkov aj prejavené úsilie, ktoré žiaci vynaložili pri dodržiavaní všetkých obmedzení nepriamej komunikácie (technické obmedzenia).

-          Rovnako ako v bežnom školskom prostredí, učitelia by sa mali rozhodnúť, či by sa číselná známka mala týkať mesačného študijného obdobia alebo konkrétnej témy programu, oblasti alebo modulu, a to by mali zaznamenať v pedagogickej dokumentácii, ktorú vedú (elektronicky alebo písomne).

-         Navrhujeme začať pri číselnom známkovaní s najvyššími známkami, pretože je potrebné mať na pamäti mechanizmy vonkajšej motivácie (dobrá známka je jednou z hybných síl ďalšieho vzdelávania). Na druhej strane, hoci sa vzdelávanie uskutočňuje za nepriaznivých okolností, malo by sa vynaložiť všetko úsilie na udržanie vnútornej motivácie žiaka učiť sa. Učitelia poukazujú na to, že tí najlepší a najusilovnejší žiaci očakávajú, že ich učitelia odmenia za ich prácu, pretože známky považujú za potvrdenie toho, že ich odhodlanie a dosiahnuté výsledky sa zaznamenávajú a hodnotia.

-         Učiteľom sa pripomína, že hodnotiaci proces by mal byť transparentný a že každá známka má byť zdôvodnená žiakovi a rodičovi tým najvhodnejším spôsobom a nadviazanými komunikačnými kanálmi. Pri dennej komunikácii so žiakmi by učitelia mali oznamovať postupne podmienky numerického hodnotenia počas dištančného vzdelávania vo všetkých situáciách, keď je k dispozícii dostatok údajov o stupni zvládnutia a obsahoch programu, tj. dosiahnutých a očakávaných vzdelávacích výstupoch.

-          Aj keď dobré známky môžu byť významným stimulom pre ďalšie učenie, neznamená to, že známkovanie by malo byť neobjektívne, pretože to môže spochybniť dosiahnutie očakávaných vzdelávacích výsledkov na konci každého ročníka a potom aj uplatňovanie pravidiel známkovania, kde sa stanovujú kritériá pre známky na päťbodovej stupnici pre číselné známkovanie.

-          Keďže do konca školského roka zostávajú ďalšie dva mesiace a my všetci dúfame, že sa podmienky do konca druhého polroku normalizujú, mali by sme žiakom pripomenúť potrebu oddaného vzdelávania počas nadchádzajúceho vyučovacieho obdobia, či už výučba bude v škole alebo z domu. To znamená, že žiaci by mali do konca druhého polroku očakávať viac číselných známok.

Učitelia škôl, ktorí používajú elektronickú triednu knihu by mali zadať číselné známky do triednej knihy. Ak sa v škole používa tlačená triedna kniha vzdelávaco-výchovnej práce, číselné známky sa zapíšu do denníka po normalizácii stavu. Dovtedy by sa číselné známky mali pravidelne zaznamenávať v pedagogickej dokumentácii učiteľa.

Okrem toho by sa tieto usmernenia mali dodržiavať pri dávaní opisných hodnotení a pri hodnotení voliteľných programov / predmetov a aktivít.

 

V tejto súvislosti by sme chceli učiteľom zdôrazniť, že je potrebné, aby sa pri dištančnej výučbe v škole čo najviac uplatňovali pravidlá hodnotenia a existujúce didakticko-metodické pokyny k hodnoteniu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou programu výučby a učenia z dôvodu vytvorenia podmienok pre žiakov, aby mohli dokončiť aktuálny školský rok.

  

Srdečné pozdravy

top